Разходи

Естония

Настоящата страница Ви предоставя информация за процесуалните разноски в Естония.

Съдържание, предоставено от
Естония

Законодателна рамка, уреждаща хонорарите на юридическите професии

Юрисконсулти/правни консултанти

Не съществува нормативна уредба относно хонорарите на правните съветници в Естония.

Юристи

Не съществува нормативна уредба относно хонорарите на юристите в Естония.

Заклети адвокати

Не съществува нормативна уредба относно хонорарите на заклетите адвокати в Естония.

Съдебни изпълнители

Възнагражденията на съдебните изпълнители в Естония са уредени в Закона за съдебните изпълнители. Възнаграждението на съдебния изпълнител може да включва такса за образуване на производството, основна такса за производството и допълнителна такса за действията по принудително изпълнение. Съдебният изпълнител може да начислява и такса за предоставяне на професионална услуга.

Нотариуси

Таксите на нотариусите в Естония са уредени в Закона за нотариалните такси. Нотариалната такса за нотариални актове обикновено се изчислява въз основа на два основни принципа: в зависимост от стойността на сделката, свързана с нотариалния акт, или има определени такси за някои актове. Таксите за професионални услуги, предоставяни от нотариус, подлежат на договаряне.

Адвокати

Хонорарите на адвокатите в Естония не са регламентирани — те се определят по споразумение с клиента. Адвокатът или управителят на адвокатската кантора прави първоначална ценова оферта на клиента и обяснява как са формирани цените. Клиентът възстановява необходимите разноски, направени от адвоката или управителя на адвокатската кантора за предоставянето на правните услуги.

Фиксирани разноски

Фиксирани разноски за страните по граждански производства

Фиксираните разноски, които се дължат от страните по граждански производства, са определени въз основа на членове 139—144 от Гражданския процесуален кодекс и са разделени на съдебни разноски и извънсъдебни разноски. Съдебните разноски се състоят от държавни такси и разноски за съдебен контрол. На всяка инстанция съдът води регистър на съответните процесуални разноски, включително разноските за съдебен контрол.

Етап от гражданското производство, на който трябва да бъдат платени фиксираните разноски

Посочените по-долу разноски трябва да бъдат предварително платени от страната, подала молбата за завеждане на делото или за извършване на процесуалните действия:

 • държавната такса;
 • разноските на съдебните изпълнители за връчване на процесуални документи;
 • разноските за публикуване на призовки и уведомления в изданието за Ametlikud Teadaanded (официални обявления) или в друг вестник;
 • разноските за съдебен контрол, доколкото такива са определени в закона.

Освен ако съдът не постанови друго, възнагражденията за вещи лица, устни и писмени преводачи се плащат предварително от страната по делото, подала искането, с което са свързани разноските.

Съдът определя окончателните процесуални разноски, които трябва да бъдат възстановени и присъдени в окончателното му решение по главното дело или в съдебно решение след влизането в сила на това окончателно решение.

Фиксирани разноски по наказателни производства

Фиксирани разноски за страните по наказателни производства

Фиксираните разноски, които се дължат от страните по наказателни производства, са уредени в членове 175—179 от Наказателно-процесуалния кодекс и се делят на процесуални разноски, специални разноски и допълнителни разноски.

Ако страна по производството има няколко защитници или представители, дължимото им възнаграждение се включва в процесуалните разноски, доколкото не надвишава разумното равнище на възнаграждение, което обикновено се дължи на един защитник или представител.

Ако заподозреният или обвиняемият се защитава сам, необходимите разноски за защитата се включват в процесуалните разноски. Прекомерните разноски, които не биха били направени, ако в производството участваше защитник, не се включват в процесуалните разноски.

Разноските, направени от лица, които не са страни по производството, и които са свързани с извършването на експертизи, се възстановяват при условията и реда на Закона за съдебномедицинските експертизи.

Етап от наказателното производство, на който трябва да бъдат платени фиксираните разноски

В случай на оправдателна присъда процесуалните разноски се поемат от държавата. В случай на осъдителна присъда процесуалните разноски се поемат от осъдения извършител. В случай на оправдателна присъда по част от повдигнатите обвинения разноските се поемат от държавата до степента, в която подсъдимият е оправдан. Задължението за плащане на процесуалните разноски възниква, след като окончателното решение влезе в сила.

