Моля, имайте предвид, че оригиналната езикова версия на тази страница немски е била наскоро променена. Езиковата версия, която търсите, в момента се подготвя от нашите преводачи.
Моля, имайте предвид, че версиите на следните езици вече са преведени.
Swipe to change

Разходи

Австрия

Настоящата страница ви предоставя информация относно съдебните разноски в Австрия.

Съдържание, предоставено от
Австрия
Не съществува официален превод на езиковата версия, която разглеждате.
Тук ще намерите машинен превод на съдържанието. Моля, имайте предвид, че той се предоставя само с цел осигуряване на контекст. Собственикът на настоящата страница не носи никаква отговорност за качеството на този машинно преведен текст.

Законодателна рамка, уреждаща хонорарите на юридическите професии

Адвокати

Австрийският закон за адвокатурата (Rechtsanwaltsordnung) предвижда, че по правило хонорарите, заплащани на адвокатите за предоставените услуги, могат да бъдат договаряни свободно между клиента и адвоката.

Хонорарът може да се изчислява съгласно почасова ставка или да бъде договорен като абсолютна сума. При хонорар, договорен като абсолютна сума, не се отчитат индивидуалните престации и разходът на време. Ако хонорарът не бъде договорен изрично, се приема, че въз основа на позицията от тарифата в Закона за тарифата на адвокатските хонорари (Rechtsanwaltstarifgesetzes) и Общите критерии за адвокатските хонорари (Allgemeine Honorar-Kriterien) е договорено справедливо възнаграждение.

В Гражданския процесуален кодекс и в Закона за тарифата на адвокатските хонорари е установено, че съдът в гражданското производство трябва да определи коя част от разноските загубилата делото страна следва да възстанови на спечелилата страна. Разноските се изчисляват съобразно цената на иска и продължителността и вида на предоставената услуга. Законът за тарифата на адвокатските хонорари се прилага само ако това е било договорено между адвоката и клиента.

При наказателните производства по принцип всяко лице (обвиняем — Angeklagter/уличен — Beschuldigter, частен тъжител — Privatankläger, граждански ищец — Privatbeteiligter), което е наело адвокат, за да го представлява, трябва да заплати съответните разноски. Това е валидно и в случая, когато е назначен служебен защитник, доколкото не са изпълнени условията за предоставяне на правна помощ. Разноските се различават в зависимост от нивото и състава на съда (например районен съд — Bezirksgericht; окръжен съд в състав от един съдия, в състав от един съдия и двама съдебни заседатели — Schöffengericht, в състав от трима съдии и жури от осем съдебни заседатели — Geschworenengericht).

Съдебни изпълнители

Възнагражденията, които съдебните изпълнители (Gerichtsvollzieher) получават за своята работа, са определени в Закона за таксите по изпълнението (Vollzugsgebührengesetz). Законът предвижда по-специално такса за изпълнение, която взискателят следва да внесе при подаване на молбата за изпълнение заедно с предвидената като абсолютна сума такса съгласно Закона за съдебните такси (GerichtsgebührengesetzGGG).

Таксата по изпълнението ( чл. 2 от Закона за таксите по изпълнението) е част от разноските по дадено изпълнително производство. По молба на кредитора съдът може да постанови в решението относно разноските, че таксата по изпълнението следва да се възстанови от длъжника.

Съдебният изпълнител има също право на възнаграждение за получаване на плащания. Това възнаграждение може да се приспадне от събраната сума ( чл. 11 от Закона за таксите по изпълнението).

Разноски

Разноски по граждански производства

Разноски за страните по граждански производства

Съдебните разноски, които следва да бъдат заплатени за извършените от съда действия, се изчисляват или като прости такси (Pauschalgebühren (Festgebühren)) или като пропорционални такси (Hundert(Tausend)satzgebühren) в процентен размер от базата за оценка (Prozentsatz der Bewertungsgrundlage). Техният размер зависи от вида на делото и цената на иска, (която се определя от паричния размер на претенцията).

Етап от гражданското производство, на който трябва да се заплатят разноските

За граждански производства на първа инстанция простата такса (die Pauschalgebühr) се заплаща при подаването на исковата молба. Таксата се заплаща еднократно, независимо дали исковата молбата се отнася до повече от едно вземане или е насочена срещу няколко лица, и покрива цялото производство на първа инстанция. Ако по време на производството бъде разширен петитума на иска, е възможно да се дължат допълнителни такси. Те се плащат при подаването на писмените изявления.

