Разходи

Германия

Настоящата страница ви предоставя информация относно процесуалните разходи в Германия.

Съдържание, предоставено от
Германия

Семейно право — развод

Семейно право — упражняване на родителски права върху деца

Семейно право — издръжка

Търговско право — договор

Търговско право — отговорност

Законодателна рамка, уреждаща хонорарите на юридическите професии

Адвокати

В Германия съществува единна професия „адвокат“ (Rechtsanwalt).

В Германия адвокатските хонорари се определят в съответствие със Закона за адвокатските възнаграждения (Rechtsanwaltsvergütungsgesetz, RVG) или по споразумение между адвоката и неговия клиент. По принцип, като алтернатива на нормативно установените хонорари, винаги е възможно сключване на споразумение за хонорарите. Трябва да се спазват обаче разпоредбите на член 49b от Федералния кодекс за адвокатурата (Bundesrechtsanwaltsordnung, BRAO) и членове 3a—4b от Закона за адвокатските възнаграждения. По-специално, ако адвокатът представлява клиента в съда, договорените хонорари не могат да са по-ниски от законово установените, но винаги може да бъде договорено по-високо от предвиденото в закона възнаграждение.

В схемата на възнагражденията към Закона за адвокатските възнаграждения (Приложение 1 към Закона за адвокатските възнаграждения) се установява или фиксираният размер на хонорарите, приложими към отделните дейности, или техният диапазон. Размерът на хонорарите обикновено се определя спрямо стойността на иска. Диапазонът на хонорарите, основани на стойността на иска, установяват максималния и минималния дължим размер. Действителните размери на хонорарите, основани на стойността на иска, са предвидени в таблицата на хонорарите (Приложение 2 към Закона за адвокатските възнаграждения). В рамките на предвидения диапазон хонорарът трябва да се определи по справедливост, като се вземат предвид всички обстоятелства, по-специално обхвата и сложността на правната работа, важността на делото и доходите и имущественото състояние на клиента или наличието на особен риск от подвеждане под отговорност за адвоката. Диапазон на хонорарите с нормативно установени максимални и минимални размери се прилага в редица специални области на правото, например по наказателни и социалноосигурителни дела.

Съдебни изпълнители

Съдебните изпълнители (Gerichtsvollzieher) събират само таксите, предвидени в Закона за таксите на съдебните изпълнители (Gerichtsvollzieherkostengesetz, GvKostG). За всяка дейност, извършвана от съдебния изпълнител, е предвидена определена такса.

Фиксирани разноски

Фиксирани разноски по граждански производства

Фиксирани разноски за страните по граждански производства

Съдът обикновено събира съдебни такси, изчислени спрямо стойността на иска. По гражданските производства те се определят от Закона за съдебните такси (Gerichtskostengesetz, GKG) и Закона за съдебните такси по семейни дела (Gesetz über Gerichtskosten in Familiensachen, FamGKG). Коефициентът на таксите е установен в таблицата на разноските (Приложение 1 към съответния закон). Таксите са установени спрямо стойността на иска в таблицата на тарифите (Приложение 2 към съответния закон). По граждански производства по общия ред и производства по семейноправни спорове, по‑специално по задължения за издръжка, коефициентът е 3. По брачни дела той е 2, а по дела, свързани с деца, по-специално за упражняване на родителски права и право на посещение, коефициентът е 0,5. Стойността на спора се определя, както следва:

  • По брачни дела стойността на спора се определя по преценка на съда въз основа на особените обстоятелства на конкретния случай, по-специално обхвата и важността на делото и доходите и имущественото състояние на съпрузите. За преценка на доходите се взема предвид трикратният нетен доход на двамата съпрузи. Обикновено съдът определя стойността на спора в размер на трикратния нетен доход.
  • По семейни дела стойността на спора обикновено зависи от стойността на иска. По дела за задължения за издръжка стойността на спора се определя въз основа на претендираните бъдещи вземания за издръжка, като максималната стойност е техният едногодишен размер. До подаването на исковата молба в този размер се включват и просрочените задължения.
  • В производствата, свързани с деца, по-специално за упражняване на родителски права и право на посещение, тарифата е 3 000 EUR.

Ако не бъде постигнато споразумение, хонорарите за процесуално представителство от адвокат се изчисляват въз основа на стойността на иска. Стойността на иска обикновено съответства на стойността на спора, използвана за определяне на съдебните такси. В Закона за адвокатските възнаграждения е точно установено какви са приложимите хонорари и коефициенти в зависимост от вида производство. В Приложение 2 към Закона за адвокатските възнаграждения е посочен размерът на хонорарите в зависимост от стойността на иска. По първоинстанционните граждански производства адвокатът обикновено получава процесуално възнаграждение по коефициент 1,3 и възнаграждение за консултация по коефициент 1,2. За решаване на спора чрез спогодба на първа инстанция адвокатът получава и възнаграждение за доброволно уреждане спора по коефициент 1.