В случай на отхвърляне на граждански иск процесуалните разноски, свързани с обезпечаването на гражданския иск, се поемат от пострадалото лице. Ако гражданският иск бъде удовлетворен в пълен размер, процесуалните разноски, свързани с обезпечаването му, се поемат от осъдения извършител или обвиняемия. Ако гражданският иск бъде частично удовлетворен, съдът поделя процесуалните разноски, свързани с обезпечаването му, между пострадалото лице и осъдения извършител или обвиняемия, като взема под внимание всички обстоятелства. Ако съдът откаже да разгледа гражданския иск, процесуалните разноски, свързани с обезпечаването му, се поемат от държавата.

Фиксирани разноски по конституционни производства

В Естония не съществува право на индивидуална конституционна жалба. Разноските по производството за конституционен контрол се поемат от държавния бюджет. Разноските за участието на специалисти в съдебното производство се поемат от държавния бюджет при същите условия, при които се поема и плащането на хонорарите на вещите лица в гражданските производства.

Етап от конституционното производство, на който трябва да бъдат платени фиксираните разноски

Страните по конституционни производства не дължат плащането на фиксирани разноски.

Предварителна информация, която трябва да бъде предоставена от процесуалните представители

Права и задължения на страните

Адвокатът е длъжен да уведоми клиента си за всички действия по предоставянето на правни услуги и за всички свързани с това разноски. Адвокатът или управителят на адвокатската кантора прави първоначална ценова оферта на клиента и обяснява как са формирани цените.

Разноски за участие в производството

Разноски, които се поемат от спечелилата страна

Спечелилата страна поема разноските за възнаграждението на процесуалния представител или защитника по отношение на разноските, за които съдът прецени, че са разумни и не следва да се поемат от загубилата страна.

Разноски, които се поемат от загубилата страна

Съгласно решението за разпределение на процесуалните разноски загубилата страна трябва да поеме процесуалните разноски на спечелилата страна, които може да включват:

 • държавната такса;
 • разноските, свързани със свидетели, вещи лица, устни и писмени преводачи, и разноските за експертиза, извършена от лице, което не е страна по производството, и които подлежат на възстановяване съгласно Закона за съдебномедицинските експертизи;
 • разноските, свързани със събирането на писмени и веществени доказателства;
 • разноските, свързани с извършването на проверки, включително необходимите пътни разноски, направени от съда;
 • разноските, свързани с връчването, изпращането и издаването на процесуални документи;
 • разноските, свързани с определяне на цената на гражданския иск;
 • разноските, свързани с представителите и защитниците на страните по производството;
 • пътните, пощенските и комуникационните разноски, разноските за настаняване и други подобни разноски, направени от страните по производството във връзка с него;
 • пропуснатите работни възнаграждения или други пропуснати постоянни доходи на страните по производството;
 • разноските за досъдебното производство, предвидени от закона, освен ако искът е подаден след изтичането на срок от 6 месеца след края на досъдебното производство;
 • възнаграждението на съдебния изпълнител за обезпечаване на иска и разноските по изпълнение на съдебното решение за обезпечаване на иска;
 • възнаграждението на съдебния изпълнител за връчването на процесуални документи;
 • разноските за обработката на молба за получаване на помощ за поемане на процесуалните разноски;
 • разноските за ускореното производство за издаване на заповед за плащане;
 • разноските за участие в помирително производство, ако съдът е изискал от страните да участват в такова съгласно член 4, алинея 4 от Гражданския процесуален кодекс или, ако производството е задължително, в досъдебно помирително производство съгласно член 1, алинея 4 от Закона за помирението.

Страната по производството, която е длъжна да заплати процесуалните разноски на страната в производството, имаща право на възстановяване на процесуалните разноски, ще бъде осъдена да заплати само тези разноски, които са необходими и обосновани.

Правно основание на разноските

Къде мога да намеря информация относно правното основание на разноските в Естония?

Правното основание на разноските е определено в следните правни актове:

На какви езици мога да получа информация относно правното основание на разноските в Естония?

