В областта на гражданското правосъдие текущите процедури и производства, започнали преди края на преходния период, ще продължат съгласно правото на ЕС. Въз основа на взаимно споразумение с Обединеното кралство порталът e-Justice ще поддържа информацията, свързана с Обединеното кралство, до края на 2022 г.

Разходи

Англия и Уелс

Настоящата страница ви  предоставя ориентировъчна информация за разходите по съдебните производства в Англия и Уелс. Тя включва подробности за таксите за юристите, правната помощ, медиацията и фиксираните разходи, като например съдебните такси.

Съдържание, предоставено от
Англия и Уелс

Къде мога да намеря информация относно процесуалните разходи?

Съществуващ уебсайт за информация относно разходите

Информация за съдебните производства и разходите по тях в Англия и Уелс се подготвя в момента за Directgov, уебсайтът на правителството на Обединеното кралство (UK Government). Directgov ви предоставя лесен достъп до правителствена информация.

Уебсайтът на Съдебната служба на Нейно величество (Her Majesty’s Courts Service) (HMCS) предоставя конкретна информация относно съдебните такси в Англия и Уелс (а не относно всички видове процесуални разходи). Уебсайтът ви предлага информация относно различните съдебни такси, които се заплащат в съдилищата на Англия и Уелс, и за това дали следва да ги заплащате. Предлага се също и информация относно законодателството и законите, свързани със съдебните такси.

Къде мога да намеря информация относно средната продължителност на различните видове производства?

Няма средна продължителност, тъй като всеки съдебен спор е различен. Съдът, който го разглежда, може да е в състояние да посочи приблизителната продължителност на определени видове казуси.

Къде мога да намеря информация относно средния размер на общите разходи за определено производство?

Няма информация за средния размер, тъй като всеки съдебен спор е различен. Юрист, който притежава опит в определен вид производство, може да ви посочи определен диапазон на разходите.

Данък добавена стойност

Разноски за адвокат: Обикновено ДДС се начислява при разноски за юристи и за адвокати, имащи право да пледират пред висши инстанции, и на определени плащания (при ставка от 15 %, макар да е много вероятно тази ставка да бъде върната през 2010 г. на ниво от 17,5 %). Регистрацията по ДДС е задължителна в Обединеното кралство, ако бъдат достигнати определени прагове на приходите. Вижте уебсайта на Данъчната и митническа служба на Нейно величество (HM Revenue & Customs) за повече информация.

Съдебни такси: Съдебните такси не се облагат с ДДС.

Хонорари на юристи

Регулаторна рамка, уреждаща хонорарите на юристите

Юристи (Solicitors)

Етичният кодекс на юристите (Solicitors’ Code of Conduct) изисква от тях да предоставят възможно най-изчерпателна информация на клиентите си по отношение на цените на предоставяните от тях услуги (член 2.03). По-конкретно, член 2.03 предвижда задължение за информиране на клиентите за размера на таксите на юристите и кога се очаква заплащането, заедно със съвет относно възможностите за финансиране, включително право на отпускане на обществени средства. Юристите трябва също така да обърнат внимание на клиентите за възможността да бъдат задължени да заплатят разноските на трета страна. Тези разпоредби се отнасят както за регистрирани европейски адвокати, практикуващи в Англия и Уелс, така и за адвокатски кантори на юристи и други адвокати и лица, които не са адвокати, подчинени на Регулаторния орган на юристите (Solicitors Regulation Authority). Първоначалните уведомителни писма към клиентите трябва да съдържат и преследваните от клиента цели, възможните варианти за действие и излагане на въпросите по случая (съгласно член 2.02 от кодекса).

След като сметката за разноските бъде окончателно съставена, хонорарите на юристите могат да бъдат оценени както от Службата за жалби срещу предоставени юридически услуги (Legal Complaints Service), така и от данъчните служители в съдилищата. Наредбата за възнаграждението на юристите  (работа по спорове, решавани извънсъдебно) от 2009 г. изисква хонорарите на юристите да бъдат справедливи и основателни, като се отчитат всички обстоятелства по казуса за случаите, когато работата не включва съдебни производства. В случай че оспорена сметка за разноските се отнася до работа, която не включва съдебни производства, е възможно Службата за жалби срещу предоставени юридически услуги да прецени дали сметката е справедлива и основателна. Такава преценка ще определи каква би било справедливата и основателна сума, ако бъде счетено, че сметката е твърде голяма. Всяка договореност за работни хонорари и включващи съдебни производства  — познати като „работа по спорове, решавани в съда” — се урежда съгласно изискванията на Закона за юристите от 1974 г. и може да бъде преценявана от съда.

