Разходи

Австрия

На настоящата страница се предоставя информация за съдебните разноски в Австрия.

Съдържание, предоставено от
Австрия

Нормативна уредба, уреждаща хонорарите на юридическите професии

Адвокати

Австрийският Закон за адвокатурата (Rechtsanwaltsordnung) предвижда, че по правило хонорарите, заплащани на адвокатите за предоставените услуги, могат да бъдат договаряни свободно между клиента и адвоката.

Хонорарът може да се изчислява съгласно почасова ставка или да бъде договорен като абсолютна сума. При хонорар, договорен като абсолютна сума, не се отчитат индивидуалните предоставени услуги и разходът на време. Ако хонорарът не бъде договорен изрично, се приема, че е договорено справедливо възнаграждение.

В Гражданския процесуален кодекс на Австрия (Zivilprozessordnung — ZPO) и в Закона за тарифата на адвокатските хонорари (Rechtsanwaltstarifgesetz) е предвидено, че в решението относно разноските съдът в гражданското производство трябва да определи дела от разноските, които загубилата делото страна следва да възстанови на спечелилата страна. Разноските се изчисляват съобразно стойността на спора и продължителността и вида на предоставената услуга.

При наказателните производства по принцип всяко лице (обвиняем, частен тъжител, ищец, който предявява иск за присъединяване на граждански иск към наказателно производство), което е наело адвокат, за да го представлява, трябва да заплати съответните разноски. Това е валидно и в случаите, когато е назначен служебен защитник, освен ако не са изпълнени условията за предоставяне на правна помощ. Разноските обикновено се различават в зависимост от вида и състава на съда (например районен съд (Bezirksgericht), окръжен съд в състав от един съдия (Landesgericht mit Einzelrichter*in), окръжен съд в състав от един съдия и двама съдебни заседатели (Schöffengericht), окръжен съд в състав от трима съдии и жури от осем съдебни заседатели (Geschworenengericht).

Съдебни изпълнители

Възнагражденията, които съдебните изпълнители (Gerichtsvollzieher) получават за своята работа, са определени в част 6 от Кодекса на принудителното изпълнение (Exekutionsordnung) (§§ 454 и следващите от Кодекса на принудителното изпълнение). В закона е предвидена и такса за изпълнение (Vollzugsgebühr), която взискателят трябва да внесе при подаване на молбата за изпълнение заедно с предвидената фиксирана такса (Pauschalgebühr) съгласно Закона за съдебните такси (Gerichtsgebührengesetz — GGG).

Таксата за изпълнение (§ 455 от Кодекса на принудителното изпълнение) е част от разноските по дадено изпълнително производство. По молба на взискателя в решението относно разноските съдът може да разпореди на длъжника да възстанови таксата по изпълнението.

Съдебният изпълнител има право и на възнаграждение за получаване на плащания. Това възнаграждение може да се приспадне от платената сума (§ 457 и 462 от Закона за таксите по изпълнението).

Разноски

Разноски по граждански производства

Разноски за страните по граждански производства

Съдебните разноски, дължими за извършените от съда действия, биват прости или пропорционални на интереса. Техният размер зависи от естеството на делото и от стойността на спора (която се определя в зависимост от паричния размер на иска), както и от броя на страните. Съгласно § 19а от Закона за съдебните такси, ако има повече от две страни, може да се начисли надбавка за дело с повече от две страни в размер от 10 % до 50 %.

Етап от гражданското производство, на който трябва да се заплатят разноските

За граждански производства на първа инстанция фиксираната такса се заплаща при подаването на исковата молба. Таксата се заплаща еднократно, независимо от хода на производството на този етап и независимо дали исковата молбата се отнася за повече от едно вземане, или е насочена срещу няколко лица, и покрива цялото производство на първа инстанция. Ако по време на производството петитумът на иска бъде разширен, е възможно да бъдат начислени допълнителни такси. Те се плащат при подаването на писмените изявления. Ако петитумът на иска бъде разширен по време на изслушване, таксите са дължими от момента на отразяване на разширяването в протокола. На втора и трета инстанция таксата се заплаща при подаването на жалбата (§ 2, т. 1 от Закона за съдебните такси). По изключение при охранителни производства понякога вместо такса за предявяване на иск се заплаща такса за решение.

