Разходи

Чешка република

В този казус по търговско право — отговорност, държавите членки бяха помолени да посъветват потребителя относно процесуалните разходи в следните случаи: Казус А — Национален случай: Производител на отоплително оборудване доставя отоплителен уред на монтажник. Монтажникът продава отоплителния уред на потребител и го монтира в неговата къща. Скоро след това в къщата избухва пожар. Всички участници (производителят на отоплителното оборудване, монтажникът и крайният потребител) са застраховани. Относно причината за пожара се води спор. Никой не иска да обезщети потребителя. Потребителят решава да предяви иск за пълно обезщетение срещу производителя на отоплителното оборудване, монтажника на отоплителното оборудване и застрахователните дружества. Казус Б — Транснационален случай: Производител на отоплително оборудване в държавата членка Б доставя отоплителен уред на монтажник в държавата членка В. Монтажникът продава отоплителния уред на потребител в държавата членка А и го монтира в неговата къща. Скоро след това в къщата избухва пожар. Всеки от участниците (производителят на отоплителното оборудване, монтажникът и крайният потребител) е застрахован от застрахователно дружество в собствената си държава. Относно причината за пожара се води спор. Никой не иска да обезщети потребителя. Потребителят решава да предяви иск за пълно обезщетение в държавата членка А срещу производителя на отоплителното оборудване, монтажника на отоплителното оборудване и застрахователното дружество в държавата членка А.

Съдържание, предоставено от
Чешка република

Разноски в Чешката Република

Примерни съдебни разноски, разноски за обжалване и алтернативно разрешаване на спорове


Разглеждане на казус

Първоинстанционно съдебно производство

Въззивно производство

Алтернативно разрешаване на спорове


Първоначални съдебни такси

Такси за изготвянето на преписи

Други такси

Първоначални съдебни такси

Такси за изготвянето на преписи

Други такси

Възможно ли е това да се използва в този специфичен случай?

Разноски

Казус А

5 % от сумата (претендираната застраховка)

Не се прилага (Н/П)

Не

5 % от сумата

Не се прилага (Н/П)

Не

Да (незадължително)

По договаряне (обикновено 1000 CZK на час; 3 часа)

Казус Б

5 % от сумата (претендираната застраховка)

Не се прилага (Н/П)

Не

5 % от сумата

Не се прилага (Н/П)

Не

Да (незадължително)

По договаряне

Примерни разноски за адвокат, лицензиран съдебен изпълнител и вещо лице


Разглеждане на казус

Процесуално представителство

Лицензиран съдебен изпълнител

Вещо лице


Представителството задължително ли е?

Средни разноски

Задължително ли е използването му?

Разноски преди постановяването на съдебно решение

Разноски след постановяването на съдебно решение

Задължително ли е използването на вещо лице?

Разноски

Казус А

Не

По договаряне

Не

-

-

Не

От 100 CZK до 350 CZK на час

Казус Б

Не

По договаряне

Не

-

-

Не

От 100 CZK до 350 CZK на час

Разноски за обезщетение на свидетел, депозити, обезпечения и други съответни такси


Разглеждане на

казус

Обезщетение на свидетел

Депозит или обезпечение

Други разноски


Дължи ли се обезщетение на свидетелите?

Разноски

Съществува ли такава възможност и кога и как се използва тя?

Разноски

Описание

Разноски

Казус А

Да Плащат се действителните разноски

Различават се според обстоятелствата по делото

Ако се изисква разпореждане за налагане на привременна мярка

10 000 CZK

Разноски за доказателства

Различават се според обстоятелствата по делото

Казус Б

Да Плащат се действителните разноски

Различават се според обстоятелствата по делото

Ако се изисква разпореждане за налагане на привременна мярка

10 000 CZK

Разноски за доказателства

Различават се според обстоятелствата по делото

Разноски за правна помощ и възстановяването на разноскиРазглеждане на

казус

Правна помощ

Възстановяване


Кога и при какви условия е приложимо това?

Кога се предоставя пълна правна помощ?

Условия?

Спечелилата страна може ли да получи възстановяване на направените от нея съдебни разноски?

Ако възстановяването не е в пълен размер, какъв е обичайният процент на покритите разноски?

Кои разноски никога не се възстановяват?

Съществуват ли случаи, при които правната помощ следва да се възстанови на организацията, предоставила помощта?

Казус А

Центрове за защита на потребителите, други НПО

Съдът ще назначи адвокат, ако е необходимо за защита на интересите на дадена страна.

Молбата на страната, нейното имущество и сложността на спора.

Да.

Зависи от обстоятелствата по делото.

Може да бъде разпоредено обезщетение за всички разноски.

Не.

Казус Б

Вж. Директивата относно правната помощ при трансгранични спорове или европейския потребителски център.

Ако е необходимо да се защитят интересите на дадена страна, съдът ще назначи адвокат

Молбата на страната, нейното имущество и сложността на спора

Да

Зависи от обстоятелствата по делото

Може да бъде разпоредено обезщетение за всички разноски

Не

Разноски за писмени и устни преводи


Разглеждане на

казус

Писмени преводи

Устни преводи


Кога и при какви условия е необходимо това?

Приблизителна стойност на разноските?

Кога и при какви условия е необходимо това?

Приблизителна стойност на разноските?

Казус А

Оригинални документи на чужд език, необходими за съдебното производство

От 100 CZK до 350 CZK на страница

-

-

Казус Б

Оригинални документи на чужд език, необходими за съдебното производство

От 100 CZK до 350 CZK на страница

В случаите, когато страна по делото или свидетел е чужденец или лице, което не разбира чешки език

От 100 CZK до 350 CZK на час

Последна актуализация: 28/02/2022

Версията на националния език на тази страница се поддържа от съответната държава-членка. Преводите са направени от Европейската комисия. Възможно е евентуални промени, въведени в оригинала от компетентните национални органи, все още да не са отразени в преводите.Европейската комисия не поема каквато и да е отговорност по отношение на информация или данни, които се съдържат или споменават в този документ. Моля, посетете рубриката „Правна информация“, за да видите правилата за авторските права за държвата-членка, отговорна за тази страница.