Разходи

Кипър

Съдържание, предоставено от
Кипър

Законодателна рамка, уреждаща хонорарите на юридическите професии

В Република Кипър лицата, практикуващи юридически професии, не се делят на различни категории (т.е. адвокати, имащи право да пледират само в по-нисши инстанции, адвокати, имащи право да пледират във висши съдебни инстанции, адвокати и юристи). Всички лица, които практикуват юридически професии, вписани в Регистъра на адвокатите, имат равни права за явяване в националните съдилища и да практикуват юридическата професия като цяло. Този принцип важи независимо от това дали даден адвокат притежава титлата адвокат, имащ право да пледира само в по-нисши инстанции, или адвокат, имащ право да пледира във висши инстанции в чужбина. Терминът, който се използва за обозначаване на всички лица, които практикуват юридически професии, е „адвокат“.

Адвокати (Δικηγόροι)

Хонорарите за правни услуги се определят въз основа на таблица за съдебните разходи, одобрена от Върховния съд (Ανώτατο Δικαστήριο).

По отношение на извънсъдебните услуги са налични таблици, в които се определят минималните размери на хонорарите за правни услуги.

И в двата случая адвокатът може да договори по-висок хонорар.

В случаите на съдебни дела хонорарите трябва да бъдат официално декларирани.

В Кипър съдебните изпълнители са два вида:

  1. Съдебни изпълнители в частния сектор, които връчват съдебни документи.
  2. Съдебни изпълнители към съдилищата, които са държавни служители, натоварени със задължението да изпълняват принудително съдебни решения (а именно заповеди за конфискация или продажба на движимо имущество).

Таксите за връчване на документи от съдебни изпълнители в частния сектор се изчисляват въз основа на разстоянието, на което се намира адресът на връчване.

Съдебни изпълнители към съдилищата са държавни служители и те получават месечно трудово възнаграждение. Страните по съдебни дела, които подават заявления за предприемане на мерки за принудително изпълнение, заплащат стойността на държавната таксова марка в размер, определен в процедурния правилник, който зависи от вида на мярката за принудително изпълнение и размера на вземането, което те искат да съберат.

Задължителни такси

Задължителни такси за граждански производства

Задължителни такси за страните по граждански производства

Първоначалните разходи за съдебни такси се определят въз основа на таблицата за исковите молби или на таблицата за друга процедура и се заплащат при подаване на исковата молба. Съдебните такси не са определени като конкретна сума; техният размер зависи от хода на делото и те се изчисляват въз основа на одобрена таблица.

Етап от гражданското производство, на който трябва да бъдат платени задължителните такси

Първоначалните разходи за съдебни такси се заплащат при подаване на исковата молба.

Задължителни такси по наказателни дела

Задължителни такси за страните по наказателни дела

Ако обвиняемият е осъден, той може да бъде задължен да поеме процесуалните разходи. По правило постановяването на такова решение се избягва при произнасяне на присъда за лишаване от свобода, при което разходите се поемат от държавата в размера, в който биха били ако обвиняемият бъде обявен за невинен.

Етап от наказателното производство, на който трябва да бъдат платени задължителните такси

Разходите след приспадане на първоначалните разходи, платени под формата на таксова марка при подаване на искова молба, се заплащат в края на производството.

Задължителни такси по конституционни производства

Задължителни такси за страните по конституционни производства

Разходите се изчисляват въз основа на съответната таблица.

Етап от конституционното производство, на който трябва да бъдат платени таксите

Разходите се заплащат в края на производството, с изключение на съдебните разходи, които се заплащат при подаване на иска.

Предварителна информация, която трябва да бъде предоставена от процесуалните представители

Права и задължения на страните

Задълженията на адвокатите към клиентите са изброени в Наредбата за етичния кодекс на адвокатите от 2002 г. (Οι περί Δεοντολογίας των Δικηγόρων Κανονισμοί του 2002) (Държавен вестник на републиката, приложение C(1) № 237 от 17.5.2002 г. (Нормативен административен акт 237/2002).

Основание за разходите

Къде мога да намеря информация относно основанието за разходите в Кипър?

Най-съществените основания за разходите са изброени на уебсайта на Върховния съд.

Предоставената информация е на гръцки език.

Къде мога да намеря допълнителна информация относно разходите?

Съществуващ уебсайт за информация относно разходите:

Уебсайт на Върховния съд.

Къде мога да намеря информация относно средната продължителност на различните видове производства?

Статистически данни относно дейността, извършвана от съдилищата на Република Кипър, могат да бъдат намерени на уебсайта на Върховния съд на гръцки и на английски език.

Данък добавена стойност

Как мога да намеря приложима информация?

Адвокатските хонорари се облагат с ДДС в размер на 15 %, при условие че адвокатът, който предоставя услугите, е регистриран по ДДС.

Каква е приложимата ставка?

Ставката на ДДС е в размер на 15 %.

Правна помощ

Приложим праг на дохода по граждански производства

Не се предоставя правна помощ по отношение на гражданските производства.

Приложим праг на дохода за обвиняеми по наказателни производства

Обвиняемите по наказателни производства имат право на безплатна правна помощ, ако техният доход е недостатъчен за плащане на сумите, дължими за адвокатски услуги, и ако съдът счете, че предоставяната безплатна правна помощ е в интерес на правосъдието. Липсва предварително определен праг на доходите. Съдът разглежда заявлението въз основа на всички доказателства, включително и доклад, изготвен от Отдела за услуги за социално подпомагане (Τμήμα Υπηρεσιών Κοινωνικής Ευημερίας) относно дохода и исканията на ответника.

Приложим праг на дохода за жертви по наказателни производства

По правило наказателните производства не се образуват от жертвата на престъпление, а от държавата, която заплаща съответните разходи. По тази причина не са предвидени разпоредби за предоставянето на правна помощ на жертвите.

Други предварителни условия за предоставянето на правна помощ на жертвите

По правило наказателните производства не се образуват от жертвата на престъпление, а от държавата, която заплаща съответните разходи. По тази причина не са предвидени разпоредби за предоставянето на правна помощ на жертвите.

Други предварителни условия за предоставянето на правна помощ на обвиняемите

Съгласно приложимото законодателство, за да отговаря на изискванията за предоставяне на правна помощ престъплението, за което е обвинен обвиняемият, трябва да бъде наказуемо с лишаване от свобода за срок от поне 12 месеца. При все това въпросната разпоредба е счетена за неконституционна и в резултат от това следва да бъде прието, че възможността за предоставяне на безплатна правна помощ съществува във всички случаи.

Кога загубилата страна трябва да плати разходите на спечелилата страна?

По правило загубилата страна заплаща разходите на другата страна, въпреки че въпросът за разходите зависи от преценката на съда, който може да постанови друго.

Връзки по темата

Съдебни такси и разходи

Статистически данни (гръцки език)

Статистически данни (английски език)

Документи по темата

Доклад на Кипър относно изследването на прозрачността на разходите PDF (555 Kb) en

Последна актуализация: 11/03/2024

Версията на националния език на тази страница се поддържа от съответната държава-членка. Преводите са направени от Европейската комисия. Възможно е евентуални промени, въведени в оригинала от компетентните национални органи, все още да не са отразени в преводите.Европейската комисия не поема каквато и да е отговорност по отношение на информация или данни, които се съдържат или споменават в този документ. Моля, посетете рубриката „Правна информация“, за да видите правилата за авторските права за държвата-членка, отговорна за тази страница.