Фиксирани разноски по наказателни производства

Фиксирани разноски на страните по наказателни производства

По принцип в наказателното производство не се заплащат съдебни такси. Само при повдигане на обвинение от частен тъжител страната, предявяваща частно обвинение, дължи такси за внасяне на молби за образуване или продължаване на наказателно производство, както и на жалби и на молби за обявяване на нищожност.

Етап от наказателното производство, на който трябва да се заплатят разноските

Простите такси трябва да се заплатят в момента на подаване на исковата молба, във връзка с която са дължими.

Фиксирани разноски при производства пред Конституционния съд

Фиксирани разноски на страните по производства пред Конституционния съд

Съгласно § 17a, точка 1 от Закона за Kонституционния съд (Verfassungsgerichtshofgesetz — VfGG) таксата е в размер на 240 EUR.

Етап от производство, на който трябва да се заплатят разноските

Простите такси трябва да се заплатят при откриване на производството.

Задължения на адвокатите и юридическите съветници за предоставяне на информация

Права и задължения на страните

По принцип адвокатът е длъжен да осведоми своя клиент как се изчисляват разноските и какви разноски може да очаква клиентът. В това отношение в § 15, параграф 2 от Насоките относно упражняването на адвокатската професия (Richtlinien für die Ausübung des Rechtsanwaltsberufes — RL-BA 2015) се препоръчва при поемане на нов случай адвокатът да информира клиента си относно базата, на която ще се изчислява хонорарът, и относно своето право на междинно плащане. Освен ако хонорарът е договорен като абсолютна сума, клиентът има право да иска на разумни интервали междинен отчет или отчет за вече предоставените услуги или за ангажираното до момента време, в случай че е договорено заплащане по почасова тарифа. Също така, преди да бъде назначен адвокатът, трябва да се сключи споразумение относно началото и честотата на междинните плащания.

Правни основания за разноските

Къде мога да намеря информация относно правните разноски в Австрия?

Законовите разпоредби относно задължението за поемане на разноските в състезателни граждански производства (включително търговски дела) могат да бъдат намерени в §§ 40—55 от Гражданския процесуален кодекс. По отношение на охранителните производства (например семейни дела и по-специално при развод по взаимно съгласие, спорове за родителските права, правото на лични отношения между родител и дете и вземанията за издръжка) се прилагат отделни правила относно отговорността за разходите. Общите правила са установени в § 78 от Закона за охранителното производство (Außerstreitgesetz — AußStrG). Изключения от тези общи правила се прилагат, наред с други случаи, при производства, в които се разглеждат въпроси относно родителските права, правото на лични отношения между родител и дете и вземанията за издръжка на малолетни или непълнолетни деца. Разноските по наказателни производства са уредени в §§ 380—395 от Наказателно-процесуалния кодекс на Австрия (Strafprozessordnung — StPO). Съдебните такси (простите такси) са определени в Закона за съдебните такси.

На уебсайта на Националната адвокатска колегия на Австрия (Österreichischer Rechtsanwaltskammertag) е публикувана информационна брошура в електронен формат, в която в обобщен вид е представена уредбата на адвокатските възнаграждения. Обща информация може да бъде намерена също на междуведомствената платформа oesterreich.gv.at чрез връзката: Themen > Dokumente und Recht > Zivilrecht > Zivilverfahren [„Теми“ > „Документи и право“ > „Гражданско право“ > „Гражданско производство“].

Обща информация относно съдебните такси може да бъде намерена на следния уебсайт: oesterreich.gv.at. Законовите текстове (като Закона за съдебните такси и тарифата на адвокатските хонорари) са достъпни безплатно чрез системата за правна информация на Република Австрия (Rechtsinformationssystem des Bundes — RIS) на уебсайта на Федералното канцлерство.

На какви езици мога да получа информация относно правното основание за разноските в Австрия?

На немски език.

Къде мога да намеря информация относно медиацията?

Списък на медиаторите (поддържан от Федералното министерство на правосъдието) е достъпен на специализирана уебстраница по въпросите на медиацията.

Що се отнася за възстановителното правосъдие по наказателни производства, информация относно медиацията между обвиняем и жертва (Tatausgleich) е предоставена на уебсайта на NEUSTART (също и на английски език).

