Моля, имайте предвид, че оригиналната езикова версия на тази страница немски е била наскоро променена. Езиковата версия, която търсите, в момента се подготвя от нашите преводачи.
Swipe to change

Разходи

Германия

Тази страница ви предлага информация за процесуалните разходи в Германия.

Съдържание, предоставено от
Германия

Семейно право — развод

Семейно право — Попечителство над деца

Семейно право — издръжка

Търговско право — договори

Търговско право — отговорност

Законодателна рамка, уреждаща възнагражденията за юридическите професии

Адвокати

В Германия съществува единна професия „адвокат“ [Rechtsanwalt] и не се прави разграничение между адвокати, солиситъри, баристъри и застъпници.

В Германия адвокатските възнаграждения се определят в съответствие със Закона за адвокатските възнаграждения [Rechtsanwaltsvergütungsgesetz] (RVG) или по споразумение между адвоката и неговия клиент. По принцип, като алтернатива на нормативно установените възнаграждения, винаги е възможно сключване на споразумение за възнаграждението. Трябва да се спазват обаче разпоредбите на член § 49b от от Федералния кодекс за адвокатурата [Bundesrechtsanwaltsordnung] (BRAO) и §§ и членове 3a —4b от Закона за адвокатските възнаграждения. По-специално, ако адвокатът представлява клиента в съда, договорените възнаграждения не могат да са по-ниски от законово установените. Винаги обаче може да бъде договорено по-високо от предвиденото в закона възнаграждение.

В схемата на възнагражденията към Закона за адвокатските възнаграждения (приложение 1 към Закона за адвокатските възнаграждения) се установява или фиксираният размер на възнагражденията, приложими към отделни дейности, или техният диапазон. Размерът на възнагражденията обикновено се определя спрямо стойността на иска. Диапазонът на възнагражденията, основани на стойността на иска, установяват максималния и минималния дължим размер. Настоящите размери на възнагражденията, основани на стойността на иска, са предвидени в таблицата на възнагражденията (приложение 2 към Закона за адвокатските възнаграждения). В рамките на предвидения диапазон възнаграждението трябва да се определиex aequo et bono, като се вземат предвид всички обстоятелства, по-специално обхватът и сложността на правната работа, важността на делото и доходите и имущественото състояние на клиента. Ако е налице особен риск от подвеждане под отговорност за адвоката, това също може да се вземе предвид при оценката на възнаграждението му. Диапазон на възнагражденията с нормативно установени максимални и минимални размери се прилага в редица специални области на правото, например по наказателни и социалноосигурителни дела.

Съдебни изпълнители

Съдебните изпълнители [Gerichtsvollzieher] събират само таксите, предвидени в Закона за таксите на съдебните изпълнители [Gerichtsvollzieherkostengesetz] (GvKostG). За всяка дейност, извършвана от съдебния изпълнител, е предвидена определена такса.

Фиксирани разноски

Фиксирани разноски по граждански производства

Фиксирани разноски за страните по граждански производства

Съдът обикновено събира съдебни такси, изчислени спрямо стойността на иска. По граждански дела те се определят от Закона за съдебните такси [Gerichtskostengesetz] (GKG) и Закона за съдебните такси (по семейни дела) [Gesetz über Gerichtskosten in Familiensachen] (FamGKG). Коефициентът на таксите е установен в таблицата на разноските (приложение 1 към съответния закон). Таксите са установени спрямо стойността на иска в таблицата на тарифите (приложение 2 към съответния закон). По граждански производства по общия ред и производства по семейноправни спорове, по специално по задължения за издръжка, коефициентът е 3.0. По брачни дела той е 2.0, а по дела, свързани с деца, по-специално за упражняване на родителски права и право на посещение, коефициентът е 0.5. Стойността на спора се определя, както следва:

  • По брачни дела стойността на спора се определя по преценка на съда въз основа на особените обстоятелства на конкретния случай, по-специално обхвата и важността на делото и доходите и имущественото състояние на съпрузите. За преценка на доходите се взема предвид трикратният нетен доход на двамата съпрузи. Обикновено съдът определя стойността на спора в размер на трикратния нетен доход.
  • По семейни дела стойността на спора обикновено зависи от стойността на иска. По дела за задължения за издръжка стойността на спора се определя въз основа на претендираните бъдещи вземания за издръжка, като максималната стойност е техният едногодишен размер. До подаването на исковата молба в този размер се включват и просрочените задължения.
  • По дела, свързани с деца, по-специално за упражняване на родителски права и право на посещение, тарифата е 3000 EUR.

