Моля, имайте предвид, че оригиналната езикова версия на тази страница естонски е била наскоро променена. Езиковата версия, която търсите, в момента се подготвя от нашите преводачи.
Моля, имайте предвид, че версиите на следните езици вече са преведени.
Swipe to change

Разходи

Естония

Настоящата страница ви предоставя информация за съдебните разходи в Естония.

Съдържание, предоставено от
Естония
Не съществува официален превод на езиковата версия, която разглеждате.
Тук ще намерите машинен превод на съдържанието. Моля, имайте предвид, че той се предоставя само с цел осигуряване на контекст. Собственикът на настоящата страница не носи никаква отговорност за качеството на този машинно преведен текст.

Законодателна рамка, уреждаща хонорарите на юридическите професии

Правни съветници

Не съществува нормативна уредба на хонорарите на правните съветници в Естония.

Юристи

Не съществува нормативна уредба на хонорарите на юристите в Естония.

Заклети адвокати

Не съществува нормативна уредба на хонорарите на заклетите адвокати в Естония.

Съдебни изпълнители

Възнагражденията на съдебните изпълнители в Естония са уредени в Закона за съдебните изпълнители. Възнаграждението на съдебния изпълнител може да включва такса за образуване на производството, основна такса за производството и допълнителна такса за действията по принудително изпълнение. Съдебният изпълнител може да начислява и такса за предоставяне на професионална услуга.

Адвокати

Хонорарите на адвокатите в Естония не са регулирани – те се определят по споразумение с клиента. Адвокатът или управителят на адвокатската кантора прави първоначална ценова оферта на клиента и обяснява как са формирани цените. Клиентът възстановява необходимите разноски, направени от адвоката или управителя на адвокатската кантора за предоставянето на правните услуги.

Фиксирани разноски

Фиксирани разноски по граждански производства

Фиксирани разноски за страните по граждански производства

Фиксираните разноски, които се дължат от страните по граждански производства, са:

 • държавна такса;
 • обезпечение при касационно производство;
 • обезпечение при молба за отмяна на неприсъствено съдебно решение;
 • обезпечение за възобновяване на производството или възстановяване на срока;
 • разноските на съдебните изпълнители за връчване на процесуални документи;
 • разноските за публикуване на призовки и уведомления в изданието за официални обявления (Ametlikud Teadaanded) или в друг вестник;
 • възнагражденията за вещи лица, устни и писмени преводачи;
 • други разноски за разглеждане на делото и извънсъдебни разноски.

Етап от гражданското производство, на който трябва да бъдат платени фиксираните разноски

Посочените по-долу разноски трябва да бъдат предварително платени от страната, подала молбата за завеждане на делото или за извършване на процесуалните действия:

 • държавна такса;
 • обезпечение при касационно производство;
 • обезпечение при молба за отмяна на неприсъствено съдебно решение;
 • обезпечение за възобновяване на производството или възстановяване на срока;
 • разноските на съдебните изпълнители за връчване на процесуални документи;
 • разноските за публикуване на призовки и уведомления в изданието за официални обявления (Ametlikud Teadaanded) или в друг вестник;
 • разноските за съдебен контрол, доколкото такива са определени в закона.

Освен ако съдът не постанови друго, възнагражденията за вещи лица, устни и писмени преводачи се плащат предварително от страната по делото, подала искането, с което са свързани разноските.

Фиксирани разноски по наказателни производства

Фиксирани разноски за страните по наказателни производства

Фиксираните разноски, които се дължат от страните по наказателни производства, са уредени в Наказателно-процесуалния кодекс и се делят на процесуални разноски, специални разноски и допълнителни разноски.

