Förmögenhetsrättsliga verkningar av registrerade partnerskap

Tyskland
Innehåll inlagt av
European Judicial Network
Det europeiska rättsliga nätverket (på privaträttens område)

1 Finns olika former av ”registrerade partnerskap” i denna medlemsstat? Redogör för skillnaderna mellan de olika formerna.

Sedan lagen om införande av rätten att ingå äktenskap för personer av samma kön trädde i kraft den 1 oktober 2017 är det inte längre möjligt att ingå nya registrerade partnerskap i Tyskland. Samkönade par har sedan dess kunnat gifta sig och behandlas därför på samma sätt som olikkönade par. Befintliga partnerskap kan omvandlas till äktenskap. Någon skyldighet till detta finns dock inte. Redan ingångna partnerskap kan därför bestå i sin hittillsvarande form.

2 Finns det en lagstadgad egendomsordning för registrerade partnerskap i denna medlemsstat? Vad föreskrivs i den? På vilka former av ”registrerat partnerskap” är den tillämplig?

Enligt lagen om registrerat partnerskap kunde två personer av samma kön ingå partnerskap i Tyskland från augusti 2001 till och med september 2017. Partnerskapets rättsverkningar var i stor utsträckning (och är det framgent) utformade som äktenskapets rättsverkningar.

3 Hur kan partnerna ordna sina förmögenhetsförhållanden? Vilka är de formella kraven i detta fall?

Partnerna lever enligt en egendomsordning med tillökningsgemenskap (Zugewinngemeinschaft), såvida de inte genom partnerskapsförord enats om något annat. Enligt lagen om registrerat partnerskap ska samma bestämmelser tillämpas om på makars egendomsförhållanden (§ 6 i lagen om registrerat partnerskap). Alternativt är det möjligt att sluta ett partnerskapsavtal som innebär att antingen all egendom är enskild eller egendomsgemenskap råder (7 § i lagen om registrerat partnerskap).

4 Finns det begränsningar för hur de kan ordna sina förmögenhetsförhållanden?

Med avseende på makars egendomsförhållanden gäller anmärkningarna om dessa i tillämpliga delar.

5 Vilka är de förmögenhetsrättliga verkningarna av att partnerskapet upplöses eller annulleras?

Om parterna lever åtskilda, kan den ena partnern av den andra begära underhåll på en skälig nivå med hänsyn till bådas levnadsomständigheter samt inkomst- och egendomsförhållanden. I det avseendet ska samma bestämmelser gälla som de för underhåll efter separation (Trennungsunterhalt) (§ 12 i lagen om registrerat partnerskap). Vad gäller underhåll efter ett partnerskaps upplösning, ska samma bestämmelser som för underhåll och fördelning av pensionsrättigheter efter skilsmässa tillämpas på motsvarande sätt (Versorgungsausgleich) (§§ 16 och 20 i lagen om registrerat partnerskap).

6 Vilka är de förmögenhetsrättsliga verkningarna för partnerskapet om en partner avlider?

Den lagstadgade arvsrätten för registrerade partner är likställd med den som gäller makar (§ 10 i lagen om registrerat partnerskap).

7 Vilken myndighet har behörighet att besluta i mål som rör registrerade partnerskaps förmögenhetsrättsliga verkningar?

En familjedomstol (Familiengericht) har materiell behörighet att pröva tvister gällande partnerskapsrättsliga egendomsförhållanden. Dessa tvister utgör partnerskapsmål och samma regler gäller som vid äktenskapsskillnad.

8 Vad är effekterna av det registrerade partnerskapets förmögenhetsrättsliga verkningar på ett rättsligt förhållande mellan en partner och tredje man.

En person som ingått registrerat partnerskap ansvarar, enligt parternas avtalade egendomsförhållanden, i princip endast för sina egna skulder och råder själv över sin egen egendom. Undantagna från detta är transaktioner som avser skälig täckning av familjens dagliga behov (§ 8 .2 i lagen om registrerat partnerskap jämförd med § 1357 i civillagen). Anmärkningarna om eventuella begränsningar av bestämmelserna gäller i tillämpliga delar med avseende på makars egendomsförhållanden.

9 En kort beskrivning av förfarandet för uppdelning, däribland delning, fördelning eller avveckling av egendomen av egendomen i registrerade partnerskap i denna medlemsstat.

Den gemensamma bostaden och bohaget kan fördelas medan partnerna bor isär (§§ 13 och 14 i lagen om registrerat partnerskap) eller efter partnerskapets upplösning (§ 17 i lagen om registrerat partnerskap jämförd med §§ 1568 a och b i civillagen).

10 Vilket förfarande, vilka handlingar och vilken information krävs normalt för att registrera fast egendom?

Om partnerna väljer egendomsordningen med egendomsgemenskap ska de till fastighetsmyndigheten inge ett hos notarie upprättat partnerspasavtal och ansöka om ändring i fastighetsregistret. I alla övriga fall, dvs. om partnerna inte väljer en egendomsordning med egendomsgemenskap, behöver inte någon ändring göras i fastighetsregistret.

Senaste uppdatering: 13/11/2020

De nationella versionerna av sidan sköts av respektive kontaktpunkt. Översättningarna har gjorts av EU-kommissionen. Det är möjligt att översättningarna ännu inte tar hänsyn till eventuella ändringar som de nationella myndigheterna har gjort. Varken det europeiska rättsliga nätverket eller kommissionen påtar sig något som helst ansvar för information eller uppgifter som ingår eller åberopas i detta dokument. För de upphovsrättsliga regler som gäller för den medlemsstat som ansvarar för denna sida hänvisas till det rättsliga meddelandet.