Ако не бъде постигнато споразумение, възнагражденията за процесуално представителство от адвокат се изчисляват въз основа на стойността на иска. Стойността на иска обикновено съответства на стойността на спора, използвана за определяне на съдебните такси. В RVG е точно установено какви са приложимите възнаграждения и коефициенти в зависимост от вида производство. В приложение 2 към RVG е посочен размерът на хонорарите в зависимост от стойността на иска. По първоинстанционните граждански производства адвокатът обикновено получава процесуално възнаграждение по коефициент1.3 и възнаграждение за консултация по коефициент 1.2. За решаване на спора чрез спогодба на първа инстанция адвокатът получава и възнаграждение за доброволно уреждане спора по коефициент 1.0.

Етап от гражданското производство, на който фиксираните разноски трябва да бъдат платени

По граждански производства по общия ред и брачни дела, съдебните такси се плащат в момента на завеждане на иска, т.е. при подаване на исковата молба. По семейни дела, таксите се плащат в края на производството. Освен ако не е договорено друго, услугите на адвокатите се заплащат след приключване на поръчението. Адвокатите имат обаче законово право на авансово плащане.

Фиксирани разноски по наказателни производства

Фиксирани разноски по наказателни производства

По наказателни дела съдебните разноски се начисляват след произнасяне на окончателната присъда. Размерът на таксите се определя според наложеното наказание и варира между 140 EUR и 1000 EUR на първа инстанция. Адвокатите, с които не е уговорено възнаграждение, имат право, както като защитници, така и като представители на други заинтересовани лица, да начисляват възнаграждения в определени рамки.

Етап от наказателното производство, на който фиксираните разноски трябва да бъдат платени

Съдебните разноски се начисляват след произнасяне на окончателната присъда. Освен ако не е договорено друго, услугите на адвокатите се заплащат след приключване на поръчението. Адвокатите имат обаче законово право на авансово плащане.

Фиксирани разноски по конституционни производства

Фиксирани разноски за страните по конституционни производства

С изключение на евентуалните такси в случай на злоупотреба с иск (§член 34 от Закона за Федералния конституционен съд [Bundesverfassungsgerichtsgesetz]), няма съдебни разноски за производствата пред Федералния конституционен съд [Bundesverfassungsgericht]. Представителство от адвокат е необходимо само в заседанията пред Федералния конституционен съд (§ член 22 Закона за Федералния конституционен съд).

Етап от конституционното производство, на който фиксираните разноски трябва да бъдат платени

Освен ако не е договорено друго, адвокатското възнаграждение по принцип е дължимо при приключване на поръчението. Адвокатите имат обаче законово право на авансово плащане.

Предварителна информация, която трябва да бъде предоставена от процесуалните представители

Права и задължения на страните

Адвокатите са длъжни да предоставят на клиентите си пълна информация и съвети и трябва да им предложат най-сигурните и минимално рисковани средства за постигане на желаната цел. Те също трябва да изяснят всички рискове, свързани с делото, за да може клиентите да вземат напълно информирано решение. Обхватът на информацията, която следва да се предостави, зависи от преценката на адвоката за това какво трябва да знае клиентът. Адвокатите трябва да отговарят на въпросите на клиентите си цялостно и правдиво. Преди завеждане на дело в съда, адвокатите трябва да изяснят перспективите и рисковете, свързани с провеждането на съдебно производство. Това включва финансовите рискове и изгледите за успех.

Адвокатите имат специални задължения да предоставят информация в определени случаи:

  • Ако възнагражденията им зависят от стойността на иска, те са длъжни да изтъкнат този факт, преди да бъдат ангажирани (§ член 49b, алинея 5 от Федералния кодекс за адвокатурата).
  • Ако е сключено споразумение относно възнаграждението им, адвокатите трябва да предупредят, че ако бъдат присъдени разноските, ще бъдат възстановени само нормативно установените такси (§ член 3a, алинея 1, трето изречение от Закона за адвокатските възнаграждения).
  • Ако адвокатите се договорят с клиента, че ще получат адвокатско възнаграждение според присъденото обезщетение, адвокатите трябва да предупредят клиента, че споразумението не обхваща никакви други разноски, които може да се наложи клиентът да плати (§ член 4a, алинея 3, второ изречение от Закона за адвокатските възнаграждения).
  • Преди сключване на споразумение за представляване на клиент в първоинстанционни производства пред съд по трудовоправни спорове, адвокатите трябва да предупредят клиента, че адвокатските разноски не се възстановяват (§ член 12a, алинея 1, второ изречение от Закона за съдилищата по трудовоправни спорове [Arbeitsgerichtsgesetz]).

Как се определят разноските — правно основание

Къде мога да намеря информация относно правното основание на разноските в Германия?