Процесуални разноски са:

 • разумното възнаграждение, дължимо на избрания защитник или представител, и другите необходими разноски, направени от страна по производството във връзка с наказателното производство;
 • сумите, дължими по член 178 от Наказателно-процесуалния кодекс (НПК) на пострадалите, свидетелите, вещите лица и квалифицираните лица, с изключение на разноските по член 176, алинея 1, точка 1 от НПК;
 • разноските, направени от държавна съдебномедицинска институция или друга държавна агенция или юридическо лице във връзка с извършване на експертиза или установяване на отравяне;
 • предвиденото за защитника възнаграждение и неговите разноски, доколкото те са обосновани и адекватни;
 • разноските, направени за изготвянето на предназначени за защитника копия от материалите в наказателната преписка, предвидени в член 224, алинея 1 от Наказателно-процесуалния кодекс;
 • разноските за съхранение, изпращане и унищожаване на доказателства;
 • разноските за съхранение, предаване и унищожаване на конфискувано имущество;
 • разноските, свързани с обезпечаването на граждански иск;
 • разноските, възлагани на осъдения с осъдителната присъда;
 • другите разноски, направени в хода на производството по наказателно преследване, с изключение на разноските, които по силата на Наказателно-процесуалния кодекс се считат за специални или допълнителни разноски.

Ако страна по производството има няколко защитници или представители, дължимото им възнаграждение се включва в процесуалните разноски, доколкото не надвишава разумното равнище на възнаграждение, което обикновено се дължи на един защитник или представител.

Ако заподозреният или обвиняемият се защитава сам, необходимите разноски за защита се включват в процесуалните разноски. Прекомерните разноски, които не биха били направени, ако в производството участваше защитник, не се включват в процесуалните разноски.

Разноските, направени от лица, които не са страни по производството, и които са свързани с извършването на експертизи, се възстановяват при условията и реда на Закона за съдебномедицинските експертизи.

Специални разноски са разноските, свързани с отлагането на съдебно заседание поради неявяване на някоя от страните по производството и разноските за принудително довеждане.

Допълнителни разноски са:

 • разноските, дължими на лице, което не е страна по производството, за сведения относно факти, свързани с предмета на доказване;
 • разноските за задържане под стража на заподозрения или обвиняемия;
 • сумите, платени на устните или писмените преводачи в съответствие с член 178 от Наказателно-процесуалния кодекс;
 • сумите, платени в рамките на наказателното производство съгласно Закона за обезщетяване на вреди, причинени от държавата на лица поради несправедливо лишаване от свобода;
 • разноските, които са били направени от държавните и местни органи на управление във връзка с наказателно производство и които не са посочени в член 175, алинея 1, точки 1 или 10 от Наказателно-процесуалния кодекс;
 • сумите, платени на представителите на свидетели в съответствие с член 671 от Наказателно-процесуалния кодекс.

Етап от наказателното производство, на който трябва да бъдат платени фиксираните разноски

 • В случай на оправдателна присъда процесуалните разноски се поемат от държавата. В случай на осъдителна присъда процесуалните разноски се поемат от осъдения извършител. В случай на оправдателна присъда по част от повдигнатите обвинения разноските се поемат от държавата до степента, в която подсъдимият е оправдан. Задължението за плащане на процесуалните разноски възниква, след като окончателното решение влезе в сила.
 • В случай на отхвърляне на граждански иск процесуалните разноски, свързани с обезпечаването на гражданския иск, се поемат от пострадалото лице. Ако гражданският иск бъде удовлетворен в пълен размер, процесуалните разноски, свързани с обезпечаването му, се поемат от осъдения извършител или обвиняемия. Ако гражданският иск бъде частично удовлетворен, съдът поделя процесуалните разноски, свързани с обезпечаването му, между пострадалото лице и осъдения извършител или обвиняемия, като взема под внимание всички обстоятелства. Ако съдът откаже да разгледа гражданския иск, процесуалните разноски, свързани с обезпечаването му, се поемат от държавата.

Фиксирани разноски по конституционни производства

Фиксирани разноски за страните по конституционни производства

В Естония не съществува право на индивидуална конституционна жалба. Разноските по производството за конституционен контрол се поемат от държавния бюджет. Разноските за участието на специалисти в съдебното производство се поемат от държавния бюджет при същите условия, при които се поема и плащането на хонорарите на вещите лица в гражданските производства.