Етап от гражданското производство, на който фиксираните разноски трябва да бъдат платени

По граждански производства по общия ред и брачни дела съдебните такси се плащат в момента на завеждане на иска, т.е. при подаване на исковата молба. По семейни дела таксите се плащат в края на производството. Освен ако не е договорено друго, услугите на адвокатите се заплащат след приключване на поръчението. Адвокатите имат обаче законово право на авансово плащане.

Фиксирани разноски по наказателни производства

Фиксирани разноски за страните по наказателни производства

По наказателни дела съдебните разноски се начисляват след произнасяне на присъдата. Размерът на таксите се определя според наложеното наказание и варира от 120 EUR до 900 EUR. Ако не е било сключено споразумение за хонорарите, адвокатът, независимо дали в качеството си на адвокат на защитата или на обвинението, получава възнаграждение за определени престации, които по закон се определят предварително за всяко дело. Размерът на възнаграждението за всяка престация е определен по закон за различните случаи.

Етап от наказателното производство, на който фиксираните разноски трябва да бъдат платени

Съдебните разноски се начисляват след произнасяне на присъдата. Освен ако не е договорено друго, услугите на адвокатите се заплащат след приключване на поръчението. Адвокатите имат обаче законово право на авансово плащане.

Фиксирани разноски по конституционни производства

Фиксирани разноски за страните по конституционни производства

С изключение на евентуалните такси в случай на злоупотреба с иск (член 34 от Закона за Федералния конституционен съд (Bundesverfassungsgerichtsgesetzes) няма съдебни разноски за производствата пред Федералния конституционен съд (Bundesverfassungsgericht). Представителство от адвокат е необходимо само в заседанията пред Федералния конституционен съд (член 22 от Закона за Федералния конституционен съд).

Етап от конституционното производство, на който фиксираните разноски трябва да бъдат платени

Освен ако не е договорено друго, адвокатското възнаграждение по принцип е дължимо при приключване на поръчението. Адвокатите имат обаче законово право на авансово плащане.

Предварителна информация, която трябва да бъде предоставена от процесуалните представители

Права и задължения на страните

Адвокатите са длъжни да предоставят на клиентите си пълна информация и съвети и трябва да им предложат най-сигурните и минимално рисковани средства за постигане на желаната цел. Те също трябва да изяснят всички рискове, свързани с делото, за да може клиентите да вземат информирано решение. Обхватът на информацията, която следва да се предостави, зависи от преценката на адвоката за това какво трябва да знае клиентът. Адвокатите трябва да отговарят на въпросите на клиентите си цялостно и правдиво. Преди завеждане на дело в съда, адвокатите трябва да изяснят перспективите и рисковете, свързани с провеждането на съдебно производство. Това включва финансовите рискове и изгледите за успех.

Адвокатите имат специални задължения да предоставят информация в определени случаи:

  • Ако хонорарите им зависят от стойността на иска, те са длъжни да изтъкнат този факт преди да бъдат ангажирани (член 49b, алинея 5 от Федералния кодекс за адвокатурата).
  • Ако е сключено споразумение относно възнаграждението им, адвокатите трябва да предупредят, че ако бъдат присъдени разноските, ще бъдат възстановени само нормативно установените такси (член 3a, алинея 1, изречение трето от Закона за адвокатските възнаграждения).
  • Ако адвокатите се договорят с клиента, че ще получат адвокатски хонорар според присъденото обезщетение, адвокатите трябва да предупредят клиента, че споразумението не обхваща никакви други разноски, които може да се наложи клиентът да плати (член 4a, алинея 3, изречение второ от Закона за адвокатските възнаграждения).
  • Преди сключване на споразумение за представляване на клиент в първоинстанционни производства пред съд по трудовоправни спорове адвокатите трябва да предупредят клиента, че адвокатските разноски не се възстановяват (член 12a, алинея 1, изречение второ от Закона за съдилищата по трудовоправни спорове (Arbeitsgerichtsgesetz).

Как се определят разноските – правно основание?

Къде мога да намеря информация относно правното основание на разноските в Германия?

Текстовете на законите в областта на разноските могат да бъдат намерени в книжарниците, като техните актуални версии са безплатно достъпни в интернет.

На какви езици мога да получа информация относно правното основание на разноските в Германия?

Информацията е на немски език.