Ако петитумът на иска бъде разширен по време на устните състезания, таксите са дължими от момента на отразяване на това процесуално действие в протокола. На втора и трета инстанция таксата се плаща при подаването на жалбата (чл. 2, точка 1 от Закона за съдебните такси (Gerichtsgebührengesetz — GGG)). По изключение при безспорни (охранителни) производства понякога вместо такса за предявяване на иск (Klagegebühr) се заплаща такса за решение (Entscheidungsgebühr).

Разноски по наказателни производства

Разноски на страните по наказателни производства

Само при повдигане на обвинение от частен тъжител се дължи такса съгласно позиция 13 от тарифата в Закона за съдебните такси (Gerichtsgebührengesetz — GGG).

Етап от наказателното производство, на който трябва да се заплатят разноските

Разноските трябва да се заплатят при откриване на производството.

Разноски при производства пред Конституционния съд

Разноски за страните по производства пред Конституционния съд
Съгласно чл. 17a пара. 1 от Закона за конституционния съд (Verfassungsgerichtshofgesetz — VfGG) таксата е в размер от 220 EUR.
Етап от производство, на който трябва да се заплатят разноските
Простите такси трябва да се заплатят при откриване на производството.

Предварителна информация, която трябва да бъде предоставена от процесуалните представители

Права и задължения на страните

По принцип адвокатът е задължен да осведоми своя клиент как се изчисляват разноските и какви разноски може да очаква клиентът. В това отношение чл. 50, ал. 2 от Насоките относно упражняването на адвокатската професия и надзора върху задълженията на адвокатите (Richtlinien für die Ausübung des Rechtsanwaltsberufs und für die Überwachung der Pflichten des Rechtsanwalts (RL-BA)) препоръчва при поемане на нова работа адвокатът да информира своя клиент на каква база ще бъдат изчислявани хонорарите, както и относно своето право на междинно плащане.

Ако не е договорен хонорар като абсолютна сума, клиентът има право да иска в разумни интервали междинен отчет или отчет за вече предоставените услуги или за ангажираното до момента време (когато е договорено заплащане по почасова тарифа).

По същия начин преди възлагането на работата на адвоката би следвало да се постигне съгласие относно началото и честотата на междинните плащания.

Определяне на разноските — правно основание

Къде мога да намеря информация относно правното основание на разноските в Австрия?

Законовите разпоредби относно възстановяването на разноските при състезателни граждански производства (включително търговски дела) могат да бъдат намерени в членове 40—55 от Гражданския процесуален кодекс (Zivilprozeßordnung — ZPO). По семейни дела, и по-специално при развод по взаимно съгласие, различията по въпросите на родителските права, правото на лични отношения между родител и дете и вземанията за издръжка се уреждат в безспорно (охранително) производство. За безспорното (охранително) производство се прилагат отделни правила относно възстановяване на разноските. Общите правила са установени в член 78 от Закона за безспорното (охранително) производство(Außerstreitgesetz — AußStrG). Изключения от тези общи правила се прилагат, наред с други случаи, при производства, в които се разглеждат въпроси относно родителските права, правото на лични отношения между родител и дете и вземания за издръжка на малолетни или непълнолетни деца. Разноските по наказателни производства са уредени в членове 380—395 от Наказателно-процесуалния кодекс (Strafprozessordnung — StPO).

Началната страница на уебсайта наНационалната адвокатска колегия на Австрия предоставя достъп до онлайн брошура, в която обобщено е представена уредбата на адвокатските възнаграждения. Обща информация може също да бъде намерена на началната страница на уебсайта Служба за помощ на гражданите чрез връзката: „Leben in Österreich“ > „Zivilrecht“ > „Zivilverfahren“ („Живот в Австрия“ > „Гражданско право“ > „Гражданско производство“).

Уебстраницата Служба за помощ на гражданите съдържа обща информация относно съдебните такси. Законовите текстове (Закон за съдебните такси, тарифни позиции) са достъпни безплатно посредством връзката Федерална правноинформационна система на началната страница на уебсайта на Федералната канцелария.

