Моля, имайте предвид, че оригиналната езикова версия на тази страница гръцки е била наскоро променена. Езиковата версия, която търсите, в момента се подготвя от нашите преводачи.
Моля, имайте предвид, че версиите на следните езици чешкианглийскифренскисловенскифински вече са преведени.
Swipe to change

Разходи

Гърция

Настоящата страница предоставя информация за съдебните разноски в Гърция.

Съдържание, предоставено от
Гърция
Не съществува официален превод на езиковата версия, която разглеждате.
Тук ще намерите машинен превод на съдържанието. Моля, имайте предвид, че той се предоставя само с цел осигуряване на контекст. Собственикът на настоящата страница не носи никаква отговорност за качеството на този машинно преведен текст.

Законодателна рамка, уреждаща възнагражденията за юридическите професии

Адвокати

Адвокатските възнаграждения се определят в член 58 и следващите от Закон 4194/2013 «Кодекса на адвокатите» (Държавен вестник, серия I, № 208). В съответствие с тези разпоредби адвокатското възнаграждение се определя свободно чрез писмено споразумение между адвоката и неговия клиент или негов представител, като то обхваща част от производството или цялото производство, по-специфичните действия в рамките на производството или правни действия от всякакво естество, както съдебни, така и извънсъдебни.

Ако няма съответно писмено споразумение, в което размерът на възнаграждението да се определя въз основа на материалния интерес по производството (член 63, параграф 1), и в случаите когато предметът на производството не може да бъде оценен в парично изражение, възнаграждението се изчислява в съответствие с приложение I към Кодекса на адвокатите (член 63, параграф 2), в което се прави позоваване на «ПРИЛОЖЕНИЕ Ι/Таблица на адвокатските възнаграждения по съдебни производства.

Юрисконсулти — правни съветници

Не се прави разграничение между представителите на тези професии и адвокатите.

Съдебни изпълнители

Възнагражденията на съдебните изпълнители са специално определени. Те се определят съгласно член 50 от Закон № 2318/1995, «Кодекс на съдебните изпълнители» (Държавен вестник, серия I, № 126), изменен с член 2 от Закон 4336/2015. В съответствие с тези разпоредби възнагражденията на съдебните изпълнители се установяват със съвместно решение на министрите на финансите и на правосъдието. Понастоящем е в сила Решение № 21798 от 11 март 2016 г. (Държавен вестник, серия II, № 709/2016). Възнагражденията могат обаче да бъдат завишени по споразумение в зависимост от сложността на работата.

Нотариуси

Нотариалните такси се определят в специални разпоредби, по-специално в член 40 от Закон 2830/2000.

Фиксирани разноски

Фиксирани разноски по наказателни производства

Фиксирани разноски за страните по наказателни производства

Адвокатските възнаграждения по наказателни дела се определят в Кодекса на адвокатите (член 58 и следващите).

Етап от наказателното производство, на който фиксираните разноски трябва да бъдат платени

Адвокатите се споразумяват със своите клиенти относно момента, в който трябва да бъдат платени възнагражденията. Обикновено тези възнаграждения се плащат на вноски в хода на производството.

Фиксирани разноски по конституционни производства

Фиксирани разноски за страните по конституционни производства

Разпоредбите за възнагражденията за юридическите професии, както са описани по-горе, се прилагат и за административните спорове.

Етап от конституционното производство, на който фиксираните разноски трябва да бъдат платени.

Адвокатите се споразумяват със своите клиенти относно момента, в който трябва да бъдат платени възнагражденията. Обикновено тези възнаграждения се плащат на вноски в хода на производството.

Информация, която трябва да се предостави предварително от правните съветници

Права и задължения на страните

Етичният кодекс на адвокатите налага определени задължения на адвокатите във връзка с това как те трябва да изпълняват задълженията си по отношение на своите клиенти. Всяко нарушение на тези задължения представлява дисциплинарно нарушение. Възнагражденията в рамките на тези задължения не са изрично уредени.

Източници на информация за разноските

Къде мога да намеря информация относно определянето на разноските в Гърция?

Информация за адвокатските възнаграждения може да бъде намерена в Кодекса на адвокатите и от адвокатските колегии.

Информация за нотариалните такси може да бъде получена от Отдела по въпроси, свързани с юридическите професии — Съдебни изпълнители — Нотариални кантори — Поземлени регистри и кадастри (Tmima Dikigorikou Leitourgimatos - Dikastikon Epimeliton - Symvolaiografeion - Ypothikofilakeion kai Ktimatologikon Grafeion) на Министерството на правосъдието или от нотариалните камари (Symvolaiografiki Syllogoi) (публичноправни субекти).

На какви езици мога да получа информация относно определянето на разноските в Гърция?

Информацията относно определянето на разноските е налична само на гръцки език.