Къде мога да намеря допълнителна информация относно разноските?

Онлайн информация относно разноските

Актуалните версии на законите могат да бъдат намерени на официалния уебсайт на Федералното министерство на правосъдието. Различните закони относно разноските могат да бъдат изтеглени чрез въвеждане на съответната абревиатура (GKG, FamGKG, GvKostG и RVG).

Къде мога да намеря информация относно средната продължителност на различните видове производства?

Федералната статистическа служба (Statistisches Bundesamt) издава годишна поредица статистически публикации във връзка с правораздаването. В Поредица 10, подпоредица 2.1 например се съдържат данни за продължителността на гражданските производства на територията на Германия, разбити по отделни федерални провинции и райони на висшите областни съдилища (Oberlandesgerichte). Предоставят се отделни данни за районните съдилища (Amtsgerichte) и областните съдилища (Landgerichte), от една страна, и висшите областни съдилища (Oberlandesgerichte), от друга страна, както и за производствата на първа и втора инстанция. В поредицата не се съдържат статистически данни за продължителността на производствата според различните видове дела.

Къде мога да намеря информация относно средния размер на общите разноски за определено производство?

Съществуват книги, които съдържат подробна информация за средния размер на финансовия риск по граждански производства.

Данък добавена стойност

Къде може да бъде намерена такава информация? Какви са приложимите ставки?

Съдилищата и съдебните изпълнители не подлежат на облагане с данък добавена стойност. Адвокатите трябва да начисляват ДДС със ставка 19 %. Той се начислява отделно като разход и не е включен в техните хонорари.

Правна помощ

Приложим праг на доходите в областта на гражданското правосъдие

Правна помощ се предоставя при поискване на всяко лице, което поради личното или имущественото си положение не може да поеме процесуалните си разноски или може да ги поеме само частично или на вноски. Искът или защитата, които лицето възнамерява да предяви, трябва да имат добри изгледи за успех и не трябва да бъдат неоснователни. Заинтересованата страна трябва обаче да използва собствени ресурси в рамките на възможното. В зависимост от размера на доходите на страната може да се предостави правна помощ, която не подлежи на връщане, или такава, която трябва да бъде върната чрез изплащане на вноски. Федералното министерство на правосъдието (Bundesministerium der Justiz, BMJ) разпространява брошура, озаглавена „Правни консултации и правна помощ“ (Beratungshilfe und Prozesskostenhilfe), която предоставя отговори на най-често задаваните въпроси, придружени с примери.

Приложим праг на доходите в областта на наказателното правосъдие за обвиняемите

В наказателните производства ограничението на доходите не се прилага спрямо заподозрените или подсъдимите лица. Правната помощ се предоставя в съответствие с други критерии.

Приложим праг на доходите в областта на наказателното правосъдие за жертвите

Предоставянето на правна помощ е обусловено от прагове на доходите, които са гъвкави и се определят в зависимост от очакваните разноски по делото и социалното положение на ищеца (задължения за издръжка, жилищни разноски). Може да бъде предоставена правна помощ и със задължение да бъде върната чрез изплащане на вноски.

Други условия, свързани с предоставянето на правна помощ на жертви на престъпления

Жертвите на някои тежки престъпления могат да кандидатстват да им бъде назначен правен съветник безплатно, независимо от тяхното финансово положение.

Други условия, свързани с предоставянето на правна помощ на ответници

Правната помощ за заподозрените/подсъдимите лица (назначаване от съда на служебен адвокат) не е обусловена от ограничение на доходите, а от правни условия. Те са свързани основно с тежестта на престъплението, риска от настъпване на определени правни последици (като забрана за практикуване на професия или настаняване в психиатрична или неврологична клиника), с това дали подсъдимият е задържан под стража или е задържан по производство за осигуряване на закрила, дали предишният адвокат е бил отзован, сложността на фактическата и правната ситуация или дали подсъдимият е способен да се защитава сам.

Безплатни съдебни производства

Съгласно член 183 от Закона за съдилищата по социалноосигурителни спорове (Sozialgerichtsgesetz, SGG) в производства пред тези съдилища (Sozialgerichte) правоимащите не дължат плащането на разноски. Това се отнася до осигурените лица, правоимащите, включително получаващите помощи за преживели наследници, лицата с увреждания или техните наследници, ако участват в съдебното производство в съответното си качество на ищци или ответници). Ищците и ответниците в производствата пред съдилищата по социалноосигурителни спорове, които не попадат в изброените в член 183 от Закона за съдилищата по социалноосигурителни спорове категории, трябва да платят такса в съответствие с член 184 от същия закон (150 EUR за производство пред съдилищата по социалноосигурителни спорове (Sozialgerichte), 225 EUR за производство пред областните съдилища по социалноосигурителни спорове (Landessozialgerichte), 300 EUR за производство пред Федералния съд по социалноосигурителни спорове (Bundessozialgericht). В член 197a от Закона за съдилищата по социалноосигурителни спорове е предвидено изключение от тези специални правила, съгласно което обичайно дължимите съгласно Закона за съдебните такси разноски се прилагат и в производствата пред съдилищата по социалноосигурителни спорове, ако нито ищецът, нито ответникът по дадено дело не попада в категориите лица, посочени в член 183 от Закона за съдилищата по социалноосигурителни спорове.