На какъв език мога да получа информация относно правното основание за разноските в Австрия?

На немски език.

Къде мога да намеря информация относно медиацията?

Списък на медиаторите (поддържан от Министерството на правосъдието) е достъпен на специализирана уебстраница по темата за медиацията.

Във връзка с възстановителното правосъдие по наказателни производства информация относно медиацията между обвиняем и жертва е предоставена на уебсайта на NEUSTART (също и на английски език).

Къде мога да намеря допълнителна информация относно съдебните разноски?

Онлайн информация относно съдебните разноски

Обща информация относно австрийската правна система, разноските и Федералното министерство на правосъдието може да се намери на уебсайта за правосъдие на Австрия и на уебсайта Служба за помощ на гражданите, които предлагат леснодостъпна за читателите информация.

Уебсайтът Федерална правноинформационна система предоставя целите текстове на следните закони:

 • Закон за съдебните такси (Gerichtsgebührengesetz — GGG)
 • Закона за дължимите такси (Gebührenanspruchsgesetz — GebAG)
 • Закон за адвокатурата (Rechtsanwaltsordnung — RAO)
 • Законът за тарифата на адвокатските хонорари (Rechtsanwaltstarifgesetz — RATG)

Текстът на Общите критерии за хонорарите (Allgemeinen Honorar-Kriterien — AHK) може да бъде свален от портала на австрийските адвокати .

Къде мога да намеря информация относно средната продължителност на различните видове производства?

За този вид информация ви приканваме да се обърнете пряко към Министерството на правосъдието на Австрия.

Къде мога да намеря информация относно средния размер на общите разноски за определено производство?

Дължимите съдебни такси за отделните производства са определени предварително (в Закона за съдебните такси — Gerichtsgebührengesetz). Те могат да се изменят съобразно по-високата или по-ниската цена на иска.

В гражданското производство съдът се произнася относно съдебните такси и разноски (разноски за адвокат, такси за вещи лица и устни преводачи), които загубилата делото страна следва да възстанови на спечелилата страна. Неговото решение се основава на Закона за тарифата на адвокатските хонорари (относно адвокатските възнаграждения) и на Закона за дължимите такси (относно възнагражденията на вещите лица и устните и писмени преводачи). Тези разноски се основават главно на размера на направените разходи и ангажираното време. Следователно предварително не може да бъде посочена конкретна цифра.

По принцип хонорарът, който клиентът заплаща на адвоката, може да бъде свободно договорен.

Данък върху добавената стойност

Къде мога да намеря информация относно данъка върху добавената стойност? Какви са приложимите ставки?

Услугите на адвокатите се облагат с данък върху добавената стойност. Ставката в Австрия е 20 %. Подобно на други разноски данъкът се заплаща на адвоката отделно съгласно член 16 от Закона за тарифата на адвокатските хонорари и член 17 от Общите критерии за хонорарите. Данъкът върху добавената стойност не е включен в тарифните позиции в Закона за тарифата на адвокатските хонорари и в Общите критерии за хонорарите.

Правна помощ

Приложим праг на доходите в областта на гражданското правосъдие

Правната помощ не се основава на законово определен праг на доходите. Правната помощ по граждански (и по търговски) дела, е уредена в Гражданския процесуален кодекс на Австрия. Разпоредбите на Гражданския процесуален кодекс се прилагат съответно в безспорното (охранително) производство. Компетентен да се произнесе по въпроса за правната помощ е първоинстанционният съд.

Правна помощ се предоставя на страна по делото само тогава, когато неговия/нейния доход, финансово положение и задължения за издръжка са такива, че той/тя не е в състояние да поеме разноските по съдебното производство без неблагоприятно отражение върху средствата за издръжка, необходими за поддържане на скромен начин на живот. Правна помощ не се предоставя при очевидна злоупотреба с процес или при явно неоснователни искове. Съдът взема решение коя от описаните по-долу форми на правна помощ да бъде предоставена по всяко отделно дело.

В Австрия правната помощ може да включва следните елементи:

 • временно освобождаване от плащане на съдебни такси, възнаграждения за свидетели, вещи лица и устни преводачи, разноските за всички необходими публични обявления, разноски за попечител или управител и всички разходи, направени от законния представител или назначения от съда адвокат;
 • представителство от адвокат.