Етап от конституционното производство, на който трябва да бъдат платени фиксираните разноски

Страните по конституционни производства не дължат плащането на фиксирани разноски.

Предварителна информация, която трябва да бъде предоставена от процесуалните представители

Права и задължения на страните

Адвокатът е длъжен да уведоми клиента си за всички действия по предоставянето на правни услуги и за всички свързани с това разноски. Адвокатът или управителят на адвокатската кантора прави първоначална ценова оферта на клиента и обяснява как са формирани цените.

Разноски за участие в производството

Разноски, които се поемат от спечелилата страна

Спечелилата страна поема разноските за възнаграждението на процесуалния представител или защитника по отношение на разноските, за които съдът прецени, че са разумни и не следва да се поемат от загубилата страна.

Разноски, които се поемат от загубилата страна

Съгласно решението за разпределение на процесуалните разноски, загубилата страна трябва да поеме процесуалните разноски на на спечелилата страна, които може да включват:

 • държавната такса;
 • обезпеченията;
 • разноските, свързани със свидетели, вещи лица, устни и писмени преводачи, и разноските за експертиза, извършена от лице, което не е страна по производството, и които подлежат на възстановяване съгласно Закона за съдебномедицинските експертизи;
 • разноските, свързани със събирането на писмени и веществени доказателства;
 • разноските, свързани с извършването на проверки, включително необходимите пътни разноски, направени от съда;
 • разноските, свързани с връчването, изпращането и издаването на процесуални документи;
 • разноските, свързани с определяне на цената на гражданския иск;
 • разноските, свързани с представителите и защитниците на страните по производството;
 • пътните, пощенските и комуникационните разноски, разноските за настаняване и други подобни разноски, направени от страните по производството във връзка със същото;
 • пропуснатите работни възнаграждения или други пропуснати постоянни доходи на страните по производството;
 • разноските за досъдебното производство, предвидени от закона, освен ако искът е подаден след изтичането на срок от шест месеца след края на досъдебното производство;
 • възнаграждението на съдебния изпълнител за обезпечаване на иска и разноските по изпълнение на съдебното решение за обезпечаване на иска;
 • възнаграждението на съдебния изпълнител за връчването на процесуални документи;
 • разноските за обработката на молба за получаване на помощ за поемане на процесуалните разноски;
 • разноските за ускореното производство за издаване на заповед за плащане;
 • разноските за участие в помирително производство, ако съдът е изискал от страните да участват в такова съгласно член 4, алинея 4 от Гражданския процесуален кодекс или, ако производството е задължително, в досъдебно помирително производство съгласно член 1, алинея 4 от Закона за помирението.

Ако в решение на съда относно разпределението на процесуалните разноски се постановява, че страна по производството е длъжна да поеме разноските за процесуален представител или защитник на друг участник в производството, размерът на разноските, определен от съда, трябва да е обоснован и да не превишава равнището на необходимото. Разноските за ползването на услугите на няколко представители се възстановяват само ако произтичат от сложността на казуса или от необходимостта от смяна на процесуалния представител.

Правно основание на разноските

Къде мога да намеря информация относно правното основание на разноските в Естония?

Правните основания на разноските са посочени в:

 • Гражданския процесуален кодекс;
 • Закона за съдебните изпълнители;
 • Закона за държавните такси;
 • нормативните актове, издадени въз основа на Гражданския процесуален кодекс.

На какви езици мога да получа информация относно правното основание на разноските в Естония?

Информация относно правните основания на разноските е налична на естонски език.

Превод на английски език на естонските нормативни актове, съдържащи информация относно разноските и техните правни основания, може да намерите на уебсайта на Riigi Teataja (Държавен вестник).

Къде мога да намеря информация относно медиацията?

