Разходи

Чехия

На тази страница ще намерите информация за съдебните разноски в Чешката република.

Съдържание, предоставено от
Чехия

Семейно право — развод

Семейно право — упражняване на родителските права върху детето и издръжка

Търговско право — договори

Търговско право — отговорност

Законодателна рамка, уреждаща възнагражденията за юридическите професии

Адвокати

В Чешката република има само един вид адвокати — практикуващи адвокати [advokáti]. Не съществуват отделни юридически професии, които да са аналог на адвокатите като „баристери“ или „солиситори“ в Обединеното кралство.

В Постановление № 177/1996 на Министерството на правосъдието от 4 юни 1996 г. се определят възнагражденията и надниците, изплащани на адвокатите за предоставянето на правни услуги (тарифа на адвокатите). Преводът на английски език е достъпен на уебсайта на Чешката адвокатска колегия.

Адвокатското възнаграждение също така може да се договаря поверително между участващите страни.

При повечето граждански дела (включително семейни и търговски дела) процесуалното представителство не е задължително.

Фиксирани разноски

Фиксирани разноски по граждански съдебни производства

Фиксирани разноски за страните по граждански съдебни производства

Със Закон № 549/1991 относно съдебните такси (няма наличен превод на английски език) се уреждат таксите, плащани по граждански съдебни производства. Таксите се различават в зависимост от вида на производството. В някои случаи се плащат фиксирани такси, в други случаи размерът на таксата се определя на процентна основа.

При всички случаи таксите трябва да бъдат платени в чешката валута (чешка крона — CZK) и могат да бъдат платени чрез банков превод по сметка на държавата (или на съда). Такси в размер до 5000 CZK могат да бъдат платени чрез специални държавни гербови марки [státní kolek], които могат да се закупят от пощенските станции и определени други места.

Съдът е задължен да уведоми лицето, предявяващо иска, относно размера на конкретната съдебна такса.

Етап от гражданското съдебно производство, на който трябва да бъдат платени фиксираните разноски

Съдебна такса е дължима когато платецът бива задължен да я плати (напр. когато се предявява иск). Ако платецът не плати дължимата такса за производството, съдът ще поиска тя да бъде платена в рамките на определения от съда за това срок. Ако този срок изтече и платецът не е платил таксата, съдът ще прекрати производството.

Фиксирани разноски по наказателни производства

Фиксирани разноски за страните по наказателни производства

Наказателните производства винаги се образуват служебно (въз основа на служебното задължение на прокурора), а подсъдимият плаща единствено разноските за процесуално представителство (ако не му е предоставена безплатна защита или защита при намалена ставка). Ако обаче подсъдимият бъде признат за виновен без право на обжалване, той е задължен да компенсира държавата за разноските по наказателното производство в определения от закона размер.

Етап от наказателното производство, на който трябва да бъдат платени фиксираните разноски

По наказателните производства не се плащат съдебни такси.

Фиксирани разноски по производства пред Конституционния съд

Фиксирани разноски за страните по производства пред Конституционния съд

Няма фиксирани съдебни такси за жалби, подадени пред Конституционния съд на Чешката република [Ústavní soud České republiky], но е задължително страните да бъдат представлявани от адвокат.

Етап от производството пред Конституционния съд, на който трябва да бъдат платени фиксираните разноски

Не се начисляват фиксирани съдебни такси.

Предварителна информация, която трябва да бъде предоставена от процесуалните представители

Права и задължения на страните

Процесуалните представители на страните не са задължени да представят предварителна информация.

Правата и задълженията на страните могат да бъдат договорени чрез споразумение между адвоката и неговия клиент.

Правно основание за разноските

Къде мога да намеря информация относно правното основание за разноските в Чешката република?

Препоръчително е да се консултирате с адвокат относно всяко конкретно дело. След започване на делото съдът има задължението да съобщи на страните размера на дължимите съдебни такси.

На какви езици мога да получа информация относно правното основание за разноските в Чешката република?

Единственият официален език в Чешката република е чешкия език. Поради това няма правно задължение да се предоставя информация на други езици. Ето защо качеството на информацията зависи от желанието и уменията на отделното лице, което предоставя информацията.

Къде мога да намеря информация относно използването на медиацията?

Информация относно медиацията може да бъде намерена на уебсайта на Асоциацията на медиаторите в Чешката република [Asociace mediátorů České republiky] (AMČR).

Информация относно регистрираните медиатори може да бъде намерена на уебсайта на Министерството на правосъдието и/или директно чрез търсене в базата данни на Списъка на медиаторите [Seznam mediátorů].

Къде мога да намеря допълнителна информация относно разноските?

Съществуващ уебсайт за информация относно разноските

Не съществува официален уебсайт за информация относно разноските.

Къде мога да намеря информация относно средната продължителност на различните видове производства?

На уебсайта на Министерството на правосъдието се съдържат статистически данни относно дейностите на съдилищата и прокуратурите.

Къде мога да намеря информация относно средния размер на общите разноски за определено производство?

Разноските, които трябва да бъдат платени, зависят от обстоятелствата по всяко конкретно дело. Не е наличен среден размер на общите разноски за съдебно производство.

ДДС

Как се предоставя тази информация?

Върху съдебните такси не се начислява ДДС и техният размер е окончателен. Тарифата на адвоката не включва ДДС. Някои правни кантори са регистрирани по ДДС и начисляват ДДС (при ставка от 21 %). ДДС и начинът, по който този данък се събира, се уреждат от Закон № 235/2004 относно данъка върху добавената стойност.