В рамките на три години от приключване на производството на дадена страна може да бъде възложено задължението да върне обратно в пълен размер или отчасти паричните средства предоставени с правната помощ, ако нейното финансово положение се промени съответно и тя може да извърши съответните плащания без това да се отрази отрицателно върху необходимите за нейната издръжка средства.

Приложим праг на доходите за обвиняеми/уличени и жертви на престъпления в наказателното производство

Не съществува фиксиран праг на доходите, който да се взема предвид при извършването на проверка дали обвиняемия или жертвата на престъпление/гражданският ищец има право на правна помощ. За насока в това отношение служат: средствата за издръжка над жизнения минимум и средствата, които не позволяват една достатъчна издръжка.

Жизненият минимум се оценява редовно и актуалният му размер се публикува на уебсайта за правосъдие на Австрия .

Условия за предоставяне на правна помощ на жертви на престъпления

Доколкото не съществува право на юридическо съдействие съгласно чл. 66, ал. 2 от Наказателно-процесуалния кодекс (Strafprozeßordnung — StPO), частните ищци имат право на правна помощ, ако:

 • не е възможно представителство от адвокат без това да се отрази отрицателно върху необходимите средства за издръжка ( виж изложеното по-горе относно издръжката), и
 • представителство от адвокат е необходимо в интерес на правосъдието, особено с оглед целесъобразното предявяване на гражданските претенции предвид избягване на последващо гражданско производство.

Условия за предоставяне на правна помощ на обвиняеми/уличени

Предпоставка за предоставянето на правна помощ е помощта, независимо от наличието на финансовите предпоставки, да бъде необходима в интерес на правосъдието преди всичко с оглед осъществяването на подходяща защита.

Назначаването на защитник е винаги необходимо в интерес на правосъдието, ако е налице случай на задължителна защита съгласно чл. 61, ал. 1 от Наказателно-процесуалния кодекс (в тази връзка виж по-долу):

 • ако обвиняемият/уличеният е незрящ, глух, ням или страдащ от други увреждания или няма достатъчно познания относно юридическия език,
 • за целите на въззивното производство,
 • ако делото представлява фактическа или правна сложност.

В случаите на задължителна защита обвиняемият/уличеният трябва да бъде представляван от защитник. Съгласно чл. 61, ал. 1 от Наказателно-процесуалния кодекс участието на защитник в наказателното производство е задължително в следните изчерпателно изброени случаи:

 • ако е взета мярка за неотклонение задържане под стража в досъдебното производство, за срока, в който тя се прилага,
 • по времето на цялото производство относно настаняване в психиатрично заведение за правонарушители с психически увреждания,
 • при съдебно заседание относно настаняване в заведение за правонарушители с пристрастяване и нужда от рехабилитация или в заведение за опасни рецидивисти,
 • при съдебно заседание в окръжен съд в състав от един съдия и двама съдебни заседатели —       Schöffengericht, или в състав от трима съдии и жури от осем съдебни заседатели — Geschworenengericht,
 • при съдебно заседание в окръжен съд в състав от един съдия, когато за престъплението се предвижда наказание лишаване от свобода за повече от три години, с изключение на случаите на кражба със взлом съгласно чл. 129 , точки 1—3 от Наказателния кодекс и на вещно укривателство съгласно чл. 164, ал. 4 от Наказателния кодекс,
 • при производството по въззивна жалба срещу присъда, произнесена от окръжен съд в състав от един съдия и двама съдебни заседатели — Schöffengericht, или в състав от трима съдии и жури от осем съдебни заседатели — Geschworenengericht,
 • при подаване на искане за възобновяване на наказателното дело и по време на откритото заседание по разглеждане на това искане.

Безплатни съдебни производства

С оглед защитата на процесуалните права на жертвата при наказателни производства жертвите на насилствени действия, опасни заплахи или сексуални престъпления, както и съпруг/а, партньор на семейни начала, роднина по пряка линия, брат или сестра на лицето, чиято смърт може да е била причинена от престъпление, или други роднини, които са били свидетели на престъплението, имат право на безплатно психо-социално или юридическо съдействие. Психо-социалното съдействие обхваща подготовката на жертвата на престъпление за производството и свързаното с него емоционалното натоварване. Психо-социалното или юридическото съдействие се предоставя от организации за помощ на жертвите на престъпления, на които Министерството на правосъдието е възложило с договор предоставянето на тази помощ съгласно член 66, ал. 2 от Наказателно-процесуалния кодекс.