Министерството на правосъдието отговаря за прилагането на Директива 2008/52/ЕО относно някои аспекти на медиацията по гражданскоправни и търговскоправни въпроси. За запитвания от общ характер, свързани медиацията, моля пишете на електронния адрес на Министерството на правосъдието: info@just.ee.

Помирителното производство по гражданскоправни въпроси е уредено в Закона за помирението, в който се установяват правата и задълженията на медиаторите и се дават насоки за прилагането и принудителното изпълнение на споразуменията, сключени с помощта на медиатор. Съгласно закона право да провеждат помирителни производства имат:

 • всяко физическо лице, на което страните по производството са поверили задачата за провеждане на производството;
 • заклетите адвокати;
 • нотариусите;
 • в предвидения от закона случай, държавен или местен помирителен орган.

Помирителните производства по административни дела са уредени в Административнопроцесуалния кодекс, а по наказателни дела и дела за наказуеми простъпки – в Наказателно-процесуалния кодекс.

По отношение на прибягването към медиация по семейноправни въпроси Министерството на социалните въпроси насърчава развитието на дейностите на семейните медиатори. Естонската асоциация на медиаторите поддържа уебсайт, който съдържа информация на естонски и английски език. Освен това Съюзът за закрила на децата – организация с нестопанска цел, която защитава правата на децата – предоставя съвети на родители, желаещи да се разделят или разведат, и ги насърчава да използват услугите на помирител с цел защита на интересите на своите деца. Съюзът организира също така обучения в областта на семейната медиация.

Къде мога да намеря допълнителна информация относно разноските?

Уебсайт, съдържащ информация относно разноските

Разноските, свързани със съдебното производство, както и техният размер, зависят от продължителността и естеството на съдебното дело. Първичните източници на информация за разноските, свързани със съдебното производство, са кодексите, уреждащи съдебните производства, и Закона за държавните такси. Министерството на правосъдието издава и администрира официалното издание Riigi Teataja (Държавен вестник), което предоставя достъп до:

 • законите и подзаконовите актове;
 • указите на президента на републиката;
 • решенията на Върховния съд и международните споразумения;
 • актовете на органите на местната власт.

Държавен вестник съдържа официалните консолидирани текстове на законите, правилниците и наредбите на правителството, наредбите на министрите, наредбите на управителя на Eesti Pank (естонската централна банка), наредбите на Националната избирателна комисия, решенията на парламента, наредбите на общинските и градските съвети и наредбите на органите на общинско и градско самоуправление. Законодателството и другите актове, публикувани в Държавен вестник, са налични от 1990 г. насам.

На уебсайта на Върховния съд е публикуван анализ на съдебната практика във връзка с правните разноски по граждански производства.

Къде мога да намеря информация относно средната продължителност на отделните видове производства?

Статистически данни относно производствата в съдилищата от първа и втора инстанция от 1996 г. насам е налична на уебсайта на съдилищата.

Къде мога да намеря информация относно средния общ размер на разноските за определен вид производство?

• Държавните такси, дължими за определен вид производство, са уредени в Закона за държавните такси.

• Възнагражденията на съдебните изпълнители са уредени в Закона за съдебните изпълнители.

• Няма налични статистически данни относно средния общ размер на разноските за определен вид производство.

Данък добавена стойност

Как е предоставена тази информация?

Върху възнагражденията на съдебните изпълнители се начислява ДДС със ставка 20 %.

За да му бъде възстановен ДДС, начислен върху процесуалните разноски, молителят трябва да потвърди, че не е регистриран по ДДС или че ДДС не може да му бъде възстановен на друго основание.

Какви са приложимите данъчни ставки?

От 1 юли 2009 г. приложимата ставка на ДДС в Естония е 20 %.

Правна помощ

Приложим праг на дохода в сферата на гражданското правосъдие

Правна помощ се предоставя, ако разноските за правни услуги надвишават повече от два пъти средния месечен доход на молителя, изчислен въз основа на средния месечен доход за последните четири месеца преди подаване на молбата.