Текстовете на законите в областта на разноските могат да бъдат намерени в книжарниците, като техните актуални версии са безплатно достъпни в интернет.

На какви езици мога да получа информация относно правното основание на разноските в Германия?

Информацията е на немски език.

Къде мога да намеря допълнителна информация относно разноските?

Онлайн информация относно разноските

Актуалните версии на законите могат да бъдат намерени на уебсайта на Федералното министерство на правосъдието и защитата на потребителите [Bundesministerium der Justiz und für Verbraucherschutz]. Различните закони относно разноските могат да бъдат изтеглени чрез въвеждане на съответната абревиатура (GKG, FamGKG, GvKostG и RVG).

Къде мога да намеря информация относно средната продължителност на различните видове производства?

Федералната статистическа служба (Statistisches Bundesamt) издава годишна поредица статистически публикациивъв връзка с правораздаването. В поредица 10, подпоредица 2.1 например се съдържат данни за продължителността на гражданските производства на територията на Германия, разбити по отделни федерални провинции и райони на висшите областни съдилища [Oberlandesgericht] district. Предоставят се отделни данни за районните съдилища [Amtsgerichte] и областните съдилища [Landgerichte], от една страна, и висшите областни съдилища, от друга страна, както и за производствата на първа и втора инстанция. В поредицата не се съдържат статистически данни за продължителността на производствата според различните видове дела.

Къде мога да намеря информация относно средния размер на общите разноски за определено производство?

Съществуват книги, които съдържат подробна информация за средния размер на финансовия риск по граждански производства.

Данък добавена стойност

Къде може да бъде намерена такава информация? Какви са приложимите ставки?

Съдилищата и съдебните изпълнители не подлежат на облагане с данък добавена стойност. Адвокатите трябва да начисляват ДДС със ставка 19 %. Той се начислява отделно като разход и не е включен в техните възнаграждения.

Правна помощ

Приложим праг на доходите в областта на гражданското правосъдие

Правна помощ се предоставя при поискване на всяко лице, което поради личното или имущественото си положение не може да поеме процесуалните си разноски или може да ги поеме само частично или на вноски. Искът или защитата, които лицето възнамерява да предяви, трябва да имат добри изгледи за успех и не трябва да бъдат неоснователни. Страните по делото трябва обаче да използват собствени ресурси в рамките на възможното. В зависимост от размера на доходите на дадена страна може да се предостави правна помощ, която или не подлежи на връщане, или такава, която трябва да бъде върната чрез изплащане на вноски. Федералното министерство на правосъдието и защитата на потребителите разпространява брошура, озаглавена Beratungshilfe und Prozesskostenhilfe („Правни консултации и правна помощ“), която предоставя отговори на най-често задаваните въпроси, придружени с примери.

Приложимо ограничение на доходите в областта на наказателното правосъдие за обвиняемите

В наказателните производства ограничението на доходите не се прилага спрямо заподозрените или подсъдимите лица. Правната помощ се предоставя в съответствие с други критерии.

Приложимо ограничение на доходите в областта на наказателното правосъдие за жертвите

Предоставянето на правна помощ е обусловено от ограничения на доходите. Те са гъвкави и се определят в зависимост от очакваните разноски по делото и социалното положение на ищеца (задължения за издръжка, жилищни разноски). Може да бъде предоставена правна помощ и със задължение да бъде върната чрез изплащане на вноски.

Други условия, свързани с предоставянето на правна помощ на жертви на престъпления

Жертвите на някои тежки престъпления могат да кандидатстват да им бъде назначен правен съветник безплатно, независимо от тяхното финансово положение.

Други условия, свързани с предоставянето на правна помощ на ответници

Правната помощ за заподозрените/подсъдимите лица (назначаване от съда на служебен адвокат) не е обусловена от ограничение на доходите, а по-скоро от правни условия. Те са свързани основно с тежестта на престъплението, риска от настъпване на определени правни последици (като забрана за практикуване на професия или настаняване в психиатрична или неврологична клиника), с това дали подсъдимият е задържан под стража или е задържан по производство за осигуряване на закрила, дали предишният адвокат е бил отзован, сложността на фактическата или правната ситуация или дали подсъдимият е способен да се защитава сам.