Къде мога да намеря информация относно медиацията/помирението?

Моля, вж. информацията, предоставена на съответната страница на портала, по-специално по отношение на медиацията в Гърция.

Къде мога да намеря допълнителна информация относно разноските?

Съществуващи уебсайтове с информация относно разноските

Не съществува уебсайт с такава информация.

Къде мога да намеря информация относно средната продължителност на различните видове производства?

Няма информация по този въпрос за Гърция.

Къде мога да намеря информация относно средния размер на общите разноски за определено производство?

Няма информация за общия размер на съдебните разноски в Гърция.

Данък добавена стойност

Къде може да бъде намерена такава информация?

Адвокатските възнаграждения се облагат с ДДС. Информация по този въпрос може да бъде получена от отдел „Данъчно облагане“ (Τmima Forologias) на Министерството на финансите и от адвокатските колегии.

Какви са приложимите ставки?

24 %.

Правна помощ

Приложим праг на доходите за правна помощ по граждански дела

Съгласно член 194 от Гражданския процесуален кодекс, правна помощ се предоставя на лицата, които докажат, че не могат да платят съдебните разноски, без това да застраши тяхната издръжка или тази на семействата им.

Правна помощ може да се предоставя и на чуждестранни граждани и на лица без гражданство съгласно условията, определени в посочения по-горе член.

Съгласно Закон № 3226/2004 правна помощ по граждански дела се предоставя на граждани с ниски доходи (ако годишният доход на семейството не надвишава две трети от минималния годишен доход, предвиден в националния основен колективен трудов договор).

Правната помощ включва процесуалните разходи, нотариалните такси и възнагражденията на съдебните изпълнители и на адвокатите (член 199 от Гражданския процесуален кодекс).

Приложим праг на доходите за правна помощ на подсъдимите по наказателни дела

Съгласно член 340 от Наказателно-процесуалния кодекс на подсъдим, който няма правен съветник, се назначава адвокат от съответния списък на местната адвокатска колегия.

Съгласно Закон № 3226/2004 правна помощ по наказателни дела се предоставя на граждани с ниски доходи, както е писано по-горе.

Приложим праг на доходите за правна помощ на жертвите по наказателни дела

Разпоредбите на Закон 3226/2004 дават възможност за предоставяне на правна помощ на граждани на държави — членки на ЕС, с нисък доход, както и на граждани на трети държави с нисък доход и лица без гражданство, при условие че имат законно или обичайно местопребиваване в ЕС.

Други условия за предоставянето на правна помощ на жертвите

Правна помощ се предоставя на граждани на държави — членки на ЕС, с нисък доход, както и на граждани на трети държави с нисък доход и лица без гражданство, при условие че имат законно или обичайно местопребиваване в ЕС. Няма разпоредба за други условия.

Други условия за предоставянето на правна помощ на подсъдимите

Няма.

Безплатни съдебни производства

Няма.

Кога загубилата страна трябва да плати разноските на спечелилата страна?

След като съдът постанови решение, обикновено загубилата страна се осъжда да плати съдебните разноски и разноските, направени от спечелилата страна, в зависимост от степента, в която са уважени исканията на всяка от страните. Съдът също така трябва да постанови, че тази част от решението подлежи на принудително изпълнение. Разноските се изчисляват в съответствие с посочените по-горе правила, по-специално като се вземат предвид разпоредбите за възнагражденията на различните юридически професии и възможните фиксирани разноски за страните по граждански производства. Предвидените суми обикновено са по-ниски от действителните разноски.

Възнаграждения на вещите лица

Вещите лица определят възнагражденията си, които, ако бъде поискано, се включват в съдебните разноски, присъдени от съда.

Възнаграждения на писмени и устни преводачи

Писмените и устните преводачи определят възнагражденията си, които, ако бъде поискано, се включват в съдебните разноски, присъдени от съда.

Връзки по темата

Пленум на гръцките адвокатски колегии

Атинска адвокатска колегия

Пирейска адвокатска колегия

Солунска адвокатска колегия

Координационен комитет на гръцките нотариални камари

Нотариална камара на Солунския апелативен съд

Координационен комитет на гръцките нотариални камари

Федерация на гръцките съдебни изпълнители

Документи по темата

Доклад за Гърция относно проучването на прозрачността на разноските PDF (849 Kb) en

Последна актуализация: 06/12/2021

Версията на националния език на тази страница се поддържа от съответната държава-членка. Преводите са направени от Европейската комисия. Възможно е евентуални промени, въведени в оригинала от компетентните национални органи, все още да не са отразени в преводите.Европейската комисия не поема каквато и да е отговорност по отношение на информация или данни, които се съдържат или споменават в този документ. Моля, посетете рубриката „Правна информация“, за да видите правилата за авторските права за държвата-членка, отговорна за тази страница.