Разходи

Германия

В този казус по търговско право в областта на договорите държавите членки бяха помолени да посъветват продавача относно процесуалните разходи, за да бъдат разгледани следните случаи: Случай А — национален случай: Дружество доставя стоки на стойност 20 000 евро. Продавачът не получава плащане, тъй като купувачът смята, че стоката не отговаря на условията, договорени между страните. Продавачът решава да води дело за получаване на пълно плащане. Случай Б — транснационален случай: дружество със седалище в държава членка Б, доставя стоки на стойност 20 000 евро на купувач в държава членка А. Договорът е съставен на езика на държава членка Б и попада под нейната юрисдикция. Купувачът от държава членка А отказва да плати, тъй като според него стоките не отговарят на условията, договорени между страните. Продавачът решава да води дело за пълно плащане в държава членка А на основание на договора, сключен с купувача.

Съдържание, предоставено от
Германия

Разходи в Германия

Разходи за съдебно производство или при обжалване

Казус

Съдебно производство

Обжалване


Първоначални съдебни такси

Първоначални съдебни такси

Случай А

1035,00 евро

Обжалване: 1380,00 евро
Въззивна жалба: 1725,00 евро

Случай Б

1035,00 евро

Обжалване: 1380,00 евро
1725,00 евро.


Възнаграждения на адвокат, съдебен изпълнител и вещо лице

Казус

Адвокат

Съдебен изпълнител

Вещо лице


Има ли изискване за процесуално представителство?

Средна стойност на разходите

Има ли изискване за участие на съдебен изпълнител?

Разходи след съдебно решение

Има ли изискване за назначаване на вещо лице?

Разходи

Случай А

Да

Първа инстанция:
2231 евро

Не

В зависимост от вида на мярката за принудително изпълнение

Не

Въз основа на часови ставки. Равнищата са различни в зависимост от сферата на дейност, но максималната ставка е 125 евро, плюс разноски и ДДС

Случай Б

Да

Първа инстанция:
2231 евро

Не


Не

Въз основа на часови ставки. Равнищата са различни в зависимост от сферата на дейност, но максималната ставка е 125 евро, плюс разноски и ДДС


Разходи за покриване на разноските на свидетели

Казус

Разноски на свидетели


Имат ли право свидетелите на възстановяване на разноските им?

Разходи

Случай А

Да

До 21 евро на час за пропуснати ползи, плюс пътни и други разноски

Случай Б

Да

До 21 евро на час за пропуснати ползи, плюс пътни и други разноски


Разходи за правна помощ и възстановяване на други разноскиКазус

Правна помощ

Възстановяване


Кога и при какви условия може да бъде предоставена правна помощ?

Кога се предоставя правна помощ за цялото производство?

При какви условия?

Може ли спечелилата страна да поиска присъждане на съдебни разноски?

Какви разходи не подлежат на възстановяване?

Има ли случаи, при които правната помощ трябва да бъде заплатена?

Случай А

По правило не се предоставя правна помощ на юридически лица, учредени извън ЕС.

Общи изисквания:

Страната трябва да е в затруднено финансово положение (без доходи или активи), а съдебното производство трябва да има основателни изгледи за успех и не трябва да изглежда като злоупотреба с право.

Ако разполагаемият доход на страната без доходи или активи не надвишава 15 евро след приспадане на някои основни обезщетения, получени от страната или от членовете на семейството ѝ, както и разходите за жилище и отопление.

Правна помощ може да бъде предоставена за цялото производство и в други случаи, но трябва да бъде заплатена на вноски. Размерът на вноските зависи от разполагаемия доход.

1. С подаване на заявление (не е необходим адвокат, за да подадете заявление)

2. Производството да бъде висящо

3. Вж. също колона 1

Да, до степента, в която страната е спечелила

Разходи, които не са съществени за собствените правни действия или защита на страната

Вж. колона 2

Случай Б

Вж. случай А по-горе

Вж. случай А по-горе

Вж. случай А по-горе

Вж. случай А по-горе

Вж. случай А по-горе

Вж. случай А по-горе


Разходи за писмени и устни преводи

Казус

Писмени преводи

Устни преводи

Съществуват ли други разходи, свързани с транснационални спорове?


Кога и при какви условия е необходим писмен превод?

Приблизителни разходи

Кога и при какви условия е необходим устен превод?

Приблизителни разходи

Описание

Случай А


Случай Б

По принцип всички писмени документи, подавани до съда, и всички писмени доказателства трябва да бъдат преведени. Съдът може да реши, че документите не трябва да бъдат превеждани, ако всички съдии, които разглеждат делото, разбират съответния език.

В повечето случаи цената е 1,55 евро за 55 знака, плюс разноски и ДДС

В съдилищата в Германия се използва немският език. Може да бъде взето решение, че устен превод не е необходим, ако всички присъстващи владеят добре съответния чужд език.

70 евро на час плюс разноски и ДДС

Разходи за връчване на документи в чужбина

Последна актуализация: 05/09/2023

Версията на националния език на тази страница се поддържа от съответната държава-членка. Преводите са направени от Европейската комисия. Възможно е евентуални промени, въведени в оригинала от компетентните национални органи, все още да не са отразени в преводите.Европейската комисия не поема каквато и да е отговорност по отношение на информация или данни, които се съдържат или споменават в този документ. Моля, посетете рубриката „Правна информация“, за да видите правилата за авторските права за държвата-членка, отговорна за тази страница.