Къде мога да намеря допълнителна информация относно разноските?

Информация относно разноските по производството, достъпна онлайн

Обща информация относно съдебната система на Австрия, правните разноски и Федералното министерство на правосъдието може да бъде намерена на уебсайта за правосъдие на Австрия и на уебсайта oesterreich.gv.at, на които се предлага леснодостъпна за читателите информация.

На уебсайта на системата за правна информация на Република Австрия са предоставени текстовете на следните закони [ÖS1]:

 • Закон за съдебните такси (Gerichtsgebührengesetz — GGG)
 • Закон за дължимите такси (Gebührenanspruchsgesetz — GebAG)
 • Закон за адвокатурата (Rechtsanwaltsordnung — RAO)
 • Закон за тарифата на адвокатските хонорари (Rechtsanwaltstarifgesetz — RATG)

Текстът на Общите критерии за адвокатските хонорари (Allgemeine Honorar-Kriterien für Rechtsanwälte — AHK) може да бъде свален от портала на Австрийската адвокатска колегия.

Къде мога да намеря информация относно средната продължителност на различните видове производства?

За този вид информация Ви приканваме да се обърнете пряко към Федералното министерство на правосъдието на Австрия.

Къде мога да намеря информация относно средния размер на общите разноски за определено производство?

Дължимите съдебни такси за отделните производства са определени предварително (в Закона за съдебните такси). Те могат да се изменят съобразно по-високата или по-ниската стойност на спора. Разноските, които загубилата страна трябва да плати на спечелилата страна в гражданското производство (възнаграждения на адвокати, такси за вещи лица, разходи за писмен и устен превод), се определят от съда в решението относно разноските. Решението на съда се основава на Закона за тарифата на адвокатските хонорари (за адвокатските възнаграждения) и на Закона за дължимите такси (за възнагражденията на вещите лица и устните и писмените преводачи). Тези разноски се основават главно на размера на направените разходи и ангажираното време. Следователно предварително не може да бъде посочена конкретна цифра. По принцип възнаграждението, което клиентът заплаща на адвоката, може да бъде свободно договорено.

Данък върху добавената стойност

Къде мога да намеря информация относно данъка върху добавената стойност? Какви са приложимите ставки?

Услугите на адвокатите се облагат с данък върху добавената стойност. Ставката на ДДС в Австрия е 20 %. Подобно на други разходи данъкът се заплаща на адвоката отделно съгласно § 16 от Закона за тарифата на адвокатските хонорари и § 17 от Общите критерии за адвокатските хонорари. Данъкът върху добавената стойност не е включен в размера на възнагражденията, посочени в Закона за тарифата на адвокатските хонорари и в Общите критерии за хонорарите.

Правна помощ

Приложим праг на доходите в областта на гражданското правосъдие

Правната помощ (Verfahrenshilfe) не се основава на законово определен праг на доходите. Правната помощ по граждански (и по търговски) дела е уредена в Гражданския процесуален кодекс на Австрия. Разпоредбите на Гражданския процесуален кодекс се прилагат съответно в охранителното производство. Компетентен да се произнесе по въпроса за правната помощ е първоинстанционният съд.

Правна помощ не се предоставя, ако предвидените правни действия или защита изглеждат явно злонамерени или лишени от всякакви перспективи за успех. Съдът взема решение коя от описаните по-долу форми на правна помощ да бъде предоставена във всеки отделен случай.

В Австрия правната помощ може да включва следните елементи:

 1. временно освобождаване от плащане на съдебни такси, възнаграждения за свидетели, вещи лица и устни или писмени преводачи, разноските за всички необходими публични обявления, разноските за попечител или управител и всички разходи, направени от законния представител или назначения от съда адвокат;
 2. представителство от адвокат.

В рамките на три години от приключване на производството страната, получила правна помощ, може да бъде задължена да възстанови сумата в пълен размер или частично, ако нейното финансово положение се е променило и тя вече е в състояние да извърши съответните плащания, без това да се отрази неблагоприятно върху средствата, необходими за нейната издръжка.

Приложим праг на доходите за обвиняеми и жертви на престъпления в наказателното производство

Не съществува фиксиран праг на доходите, въз основа на който се определя дали обвиняемият, жертвата или гражданският ищец отговаря на условията за правна помощ. Водещият критерий е размерът на средствата за издръжка над жизнения минимум и под необходимото равнище за нормална издръжка. Жизненият минимум се оценява редовно и актуалният му размер се публикува на уебсайта за правосъдие на Австрия.