Какви са приложимите ставки?

Стандартната ставка е 21 %, намалената ставка е 15 %.

Правна помощ

Приложими тавани на доходите в областта на гражданското производство

Не се прилагат определени тавани на доходите. Критериите за квалификация за предоставяне на безплатна правна помощ включват не само доходите на лицето, но и цялостното финансово състояние на домакинството му. Когато защитата на интересите на дадена страна изисква това (т.е. особено при сложно производство по същество или от процесуална гледна точка) или когато страните задължително трябва да бъдат представлявани от адвокат в дадения тип производство и в същото време обстоятелствата на страната оправдават такова производство, съдът ще назначи като адвокат на страната практикуващ адвокат. Тогава съдът отменя задължението на страната да възстанови разноските за адвокат, както и да плати съдебните такси.

Безплатната правна помощ се предоставя от Чешката адвокатска колегия [Česká advokátní komora] и специализирани неправителствени организации (в зависимост от предмета на производството).

Приложими тавани на доходите в областта на наказателното производство за подсъдими

Не се прилагат определени тавани на доходите. Съдът ще назначи защитник на подсъдимия във всички случаи, в които процесуалното представителство е задължително и когато подсъдимият няма свой адвокат.

Ако подсъдимият представи документи, че не може да поеме разноските за защита, съдът ще постанови решение, че той има право на безплатна правна защита или защита при намалена ставка.

Приложими тавани на доходите в областта на наказателното производство за жертви (увредени страни)

Увредените страни на възраст под 18 години имат право на безплатно представителство от адвокат в наказателното производство, освен когато производството се отнася до престъплението неизпълнение на задължението за издръжка и подпомагане [zanedbání povinné výživy].

Право на безплатно процесуално представителство от адвокат имат също така увредените страни, които попадат в една от следните категории:

  1. а. особено уязвими жертви съгласно Закон № 45/2013 относно жертвите на престъпления и изменението на някои закони (Закона за жертвите на престъпления).
  2. б. лица, претърпели тежка телесна повреда в резултат на умишлено престъпление;
  3. в. преживели лица на жертва, починала в резултат на престъпление;

лица, които са доказали, че не могат да си позволят разноските за процесуално представителство. Тези лица имат право сами да изберат своя адвокат; в случай че не го направят, ще им бъде назначен такъв от съответния правоприлагащ орган.

Когато увредената страна е и особено уязвима жертва, тя получава освен това и ограничена правна помощ съгласно Закона жертвите на престъпления. Тази форма на правна помощ се предоставя от адвокати (практикуващи адвокати), които доброволно предоставят безплатна правна помощ в определен размер на такива жертви и са регистрирани в специален регистър, поддържан от Министерството на правосъдието.

Други условия, свързани с предоставянето на правна помощ на жертви на престъпления

Неправителствени организации с нестопанска цел, които са изпълнили зададените условия и са получили акредитация от Министерството на правосъдието, както и Службата за пробация и медиация [Probační a mediační služba] могат да предоставят правна информация на жертвите на престъпление (особено информация относно техните права съгласно Закона за жертвите на престъпления и правата на увредените страни в наказателното производство). Тази правна информация не е обаче пряка правна помощ.

Други условия, свързани с предоставянето на правна помощ на подсъдими

Във връзка с това се прилага същата информация като посочената по-горе относно таваните на доходите по отношение на правната помощ за подсъдимите в областта на наказателното производство.

Съдебни производства, освободени от такси

Подадените през Конституционния съд жалби не изискват плащането на никакви съдебни такси. По същия начин при определени видове производства не се заплащат съдебни такси (определени в §раздел 1 от Закон № 549/1991 относно съдебните такси) –- например в случаите, когато ищецът е ненавършило пълнолетие лице, и в някои други случаи (напр. когато държавата или нейни органи са едната от страните по производството, когато делото засяга молба за убежище, подадена от чужд гражданин, и когато страна по производството е „лице в по-слаба позиция“).

Кога загубилата страна трябва да плати разноските на спечелилата страна?

Във всеки отделен случай това се определя по преценка на съдията (както е посочено в окончателното му решение); съдът може да разпореди загубилата страна да плати всички или част от разноските. Това не се отнася обаче до бракоразводните дела. Решението относно разноските може да обхваща също и разноските за процесуално представителство.

Възнаграждения и разноски за вещо лице

Съдът плаща възнаграждението на вещите лица, които той назначава. Страните по делото са задължени да плащат разноските за възнаграждения на вещите лица единствено когато те самите изискат услугите на такива. В определени специални случаи съдът може да разпореди на загубилата страна да плати възнагражденията на вещото лице.

Възнаграждения за писмени и устни преводачи

Съдът е задължен да плати възнагражденията, начислени от писмените и устните преводачи. Когато някоя от страните е чужденец, който не разбира чешки език, тя може да се обръща към съда на своя роден език.

Приложения по темата

Доклад на Чешката република относно проучването на прозрачността на разноските  PDF (703 Kb) en

Последна актуализация: 28/02/2022

Версията на националния език на тази страница се поддържа от съответната държава-членка. Преводите са направени от Европейската комисия. Възможно е евентуални промени, въведени в оригинала от компетентните национални органи, все още да не са отразени в преводите.Европейската комисия не поема каквато и да е отговорност по отношение на информация или данни, които се съдържат или споменават в този документ. Моля, посетете рубриката „Правна информация“, за да видите правилата за авторските права за държвата-членка, отговорна за тази страница.