Данъците и плащанията за задължителни осигурителни вноски, разходите за законови задължения за издръжка и разумните разходи за жилище и транспорт се приспадат от получения резултат.

Други условия, свързани с предоставянето на правна помощ на пострадали лица

Държавата може да предоставя процесуална помощ в съответствие с Гражданския процесуален кодекс. Видовете правна помощ, гарантирана от държавата, и условията и реда за получаване на правна помощ от такова естество са уредени в Закона за държавната правна помощ.

Правна помощ може да бъде предоставена на физическо лице, което пребивава постоянно или е гражданин на Естония или на друга държава – членка на Европейския съюз, към момента на подаване на молбата. Постоянното местопребиваване на дадено лице се определя въз основа на член 59 от Регламент (ЕО) № 44/2001 на Съвета относно компетентността, признаването и изпълнението на съдебни решения по граждански и търговски дела. Други физически лица могат да получат правна помощ само при условие, че такава се предвижда по силата на международно споразумение.

Държавна правна помощ не се предоставя, ако:

 • молителят може сам да защитава правата си;
 • молителят не разполага с правото, за чиято защита кандидатства за правна помощ;
 • молителят би могъл да поеме разноските по правните услуги, като използва съществуващо свое имущество, чиято продажба може да се осъществи без особени трудности;
 • разноските за правни услуги не би следвало да надвишават повече от два пъти средния месечен доход на молителя, изчислен въз основа на средния месечен доход за последните четири месеца преди подаване на молбата, от който са приспаднати данъците и плащанията за задължителни осигурителни вноски, разходите за законови задължения за издръжка и разумните разходи за жилище и транспорт;
 • от обстоятелствата е видно, че съществува малка вероятност молителят да успее да защити правата си;
 • молбата е подадена с цел подаване на иск за обезщетение за неимуществени вреди и по делото не са налице императивни изисквания от обществен интерес;
 • спорът е свързан със стопанската дейност на молителя и не засяга правата му, несвързани с тази стопанска дейност;
 • молбата е подадена с цел защитата на търговска марка, патент, полезен модел, промишлен дизайн, топография на интегрална схема или друга форма на интелектуална собственост, с изключение на права, произтичащи от Закона за авторското право;
 • молителят има ясни общи интереси с лице, което няма право на правна помощ; в такъв случай получената правна помощ би могла да бъде прехвърлена към лице, което няма право на нея;
 • молбата е подадена с цел защитата на право, което е прехвърлено на молителя, и има основания да се счита, че правото му е било прехвърлено с цел получаването на държавна правна помощ;
 • предоставянето на правни услуги се гарантира от застраховка, покриваща правните разноски, или от задължителна застраховка, сключена от молителя;
 • приблизителната сума, която молителят би получил вследствие на съдебното дело, е твърде малка в сравнение с очакваните разноски, които ще плати държавата за предоставянето на правна помощ.

Допълнителна информация относно държавната правна помощ може да прочетете на уебсайта на Естонската адвокатска колегия.

Други условия, свързани с предоставянето на правна помощ на заподозрените и обвиняемите

Условията за предоставянето на правна помощ на заподозрените и обвиняемите са еднакви с тези за предоставянето на правна помощ на пострадалите лица.

Безплатни съдебни производства

Законът за държавните такси предвижда обстоятелствата, при които е възможно освобождаване от държавни такси. При съдебно дело следните действия са освободени от плащането на държавна такса:

