Моля, имайте предвид, че оригиналната езикова версия на тази страница датски е била наскоро променена. Езиковата версия, която търсите, в момента се подготвя от нашите преводачи.
Swipe to change

Разходи

Дания

На тази страница ще намерите информация относно процесуалните разходи в Дания.

Съдържание, предоставено от
Дания
Не съществува официален превод на езиковата версия, която разглеждате.
Тук ще намерите машинен превод на съдържанието. Моля, имайте предвид, че той се предоставя само с цел осигуряване на контекст. Собственикът на настоящата страница не носи никаква отговорност за качеството на този машинно преведен текст.

Нормативна уредба на възнагражденията за юридическите професии

По принцип възнагражденията за юридическите професии не са регулирани. Въпреки това Висшият съд (landsret) е установил достъпни за обществеността индикативни размери за някои възнаграждения. Всеки може да направи оплакване относно адвокатско възнаграждение, което трябва да се подаде до Дисциплинарния съвет на адвокатите (Advokatnævnet).

Фиксирани разноски

Фиксирани разноски по граждански дела

Фиксирани разноски за страните по граждански дела

Що се отнася до съдебните разноски, според датското законодателство ищецът трябва да заплати такса при предявяване на иска. Минималната такса е фиксирана на 500 DKK. За дела, по които цената на иска надвишава 50 000 DKK, таксата е 750 DKK плюс 1,2 % от стойността, с която цената на иска надвишава 50 000 DKK.

За дела, по които цената на иска надвишава 50 000 DKK, се заплаща допълнителна съдебна такса за съдебното заседание. Размерът на тази такса е еквивалентен на таксата, която се заплаща при предявяването на иска. Следователно ищецът следва да заплати за съдебното заседание 750 DKK плюс 1,2 % от стойността, с която цената на иска надвишава 50 000 DKK.

И при двата вида съдебни такси е установена горна граница от 75 000 DKK (таксата за предявяване на иска и таксата за съдебното заседание). При някои дела обаче (например дела, свързани с упражняване на публична власт) горната граница не може да надвишава 2 000 DKK.

Някои видове граждански дела са освободени от съдебни такси, включително делата в областта на семейното право.

Етап от гражданското производство, на който се заплащат фиксираните разноски

Както е посочено по-горе, ищецът трябва да заплати съдебната такса при предявяване на иска.

Допълнителната съдебна такса за заседанието на съда трябва да се заплати при определяне на датата, за която се насрочва заседанието, но не по-рано от три месеца преди заседанието.

Фиксирани разноски по наказателни производства

Фиксирани разноски за страните по наказателни производства

Наказателните дела обикновено са освободени от всякакви съдебни такси. Въпреки това малък брой наказателни дела се образуват по частна тъжба, като в този случай се прилагат правилата, свързани със съдебните такси за граждански дела.

Фиксирани разноски по конституционни дела

Фиксирани разноски за страните по конституционни дела

Конституционните въпроси могат да се разглеждат като граждански или като наказателни дела. В Дания няма отделни разпоредби за конституционни дела.

Информация, която трябва да бъде предоставена от процесуалните представители

Права и задължения на страните

В член 16.8 от Кодекса за поведение на Адвокатската колегия на Дания (Advokatsamfundets advokatetiske regler) е предвидено, че:

„адвокатът се стреми да постигне уреждане на спора при възможно най-ниски разходи за клиента и като взема под внимание неговите желания и инструкции“.

Източници на информация относно разноските

Къде мога да намеря информация относно процесуалните разноски в Дания?

Такава информация може да бъде намерена на уебсайта на Адвокатската колегия на Дания и на уебсайта на датските съдилища.

На какви езици мога да получа информация относно процесуалните разноски в Дания?

Тази информация е достъпна на датски и английски език.

Къде мога да намеря информация относно медиацията?

Информация относно медиацията (retsmægling) е достъпна на уебсайта на датските съдилища.

Къде мога да намеря допълнителна информация относно разноските?