Адвокати, които имат право да пледират във висши съдебни инстанции (Barristers)

Хонорарите за адвокатите, имащи право да пледират във висши съдебни инстанции, по принцип се договарят и определят преди да започне извършването на каквато и да било работа; ето защо е необходима по-свободна регулация. Етичният кодекс на адвокатската колегия на Англия и Уелс (Code of Conduct of the Bar of England and Wales) постановява принципите, към които да се придържат адвокатите, имащи право да пледират във висши съдебни инстанции, по отношение на хонорарите и възнагражденията на тези от тях, които работят на свободна практика. Кодексът посочва, че адвокатите на свободна практика могат да начисляват хонорари за извършена работа, която не предвижда изплащането на надница или заплата, на всяко основание, разрешено от закона. Съществуват допълнителни разпоредби, отнасящи се до работа, извършена от адвокат на свободна практика, за сметка на друг адвокат. Всички нередности, свързани с разноските, могат да бъдат обект на разследване от страната на  Съвета по адвокатски стандарти (Bar Standards Board) и в някои случаи могат да доведат до налагането на дисциплинарни мерки.

Съдебни изпълнители (Bailiffs)

Таксите за съдебните изпълнители към окръжните съдилища са съдебни такси и поради тази причина са включени в процесуалните разходи, които са посочени по-горе.

Съгласно Закона за съдилищата (Courts Act) от 2003 г., Лорд-канцлерът (Lord Chancellor) трябва да определи посредством нормативен акт таксите, които се заплащат на правоприлагащ служител от Висшия съд (High Court Enforcement Officer).  Информация за тези хонорари може да бъде намерена на уебсайта на Съдебната служба на Нейно величество.

Действащата в момента система от такси за сертифицираните съдебни изпълнители (Certificated Bailiffs) е сложна: за всяко разрешение за принудително изпълнение съществува отделна система за таксуване. Някои системи, като например свързаните с общински данъци (Council Tax), са определени със закон; други съществуват само в договори, изготвени между дружество на съдебни изпълнители и неговите клиенти.

Съдебната служба на Нейно величество в момента разработва промени за сертифицираните съдебни изпълнители и за системата на таксите. Въпреки че промените най-вероятно няма да влязат в сила преди април 2012 г., този уебсайт трябва да бъде актуализиран, за да отрази промените.

Привеждане под клетва

Областта, в която има фиксирани разходи за всички юристи, е свързана с привеждането под клетва. Съгласно Закона за съдилищата и правните услуги (Courts and Legal Services Act) от 1990 г., Лорд-канцлерът трябва да определи посредством нормативен акт сумата, която юристите начисляват за привеждане под клетва. В момента нейният размер е 5 GBP за писмена клетвена декларация или тържествена декларация (вместо клетва пред съда) и 2 GBP за веществено доказателство.

Основание за разходите

Къде мога да получа информация относно съдебните разходи в Англия и Уелс?

Информация относно съдебните такси може да бъде намерена на уебсайта на Съдебната служба на Нейно величество (Her Majesty's Court Service), но ще ви е необходима и информация относно други основания за разходи, като например процесуално представителство. Обществото на юристите (Law Society) и Адвокатският съвет (Bar Council) могат да помогнат за намирането на процесуален представител, но те нямат информация за разходите по процесуалното представителство, тъй като това ще зависи от много отделни фактори, свързани с конкретното дело. В случай на трансграничен спор, обикновено има две групи адвокатски хонорари — хонорари на мястото, на което се намира страната, която завежда делото, и хонорари на мястото, където се води делото.

Фиксирани разходи

Фиксирани разходи по граждански дела

Фиксирани разходи за страните по гражданско дело

Информация относно съдебните такси може да бъде намерена на уебсайта на Съдебната служба на Нейно величество (Her Majesty's Court Service). Тези такси са в допълнение към разходите за процесуално представителство.

Етап от гражданското дело, на който трябва да бъдат платени фиксираните разходи

Съдебните такси трябва да бъдат заплатени в началото на всеки процес, за който се дължат съдебни такси; всички останали такси и фиксирани разходи обикновено се заплащат след приключване на производството.

Фиксирани разходи по наказателни дела

Фиксирани разходи за страните по наказателно дело

Обвиняем може да има право на правна помощ за защита при наказателно производство, ако той или тя отговарят на изискванията. Повече подробности относно правната помощ и критериите за получаването ѝ може да намерите по-долу. Когато обвиняем не получава правна помощ, разходите се договарят между лицето и неговия, или нейния, процесуален представител.