Условия за предоставяне на правна помощ на жертви на престъпления

Доколкото в § 66b от Наказателно-процесуалния кодекс на Австрия не е предвидено право на процесуално съдействие (Prozessbegleitung), частните ищци имат право на правна помощ, ако:

 • не могат да си позволят да бъдат представлявани от адвокат, без това да се отрази отрицателно върху необходимите им средства за издръжка (виж изложеното по-горе относно издръжката), и
 • процесуално представителство е необходимо в интерес на правосъдието, особено с оглед на своевременното предявяване на гражданските искове с цел избягване на последващо гражданско производство.

Условия за предоставяне на правна помощ на обвиняеми

Независимо от финансовите предпоставки предоставянето на правна помощ трябва да бъде в интерес на правосъдието и преди всичко с оглед осъществяването на подходяща защита.

Назначаването на защитник при всяко положение се смята за необходимо в интерес на правосъдието:

 • ако обвиняемият подлежи на задължителна защита (notwendige Verteidigung) съгласно § 61, параграф 1 от Наказателно-процесуалния кодекс (вж. по-долу); ако обвиняемият е незрящ, глух, ням или страда от други увреждания, или не владее достатъчно добре официалния език, на който се води производството, поради което не е в състояние да се защитава сам;
 • за целите на въззивното производство;
 • ако делото представлява фактическа или правна сложност.

В случаите на задължителна защита обвиняемият трябва да бъде представляван от защитник. Участието на защитник е задължително в следните случаи (§ 61, параграф 1 от Наказателно-процесуалния кодекс):

 • ако е наложена мярка за неотклонение задържане под стража в досъдебното производство — за срока, в който тя се прилага (т. 1);
 • по време на цялото производство за настаняване в психиатрично заведение съгласно § 21 от Наказателния кодекс (т. 2);
 • в съдебно производство за настаняване в заведение за правонарушители със зависимости, които се нуждаят от лечение, или в заведение за опасни рецидивисти (т. 3);
 • в съдебно производство пред окръжен съд в състав от един съдия и двама съдебни заседатели или в състав от трима съдии и жури от осем съдебни заседатели (т. 4);
 • в съдебно производство в окръжен съд в състав от един съдия, когато за престъплението се предвижда наказание лишаване от свобода над три години, с изключение на случаите на кражба с взлом по § 129, параграф 2, т. 1 от Наказателния кодекс на Австрия (Strafgesetzbuch — StGB) и на вещно укривателство по § 164, параграф 4 от Наказателния кодекс (т. 5);
 • при разпит на свидетел на насрещната страна (§ 165), когато това е част от задължителното участие на защитник в съдебното производство в съответствие с точки 3 до 5 (т. 5а);
 • при производството по въззивна жалба срещу присъда, произнесена от окръжен съд в състав от един съдия и двама съдебни заседатели или в състав от трима съдии и жури от осем съдебни заседатели (т. 6);
 • при подаване на искане за повторно разглеждане и по време на откритото съдебно заседание по това искане (т. 7).

Безплатни съдебни производства

С оглед на защитата на процесуалните права на засегнатите лица при наказателни производства, следните видове жертви имат право на безплатна психо-социална подкрепа или процесуално съдействие при подаване на заявление:

 • жертви на насилствени действия, опасни заплахи или сексуални престъпления, жертви на терористични престъпления или на престъпления, при които извършителят може да се е възползвал от тяхната лична зависимост;
 • съпруг/а, регистриран партньор, партньор на семейни начала, роднина по пряка линия, брат или сестра на лице или друго лице на издръжка, чиято смърт може да е била причинена от престъпление, или други роднини, които са били свидетели на престъплението;
 • жертви на терористични престъпления;
 • жертви на преследване и продължаващ тормоз посредством далекосъобщителни или информационни системи или на подбудителство към такива деяния;
 • жертви на клевета, обвинения в престъпление, които вече са били отхвърлени като неоснователни, обиди и уронване на доброто име, когато има определени основания да се предполага, че деянието е извършено чрез далекосъобщителни или информационни системи;
 • малолетни или непълнолетни, които са били свидетели на насилствени действия в рамките на своя социален кръг (насилие в семейството, насилие над деца).