При охранителните (безспорни) производства относно за назначаване на управител на имущество, относно упражняване на родителски права и относно правото на родител на лични отношения с детето не се дължат такси. Не се дължат такси и при производства съгласно Закона за настаняване на психично болни лица в здравни заведения (Unterbringungsgesetz) и съгласно Закона за защита на личната свобода при престой в домове и заведения за специални грижи (Heimaufenthaltsgesetz). Лица с ниски доходи и малко имущество могат да получат правна помощ под формата на временно освобождаване от задължението за заплащане на такси. Размера на задължението, от което те могат да бъдат освободени, зависи от тяхната молба и от усмотрението на съда.

Кога загубилата делото страна трябва да плати разноските на спечелилата страна?

Състезателни производства

Разноските по състезателни производства (включително по търговски дела) са уредени в Гражданския процесуален кодекс (ZPO). В него се предвижда, че първоначално всяка страна трябва да заплати направените разходи пропорционално на своето участие в производството. В своето решение по делото съдът се произнася и относно разноските. Прилага се принципът, че съдът присъжда разноските на спечелилата страна. Ако делото е решено изцяло в полза на едната страна, загубилата страна трябва да възстанови на спечелилата страна всички разноски и такси, които са били необходими за точното осъществяване на съдебното преследване или на защитата на правата. Ако страните спечелят или загубят отчасти, разноските трябва да бъдат определени за всяка страна или разпределени пропорционално.

Отклонение от принципа, че съдът присъжда разноските на спечелилата страна.се допуска в определени случаи на основание справедливост:

 • когато страната е загубила делото само относно незначителен въпрос, ако отхвърлената част от иска не е причина за съществени разноски;
 • когато размерът на вземането се определя от вещи лица или по преценка на съда, както и в случай на прихващане на насрещни вземания;
 • когато поведението на ответника не е дало повод за иска и той е признал съществуването на вземането при първа възможност;
 • когато поведението на една от страните е довело до автоматична отмяна на производството или до обявяването на неговата нищожност, всички разноски могат да бъдат възложени на тази страна.

Охранително (безспорно) производство

Решенията по семейни дела (издръжка, права на родител на лични отношения с детето, упражняване на родителски права и развод по взаимно съгласие) се постановяват в охранително (безспорно) производство. Общото правила за разноските по охранителни (безспорни) производства са установени в член 78 от Закона за безспорното (охранително) производство (Außerstreitgesetz – AußerStrG). За голям брой производства обаче има изключения от тези правила. Тук отново обичайно се прилага принципът, че съдът присъжда разноските на спечелилата страна, от който обаче могат да бъдат допуснати отклонения по съображения за справедливост. За такива отклонения в безспорното (охранително) производство съществуват значително повече съображения за справедливост отколкото съгласно Гражданския процесуален кодекс. Ако не е поискано възстановяване на разноски, направените разходи чрез плащане в брой (например за възнаграждение на вещо лице) следва да бъдат покрити съразмерно на участието в делото. Ако това не може да бъде установено, разходите се поемат поравно.

Подробности за различните видове производства (издръжка, права на родител на лични отношения с детето, упражняване на родителски права и бракоразводен процес):

 • По отношение на делата за развод трябва да се прави разграничение между двата вида развод, а именно развод по исков ред и развод по взаимно съгласие.

Развод по исков ред: тук се прилагат специални разпоредби от Гражданския процесуален кодекс на Австрия. Ако не се установи вина на нито една от страните, разноските трябва да бъдат взаимно прихванати. Ако основанието за развод е дълбоко и непоправимо разстройство на брака и ако в решението за развод се съдържа произнасяне относно вината за разстройството, виновният съпруг трябва да заплати разноските на другия.

Развод по взаимно съгласие: за развода по взаимно съгласие се прилагат правилата на безспорното (охранително) производство. В този случай съпрузите подават две идентични молби до съда. Тъй като производството е безспорно, съдът не присъжда разноски. Разноските , за които е извършено плащане в брой, се понасят поравно от страните.