Уебсайт за информация относно разноските

Официалният уебсайт наСъдебната администрация на Дания съдържа обща информация относно съдебната система на Дания и данни за връзка.

Къде мога да намеря информация относно средната продължителност на различните видове производства?

Информация относно средната продължителност на различните видове производства в Дания е налична на уебсайта на датските съдилища.

Данък върху добавената стойност

Къде мога да намеря тази информация?

Обикновено публикуваната информация включва ДДС.

Правна помощ

Приложим праг на доходите в областта на гражданското правосъдие

Прагът на доходите във връзка с предоставянето на правна помощ се преразглежда веднъж годишно. През 2019 г. са се прилагали следните прагове на доходите:

  • само лице: 329 000 DKK;
  • заявител, който има сключен брак или е в сходен тип взаимоотношения: 418 000 DKK; и
  • сума, добавяна за всяко дете: 57 000 DKK.

Всяко лице, независимо от доходите си, има право да получава общи правни консултации, давани устно и безплатно от организации и сдружения за правна помощ.

Приложим праг на доходите на обвиняемите в областта на наказателното правосъдие

Правото на процесуално представителство на обвиняемия не зависи от неговите доходи, а от характера на делото. Като цяло възнаграждението на адвоката на защитата трябва да се заплати от обвиняемия, независимо от неговите доходи, ако той бъде признат за виновен.

Приложим праг на доходите на жертвите на престъпление в областта на наказателното правосъдие

Правото на процесуално представителство на жертвата на престъпление не зависи от доходите, а от характера на делото. Съгласно член 741а от Закона за правораздаването основните случаи, при които жертвите имат право адвокатското възнаграждение за процесуално представителство да бъде заплатено от държавата, са дела, включващи насилие и сексуален тормоз.

Други условия, свързани с предоставянето на правна помощ на жертви на престъпление

Виж отговора, даден по-горе относно приложимия праг на доходите на жертвите на престъпление в областта на наказателното правосъдие.

Други условия, свързани с предоставянето на правна помощ на обвиняеми

Виж отговора, даден по-горе относно приложимия праг на доходите на обвиняемите в областта на наказателното правосъдие.

Безплатни съдебни производства

Както е посочено по-горе (виж отговора, даден за фиксираните разходи за страни по граждански производства), някои граждански дела са напълно освободени от всякакви съдебни такси. Въпреки това, в хода на производството могат да възникнат други разходи (например адвокатски възнаграждения).

Кога загубилата страна трябва да плати разноските на спечелилата страна?

Правилата за покриване на разноските по граждански дела се съдържат в глава 30 от Закона за правораздаването.

По правило загубилата страна трябва да заплати разноските на спечелилата страна. Въпреки това при специални обстоятелства съдът може да реши, че загубилата страна не трябва да плати разноските на спечелилата страна или че трябва да плати само част от тях.

Могат да се присъждат само разноските, които са били необходими за правилното провеждане на производството.

Възнаграждения на вещи лица

Ищецът е отговорен за заплащането на възнаграждението на вещото лице, ако е поискал становището на вещо лице по специфичен въпрос.

При приключването на делото съдът решава дали ответникът трябва да плати разноските за вещо лице. Това зависи от изхода на делото.

Възнаграждения на писмени и устни преводачи

По правило по граждански дела възнагражденията за устен превод следва да се платят от страните по делото. По наказателни дела възнагражденията за устен превод се плащат от държавата.

Документи по темата

Датски доклад относно прозрачността на съдебните разноски Danmarks rapport om undersøgelsen af åbenheden om sagsomkostninger

Последна актуализация: 20/06/2022

Версията на националния език на тази страница се поддържа от съответната държава-членка. Преводите са направени от Европейската комисия. Възможно е евентуални промени, въведени в оригинала от компетентните национални органи, все още да не са отразени в преводите.Европейската комисия не поема каквато и да е отговорност по отношение на информация или данни, които се съдържат или споменават в този документ. Моля, посетете рубриката „Правна информация“, за да видите правилата за авторските права за държвата-членка, отговорна за тази страница.