Моля, имайте предвид, че оригиналната езикова версия на тази страница гръцки е била наскоро променена. Езиковата версия, която търсите, в момента се подготвя от нашите преводачи.
Моля, имайте предвид, че версиите на следните езици вече са преведени.
Swipe to change

Разходи

Гърция

Настоящата страница предоставя информация за съдебните разноски в Гърция.

Съдържание, предоставено от
Гърция

Законодателна рамка, уреждаща хонорарите на юридическите професии

Адвокати

Хонорарите на адвокатите се уреждат от членове 91—180 от Законодателен указ № 3026/1954, изменен със Закон № 3919/2011. В този указ не се предвижда минимален или максимален размер на хонорарите, като адвокатите вече могат да се договарят писмено с клиентите си за техния размер.

Ако няма писмено споразумение за хонорарите, се прилага система от съдебни такси (за явяване по дела в съдилищата и в зависимост от стойността на иска), въз основа на която се определят и съдебните разноски, адвокатските хонорари за правна помощ и т.н.

Юрисконсулти – юридически съветници

Не съществува разграничаване по отношение на професията адвокат.

Съдебни изпълнители

Хонорарите на съдебните изпълнители са специално определени. Те могат обаче да бъдат завишени по взаимно съгласие в зависимост от сложността на работата. Съгласно член 50 от Закон № 2318/1995 хонорарите на съдебните изпълнители се установяват със съвместно решение на министрите на финансите и на правосъдието. Понастоящем е в сила Решение № 2/54638/2008 (B 1716, изменено с B 1916).

Нотариуси

Хонорарите на нотариусите са предвидени в специални разпоредби, а именно член 40 от Закон № 2830/2000.

Фиксирани разноски

Фиксирани разноски по граждански производства

Фиксирани разноски за страните по граждански производства

По семейноправни спорове хонорарите на адвокатите се определят, както е описано по-горе.

По имуществени спорове, които могат да бъдат парично оценени с оглед стойността на иска (напр. търговски спорове), хонорарите на адвокатите се определят, както е описано по-горе.

За съставянето на частни или публични документи възнаграждението се определя по договаряне, както е описано по-горе.

Етап от гражданско производство, на който фиксираните разноски трябва да бъдат платени

Адвокатите се договарят с клиентите си кога следва да се платят хонорарите. Обикновено те се плащат на вноски в зависимост от различните етапи на производството.

Фиксирани разноски по наказателни производства

Фиксирани разноски за страните по наказателни производства

Прилагат се разпоредбите за хонорарите за юридическите професии, както са описани по-горе.

Етап от наказателното производство, на който фиксираните разноски трябва да бъдат платени

Прилагат се разпоредбите за хонорарите за юридическите професии, както са описани по-горе.

Фиксирани разноски по конституционни производства

Фиксирани разноски за страните по конституционни производства

Разпоредбите за хонорарите за юридическите професии, както са описани по-горе, се прилагат и за административните спорове.

Етап от конституционното производство, на който фиксираните разноски трябва да бъдат платени

За конституционни спорове се прилагат разпоредбите за хонорарите за юридическите професии по гражданските производства.

Предварителна информация, която трябва да бъде предоставена от процесуалните представители

Права и задължения на страните

Етичният кодекс на адвоката налага определени задължения на адвокатите във връзка с това как те следва да се отнасят към клиентите си. Всяко нарушение на тези задължения представлява дисциплинарно нарушение. Хонорарите не са изрично уредени сред тези задължения.

Правно основание на разноските

Къде мога да намеря информация относно правното основание на разноските в Гърция?

Информация за хонорарите на адвокатите може да намерите в Кодекса на адвоката и от адвокатските колегии.

Информация за нотариалните такси може да получите от отдел „Нотариални услуги“ (Τμήμα Συμβολαιογράφων) на Министерството на правосъдието или от Нотариалната камара (Συμβολαιογραφικοί Σύλλογοι) (която е публичноправен субект).

На какви езици мога да получа информация относно правното основание на разноските в Гърция?

Информацията относно правното основание на разноските е налична само на гръцки език.

Къде мога да намеря информация относно медиацията?

Вж. информацията, специално предоставена по въпроса за медиацията в Гърция.

Къде мога да намеря допълнителна информация относно разноските?

