Förmögenhetsrättsliga verkningar av registrerade partnerskap

Malta
Innehåll inlagt av
European Judicial Network
Det europeiska rättsliga nätverket (på privaträttens område)

1 Finns olika former av ”registrerade partnerskap” i denna medlemsstat? Redogör för skillnaderna mellan de olika formerna.

I lagen om registrerat partnerskap – kapitel 530 i Maltas lagstiftning – anges att registrerat partnerskap är tillåtet mellan två personer av samma eller olika kön, och när det väl är registrerat har det motsvarande verkningar som ett borgerligt äktenskap. Partnerna i ett registrerat partnerskap som ingåtts innan lagen om äktenskap och andra lagar (ändring) trädde i kraft i maj 2017 kan, inom fem år från den 1 september 2017, omvandla sitt registrerade partnerskap till äktenskap, vilket avslutar det registrerade partnerskapet. Det nya äktenskapet ska därmed anses ha ingåtts den dag då det registrerade partnerskapet ingicks.

2 Finns det en lagstadgad egendomsordning för registrerade partnerskap i denna medlemsstat? Vad föreskrivs i den? På vilka former av ”registrerat partnerskap” är den tillämplig?

Eftersom ett registrerat partnerskap och ett borgerligt äktenskap har samma rättsverkningar är även förmögenhetsförhållandena desamma. Den maltesiska staten tillåter att parter som vill ingå ett registrerat partnerskap enligt maltesisk lagstiftning själva får välja vilka förmögenhetsförhållanden som ska reglera deras egendom. Den huvudsakliga ordningen för förmögenhetsförhållanden i Malta är dock egendomsgemenskap.

Enligt lagstiftningen är denna ordning standard för partnerskap, om inte de parter som redan ingått partnerskap eller som ska ingå partnerskap väljer andra förmögenhetsförhållanden som inte strider mot den maltesiska lagstiftningens andemening. Sådana andra förmögenhetsförhållanden måste fastställas genom en handling inför notarie.

Andra ordningar för förmögenhetsförhållanden som förekommer i Malta och som även gäller för registrerade partnerskap är egendomsskillnad och behållningsgemenskap enligt separat förvaltning.

Egendomsgemenskap är en lagstadgad ordning för förmögenhetsförhållanden i Malta. Den innebär att all egendom som parterna förvärvar under partnerskapet blir gemensam egendom och tillhör båda parter i lika stor andel. Enligt den maltesiska lagstiftningen omfattar egendomsgemenskapen inte gåvor, arv och egendom som medförts i det gemensamma boet.

Egendomsskillnad är en annan ordning för förmögenhetsförhållanden som parterna kan välja i stället för egendomsgemenskap. Vardera parten har då rätt att helt kontrollera och förvalta den egendom som denne förvärvat både före och under partnerskapet, utan krav på samtycke från den andra parten.

Behållningsgemenskap enligt separat förvaltning är en annan ordning för förmögenhetsförhållanden som parterna kan välja i stället för egendomsgemenskap. Vardera parten har då rätt att förvärva och förvalta den egendom som denne köpt i eget namn som enda ägare av denna egendom. Enligt dessa förmögenhetsförhållanden är parterna dock inte förhindrade att förvärva egendom tillsammans, och sådan gemensamt förvärvad egendom ska då förvaltas gemensamt.

3 Hur kan partnerna ordna sina förmögenhetsförhållanden? Vilka är de formella kraven i detta fall?

Inom ramen för egendomsgemenskap är den allmänna regeln att båda parter ska förvalta egendomen gemensamt. När det gäller dessa förmögenhetsförhållanden görs emellertid en åtskillnad i den maltesiska lagstiftningen mellan vanlig förvaltning, dvs. handlingar som kan utföras av en av partnerna på egen hand, och särskild förvaltning, dvs. handlingar som utförs gemensamt av parterna. I Maltas lagstiftning anges endast särskilda förvaltningshandlingar, vilket innebär att något som inte uttryckligen nämns i lagen ska anses som en vanlig förvaltningshandling. Ett formellt krav som alltid måste uppfyllas för att egendomsgemenskapen ska fylla sitt syfte är därför att båda parterna i partnerskapet ger sitt samtycke. Om någon av parterna inte har gett sitt samtycke till en överlåtelsehandling eller en handling som ger sakrätt eller personlig rätt till lös och fast egendom, kan handlingen ogiltigförklaras på begäran av den part som avstått från att ge samtycke.

Inom ramen för egendomsskillnad är den allmänna regeln att en part i partnerskapet har rätt att förvalta egendom som står i dennes namn, utan krav på samtycke från den andra parten.

Den allmänna regeln inom ramen för behållningsgemenskap enligt separat förvaltning är att en part som väljer att ensam förvärva egendom får göra detta utan att behöva den andra partens samtycke. Den förstnämnda parten kommer då ha rätt att själv förvalta den förvärvade egendomen. Om båda parterna gör ett gemensamt inköp har båda gett sitt samtycke och de har därför båda rätt att förvalta denna egendom gemensamt.