Информация относно правните основания на разноските е налична на естонски език.

Превод на английски език на естонските нормативни актове, съдържащи информация относно разноските и техните правни основания, може да намерите на уебсайта на Riigi Teataja (Държавен вестник).

Къде мога да намеря информация относно медиацията?

Министерството на правосъдието отговаря за прилагането на Директива 2008/52/ЕО относно някои аспекти на медиацията по гражданскоправни и търговскоправни въпроси. За запитвания от общ характер, свързани медиацията, моля пишете на електронния адрес на Министерството на правосъдието: info@just.ee.

Помирителното производство по гражданскоправни въпроси е уредено в Закона за помирението, в който се установяват правата и задълженията на медиаторите и се дават насоки за прилагането и принудителното изпълнение на споразуменията, сключени с помощта на медиатор. Съгласно закона право да провеждат помирителни производства имат:

 • всяко физическо лице, на което страните по производството са поверили задачата за провеждане на производството;
 • заклетите адвокати;
 • нотариусите;
 • в предвидения от закона случай, държавен или местен помирителен орган.

Естонската асоциация на медиаторите поддържа уебсайт, който съдържа информация на естонски и английски език.

Естонското сдружение за благоденствие на децата — организация с нестопанска цел, която защитава правата на децата, предоставя съвети на родители и организира обучителни сесии по въпросите на семейната медитация

Къде мога да намеря допълнителна информация относно разноските?

Уебсайт, съдържащ информация относно разноските

Разноските, свързани със съдебното производство, както и техният размер, зависят от вида, продължителността и сложността на съдебното дело. Първичните източници на информация за разноските, свързани със съдебното производство, са кодексите, уреждащи съдебните производства, и Закона за държавните такси. Министерството на правосъдието издава и администрира официалното издание Riigi Teataja (Държавен вестник), което предоставя достъп до:

 • законите и подзаконовите актове;
 • указите на президента на републиката;
 • решенията на Върховния съд и международните споразумения;
 • актовете на органите на местната власт.

Riigi Teataja съдържа официалните консолидирани текстове на законите, правилниците и наредбите на правителството, наредбите на министрите, наредбите на управителя на EestiPank (Националната банка на Естония), наредбите на Националната избирателна комисия, решенията на парламента, наредбите на общинските и градските съвети и наредбите на органите за общинско и градско самоуправление. Законодателството и другите актове, публикувани в Riigi Teataja, са налични от 1990 г. насам.

Къде мога да намеря информация относно средната продължителност на отделните видове производства?

Статистически данни относно производствата в съдилищата от първа и втора инстанция от 1996 г. насам са налични на уебсайта на съдилищата.

Къде мога да намеря информация относно средния общ размер на разноските за определен вид производство?

Данък добавена стойност

Как е предоставена тази информация?

Върху таксите на съдебните изпълнители се начислява ДДС със ставка 20 %.

За да му бъде възстановен ДДС, начислен върху процесуалните разноски, молителят трябва да потвърди, че не е регистриран по ДДС или че ДДС не може да му бъде възстановен на друго основание.

Какви са приложимите данъчни ставки?

От 1 юли 2009 г. приложимата ставка на ДДС в Естония е 20 %.

Правна помощ

Приложим праг на дохода в сферата на гражданското правосъдие

Държавната правна помощ е един от начините, по който се предоставя процесуална помощ, а за всяко решение за предоставяне на държавна правна помощ в гражданско производство се прилагат правилата, установени в Гражданския процесуален кодекс относно предоставянето на процесуална помощ.

На физическо лице не се предоставя процесуална помощ, ако:

 1. не се очаква процесуалните разноски да надвишават повече от два пъти средния месечен доход на молителя за процесуална помощ, изчислен въз основа на средния месечен доход за последните 4 месеца преди подаване на молбата, от който са приспаднати данъците и плащанията за задължителни осигурителни вноски, разходите за законови задължения за издръжка и разумните разходи за жилище и транспорт;
 2. молителят за процесуална помощ може да поеме процесуалните разходи, като използва съществуващото свое имущество, чиято продажба може да се осъществи без особени затруднения и срещу което може да бъде предявен иск съгласно закона.