Безплатни съдебни производства

Съгласно член§ 183 от Закона за съдилищата по социалноосигурителни спорове [Sozialgerichtsgesetz] (SGG) в производства пред тези съдилища правоимащите не дължат плащането на разноски (т.е. осигурените лица, правоимащите, включително получаващите помощи за преживели наследници, лицата с увреждания или техните наследници, ако участват в съдебното производство в съответното си качество на ищци или ответници). Ищците и ответниците, които не попадат в изброените в член§ 183 от SGG категории, трябва да платят такса в съответствие с член§ 184 от SGG (150 EUR за производство пред съдилищата по социалноосигурителни спорове, 225 EUR за производство пред областните съдилища по социалноосигурителни спорове [Landessozialgerichte], 300 EUR за производство пред Федералния съд по социалноосигурителни спорове [Bundessozialgericht]).§ В член 197a от SGG е предвидено изключение от тези специални правила, съгласно което обичайно дължимите съгласно Закона за съдебните такси разноски се прилагат и в производствата пред съдилищата по социалноосигурителни спорове, ако нито ищецът, нито ответникът по дадено дело не попада в категориите лица, посочени в член§ 183 от SGG.

Внаказателните производства се прилагат следните правила: Ако обвиняемият бъде оправдан, не бъде образувано съдебно производство или производството бъде прекратено, публичните разноски и направените от подсъдимото лице разноски по принцип се плащат от държавния бюджет.

Кога загубилата страна трябва да плати разноските на спечелилата страна?

Загубилата страна трябва да плати разноските на другата страна, доколкото те са били необходими за правилното протичане на съдебния процес. Това означава нормативно установените възнаграждения и разноски на адвоката на спечелилата страна и пътните разноски на адвоката на спечелилата страна, включително всички загуби на доходи поради присъствието в съда.

Възнаграждения на вещи лица

Призовани от съда вещи лица получават почасово възнаграждение. Възнаграждението е определено със Закона за съдебните възнаграждения и обезщетения [Justizvergütungs- und -entschädigungsgesetz] (JVEG) и се заплаща от страните в производството.

Разноските за вещо лице, което е ангажирано частно от някоя от страните за подготовка на съдебен процес, не съставляват част от процесуалните разноски, за които съдът разпорежда възстановяване със съдебното решение. Поради това тези разноски трябва да бъдат изискани отделно. Ако страната е ангажирала вещо лице да предостави експертно мнение по време на съдебния процес, възстановяването на разноските зависи от необходимостта от това в конкретния случай. Разноските за вещо лице, ангажирано от съда да предостави доказателства, се плащат от загубилата страна или, ако страните са имали частичен успех по делото, всяка от страните трябва да плати своя дял от разноските въз основа на степента, в която е спечелила или загубила делото.

Възнаграждения на писмени и устни преводачи

Призованите от съда устни и писмени преводачи получават определено с JVEG възнаграждение, което се плаща от страните по производството. На устните преводачи се плаща почасово а на писмените преводачи — за преведен ред.

В наказателните производства разноските за устни и писмени преводи на подсъдимите лица или заинтересованите страни, ако са необходими за защитата или за упражняването на процесуални права, обичайно се плащат от държавния бюджет.

Връзки по темата

Федерално министерство на правосъдието и защита на потребителите

Екип по медиация на Германското сдружение на адвокатите

Федерално сдружение за семейна медиация

Федерално сдружение за медиация

Федерално сдружение за медиация в икономическа и работна среда

Център за медиация (CfM)

Омбудсман по въпросите на банкирането в частния сектор

Омбудсман по въпросите на банкирането в публичния сектор

Помирителен съвет на Германската Bundesbank

Омбудсман на Германската кооперативна банкова група

Омбудсман на частните строителни дружества

Омбудсман на регионалните строителни дружества

Консултативни комитети и помирителни съвети на Германското медицинско сдружение

Помирителен съвет по въпросите на мобилността

Помирителен съвет по въпросите на туризма

Помирителен съвет по въпросите на местния транспорт в Северен Рейн-Вестфалия

Омбудсман по въпросите на частното здравеопазване и осигуряването срещу зависимост

Помирителен съвет на Федералното германско сдружение на погребалните агенти

Помирителен съвет на Федералната агенция на мрежите

Омбудсман по въпросите на недвижимото имущество към Германското сдружение за недвижимо имущество

Помирителни съвети на търговските и индустриалните камари

Помирителен съвет за хонорарите и възнагражденията

Централно сдружение на германската автомобилна индустрия

Актуални версии на законите

Документи по темата

Доклад на Германия относно проучването на прозрачността на разноските  PDF (565 Kb) en

Последна актуализация: 05/09/2023

Версията на националния език на тази страница се поддържа от съответната държава-членка. Преводите са направени от Европейската комисия. Възможно е евентуални промени, въведени в оригинала от компетентните национални органи, все още да не са отразени в преводите.Европейската комисия не поема каквато и да е отговорност по отношение на информация или данни, които се съдържат или споменават в този документ. Моля, посетете рубриката „Правна информация“, за да видите правилата за авторските права за държвата-членка, отговорна за тази страница.