Етап от наказателно дело, на който трябва да бъдат платени фиксираните разходи

Разноските на свидетели или хонорари на вещи лица обикновено се заплащат при приключване на делото.

Фиксирани разходи по конституционни дела

Фиксирани разходи на страните по конституционно дело

Съдебните такси зависят от вида на съответното производство и инстанцията на съда, в който е започнало производството. Трябва да се имат предвид и други разходи, като например тези за процесуално представителство.

Етап от конституционно дело, на който трябва да бъдат платени фиксираните разходи

Съдебните такси трябва да бъдат заплатени в началото на всеки процес, за който се дължат съдебни такси; всички останали такси/фиксирани разходи обикновено се заплащат след приключване на производството.

Хонорари за вещи лица

При граждански дела за искове под 5000 GBP, хонорарите на вещите лица са ограничени до 200 GBP, но за всички други дела съдията има право да определи размера, който тя или той счете за правилен. Съдилищата трябва да се опитат да използват само едно общо вещо лице, вместо по едно за всяка от страните. Повече информация може да бъде намерена на уебсайта на Министерство на правосъдието на Обединеното кралство (UK Ministry of Justice).

Разходи за писмени и устни преводи

За повечето от делата в гражданските съдилища, услугите на устни преводачи се заявяват и заплащат централно. За бъдат отпуснати средства централно за определен устен преводач, трябва да са изпълнени определени критерии. Случаят трябва да е или предварително изслушване (за да се реши дали делото да бъде гледано във висш съд), дело по семейни въпроси, засягащи деца, или дело за домашно насилие (включително принудителен брак). Ако делото не отговаря на някой от тези критерии, средства за устен преводач все пак ще бъдат отпуснати, ако това е единственият начин страната да разбира хода на производството, и ако при условие че тя или той не може да получи обществени средства, не може да си позволи да заплати за устен преводач със собствени средства и няма приятел или член на семейството, който може да окаже помощ. Хонорарите са посочени в реда и условията за подаване на заявка за преводач. Хонорарът може да е много различен за всяко отделно дело, в зависимост от продължителността на делото, разстоянието и времето, необходими за път до и от съда, както и транспортните средства, използвани от преводача. Редът и условията се прилагат стриктно за всички заявки, за да се гарантира, че няма да бъдат извършeни излишни плащания.

Няма правила, уреждащи хонорарите на преводачите. Преводачът или преводаческата агенция сами определят хонорарите си.

Кога загубилата страна трябва да плати разходите на спечелилата страна?

Общият принцип е, че загубилият плаща, но присъждането на разходите зависи изцяло от преценката на съдията. При вземане на решение за присъждане на разходите, съдията ще вземе под внимание поведението на страните, положените усилия, ако има такива, преди и в хода на производството, за това да бъде постигнато разрешаване на спора (включително опит за алтернативно разрешаване на спора). Тези разходи могат да включват задължителни фиксирани разходи, разходи, които са преценени от съдията по делото с ограничения по отношение на размера (в зависимост от вида и размера на присъденото). Разходите могат да се разглеждат и като отделен въпрос в „подробна оценка на разходите“, която обикновено се извършва само при по-сложни сложни дела, при които е необходимо по-подробно проучване на разходите. Повече информация може да бъде намерена на уебсайта на Министерството на правосъдието на Обединеното кралство (UK Ministry of Justice).

Къде мога да намеря информация относно медиацията?

Информация относно медиацията, включително известни данни за разходите, е налична на няколко уебсайта и връзки:

Информация относно АРС за спорове след разпадането на семейни отношения е налична на уебсайта на Телефонната линия за оказване на помощ за семейна медиация (Family Mediation Helpline) (която се занимава само със семейна медиация) или като позвъните на 0845 60 26 627 (ако се обаждате от Обединеното кралство) и +441823 623650 (ако се обаждате от телефон извън Обединеното кралство). Следните уебсайтове също предлагат информация относно семейната медиация:

Посетителите на тези сайтове могат да използват системата за търсене, като въведат фразата  „семейна медиация“ („family mediation“).

Правна помощ

Приложим праг на доходите в областта на гражданското съдопроизводство

Лица, получаващи определени обвързани с дохода помощи (подпомагане на доходите, обвързани с доходите помощи за безработни,  обвързани с доходите суми за социално подпомагане и насърчаване на заетостта,както гаранционен заем [за пенсионери]) имат „запазен“ статут като получатели на правна помощ. Това означава, че те автоматично са финансово допустими за правна помощ. Тези четири вида помощи, обвързани с имущественото състояние, са известни като помощи за „съществуване“, тъй като те повишават дохода на клиента до законовия праг на бедността.