Съществуващи уебсайтове с информация относно разноските

Не съществува уебсайт с такава информация.

Къде мога да намеря информация относно средната продължителност на различните видове производства?

Няма информация по този въпрос за Гърция.

Къде мога да намеря информация относно средния размер на общите разноски за определено производство?

Няма информация за общия размер на съдебните разноски в Гърция.

Данък добавена стойност

Къде може да бъде намерена такава информация?

Хонорарите на адвокатите се облагат с ДДС. Информация по този въпрос може да получите от отдел „Данъчно облагане“ на Министерството на финансите и от адвокатските колегии.

Какви са приложимите ставки?

23 %.

Правна помощ

Приложим праг на доходите за правна помощ по граждански производства

Съгласно член 194 от Гражданския процесуален кодекс правна помощ се предоставя на лица, които докажат, че не могат да платят съдебните разноски, без това да застраши тяхната издръжка или тази на семействата им.

Правна помощ се предоставя и на чуждестранни граждани при условията на реципрочност, както и на лица без гражданство.

Съгласно Закон № 3226/2004 правна помощ по граждански дела се предоставя на граждани с ниски доходи (ако годишният доход на домакинството не надвишава 2/3 от минималния годишен доход, предвиден в националния основен колективен трудов договор).

Правната помощ включва съдебните разноски, нотариалните такси и таксите на съдебните изпълнители и хонорарите на адвокатите (член 199 от Гражданския процесуален кодекс).

Приложим праг на доходите за правна помощ на обвиняемите по наказателни производства

Съгласно член 340 от Наказателно-процесуалния кодекс на обвиняем, който няма юридически съветник, се назначава адвокат от съответния списък на местната адвокатска колегия.

Съгласно Закон № 3226/2004 правна помощ се предоставя по наказателни дела на граждани с ниски доходи, както е писано по-горе.

Приложим праг на доходите за правна помощ на жертвите по наказателни производства

Директива 2004/80/ЕО на Съвета от 29 април 2004 г. относно обезщетението на жертвите на престъпления е транспонирана в гръцкото право със Закон № 3811/2009.

Други условия за предоставянето на правна помощ на жертвите

Възнагражденията на адвокатите, нотариусите и съдебните изпълнители, които предоставят услуги по правна помощ, са определени с Решение на Министерски съвет (член 14 от Закон № 3226/2004).

Правната помощ по наказателни дела включва назначаването на адвокат.

Правната помощ по граждански дела включва частично или пълно освобождаване от процесуални разноски.

Други условия за предоставянето на правна помощ на обвиняемите

Няма такива.

Безплатни съдебни производства

Няма такива.

Кога загубилата страна трябва да плати разноските на спечелилата страна?

След като съдът постанови решение, обикновено загубилата страна се осъжда да плати съдебните разноски и разноските, направени от спечелилата страна, в зависимост от степента, в която са уважени исканията на всяка от страните. Съдът също трябва да постанови, че тази част от решението подлежи на принудително изпълнение. Разноските се изчисляват в съответствие с горепосочените правила, по-специално като се вземат предвид разпоредбите за хонорарите на различните юридически професии и възможните фиксирани разноски за страните по граждански производства. Предвидените суми обикновено са по-ниски от действителните разноски.

Хонорари на вещи лица

Вещите лица определят хонорарите си, които, ако бъде поискано, се включват в съдебните разноски, присъдени от съда.

Хонорари на писмени и устни преводачи

Устните и писмените преводачи определят хонорарите си, които, ако бъде поискано, се включват в съдебните разноски, присъдени от съда.

Връзки по темата

Атинска адвокатска колегия

Пирейска адвокатска колегия

Нотариална камара на Солун

Гръцка нотариална камара

Адвокатска колегия на Солун

Документи по темата

Доклад за Гърция относно проучването на прозрачността на разноските PDF (849 Kb) en

Последна актуализация: 25/06/2018

Версията на националния език на тази страница се поддържа от съответната държава-членка. Преводите са направени от Европейската комисия. Възможно е евентуални промени, въведени в оригинала от компетентните национални органи, все още да не са отразени в преводите.Европейската комисия не поема каквато и да е отговорност по отношение на информация или данни, които се съдържат или споменават в този документ. Моля, посетете рубриката „Правна информация“, за да видите правилата за авторските права за държвата-членка, отговорна за тази страница.