Моля, имайте предвид, че оригиналната езикова версия на тази страница немски е била наскоро променена. Езиковата версия, която търсите, в момента се подготвя от нашите преводачи.
Swipe to change

Разходи

Германия

В този казус по търговско право — договор, държавите-членки бяха помолени да посъветват продавача относно процесуалните разходи, за да бъдат взети предвид следните случаи: Казус А — национален случай: Дружество доставя стоки на стойност 20 000 евро. На продавача не е заплатено, тъй като купувачът счита, че стоките не отговарят на договореното. Продавачът решава да подаде иск, за да му се заплати цялата цената. Казус Б — транснационален случай: Дружество, чието седалище се намира в държавата-членка Б, доставя стоки на стойност 20 000 евро на купувач в държавата-членка А. Договорът се урежда от правото на държавата-членка Б и е написан на езика на тази държава. На продавача не е заплатено, тъй като купувачът, който се намира в държавата-членка А, счита, че стоките не отговарят на договореното. Продавачът решава да подаде иск в държавата-членка А, за да му бъде заплатена цялата цената, както е предвидено в договора с купувача.

Съдържание, предоставено от
Германия

Разходи в Германия

Разходи за съдилища и жалби


Казус

Съдебни разходи

Обжалване

Първоначални съдебни такси

Първоначални съдебни такси

Казус А

864,00 EUR

Жалба по фактически и правни въпроси:
1 152,00 EUR
Жалба по правни въпроси:
1 440,00 EUR

Казус Б

864,00 EUR

Жалба по фактически и правни въпроси:
1 152,00 EUR
Жалба по правни въпроси:
1 440,00 EURРазходи за адвокат, съдебен изпълнител и вещо лице


Казус

Адвокат

Съдебен изпълнител

Вещо лице

Представителството задължително ли е?

Средни разходи

Представителството задължително ли е?

Разходи след постановяването на съдебно решение

Използването задължително ли е?

Разходи

Казус А

Да

Първа инстанция: 1 950 EUR

Не

В зависимост от вида на мярката за изпълнение

Не

Въз основа на почасови ставки, размерът се различава в зависимост от областта на дейност, макс. 100 EUR плюс разноски и данък върху оборота

Казус Б

Да

Първа инстанция: 1 950 EUR

Не

Не

Въз основа на почасови ставки, размерът се различава в зависимост от областта на дейност, макс. 100 EUR плюс разноски и данък върху оборотаРазходи за обезщетение на свидетел


Казус

Обезщетение на свидетел

Дължи ли се обезщетение на свидетелите?

Разходи

Казус А

Да

Загуба на ползи макс. 17 EUR на час, пътнически разходи и други разходи

Казус Б

Да

Загуба на ползи макс. 17 EUR на час, пътнически разходи и други разходиРазходи за правна помощ и други възстановявания на сумиКазус

Правна помощ

Възстановяване

Кога и при какви условия е приложимо това?

Кога помощта е пълна?

Условия?

Спечелилата страна може ли да получи възстановяване на направените от нея съдебни разходи?

Кои разходи никога не се възстановяват?

Съществуват ли случаи, при които правната помощ следва да се възстанови на организацията, предоставила помощта?

Казус А

По принцип не се предоставя правна помощ на правни субекти извън ЕС

Общи изисквания:

Ако страната не е финансово осигурена (т.е. социално слаба) и планираното действие има изгледи за успех и не изглежда неоснователно

Ако остават не повече от 15 EUR след удържане на надбавките за социално слабата страна и членовете на нейното семейство и след удържане на допълнителни такси за настаняване и т.н.

Когато случаят не е такъв, пълна помощ отново е приложима, но трябва да се изплати обратно на вноски; размерът на вноските зависи от остатъчния доход.

1. Заявление (за заявлението не е задължителен адвокат)

2. Производството все още да не е приключило

3. Вж. също колона 1

Да, до степента, в която е спечелила

Разходи, които не са от съществена необходимост за съответното провеждане на съдебния процес или за защитата

Вж. колона 2

Казус Б

Вж. казус А по-горе

ВЖ. казус А по-горе

Вж. казус А по-горе

Вж. казус А по-горе

Вж. казус А по-горе

Вж. казус А по-гореРазходи за писмени и устни преводи


Казус

Писмени преводи

Устни преводи

Други специфични разходи при трансгранични спорове?

Кога и при какви условия е необходимо това?

Приблизителна стойност на разходите?

Кога и при какви условия е необходимо това?

Приблизителна стойност на разходите?

Описание

Казус А

Казус Б

По принцип, за всички писмени пледоарии пред съда и всички писмени документи, предавани като доказателствен материал. Съдът може да се въздържи от нареждане за превод на документите, ако всички съдии по делото разбират езика

Обикновено 1,85 EUR за 55 знака плюс разноски и данък върху оборота

В съда се използва немски език; ако всички засегнати лица владеят добре чуждия език, не е необходимо ангажирането на устен преводач.

55 EUR на час плюс разноски и данък върху оборота

Връчване на документи в чужбина


Последна актуализация: 05/11/2020

Версията на националния език на тази страница се поддържа от съответната държава-членка. Преводите са направени от Европейската комисия. Възможно е евентуални промени, въведени в оригинала от компетентните национални органи, все още да не са отразени в преводите.Европейската комисия не поема каквато и да е отговорност по отношение на информация или данни, които се съдържат или споменават в този документ. Моля, посетете рубриката „Правна информация“, за да видите правилата за авторските права за държвата-членка, отговорна за тази страница.