Жертвите на сексуални престъпления под 14-годишна възраст имат право на безплатна помощ във всички случаи, без да се налага да подават заявление. Психо-социалната подкрепа обхваща подготовката на жертвата на престъпление за производството и свързаното с него емоционално натоварване. Психо-социална подкрепа и процесуално съдействие се предоставят от организации за подкрепа на жертвите на престъпления, с които Федералното министерство на правосъдието е сключило договор съгласно § 66, параграф 3 от Наказателно-процесуалния кодекс.

За назначаване на специален процесуален представител (Erwachsenenvertreterin/Erwachsenenvertreter) в охранителни производства и в производства относно упражняване на родителски права и относно правото на родител на лични отношения с детето не се дължат такси. Не се дължат такси и при производства съгласно Закона за настаняване на психично болни лица в здравни заведения (Unterbringungsgesetz) и съгласно Закона за защита на личната свобода при престой в домове и заведения за специални грижи (Heimaufenthaltsgesetz). Лица с ниски доходи и малко имущество могат да получат правна помощ под формата на временно освобождаване от задължението за заплащане на дължимите такси. Размерът на задължението, от което те могат да бъдат освободени, зависи от подаденото от тях заявление и от усмотрението на съда.

Кога загубилата делото страна трябва да плати разноските на спечелилата страна?

Състезателни производства

Разноските по състезателни производства (включително по търговски дела) са уредени в Гражданския процесуален кодекс на Австрия. В него се предвижда, че по принцип всяка страна трябва да заплати направените разходи във връзка с участието ѝ в производството. Разходите, направени от всички страни едновременно, първоначално трябва да бъдат разделени поравно между страните. В своето решение по делото съдът се произнася и относно разноските. Прилага се принципът, че съдът присъжда разноските в полза на спечелилата страна. Ако делото е решено изцяло в полза на едната страна, загубилата страна трябва да възстанови на спечелилата страна всички разноски и такси, които са били необходими за нормалното осъществяване на съдебното производство или за защитата по делото. Ако някои претенции на страните бъдат удовлетворени, а други отхвърлени, разноските подлежат на насрещно прихващане или на съразмерно поделяне.

Отклонение от принципа, че съдът присъжда разноските в полза на спечелилата страна, се допуска в определени случаи:

 • в случай на отхвърлени претенции от сравнително незначителен характер, ако отхвърлената част от иска не е свързана със съществени разноски;
 • когато размерът на вземането се определя от вещи лица или по преценка на съда, както и в случай на прихващане на насрещни вземания;
 • когато поведението на ответника не е повод за иска и той е признал съществуването на вземането при първа възможност; и
 • когато поведението на една от страните е довело до прекратяване на производството или до обявяване на неговата нищожност, всички разноски могат да бъдат възложени на тази страна.

Охранително производство

Решенията по семейни дела (издръжка, права на родител на лични отношения с детето, упражняване на родителски права и развод по взаимно съгласие) се постановяват в охранително производство. Общите правила за разноските по охранителни производства са установени в § 78 от Закона за охранителното производство. За много видове производства обаче се прави изключение от тези правила. Тук отново обичайно се прилага принципът, че съдът присъжда разноските на спечелилата страна, но са възможни отклонения от този принцип по съображения за справедливост. Ако не е поискано възстановяване на разноски, направените разходи в брой (например за възнаграждение на вещо лице) следва да бъдат покрити съразмерно на участието в делото. Ако участието не може да бъде определено, разходите се поемат поравно.

Подробности за различните видове производства (за издръжка, права на родител на лични отношения с детето, упражняване на родителски права и бракоразводни дела):

 1. При бракоразводните дела трябва да се прави разлика между развод по исков ред и развод по взаимно съгласие.

Развод по исков ред: тук се прилагат специални разпоредби от Гражданския процесуален кодекс на Австрия. Ако не се установи вина на нито една от страните по развода, разноските трябва да бъдат насрещно прихванати. Ако основанието за развод е дълбоко и непоправимо разстройство на брака и ако в решението за развод се съдържа произнасяне относно вината за разстройството, виновният съпруг трябва да заплати разноските на другия.