При оценката на финансовото положение на молителя се вземат предвид имуществото и доходите както на молителя, така и на членовете на семейството му, живеещи с молителя, броят на лицата, издържани от молителя, разумните разходи за жилище, и други важни фактори.

Други условия, свързани с предоставянето на правна помощ на увредени лица

Държавата може да предоставя процесуална помощ в съответствие с Гражданския процесуален кодекс. Видовете правна помощ, гарантирана от държавата, и условията и реда за получаване на правна помощ от такова естество са уредени в Закона за държавната правна помощ.

Държавна правна помощ се предоставя на физически лица, които към момента на подаване на молбата за правна помощ имат местоживеене в Република Естония или друга държава — членка на Европейския съюз, или са граждани на Република Естония или друга държава — членка на Европейския съюз. Независимо от държавата по произход и гражданството, физическо лице, което е заподозряно или е обвиняемо и което не е избрало адвокат по защитата посредством споразумение и в чието наказателно дело участието на адвокат по защитата е задължително по закон или което подава молба за участие на адвокат по защитата, получава държавна правна помощ, независимо от финансовото си състояние. Процесът на определяне на местоживеенето се основава на член 62 от Регламент (ЕС) № 1215/2012 на Европейския парламент и на Съвета относно компетентността, признаването и изпълнението на съдебни решения по граждански и търговски дела (ОВ L 351, 20.12.2012 г., стр. 1). На други физически лица се предоставя правна помощ само ако това произтича от международно задължение, обвързващо Естония.

Основанията за отказ за предоставяне на държавна правна помощ са посочени в член 7 от Закона за държавната правна помощ.

Допълнителна информация относно държавната правна помощ може да прочетете на уебсайта на Естонската адвокатска колегия.

Други условия, свързани с предоставянето на правна помощ на заподозрените и обвиняемите

Условията за предоставянето на правна помощ на заподозрените и обвиняемите са еднакви с тези за предоставянето на правна помощ на пострадалите лица.

Безплатни съдебни производства

Основанията за освобождаване от плащане на държавни такси и за намаляване на държавните такси са определени в глава 3 от Закона за държавните такси.

Кога загубилата страна трябва да плати разноските на спечелилата страна?

Съдът, който се произнася по гражданското дело, определя в съдебното решение или в решението за прекратяване на производството как се поделят процесуалните разноски между страните. Когато е необходимо, съдът посочва каква част от процесуалните разноски трябва да бъде поета от всяка страна. Ако съд от по-висша инстанция измени решение или постанови ново решение, без да върне делото за ново разглеждане, съдът е длъжен съответно да измени и разпределението на процесуалните разноски, ако е необходимо.

Съдът определя размера на процесуалните разноски, които трябва да бъдат присъдени на страната по производството, имаща право на възстановяване на процесуалните разноски от страната в производството, която е длъжна да заплати процесуалните разноски:

 1. в съдебното решение или в решението за прекратяване на производството; или
 2. след приключване на съдебното производство, чрез постановяване на решение за определяне на процесуалните разноски.

Предоставянето на процесуална помощ, включително правна помощ, не погасява, нито ограничава задължението на получателя на процесуалната помощ да бъде осъден със съдебно решение да възстанови разноските, направени от ответната страна. Страната, срещу която е постановено решението, поема пълния размер на процесуалните разноски, дори когато тази страна е освободена от задължението да плаща процесуални разноски или когато ѝ е била предоставена процесуална помощ за плащането им.

Ако бъде отсъдено в полза на ищеца, съдът нарежда на ответника да плати в бюджета част от процесуалните разноски, пропорционална на уважената част от иска. Сумата на тези разноски съответства на сумата, от плащането на която ищецът е бил освободен или за която му е било разрешено разсрочено плащане.

Ако решението е влязло в сила или съдът е обявил, че решението може да бъде изпълнено незабавно, кредиторът може да се обърне към съдебен изпълнител за принудително изпълнение на решението. Ако в решението не е определен краен срок за доброволно спазване на акта, подлежащ на принудително изпълнение, съдебният изпълнител определя такъв срок. Срокът не може да бъде по-кратък от 10 дни или по-дълъг от 30 дни. Ако страната, която се стреми към изпълнение, се съгласи, съдебният изпълнител може да определи краен срок, по-дълъг от 30 дни, за доброволно спазване на акта, подлежащ на принудително изпълнение.

