Obs. Nyligen ändrades ursprungsversionen på portugisiska av den här sidan. Våra översättare håller på att översätta den nya sidan till svenska.
Översättningen till engelska är dock redan färdig.
Swipe to change

Förmögenhetsrättsliga verkningar av registrerade partnerskap

Portugal
Innehåll inlagt av
European Judicial Network
Det europeiska rättsliga nätverket (på privaträttens område)

1 Finns olika former av ”registrerade partnerskap” i denna medlemsstat? Redogör för skillnaderna mellan de olika formerna.

Det portugisiska rättssystemet innehåller inte några bestämmelser om registrerade partnerskap.

I lag nr 7/2001 föreskrivs dock vissa bestämmelser för att skydda samboförhållanden (uniões de facto). Dessa bestämmelser anges i artikel 3 i lagen och omfattar rätten att använda familjebostaden och rätt till pension om en av partnerna i ett samboförhållandet avlider. I artikel 2020 i den portugisiska civillagen (Código Civil) föreskrivs dessutom att underhåll ska betalas från den avlidnes tillgångar om någon av partnerna avlider.

Aktuella versioner av ovannämnda lagstiftning på portugisiska finns på följande webbplatser:

lag 7/2001

den portugisiska civillagen

Observera: Detta faktablad innehåller allmän information, och är inte uttömmande och saknar bindande verkan för kontaktpunkten, det europeiska rättsliga nätverket på privaträttens område, domstolarna och övriga användare. Den senaste versionen av den tillämpliga lagen måste alltid konsulteras. Denna information ersätter inte juridisk rådgivning från en jurist.

2 Finns det en lagstadgad egendomsordning för registrerade partnerskap i denna medlemsstat? Vad föreskrivs i den? På vilka former av ”registrerat partnerskap” är den tillämplig?

Svaret på denna fråga är beroende av svaret på fråga 1.

3 Hur kan partnerna ordna sina förmögenhetsförhållanden? Vilka är de formella kraven i detta fall?

Svaret på denna fråga är beroende av svaret på fråga 1.

4 Finns det begränsningar för hur de kan ordna sina förmögenhetsförhållanden?

Svaret på denna fråga är beroende av svaret på fråga 1.

5 Vilka är de förmögenhetsrättliga verkningarna av att partnerskapet upplöses eller annulleras?

Svaret på denna fråga är beroende av svaret på fråga 1.

6 Vilka är de förmögenhetsrättsliga verkningarna för partnerskapet om en partner avlider?

Svaret på denna fråga är beroende av svaret på fråga 1.

7 Vilken myndighet har behörighet att besluta i mål som rör registrerade partnerskaps förmögenhetsrättsliga verkningar?

Svaret på denna fråga är beroende av svaret på fråga 1.

8 Vad är effekterna av det registrerade partnerskapets förmögenhetsrättsliga verkningar på ett rättsligt förhållande mellan en partner och tredje man.

Svaret på denna fråga är beroende av svaret på fråga 1.

9 En kort beskrivning av förfarandet för uppdelning, däribland delning, fördelning eller avveckling av egendomen av egendomen i registrerade partnerskap i denna medlemsstat.

Svaret på denna fråga är beroende av svaret på fråga 1.

10 Vilket förfarande, vilka handlingar och vilken information krävs normalt för att registrera fast egendom?

Svaret på denna fråga är beroende av svaret på fråga 1.

Senaste uppdatering: 29/09/2023

De nationella versionerna av sidan sköts av respektive kontaktpunkt. Översättningarna har gjorts av EU-kommissionen. Det är möjligt att översättningarna ännu inte tar hänsyn till eventuella ändringar som de nationella myndigheterna har gjort. Varken det europeiska rättsliga nätverket eller kommissionen påtar sig något som helst ansvar för information eller uppgifter som ingår eller åberopas i detta dokument. För de upphovsrättsliga regler som gäller för den medlemsstat som ansvarar för denna sida hänvisas till det rättsliga meddelandet.