Разходи

Франция

В този казус по търговско право — отговорност, държавите-членки бяха помолени да посъветват потребителя относно процесуалните разходи, за да бъдат взети предвид следните случаи: Казус А — национален случай: Производител на отоплително оборудване доставя отоплителен уред на монтажник. Монтажникът продава (и монтира) отоплителния уред на потребител в неговата къща. Скоро след това в къщата избухва пожар. Всички участници (производителят на отоплителното оборудване, монтажникът и крайният потребител) са застраховани. Относно причината за пожара се води спор. Никой не иска да обезщети потребителя. Потребителят решава да подаде иск за пълно обезщетение срещу производителя на отоплителното оборудване, монтажника на отоплителното оборудване и застрахователните дружества. Казус Б — транснационален случай: Производител на отоплително оборудване в държавата-членка Б доставя отоплителен уред на монтажник в държавата-членка В. Монтажникът продава (и монтира) отоплителния уред на потребител в държавата-членка А в неговата къща. Скоро след това в къщата избухва пожар. Всеки от участниците (производителят на отоплителното оборудване, монтажникът и крайният потребител) е застрахован от застрахователно дружество в собствената си държава. Относно причината за пожара се води спор. Никой не иска да обезщети потребителя. Потребителят решава да подаде иск за пълно обезщетение в държавата-членка А срещу производителя на отоплителното оборудване, монтажника на отоплителното оборудване и застрахователното дружество в държавата-членка А.

Съдържание, предоставено от
Франция

Разноски във Франция

Съдебни разноски на първа инстанция, разноски във въззивното производство и за алтернативно разрешаване на спорове (MARC)


Казус

Производство на първа инстанция

Въззивно производство

Алтернативен метод за разрешаване на спорове (MARC)

Първоначални съдебни разноски

Разноски за изготвяне на преписи

Други разноски

Първоначални съдебни разноски

Разноски за изготвяне на преписи

Други разноски

Предлага ли се такава възможност в тези случаи?

Разноски

Казус А

Окръжен съд: без първоначални разноски.

Търговски съд: да, има първоначални разноски, чийто минимален размер достига 69,97 EUR.

Окръжен съд: не.

Окръжен съд: не.

Не

Не

Не

Да

Помирително производство

Съдебна медиация

Извънсъдебна медиация

Без разноски

Хонорари, определяни от съда

По споразумение между страните и медиатора

Казус Б

Окръжен съд : не.

Окръжен съд : да, има първоначални разноски, чийто минимален размер достига 69,97 EUR.

Окръжен съд: не.

Окръжен съд: не.

Не.

Няма.

Няма.

Да

Помирително производство

Съдебна медиация

Извънсъдебна медиация

Без разноски

Хонорари, определяни от съда

 По споразумение между страните и медиатораРазноски за адвокат, съдебен изпълнител и вещо лице


Казус

Адвокат

Съдебен изпълнител

Вещо лице

Представителството

задължително

ли е?

Средни

разноски

Представителството

задължително

ли е?

Разноски преди постановяване на съдебното решение

Разноски след постановяване на съдебното решение

Участието му задължително ли е?

Разноски

Казус A

Окръжен съд: да.

Търговски съд: не.

Апелативен съд: да.

За адвокати (Avocats):

липсва статистика.

За процесуални представители (Avoués):

983 EUR

Да

Призовка: 18,70 EUR.

Връчване: 26,70 EUR.

Връчване: 26,70 EUR.

Не

Възнаграждение, определено от съда.

Казус B

Окръжен съд: да.

Търговски съд: не.

Апелативен съд: да.

За адвокати (Avocats):

липсва статистика.

За процесуални представители (Avoués):

983 EUR .

Да.

Призовка: 18,70 EUR.

Връчване: 26,70 EUR.

Връчване: 26,70 EUR.

Не.

Възнаграждение, определяно от съда.


Разноски за възнаграждение на свидетел


Казус

Възнаграждение на свидетел

На свидетелите дължи ли се възнаграждение?

Казус А

Да (Постановление от 27 декември 1920 г. относно преразглеждане на тарифите за възнаграждения на свидетели).

Казус Б

Да (Постановление от 27 декември 1920 г. относно преразглеждане на тарифите за възнаграждения на свидетели).Разноски за правна помощ и възстановяване на други сумиКазус

Правна помощ

Кога и при какви условия е приложима правната помощ?

Кога помощта е в пълен размер?

Условия?

Казус А

Помощ може да бъде поискана преди или след производството от купувача – физическо или юридическо лице с нестопанска цел. Условия за отпускане на помощ:

- искът, предявен от купувача, да не изглежда явно недопустим или неоснователен;

-декларираните доходи да не надвишават предвидените от закона прагове;

- съдебните разноски да не се покриват от застраховка за правна защита.

Държавата поема всички съдебни разноски, ако купувачът има право на помощ в пълен размер.

Помощта се в пълен размер се отпуска, ако декларираните от молителя месечни доходи не надвишават 911 EUR.

Над тази сума и до 1367 EUR се отпуска частична помощ.

Прагът на доходите се увеличава с по 164 EUR за първите 2 лица на издръжка и с по 104 EUR за  всяко 3-то и следващо лице.

Казус Б

Също

Също

Също


КазусВъзстановяване на суми

Спечелилата делото страна може ли да получи направените от нея разноски за разрешаване на спорове?

Спечелилата делото страна може ли да получи направените от нея разноски за разрешаване на спорове?

Спечелилата делото страна може ли да получи направените от нея разноски за разрешаване на спорове?

Спечелилата делото страна може ли да получи  направените от нея разноски за разрешаване на спорове?

Казус А

Да.

Възстановяване  в пълен размер на определените по тарифи разноски, освен ако съдът реши друго.

Разноски, които не са включени в тарифи:  възнаграждение, определено от съда по справедливост.

Когато решението на съда осъжда страната, която не  ползва правна помощ да заплати разноските, последната е длъжна да възстанови в държавния бюджет авансово изплатените от държавата суми за защита на страната в процеса, която ползва  правна помощ.

Казус Б

Да.

Възстановяване  в пълен размер на определените по тарифи разноски, освен ако съдът реши друго.

Разноски, които не са включени в тарифи:  възнаграждение, определено от съда по справедливост.

Също


Разноски за писмени и устни преводи


Казус

Писмени преводи

Устни преводи

Кога и при какви условия е необходимо това?

Приблизителна стойност на разноските?

Кога и при какви условия е необходимо това?

Приблизителна стойност на разноските?

Казус А

Представяните пред съда документи трябва да бъдат преведени.

Липсват статистически данни.

Когато съдът не знае езика, на който се изразяват страните.

Възнаграждение, определяно от съда.

Казус Б

Документите, представяни пред съда, трябва да бъдат преведени.

Събиране на показания съгласно Регламент 1206/2001 от 28 май 2001 г.

Липсват статистически данни.

Когато съдът не знае езика, на който се изразяват страните.

Събиране на показания съгласно Регламент 1206/2001 от 28 май 2001 г.

Възнаграждение, определяно от съда.


Последна актуализация: 08/11/2019

Версията на националния език на тази страница се поддържа от съответната държава-членка. Преводите са направени от Европейската комисия. Възможно е евентуални промени, въведени в оригинала от компетентните национални органи, все още да не са отразени в преводите.Европейската комисия не поема каквато и да е отговорност по отношение на информация или данни, които се съдържат или споменават в този документ. Моля, посетете рубриката „Правна информация“, за да видите правилата за авторските права за държвата-членка, отговорна за тази страница.