Хонорари на вещи лица

Ако съдът не е постановил друго, хонорарите на вещи лица се плащат предварително, в степента, определена от съда, от страната подала молбата, с която са свързани разноските. Ако и двете страни подадат молба или ако съдът призове вещото лице, разноските се поделят поравно между страните.

На вещите лица се плащат почасови ставки в границите на минималните и максималните почасови ставки, определени с наредба на правителството. Хонорарът на вещо лице за извършването на експертиза е в размер на 10—40 пъти минималната почасова ставка. При определяне на почасовата ставка, която да бъде платена, съдът взема под внимание следното:

 • квалификацията на вещото лице;
 • степента на сложност на работата;
 • всички неизбежни разноски, направени при използването на необходимите средства;
 • всички особени обстоятелства, при които вещото лице е извършило необходимата работа.

Възстановяват се също разноските, свързани с подготовката и съставянето на експертното становище, включително разноските за помощен персонал и материалите и средствата, използвани при проучването, до общо 20 % от хонорара на вещото лице плюс пътните разноски, както и всички необходими разноски, направени в резултат на съдебното производство, най-вече за храна и настаняване.

Хонорарът, който трябва да бъде платен на вещото лице, и подлежащите на възстановяване разноски, направени от него, се определят с решение на съда, призовал вещото лице.

Вещите лица получават възнаграждение само при направено искане от тяхна страна. Ако вещото лице е изпълнило своите задължения, съдът плаща дължимия хонорар, независимо дали е било извършено авансово плащане от страните или плащането на разноските от страните е било разпоредено от съда и предстои да бъде извършено.

Цените за експертизи, извършени в държавна съдебномедицинска институция, и разходите, направени от съдебномедицинска институция, са определени в Закона за съдебномедицинските експертизи.

Хонорарите и разноските на вещите лица, свързани с извършването на експертиза от държавна съдебномедицинска институция, са част от процесуалните разноски и се възстановяват от загубилата страна като процесуални разноски.

Хонорари на писмени и устни преводачи

Извънсъдебните устни преводачи, които участват в съдебните производства, получават хонорари въз основа на почасова ставка за устен превод, която е в размер от 2 до 40 пъти минималната национална почасова ставка. Писмените преводачи получават хонорар за страница писмен превод, който е до 20 пъти минималната почасова ставка. Минималната почасова ставка се определя в подзаконов акт от правителството на републиката.

Хонорарите на писмените и устните преводачи и разноските, които подлежат на възстановяване, се определят с решение на същия съд, който е призовал устния или писмения преводач.

При определяне на почасовия хонорар съдът взема под внимание квалификацията на устния или писмения преводач, сложността на работата, неизбежните разноски и особените обстоятелства, при които е възникнала необходимост от извършване на устния или писмения превод.

Възстановяват се и пътните разноски, направени от устния преводач в резултат на съдебното производство, и всички необходими разноски, най-вече за храна и настаняване.

Устните и писмените преводачи получават възнаграждение само при направено искане от тяхна страна. Съдът плаща дължимия хонорар на устния или писмения преводач, независимо дали е било извършено авансово плащане от страните или плащането на разноските от страните е било разпоредено от съда и предстои да бъде извършено.

Хонорарите на устните и писмените преводачи са част от процесуалните разноски и се възстановяват от загубилата страна в полза на спечелилата страна като процесуални разноски.

Последна актуализация: 15/12/2022

Версията на националния език на тази страница се поддържа от съответната държава-членка. Преводите са направени от Европейската комисия. Възможно е евентуални промени, въведени в оригинала от компетентните национални органи, все още да не са отразени в преводите.Европейската комисия не поема каквато и да е отговорност по отношение на информация или данни, които се съдържат или споменават в този документ. Моля, посетете рубриката „Правна информация“, за да видите правилата за авторските права за държвата-членка, отговорна за тази страница.