Другата възможност лицата, нуждаещи се от правна помощ, да получат „безплатна“, или пълна правна помощ, е при условие, че имат брутен месечен доход по-малък от 2657 GBP, месечен разполагаем доход под 315 GBP и разполагаем капитал от 3000 GBP или по-малко. Ако техният месечен разполагаем доход е между 316 GBP  и 733 GBP или техният разполагаем капитал попада  между 3000 GBP и 8000 GBP, на тях ще им бъде предложено отпускане на средства, при условие че те се съгласят да допринасят финансово към покриването на съдебните си разходи. Тези прагове влизат в сила от април 2009 г.  Те обаче се актуализират редовно и затова вие следва винаги да проверявате в Комисията за юридически услуги (Legal Services Commission) (която отговаря за схемата за правна помощ в Англия и Уелс) дали даден праг е все още актуален.

Освен че трябва да отговаря на финансови изисквания, ищецът също така трябва да докаже, че той или тя има основателни причини за завеждане, защита или да бъде страна по дадено дело, и че е разумно, предвид обстоятелствата по делото, да му бъде предоставена правна помощ. Комисията за юридически услуги (Legal Services Commission) трябва да вземе под внимание, например, дали делото има действителни шансове да бъде спечелено, дали ползите от делото биха надхвърлили размера на публичните средства и дали ищецът би получил някаква значителна лична облага от производството, имайки предвид евентуално задължение за възстановяване на разходите, ако изходът е успешен. Тези фактори са сходни с факторите, които биха повлияли на лице със средни доходи, заплащащо самостоятелно разноските си, при вземането на решение дали да започне съдебно производство.

Приложим праг на доходите в областта на наказателното съдопроизводство за обвиняеми

От октомври 2006 г. обвиняеми, които се явяват пред Магистратския съд (Magistrate’s Court) (първоинстанционният съд по наказателни дела) в Англия и Уелс, подлежат на оценка за имуществено състояние, с което се проучват доходите на заявителя, така че да отразява неговите семейни обстоятелства: например, брой на децата. Ако изчисленият по този начин брутен годишен доход на ищеца е по-малък от 12 475 GBP, или ако ищецът получава специфична социална помощ или е под 18 години, тя или той ще има право да получи правна помощ за процесуално представителство. Ако изчисленият годишен доход на ищеца надвишава 22 325 GBP, тя или той няма да има право да получи правна помощ за процесуално представителство. Когато коригираният доход на ищеца е между двата прага, ще бъде извършена по-подробна оценка на  разполагаемия му доход. При изчисляването се вземат предвид действителните жилищни разходи и разходите за отглеждане на деца, а също така и разходите за издръжка. Ако полученият годишен разполагаем доход на ищеца не надвишава 3 398 GBP, тя или той ще има право да получи правна помощ за процесуално представителство.

През ноември 2008 г., правителството проведе консултации по предложения за разширяване на оценката на имущественото състояние и по отношение на Кралския съд (Crown Court) (висшият съд по наказателни дела) в Англия и Уелс и публикува отговорите си на коментарите, получени през юни 2009 г. Правителството планира да изпробва своя модел в пет Кралски съдилища през януари 2010 г., като се предвижда въвеждането в национален мащаб да се извърши между април и юни 2010 г.

Приложим праг на доходите в областта на наказателното съдопроизводство за жертви

Правна помощ не се предоставя за жертви на престъпления. Предоставя се обаче психологическа и практическа подкрепа от служителите и от Службата за свидетели (Witness Service): например на жертвите се предлагат отделни помещения за чакащи. На уязвими и заплашени свидетели се предлагат специални мерки съгласно Закона за правосъдието по дела на младежи и доказателствата по наказателни дела (Youth Justice and Criminal Evidence Act) от 1999 г., като например възможността да се предоставят доказателства чрез видеовръзка от друго място.

Кралската прокурорска служба (Crown Prosecution Service) неотдавна преразгледа пакет, наречен „Информация за опечалените“ ( ‘Information for the bereaved’), които полицейските служители за връзка със семействата да предоставят на семейства, засегнати от извършването на предумишлено или непредумишлено убийство. Пакетът съдържа информация и съвети относно набора от проблеми, с които трябва да се справят семействата и ги насочва къде да получат допълнителна помощ, ако например се нуждаят от правна консултация за това къде би следвало да живее детето или с кого то да поддържа контакт.

