Förmögenhetsrättsliga verkningar av registrerade partnerskap

Slovenien
Innehåll inlagt av
European Judicial Network
Det europeiska rättsliga nätverket (på privaträttens område)

1 Finns olika former av ”registrerade partnerskap” i denna medlemsstat? Redogör för skillnaderna mellan de olika formerna.

Begreppet registrerat partnerskap existerar inte i det slovenska rättssystem.

Genom familjelagen (Družinski zakonik) regleras samboförhållanden, som i artikel 4 definieras som ett långvarigt förhållande mellan en man och en kvinna som inte är gifta, när några skäl som skulle hindra dem från att från att gifta sig inte föreligger. Enligt familjelagen har samboförhållanden samma rättsverkningar som för gifta, men kan få rättsverkningar på andra områden, där så föreskrivs i lag.

Om ett beslut angående en rättighet eller en skyldighet är beroende av om ett långvarigt förhållande föreligger, avgörs frågan om så verkligen är fallet under det förfarande där rättigheten eller skyldigheten fastställs. De rättsverkningar som uppstår genom ett sådant avgörande gäller inskränker sig till föremålet för förfarandet.

2 Finns det en lagstadgad egendomsordning för registrerade partnerskap i denna medlemsstat? Vad föreskrivs i den? På vilka former av ”registrerat partnerskap” är den tillämplig?

/

3 Hur kan partnerna ordna sina förmögenhetsförhållanden? Vilka är de formella kraven i detta fall?

/

4 Finns det begränsningar för hur de kan ordna sina förmögenhetsförhållanden?

/

5 Vilka är de förmögenhetsrättliga verkningarna av att partnerskapet upplöses eller annulleras?

/

6 Vilka är de förmögenhetsrättsliga verkningarna för partnerskapet om en partner avlider?

/

7 Vilken myndighet har behörighet att besluta i mål som rör registrerade partnerskaps förmögenhetsrättsliga verkningar?

/

8 Vad är effekterna av det registrerade partnerskapets förmögenhetsrättsliga verkningar på ett rättsligt förhållande mellan en partner och tredje man.

/

9 En kort beskrivning av förfarandet för uppdelning, däribland delning, fördelning eller avveckling av egendomen av egendomen i registrerade partnerskap i denna medlemsstat.

/

10 Vilket förfarande, vilka handlingar och vilken information krävs normalt för att registrera fast egendom?

/

Senaste uppdatering: 06/11/2020

De nationella versionerna av sidan sköts av respektive kontaktpunkt. Översättningarna har gjorts av EU-kommissionen. Det är möjligt att översättningarna ännu inte tar hänsyn till eventuella ändringar som de nationella myndigheterna har gjort. Varken det europeiska rättsliga nätverket eller kommissionen påtar sig något som helst ansvar för information eller uppgifter som ingår eller åberopas i detta dokument. För de upphovsrättsliga regler som gäller för den medlemsstat som ansvarar för denna sida hänvisas till det rättsliga meddelandet.