Разходи

Чешка република

В този казус по търговско право — договори, държавите членки бяха помолени да посъветват продавача относно процесуалните разходи в следните случаи: Казус А — Национален случай: Дружество доставя стоки на стойност 20 000 EUR. На продавача не е заплатено, тъй като купувачът счита, че стоките не отговарят на договореното. Продавачът решава да предяви иск, за да му се заплати цялата цена. Казус Б — Транснационален случай: Дружество, чието главно управление се намира в държавата членка Б, доставя стоки на стойност 20 000 EUR на купувач в държавата членка А. Договорът се урежда от правото на държавата членка Б и е написан на езика на тази държава. На продавача не е заплатено, тъй като купувачът, който се намира в държавата членка А, счита, че стоките не отговарят на договореното. Продавачът решава да предяви иск в държавата членка А, за да му бъде заплатена цялата цена, както е предвидено в договора с купувача.

Съдържание, предоставено от
Чешка република

Разноски в Чешката Република

Примерни съдебни разноски, разноски за обжалване и алтернативно разрешаване на спорове


Разглеждане на казус

Първоинстанционно съдебно производство

Въззивно производство

Алтернативно разрешаване на спорове


Първоначални съдебни такси

Такси за изготвянето на преписи

Други такси

Първоначални съдебни такси

Такси за изготвянето на преписи

Други такси

Възможно ли е това да се използва в този специфичен случай?

Разноски

Казус А

5 % от сумата

(при производство с материален интерес под 40 млн. чешки крони)

Не се прилага (Н/П)

Не

5 % от сумата

Не се прилага (Н/П)

Не

Да

(напр. арбитражни производства или медиация)

По договаряне

Казус Б

5 % от сумата

(при производство с материален интерес под 40 млн. чешки крони)

Не се прилага (Н/П)

Не

5 % от сумата

Не се прилага (Н/П)

Не

Да

(напр. арбитражни производства или медиация)

По договарянеПримерни разноски за адвокат, лицензиран съдебен изпълнител и вещо лице


Разглеждане на казус

Процесуално представителство

Лицензиран съдебен изпълнител

Вещо лице


Представителството задължително ли е?

Средни разноски

Задължително ли е използването му?

Разноски преди постановяването на съдебно решение

Разноски след постановяването на съдебно решение

Задължително ли е използването на вещо лице?

Разноски

Казус А

Не

По договаряне

Не

-

-

Не

От 100 CZK до 350 CZK на час

Казус Б

Не

По договаряне

Не

-

-

Не

От 100 CZK до 350 CZK на часРазноски за обезщетение на свидетел, депозити, обезпечения и други съответни такси


Разглеждане на

казус

Обезщетение на свидетел

Депозит или обезпечение

Други разноски


Дължи ли се обезщетение на свидетелите?

Разноски

Съществува ли такава възможност и кога и как се използва тя?

Разноски

Описание

Разноски

Казус А

Да Плащат се действителните разноски.

Различават се според обстоятелствата по делото

При търговски дела, ако се изисква разпореждане за налагане на привременна мярка.

50 000 CZK

-

-

Казус Б

Да Плащат се действителните разноски.

Различават се според обстоятелствата по делото

При търговски дела, ако се изисква разпореждане за налагане на привременна мярка.

50 000 CZK

-

-Разноски за правна помощ и възстановяването на разноскиРазглеждане на

казус

Правна помощ

Възстановяване


Кога и при какви условия е приложимо това?

Кога се предоставя пълна правна помощ?

Условия?

Спечелилата страна може ли да получи възстановяване на направените от нея съдебни разноски?

Ако възстановяването не е в пълен размер, какъв е обичайният процент на покритите разноски?

Кои разноски никога не се възстановяват?

Съществуват ли случаи, при които правната помощ следва да се възстанови на организацията, предоставила помощта?

Казус А

Много рядко при търговски дела

-

-

Да

Зависи от обстоятелствата по делото

Може да бъде разпоредено обезщетение за всички разноски.

Не

Казус Б

Вж. Директивата относно прилагането на правна помощ при трансгранични спорове

-

-

Да.

Зависи от обстоятелствата по делото

Може да бъде разпоредено обезщетение за всички разноски

Не.Разноски за писмени и устни преводи


Разглеждане на

казус

Писмени преводи

Устни преводи


Кога и при какви условия е необходимо това?

Приблизителна стойност на разноските?

Кога и при какви условия е необходимо това?

Приблизителна стойност на разноските?

Казус А

Оригинални документи на чужд език, необходими за съдебното производство

От 100 CZK до 350 CZK на страница

-

-

Казус Б

Оригинални документи на чужд език, необходими за съдебното производство

От 100 CZK до 350 CZK на страница

В случаите, когато страна по делото или свидетел е чужденец или лице, което не разбира чешки език

От 100 CZK до 350 CZK на час

Последна актуализация: 28/02/2022

Версията на националния език на тази страница се поддържа от съответната държава-членка. Преводите са направени от Европейската комисия. Възможно е евентуални промени, въведени в оригинала от компетентните национални органи, все още да не са отразени в преводите.Европейската комисия не поема каквато и да е отговорност по отношение на информация или данни, които се съдържат или споменават в този документ. Моля, посетете рубриката „Правна информация“, за да видите правилата за авторските права за държвата-членка, отговорна за тази страница.