 • Производствата относно упражняване на родителски права и относно правото на родител на лични отношения с детето са също безспорни (охранителни) производства. По силата на клаузата за изключение (член 107, ал. 3 от Закона за безспорното (охранително) производство — AußerStrG) при тези производства не се присъждат разноски.
 • Допълнителна клауза за изключение (член 101, ал. 2 от Закона за безспорното (охранително) производство — AußerStrG) предвижда, че при производства във връзка с искове за издръжка на малолетно или непълнолетно дете не се присъжда възстановяване на разноски.

Наказателни производства

В наказателните производства по принцип всяко лице, което ползва услугите на защитник или друг представител, трябва да му/ѝ заплати разноските, дори ако защитникът е назначен служебно (член 393, ал. 1 от Наказателно-процесуалния кодекс).

Осъденото лице е задължено да възстанови разноските по наказателното производство.(член 389, ал. 1 от Наказателно-процесуалния кодекс). В наказателното производство съгласно чл. 381, ал. 1 могат да се дължат следните разноски:

 • фиксирана сума като част от разноските, за които няма по-подробна разбивка по-долу, направени по наказателното производство, включително разноските по разследването и изпълнението на разпореждания на прокуратурата или по процесуалните действия на съда, които съгласно алинея 3 на същия член следва да бъдат определени в следните граници: в производство пред окръжния съд в състав от трима съдии и жури от осем съдебни заседатели (Geschworenengericht) от 500 EUR до 10 000 EUR, производство пред окръжния съд в състав един съдия и двама съдебни заседатели (Schöffengericht) — от 250 EUR до 5 000 EUR, в производство пред окръжния съд в състав от един съдия — от 150 EUR до 3.000 EUR, в производство пред районен съд (Bezirksgericht) — от 50 EUR до 1.000 EUR;
 • възнагражденията за вещите лица и по принцип за устните преводачи,
 • възнаграждения за информация, заключения и експертиза от компетентни органи;
 • разноски за предаване на обвиняемия/уличения от друга държава или разходи за призовани свидетели, пребиваващи в друга държава;
 • разноски във връзка с обезпечителна заповед, информация по банкови сметки, изземване на писма, сведения относно данните при информационен трансфер и проследяване на съобщения,
 • разноски, свързани с изпълнение на присъдата, без разноските, свързани с изпълнение на наказание лишаване от свобода,
 • съдебни такси, свързани с наказателното производство,
 • разноски за защитник или други представители,
 • фиксирана сума за част от разноските за съдействие в процеса в размер до 1 000 EUR.

С изключение на разноските, посочени в точки 3, 7, 8 и 9, държавата заплаща разноските авансово. При определянето на фиксираната сума съгласно ал. 1, точка 9 съдът взема предвид финансовите възможности на задълженото да възстанови разноските лице. Разноските по привличане на устен преводач не се включват в подлежащите на възстановяване разноски, доколкото те са били необходими, защото обвиняемия няма достатъчно познания относно юридическия език или вследствие от някакво увреждане не може да общува със съда.

В съответствие с член 391, ал. 1 от Наказателно-процесуалния кодекс на осъдения следва да се възложи плащането на разноските по наказателното производство само в такъв размер, че да не бъдат застрашени нито неговите средства за издръжка, гарантираща скромен начин на живот за него и неговото семейство, нито изпълнението на неговото задължение да изплати обезщетение за вреди. Ако разноските не могат да бъдат възстановени поради бедността на осъдения, съдът може да реши да обяви разноските за несъбираеми. Ако съдът приеме, че разноските могат да бъдат събрани в бъдеще, но не и към настоящия момент, икономическото положение на съответното лице трябва да бъде преразгледано след определен период. Вземането за разноски се погасява по давност след пет години от произнасянето на съдебното решение. Ако съдът реши, че осъденият трябва да понесе разноските по производството и по-късно е видно, че той или тя не е в състояние да ги заплати, органите, отговорни за възстановяване на разноските, могат да удължат срока за плащане, да разрешат изплащане на вноски или да намалят разноските.

Ако на осъденото лице е възложено с решението на наказателния съд да заплати поне частично обезщетение на гражданския ищец, той или тя трябва да възстанови също така и разноските за наказателно производство на гражданския ищец.