Развод по взаимно съгласие: за развода по взаимно съгласие се прилагат правилата на охранителното производство. В този случай съпрузите подават две идентични молби до съда. Тъй като производството не е състезателно, не се постановява решение относно разноските. Разноските, за които е извършено плащане в брой, се понасят поравно от страните.

 1. Производствата относно упражняване на родителски права и относно правото на родител на лични отношения с детето са също охранителни производства. По силата на клаузата за освобождаване (§ 107, параграф 5 от Закона за охранителното производство) при тези производства не се присъждат разноски.
 2. По силата на друга клауза за освобождаване (§ 101, параграф 2 от Закона за охранителното производство) при производства във връзка с искове за издръжка на малолетно или непълнолетно дете не се присъждат разноски.

Наказателни производства

В наказателните производства всяко лице, което ползва услугите на защитник или на друг представител, трябва да заплати лично разноските за това представителство, дори ако защитникът е назначен служебно (§ 393, параграф 1 от Наказателно-процесуалния кодекс).

Осъденото лице е задължено да възстанови разноските по наказателното производство (§ 389, параграф 1 от Наказателно-процесуалния кодекс). Съгласно § 381, параграф 1 от Наказателно-процесуалния кодекс в наказателното производство могат да бъдат направени следните разноски:

 1. фиксирана сума като дял от разноските по наказателното производство, за които няма по-подробна разбивка по-долу, включително разноските по разследването и указанията на прокурора или на съда за служебно предприемане на действия. Фиксираната сума се определя, както следва: в производство пред окръжен съд в състав от трима съдии и жури от осем съдебни заседатели — от 500 EUR до 10 000 EUR; в производство пред окръжен съд в състав от един съдия и двама съдебни заседатели — от 250 EUR до 5000 EUR; в производство пред окръжен съд в състав от един съдия — от 150 EUR до 3000 EUR; и в производство пред районен съд — от 50 EUR до 1000 EUR;
 2. възнаграждения на вещите лица и по принцип на устните преводачи;
 3. разноските за получаване на информация, заключения и експертиза от компетентни органи;
 4. разходи за предаване на обвиняемия от друга държава и разходи за призовани свидетели, пребиваващи в друга държава;
 5. разноски в резултат на обезпечителна заповед и разноски за получаване на информация относно банкови сметки, за изземване на писма, за далекосъобщителни данни и за прихващане на съобщения;
 6. разноски, свързани с изпълнение на присъдата, включително разходи за прехвърляне на затворници в местна или чуждестранна наказателноправна система, без разноските, свързани с изпълнение на наказание лишаване от свобода;
 7. съдебни такси, свързани с наказателното производство;
 8. разноски за защитник или други представители;
 9. фиксирана сума за част от разноските за съдействие, предоставено на жертвите, в размер до 1000 EUR.

С изключение на разноските, посочени в точка 3 и точки от 7 до 9 по-горе, държавата заплаща разноските авансово. При определяне на фиксираната сума съгласно параграф 1, точка 9 съдът взема предвид финансовите възможности на задълженото лице. Разноските по привличане на устен преводач не се включват в разноските, подлежащи на възстановяване от обвиняемия.

В съответствие с § 391, параграф 1 от Наказателно-процесуалния кодекс обаче разноските по наказателното производство подлежат на възстановяване от осъденото лице само ако това не застрашава нито средствата за издръжка, необходими за поддържане на скромен жизнен стандарт за него и неговото семейство, нито изпълнението на неговото задължение да изплати обезщетение за вреди, причинени от престъплението. Ако разноските не могат да бъдат възстановени поради липса на средства на осъдения, съдът може да обяви разноските за несъбираеми. Ако съдът приеме, че разноските могат да бъдат събрани в бъдеще, но не и към настоящия момент, финансовото положение на съответното лице трябва да бъде преразгледано след определен период. Вземането за разноски се погасява по давност след пет години от произнасянето на съдебното решение. Ако съдът реши, че осъденият трябва да понесе разноските по производството, и по-късно стане ясно, че той не е в състояние да ги заплати, органите могат да удължат срока за плащане, да разрешат изплащане на вноски или да намалят разноските.