Предоставянето на правни съвети на семейства, засегнати от извършването на предумишлено или непредумишлено убийство, бе осъществено за първи път като част от пилотния проект за защитници на жертвите.  Семействата, претърпели загуба, получават достъп до 15 часа безплатни правни консултации по социални и лични въпроси, свързани с настъпването на смъртта, но несвързани пряко със съдебен процес. Пилотният проект завърши през април 2008 г. и в момента се работи по предложения за създаване на служба, която да предоставя правни консултации в цяла Англия и Уелс, като се опира на опита, натрупан от пилотния проект.

Освен това, специалната схема на Кралската прокурорска служба (Crown Prosecution Service) „Фокус върху жертвите“ гарантира, че на семействата се предоставя възможността за досъдебна среща с обвинението: на която да се  обясни схемата за личната декларация на жертвата и предложението на прокурора да прочете декларацията на семействата преди да бъде произнесена присъдата. След делото жертвите могат да бъдат насочени към схемата на службата за пробации за контакт с жертвите. Проектът ще определи служител за връзка с жертвата, който да продължи да уведомява семейството по свързани въпроси (например, присъдата на извършителя) и да оказва помощ на семейството при актуализиране на личната декларация на жертвата за изслушвания за освобождаване под гаранция, ако те желаят това.

Други условия, свързани с предоставянето на правна помощ на обвиняеми

Всяко лице, кандидатстващо за представителство чрез правна помощ в Магистратски съд (Magistrate’s Court) или Кралски съд (Crown Court) в Англия и Уелс, трябва да премине и през проверка в„интерес на правосъдието“ („interests of justice“). Проучването взима под внимание фактори като например дали има вероятност осъждането на обвиняемия за престъплението, по което са повдигнати обвинения, да доведе до изпращането му в затвора или до загуба на работното му място, и дали обвиняемият разбира производството и хода на нейното или неговото дело. Ако един или съчетание от тези фактори е приложим за обвиняемия, за него като цяло се счита, че са издържали проверката в „интерес на правосъдието“.

Безплатно съдебно производство

При определени обстоятелства дадено лице може да не заплаща съдебна такса. На него или нея може да бъде предоставено пълно освобождаване, в който случай се освобождава от пълния размер на таксата, или частично освобождаване, при което той или тя заплаща определена част от таксата. Повече информация относно освобождаването от съдебни такси може да бъде намерена на уебсайта на Съдебната служба на Нейно величество (Her Majesty’s Courts Service).

Връзки по темата

Комисията за юридически услуги (Legal Services Commission),

Алтернативно разрешаване на спорове (АРС) ((Alternative Dispute Resolution (ADR)), Community Legal Advice, Телефонната линия за оказване на помощ за семейна медиация, Алтернативно разрешаване на спорове към Министерството на правосъдието на Обединеното кралство, Страница за медиация на уебсайта на Съдебната служба на Нейно величество (Her Majesty's Court Service), Телефонната линия за оказване на помощ за семейна медиация, Direct.gov.uk, Advice Now, Community Legal Advice, Ръководство за помощ (Advice Guide) - онлайн помощ от Бюрото за помощ на гражданите  (Citizens Advice Bureau) , ADR Now, Съдебна служба на Нейно величество (Her Majesty's Courts Service) , Етичен кодекс на юристите (Solicitors’ Code of Conduct), Данъчна и митническа служба на Нейно величество (HM Revenue & Customs), Съдебна служба на Нейно величество (Her Majesty's Courts Service) , Министерство на правосъдието на Обединеното кралство (UK Ministry of Justice), Съдебна служба на Нейно величество (съдебни изпълнители) ((Her Majesty’s Courts Service (bailiffs)), Министерство на правосъдието (Ministry of Justice)

Документи по темата

Доклад на Обединеното кралство относно изследването на прозрачността на разходите (United Kingdom report of the Study on Transparency of costs) PDF (448 Kb) en

Последна актуализация: 26/06/2019

Версията на националния език на тази страница се поддържа от съответната държава-членка. Преводите са направени от Европейската комисия. Възможно е евентуални промени, въведени в оригинала от компетентните национални органи, все още да не са отразени в преводите.Европейската комисия не поема каквато и да е отговорност по отношение на информация или данни, които се съдържат или споменават в този документ. Моля, посетете рубриката „Правна информация“, за да видите правилата за авторските права за държвата-членка, отговорна за тази страница.