4 Finns det begränsningar för hur de kan ordna sina förmögenhetsförhållanden?

Inom ramen för egendomsgemenskap måste partnerna handla gemensamt. De har därför ingen rätt att på egen hand förvalta egendomen, förutom när det gäller vanlig förvaltning, som inte kräver båda parters samtycke.

Inom ramen för egendomsskillnad har å andra sidan varje partner rätt att göra vad han eller hon vill med den egendom som står i hans eller hennes namn, utan någon inblandning från den andra parten.

Inom ramen för behållningsgemenskap enligt separat förvaltning har en part i avtalet som gör ett förvärv utan den andres samtycke rätt att reglera förmögenhetsförhållandena utan några begränsningar. Om emellertid båda parter tillsammans förvärvar egendom kan de endast handla gemensamt vad gäller det gemensamma förvärvet.

5 Vilka är de förmögenhetsrättliga verkningarna av att partnerskapet upplöses eller annulleras?

När det gäller egendomsgemenskap är lagen tydlig med att dessa förmögenhetsförhållanden börjar gälla på dagen för äktenskapet och avslutas vid någon av parternas död eller den dag när äktenskapet upplöses. Enligt lagen kan en rättslig fördelning av egendomen begäras vid hemskillnad.

Inom ramen för behållningsgemenskap enligt separat förvaltning föreskrivs i lagstiftningen att den slutar att gälla vid exempelvis äktenskapsskillnad och hemskillnad.

Inom ramen för egendomsskillnad fortsätter däremot makarna – efter äktenskapsskillnad, hemskillnad eller annullering av äktenskapet – att förvalta de tillgångar som de förvärvat i eget namn.

Detta gäller även registrerade partnerskap.

Verkningarna av äktenskapsskillnad, hemskillnad eller annullering av förmögenhetsförhållanden är därmed att all egendom som förvärvats under äktenskapet delas upp mellan parterna, antingen genom uppgörelse i godo eller via dom från behörig domstol.

6 Vilka är de förmögenhetsrättsliga verkningarna för partnerskapet om en partner avlider?

Om en av parterna avlider gäller den maltesiska arvsrätten endast om Malta har behörighet, och den främsta faktorn att ta hänsyn till är huruvida parten efterlämnade ett testamente.

7 Vilken myndighet har behörighet att besluta i mål som rör registrerade partnerskaps förmögenhetsrättsliga verkningar?

Den behöriga myndighet som beslutar i frågor som rör makars förmögenhetsförhållanden är Civil Court (Family Section).

8 Vad är effekterna av det registrerade partnerskapets förmögenhetsrättsliga verkningar på ett rättsligt förhållande mellan en partner och tredje man.

När förmögenhetsförhållandena börjar gälla för partnerskapet uppstår ett rättsförhållande mellan partnerna och tredje man, i tillämpliga fall. Tredje man har rätt att utöva sina lagstadgade rättigheter gentemot båda partnerna gemensamt eller enbart en av partnerna, beroende på vem som ingick avtalet eller ådrog sig skulden.

9 En kort beskrivning av förfarandet för uppdelning, däribland delning, fördelning eller avveckling av egendomen av egendomen i registrerade partnerskap i denna medlemsstat.

Förfarandet för fördelning av egendom äger vanligen rum när parterna har inlett förfarandet för hemskillnad eller äktenskapsskillnad. Innan talan väcks inför behörig domstol kräver dessa typer av förfaranden att parterna använder sig av en medlare, vars uppgift är att försöka försona parterna.

Om medlingen är framgångsrik, och partnerna är överens om sina ömsesidiga rättigheter, om sin rätt till vårdnad om barnen och om fördelning av egendom, kan partnerna separera i godo. Detta görs genom en handling inför notarie som granskas av behörig domstol för att se till att parternas rättigheter är balanserade. Efter att avtalet godkänts av den behöriga domstolen bestyrks det av notarie och registreras för att vinna laga kraft i alla avseenden, inklusive gentemot tredje man.

Om medlingen misslyckas och parterna inte lyckas göra upp i godo måste de inleda ett lämpligt mål inför behörig domstol, där de pläderar för att upplösa förmögenhetsförhållandena så att egendomen kan fördelas mellan dem. Efter att domstolens dom blivit rättskraftig registreras den för att vinna laga kraft i alla avseenden enligt lagstiftningen, inklusive gentemot tredje man.

10 Vilket förfarande, vilka handlingar och vilken information krävs normalt för att registrera fast egendom?

För att fast egendom ska kunna registreras i Malta måste den notarius publicus som upprättade avtalet bestyrka det. När en sådan bestyrkande handling har uppvisats registreras den fasta egendomen och avtalet blir rättsligt bindande för parterna, även gentemot tredje man.

Senaste uppdatering: 04/11/2020

De nationella versionerna av sidan sköts av respektive kontaktpunkt. Översättningarna har gjorts av EU-kommissionen. Det är möjligt att översättningarna ännu inte tar hänsyn till eventuella ändringar som de nationella myndigheterna har gjort. Varken det europeiska rättsliga nätverket eller kommissionen påtar sig något som helst ansvar för information eller uppgifter som ingår eller åberopas i detta dokument. För de upphovsrättsliga regler som gäller för den medlemsstat som ansvarar för denna sida hänvisas till det rättsliga meddelandet.