Ако с решението на наказателния съд осъденото лице е задължено да заплати поне частично обезщетение на гражданския ищец, то трябва да възстанови също така и разноските на гражданския ищец в наказателното производство.

Съгласно § 393a от Наказателнопроцесуалния кодекс обвиняемият, по отношение на когото съдът е произнесъл оправдателна присъда, може да подаде до федералните органи молба за възстановяване на определен дял от разноските по неговата защита. Делът включва плащанията в брой, които са били необходими и реално извършени, както и фиксирана сума за разноските на защитника. Фиксираната сума се определя, като се вземат предвид обемът и сложността на защитата, както и обхватът на необходимите или подходящите действия на защитника, и не може да превишава следните размери: 10 000 EUR — за производство пред окръжен съд в състав от трима съдии и жури от осем съдебни заседатели; 5000 EUR — за производство пред окръжен съд в състав от един съдия и двама съдебни заседатели; 3000 EUR — за производство пред окръжен съд в състав от един съдия; и 1000 EUR — за производство пред районен съд.

Ако съдът произнесе оправдателна присъда по обвинение, повдигнато от частен тъжител или поддържано от конституиран като частен обвинител граждански ищец съгласно § 72 от Наказателно-процесуалния кодекс, частният тъжител или конституираният като частен обвинител граждански ищец следва да заплати всички разноски, които са възникнали в резултат от повдигането, съответно поддържането на обвинението. При оттегляне на прокуратурата от наказателно преследване с оглед освобождаване от наказателна отговорност (Diversion) (§§ 198—209 от Наказателно-процесуалния кодекс) гражданският ищец не заплаща никакви разноски.

Възнаграждение на вещи лица

При състезателните граждански производства (включително по търговски дела) хонорарите за вещи лица подлежат на насрещно прихващане или на съразмерно поделяне съобразно отхвърлената, съответно уважената част от иска (§ 43, параграф 1 от Гражданския процесуален кодекс).

При бракоразводните дела по исков ред, в които няма произнасяне на съда относно вината, разноските, заплатени в брой, подлежат на насрещно прихващане. Ако една от страните е заплатила повече от половината от разноските, другата страна трябва да възстанови платеното в повече. Обаче ако в бракоразводното решение съдът се произнесе относно вината на едната страна, тази страна трябва да възстанови разноските за вещо лице на другата.

При посочените по-долу производства възнагражденията на вещите лица, които първоначално са били заплатени с обществени средства, трябва да бъдат възстановени на съда от страните, от чиито действия са произтекли разноските или в чийто интерес са били предприети служебните действия: производства за развод по взаимно съгласие, за упражняване на родителски права, за права на родител на лични отношения с детето и за вземания за издръжка на малолетни или непълнолетни деца. Ако няколко лица са задължени да възстановят възнагражденията, те са солидарно отговорни (§ 1, т. 5 от Закона за съдебните плащания (Gerichtliches Einbringungsgesetz — GEG) във връзка с § 2, параграф 1 от същия закон).

Размерът на възнагражденията на вещите лица е уреден в Закона за дължимите такси. Той зависи от съдържанието и обхвата на експертизата, изискана от съда.

При наказателни производства възнагражденията на вещите лица съставляват част от разноските за наказателното производство (§ 381, параграф 1, точка 2 от Наказателно-процесуалния кодекс), които съгласно § 389, параграф 1 от Наказателно-процесуалния кодекс следва да бъдат заплатени от осъденото лице. Възнагражденията на вещите лица се определят от съда или от прокурора и се заплащат авансово от държавата.

Възнаграждения за писмени и устни преводачи

Обяснението, дадено по-горе, важи също и за възнагражденията за писмени и устни преводачи.

Документи по темата

Проучване на прозрачността на разходите: Австрия  PDF (829 Kb) en

Връзки по темата

§ 32 от Закона за съдебните такси

Последна актуализация: 20/10/2023

Версията на националния език на тази страница се поддържа от съответната държава-членка. Преводите са направени от Европейската комисия. Възможно е евентуални промени, въведени в оригинала от компетентните национални органи, все още да не са отразени в преводите.Европейската комисия не поема каквато и да е отговорност по отношение на информация или данни, които се съдържат или споменават в този документ. Моля, посетете рубриката „Правна информация“, за да видите правилата за авторските права за държвата-членка, отговорна за тази страница.