Förmögenhetsrättsliga verkningar av registrerade partnerskap

Spanien
Innehåll inlagt av
European Judicial Network
Det europeiska rättsliga nätverket (på privaträttens område)

1 Finns olika former av ”registrerade partnerskap” i denna medlemsstat? Redogör för skillnaderna mellan de olika formerna.

Ja.

Någon civilrättslig reglering av samboförhållanden (parejas de hecho) finns inte på statlig nivå, och därför har de flesta autonoma regioner antagit egna – antingen civilrättsliga eller rent administrativa – bestämmelser som reglerar hur samboförhållanden ingås, deras rättsliga ram och verkningar samt hur de kan avslutas och följderna av detta. Det finns i Spanien dessutom olika regionala civilrättsliga system (derechos forales) parallellt med den allmänna civilrätten.

Vid sidan av äktenskap och oreglerade partnerskap ger de autonoma regionerna olika grad av rättsligt erkännande åt samboförhållanden. Dessa regionala skillnader sträcker sig från ett rättsligt erkännande som endast grundar sig på en viss minimilängd på sammanboendet eller på sammanboende med gemensamma barn till krav på att samboförhållanden ska registreras eller att de ska registreras för administrativa ändamål. Det finns till och med fyra autonoma regioner (Balearerna, Extremadura, Baskien och Galicien) där samboförhållanden formellt upprättas genom registrering eller där registrering är obligatoriskt.

Påpekas bör att administrativa frågor inte omfattas av regleringen och att detta faktablad innehåller flera hänvisningar till rent administrativa bestämmelser om samboförhållanden och om den registrering av sådana förhållanden som görs av vissa autonoma regioner, som annars inte har någon konstitutionell behörighet på det civilrättsliga området.

2 Finns det en lagstadgad egendomsordning för registrerade partnerskap i denna medlemsstat? Vad föreskrivs i den? På vilka former av ”registrerat partnerskap” är den tillämplig?

De olika regelverken innehåller inte några särskilda ekonomiska eller egendomsrättsliga bestämmelser vad avser egendom som förvärvas under samboförhållandet. De bestämmelser som är tillämpliga på makars förmögenhetsförhållanden är inte tillämpliga på andra samlevnadsformer än äktenskap, inte ens efter nödvändiga ändringar, vilket innebär att de relevanta bestämmelserna finns i civillagen (Código civil) (eller i regional lagstiftning – códigos forales) vid gemensamt ägande eller delägarskap (condominios eller comunidades de bienes) (392 ff. i civillagen när det gäller allmän civilrätt) om egendomen tillhör båda parterna gemensamt (en común), såvida inte parterna i samboförhållandet har ingått ett avtal (convenio).

3 Hur kan partnerna ordna sina förmögenhetsförhållanden? Vilka är de formella kraven i detta fall?

Parterna får själva reglera sin ekonomi och egendom. De flesta regionala regelverk innehåller för detta syfte en särskild bestämmelse om de avtal som parterna kan ingå. Enligt de flesta lagarna ska sådana avtal vara skriftliga, men i vissa regioner tillåts muntliga avtal (Balearerna och Kanarieöarna).

Som skriftliga avtal godtas generellt offentliga eller privata handlingar som upprättats för detta ändamål. Enligt vissa regionala regelverk är det också möjligt för parterna att avtala om underhåll i det fall förhållandet skulle upphöra och ekonomisk obalans skulle uppstå mellan parterna.

I vissa regioner måste avtalet formaliseras av en notarie. Detta är fallet i Aragonien, Kantabrien, Katalonien, Extremadura, Galicien och Madrid.

4 Finns det begränsningar för hur de kan ordna sina förmögenhetsförhållanden?

Ja, begränsningar av avtalsfriheten finns. Begränsningarnas omfattning varierar enligt de olika regionala regelverken. I allmänhet anses alla avtal vara ogiltiga som strider mot tvingande lagar, som inte ger vardera parten lika rättigheter eller som medför allvarlig skada för endera parten. I vissa lagar föreskrivs också att avtal som har ett rent personligt syfte eller som påverkar de samboendes privatliv är ogiltiga. Avtal får dessutom inte skada tredje man.