 • разглеждане на молба или жалба във връзка с възнаграждение или заплата, за установяване незаконността на уволнение, за възстановяване на предишната работа или за поправка на основанието за уволнение;
 • разглеждане на молба за издръжка, а при иск за издръжка на дете – молба за ускорено производство за издаване на заповед за плащане;
 • разглеждане на молба за вреди поради незаконно осъждане, незаконно наказателно преследване, незаконна мярка за неотклонение и друго неоснователно лишаване от свобода, както и разглеждане на иск за обезщетение за вреди, нанесени на имущество в резултат на незаконно налагане на наказание за наказуема простъпка;
 • първо издаване на съдебни документи във връзка с наказателно дело;
 • производство за въдворяване на лице в институция с ограничен достъп;
 • разглеждане на иск за връщане на имущество, конфискувано или изоставено във връзка с незаконна репресия, и на иск за обезщетение за вреди;
 • разглеждане на дело за доказване на стаж за пенсия;
 • разглеждане на възражение по административно дело;
 • разглеждане на молба за освобождаване от плащането на нотариални такси и подаване на жалба срещу решението на съда по такъв казус;
 • разглеждане на молба за процесуална помощ и подаване на жалба срещу решението на съда по такъв казус;
 • разглеждане на молба или жалба относно вреди в резултат на телесна повреда или друго разстройство на здравето, или смъртта на члена на семейството, който печели основните доходи.
 • изготвяне на копие до пет страници на процесуални документи по административно дело.

Освободени от плащането на държавни такси са следните казуси:

 • обжалване от страна на ненавършило пълнолетие лице на решение на съда по дело, по което по закон това лице има право на самостоятелно обжалване;
 • дело, заведено от молител за отпускане на пенсия или на помощ във връзка с неправилно плащане или неплащане на пенсията или помощта;
 • подаване на жалба от физическо лице срещу решение на избирателна комисия;
 • подаване на молба от настойническа институция за отнемане на родителски права или назначаване на настойник/попечител на малолетно/непълнолетно лице, както и всяка друга молба, подадена в интерес на дете, за което институцията отговаря;
 • подаване от данъчните власти на молба за обявяване в несъстоятелност или друга молба, свързана с производство по несъстоятелност, както и дела за определяне на размера на данъка;
 • подаване на жалба от окръжен орган на управление по реда на Закона за поземлената реформа за изпълнението на задълженията на ипотекарния кредитор по дело, свързано с ипотека, учредена в полза на държавата;
 • подаване на молба от съдебен изпълнител до съда във връзка с изпълнително производство по реда на Кодекса за изпълнителното производство и на възражение срещу решение на съда във връзка с изпълнителни производства по член 599 от Гражданския процесуален кодекс.

Кога загубилата страна трябва да плати разноските на спечелилата страна?

Съдът, който се произнася по делото, определя в съдебното решение или в решението за прекратяване на производството как се поделят процесуалните разноски между страните. Съдът трябва да посочи кои процесуални разноски, а ако е необходимо, каква част от процесуалните разноски трябва да поеме всяка страна. Ако съд от по-висша инстанция измени решение или постанови ново решение, без да върне делото за ново разглеждане, съдът е длъжен съответно да измени и разпределението на процесуалните разноски, ако е необходимо.

Страна по производството може да поиска от първоинстанционния съд, който се е произнесъл по делото, да изчисли процесуалните разноски въз основа на пропорционалното разпределение на разноските, предвидено в съдебното решение. Тя може да направи това в срок от 30 дни от датата на влизане в сила на съдебното решение за разпределението на разноските. Към молбата трябва да бъде приложен списък с процесуалните разноски, в който се съдържа разбивка на разноските. Съдът може да определи срок, в който страната по производството трябва да предостави допълнителна информация относно процесуалните разноски, за които иска възстановяване, или може да поиска от страната да представи документи, доказващи тези разноски. Съдът незабавно изпраща до ответната страна молбата за изчисляването на процесуалните разноски заедно със списъка на процесуалните разноски и доказващите ги документи.

Ответната страна може да направи възражения в срока, определен от съда, който започва да тече от връчването на молбата. Срокът за отговор не трябва да е по-кратък от седем дни. Предоставянето на правна помощ не погасява, нито ограничава задължението на получателя на правната помощ да бъде осъден със съдебно решение да възстанови разноските, направени от ответната страна. Страната, срещу която е постановено решението, поема пълния размер на процесуалните разноски, дори когато тази страна е освободена от задължението да плаща процесуални разноски или когато ѝ е била предоставена правна помощ за плащането им.