Съгласно член 393a от Наказателно-процесуалния кодекс обвиняемият, по отношение на когото съдът е произнесъл оправдателна присъда, може да подаде молба до федералните власти за възстановяване на дадена дял от разноските по неговата защита. Дялът включва плащанията в брой, които са били необходими и реално извършени, както и фиксиран дял от разноските на защитника. Фиксираният дял се определя като се вземат предвид обема и сложността на защитата, както и обхвата на необходимите или подходящи действия на защитника, и не може да превишава следните размери: 5 000 EUR за производство пред окръжния съд в състав от трима съдии и жури от осем съдебни заседатели (Geschworenengericht), 2 500 EUR за производство пред окръжния съд в състав един съдия и двама съдебни заседатели (Schöffengericht) , 1 250 EUR за производство пред пред окръжния съд в състав от един съдия и 450 EUR за производство пред районния съд.

Ако по обвинение, повдигнато от частен тъжител или поддържано от конституиран като частен обвинител граждански ищец съгласно член 72 от Наказателно-процесуалния кодекс (частно обвинение — Subsidiaranklage) съдът произнесе оправдателна присъда, частният тъжител или конституираният като частен обвинител граждански ищец следва да заплатят всички разноски, които са възникнали в резултат от повдигането, съответно поддържането на обвинението. При оттегляне на прокуратурата от наказателно преследване с оглед освобождаване от наказателна отговорност и прилагане на мерки съгласно членове 198—209 от Наказателно-процесуалния кодекс (Diversion), гражданският ищец не заплаща разноските.

Възнаграждение на вещи лица

При състезателните граждански производства (включително по търговски дела) хонорарите за вещи лица подлежат на насрещно прихващане или на съразмерно поделяне съобразно отхвърлената, съответно уважената част от иска (член 43, параграф 1 от Гражданския процесуалния кодекс).

При бракоразводните дела по исков ред, в които няма произнасяне на съда относно вината, разноските заплатени в брой подлежат на насрещно прихващане. Ако една от страните е заплатила повече от половината от разноските, другата страна трябва да възстанови платеното в повече. Ако в бракоразводното решение съдът се произнесе относно вината на едната страна, то тази страна трябва да възстанови разноските за вещо лице на другата.

Възнагражденията на вещите лица, които първоначално са били заплатени с обществени средства, трябва да бъдат заплатени от страните, от чиито действия са произтекли разноските или в чиито интерес те са били направени, в производства относно: развод по взаимно съгласие, упражняване на родителски права, права на родител на лични отношения с детето, вземания за издръжка на малолетни или непълнолетни деца. Ако няколко лица са задължени да възстановят възнагражденията, те са солидарно отговорни (член 1 точка 5 от във връзка с член 2, ал. 1 Закона за съдебните плащания — Gerichtliches Einbringungsgesetz (GEG)).

Размерът на възнагражденията на вещите лица е уреден в Закона за дължимите такси — Gebührenanspruchsgesetz (GebAG). Той зависи от съдържанието и обхвата на експертизата, изискана от съда.

При наказателни производства възнагражденията на вещите лица съставляват част от съдебните разноски (член 381, ал. 1 от Наказателно-процесуалния кодекс), които съгласно член 389, ал. 1 от Наказателно-процесуалния кодекс следва да бъдат заплатени от осъденото лице. Възнагражденията на вещите лица се определят от съда или прокурора и се заплащат от държавата.

Възнаграждения за писмени и устни преводачи

Обяснението, дадено по-горе, важи също и за възнагражденията за писмени и устни преводачи.

Документи по темата

Доклад на Австрия в отговор на проучването за прозрачност на разноските PDF (829 Kb) en

Връзки по темата

Чл. 32 от Закона за съдебните такси (Gerichtsgebührengesetz (GGG))

Последна актуализация: 16/05/2018

Версията на националния език на тази страница се поддържа от съответната държава-членка. Преводите са направени от Европейската комисия. Възможно е евентуални промени, въведени в оригинала от компетентните национални органи, все още да не са отразени в преводите.Европейската комисия не поема каквато и да е отговорност по отношение на информация или данни, които се съдържат или споменават в този документ. Моля, посетете рубриката „Правна информация“, за да видите правилата за авторските права за държвата-членка, отговорна за тази страница.