5 Vilka är de förmögenhetsrättliga verkningarna av att partnerskapet upplöses eller annulleras?

Följderna av att ett samboförhållande upplöses beror i första hand på eventuella avtal som parterna kan ha ingått. I vissa regioner kan parterna avtala om underhåll i det fall att förhållandet skulle upphöra och ekonomisk obalans skulle uppstå mellan parterna. Vid upplösning och likvidation av gemensam egendom gäller alltid de allmänna civil- och processrättsliga reglerna. I regioner som Katalonien och Aragonien måste en domstol godkänna ekonomisk ersättning för en parts arbete i hushållet eller arbete som gynnat den andra partens ekonomiska och yrkesmässiga intressen.

6 Vilka är de förmögenhetsrättsliga verkningarna för partnerskapet om en partner avlider?

I vissa autonoma regioner kan en efterlevande part ärva sin avlidna partner på samma sätt som gifta par. Vissa autonoma regioner erkänner dessutom rätten till arv av gemensamt lösöre i hushållet, fortsatt användning av den gemensamma bostaden i ett år eller övertagande av hyresavtalet för bostaden.

7 Vilken myndighet har behörighet att besluta i mål som rör registrerade partnerskaps förmögenhetsrättsliga verkningar?

Rättsliga myndigheter har befogenhet att fastställa separationens följder med avseende på egendom. I vilket fall som helst existerar ingen särskild befogenhet med grund i själva samboförhållandet, som i fallet med makars förmögenhetsförhållanden (artiklarna 769 och 807 i civilprocesslagen). Eftersom det rör sig om en rättslig befogenhet regleras fördelningen av de allmänna reglerna (artiklarna 50 och följande i civillagen).

8 Vad är effekterna av det registrerade partnerskapets förmögenhetsrättsliga verkningar på ett rättsligt förhållande mellan en partner och tredje man.

De olika regionerna har generellt särskilda bestämmelser om verkningar i förhållande till tredje man, utöver det faktum att vissa regioner föreskriver att samboförhållanden inte får skada tredje mans rättigheter. Endast i ett fåtal autonoma regioner är båda makarna solidariskt ansvariga i förhållande till tredje man med avseende på vissa kostnader (vilket är fallet i Andalusien).

9 En kort beskrivning av förfarandet för uppdelning, däribland delning, fördelning eller avveckling av egendomen av egendomen i registrerade partnerskap i denna medlemsstat.

Några särskilda processrättsliga regler finns inte på nationell nivå och heller inte i de autonoma regionerna vad gäller upplösning och likvidation av parternas egendom i ett samboförhållande. I allmänhet finns en egendomsordning för äktenskapet (samägande av båda parter) som regleras av artikel 392 och följande i civillagen, utan att det påverkar tillämpningen av bestämmelserna i de olika civilrättsliga systemen i Spanien, och därför kommer likvidationen att ske i enlighet med de allmänna reglerna för eventuell samägd gemensam egendom (artikel 400 i civillagen).

10 Vilket förfarande, vilka handlingar och vilken information krävs normalt för att registrera fast egendom?

Registrering av fast egendom kräver att en juridisk handling upprättas inför en notarie.

Registreringen beror på vad som fastställs i civilrätten och måste ske i enlighet med dess bestämmelser. Om ett förhållande endast är registrerat och erkänt på det administrativa området, utan några civilrättsliga verkningar, anses paret registreringsmässigt befinna sig i ett vanligt samägandeförhållande. De registreringsprinciper som gäller för offentliga eller autentiska handlingar måste alltid följas.

Senaste uppdatering: 01/02/2023

De nationella versionerna av sidan sköts av respektive kontaktpunkt. Översättningarna har gjorts av EU-kommissionen. Det är möjligt att översättningarna ännu inte tar hänsyn till eventuella ändringar som de nationella myndigheterna har gjort. Varken det europeiska rättsliga nätverket eller kommissionen påtar sig något som helst ansvar för information eller uppgifter som ingår eller åberopas i detta dokument. För de upphovsrättsliga regler som gäller för den medlemsstat som ansvarar för denna sida hänvisas till det rättsliga meddelandet.