Ако бъде отсъдено в полза на ищеца, съдът нарежда на ответника да плати в бюджета част от процесуалните разноски, пропорционална на уважената част от иска. Сумата на тези разноски съответства на сумата, от плащането на която ищецът е бил освободен или за която му е било разрешено разсрочено плащане.

Хонорари на вещи лица

Ако съдът не е постановил друго, основните процесуални разноски се плащат, в степента, определена от съда, от страната подала молбата, с която са свързани разноските. Ако и двете страни подадат молба или ако съдът призове вещото лице, разноските се поделят поравно между страните.

Хонорарите на вещите лица се плащат въз основа на изпълнението на техните задължения. Почасовите ставки се плащат в границите на минималните и максималните почасови ставки, определени с наредба на правителството. Хонорарът на вещо лице за извършването на експертиза е в размер на 10 – 40 пъти минималната почасова ставка. При определяне на почасовата ставка, която да бъде платена, съдът взема под внимание следното:

 • квалификацията на вещото лице;
 • степента на сложност на работата;
 • всички неизбежни разноски, направени при използването на необходимите средства;
 • всички особени обстоятелства, при които вещото лице е извършило необходимата работа.

Възстановяват се също разноските, свързани с подготовката и съставянето на експертното становище, включително разноските за помощен персонал и материалите и средствата, използвани при проучването, както и всички необходими разноски, направени в резултат на съдебното производство, най-вече за храна и настаняване.

Хонорарът, който трябва да бъде платен на вещото лице, и подлежащите на възстановяване разноски, направени от него, се определят с решение на съда, призовал вещото лице.

Вещите лица получават възнаграждение само при направено искане от тяхна страна. Ако вещото лице е изпълнило своите задължения, съдът плаща дължимия хонорар, независимо дали е било извършено авансово плащане от страните или плащането на разноските от страните е било разпоредено от съда и предстои да бъде извършено.

Хонорарите и разноските на вещите лица, свързани с извършването на експертиза от държавна съдебномедицинска институция, са част от процесуалните разноски и се възстановяват от загубилата страна като процесуални разноски.

Хонорари на писмени и устни преводачи

Извънсъдебните устни преводачи, които участват в съдебните производства, получават хонорари въз основа на почасова ставка за устен превод, която е в размер от 2 до 40 пъти минималната национална почасова ставка. Писмените преводачи получават хонорар за страница писмен превод, който е до 20 пъти минималната почасова ставка.

Хонорарите на писмените и устните преводачи и разноските, които подлежат на възстановяване, се определят с решение на същия съд, който е призовал устния или писмения преводач.

При определяне на почасовия хонорар, съдът взема под внимание квалификацията на устния или писмения преводач, сложността на работата, неизбежните разноски и особените обстоятелства, при които е възникнала необходимост от извършване на устния или писмения превод.

Устните и писмените преводачи получават възнаграждение само при направено искане от тяхна страна. Съдът плаща дължимия хонорар на устния или писмения преводач, независимо дали е било извършено авансово плащане от страните или плащането на разноските от страните е било разпоредено от съда и предстои да бъде извършено.

Хонорарите на устните и писмените преводачи са част от процесуалните разноски и се възстановяват от загубилата страна в полза на спечелилата страна като процесуални разноски.

Последна актуализация: 08/08/2018

Версията на националния език на тази страница се поддържа от съответната държава-членка. Преводите са направени от Европейската комисия. Възможно е евентуални промени, въведени в оригинала от компетентните национални органи, все още да не са отразени в преводите.Европейската комисия не поема каквато и да е отговорност по отношение на информация или данни, които се съдържат или споменават в този документ. Моля, посетете рубриката „Правна информация“, за да видите правилата за авторските права за държвата-членка, отговорна за тази страница.