В наказателните производства се прилагат следните правила. Ако обвиняемият бъде оправдан, не бъде образувано съдебно производство или производството бъде прекратено, публичните разноски и направените от подсъдимото лице разноски по принцип се плащат от държавния бюджет.

Кога загубилата страна трябва да плати разноските на спечелилата страна?

Загубилата страна трябва да плати разноските на другата страна, доколкото те са били необходими за правилното протичане на съдебния процес. Тоест нормативно установените хонорари и разноски на адвоката и пътните разноски на другата страна, включително евентуалната загуба на доходи поради присъствие в съда.

Хонорари на вещи лица

Призованите от съда вещи лица получават определено със Закона за съдебните възнаграждения и обезщетения (Justizvergütungs- und entschädigungsgesetz, JVEG) почасово възнаграждение, което се плаща от страните по производството.

Разноските за вещо лице, което е ангажирано от някоя от страните за подготовка на съдебния процес, не съставляват част от процесуалните разноски, за които съдът разпорежда възстановяване със съдебното решение. Поради това тези разноски трябва да бъдат изискани отделно. Ако страната е ангажирала вещо лице да предостави експертно мнение по време на съдебния процес, възстановяването на разноските зависи от необходимостта за това във всеки конкретния случай. Разноските за вещо лице, ангажирано от съда да предостави доказателства, се плащат от загубилата страна или, ако страните са имали частичен успех по делото, и двете страни трябва да платят своя дял от разноските въз основа на степента, в която са спечелили или загубили делото.

Хонорари на писмени и устни преводачи

Призованите от съда устни и писмени преводачи получават определено със Закона за съдебните възнаграждения и обезщетения (Justizvergütungs- und entschädigungsgesetz, JVEG) възнаграждение, което се плаща от страните по производството. На устните преводачи се плаща почасово възнаграждение, а на писмените преводачи — за преведен ред.

В наказателните производства разноските за устни и писмени преводи на подсъдимите лица или заинтересованите страни, ако са необходими за защитата или за упражняването на процесуални права, обичайно се плащат от държавния бюджет.

Връзки по темата

Федерално министерство на правосъдието

Екип по медиация на Германското сдружение на адвокатите

Федерално сдружение за семейна медиация

Федерално сдружение за медиация

Федерално сдружение за медиация в икономическа и работна среда

Център за медиация

Омбудсман по въпросите на банкирането в частния сектор

Омбудсман по въпросите на банкирането в публичния сектор

Помирителен съвет на Германската централна банка

Омбудсман на Германската кооперативна банкова група

Омбудсман на частните строителни дружества

Омбудсман на регионалните строителни дружества

Онлайн помирителна услуга за спорове, произтичащи от търговията в интернет

Консултативни комитети и помирителни съвети на камарите на лекарите

Помирителен съвет по въпросите на мобилността

Помирителен съвет по въпросите на туризма

Помирителен съвет по въпросите на местния транспорт в Северен Рейн-Вестфалия

Омбудсман по въпросите на частното здравеопазване и осигуряването срещу зависимост

Помирителен съвет на Федералното германско дружество на погребалните агенти

Помирителен съвет на Федералната агенция на мрежите

Омбудсман по въпросите на недвижимото имущество към Германското сдружение за недвижимо имущество

Арбитражни съвети на търговските камари и гилдии

Помирителен съвет за хонорарите и обществените поръчки

Централно германско сдружение за търговия с автомобили

Актуални версии на законите

Последна актуализация: 05/11/2020

Версията на националния език на тази страница се поддържа от съответната държава-членка. Преводите са направени от Европейската комисия. Възможно е евентуални промени, въведени в оригинала от компетентните национални органи, все още да не са отразени в преводите.Европейската комисия не поема каквато и да е отговорност по отношение на информация или данни, които се съдържат или споменават в този документ. Моля, посетете рубриката „Правна информация“, за да видите правилата за авторските права за държвата-членка, отговорна за тази страница.