Разходи

Гърция

Настоящата страница предоставя информация за съдебните разноски в Гърция.

Съдържание, предоставено от
Гърция

Законодателна рамка, уреждаща възнагражденията за юридическите професии

Юристи

Адвокатските възнаграждения се определят в член 58 и следващите от Закон 4194/2013 «Кодекса на адвокатите» (Държавен вестник, серия I, № 208). В съответствие с тези разпоредби адвокатското възнаграждение се определя свободно чрез писмено споразумение между адвоката и неговия клиент или негов представител, като то обхваща част от производството или цялото производство, по-специфичните действия в рамките на производството или правни действия от всякакво естество, както съдебни, така и извънсъдебни.

Ако няма релевантно писмено споразумение за определяне на размера на възнаграждението, този размер се определя въз основа на стойността на предмета на спора (член 63, параграф 1), а когато предметът на спора не може да бъде определен в пари, хонорарът се изчислява в съответствие с приложение I към Кодекса на адвокатите (член 63, параграф 2), което препраща към ПРИЛОЖЕНИЕ III/Таблица на адвокатските възнаграждения, договорени в съдебното производство.

Юрисконсулти – юридически съветници

Не се прави разграничение между представителите на тези професии и адвокатите.

Съдебни изпълнители

Хонорарите на съдебните изпълнители са специално определени. Хонорарите на съдебните изпълнители се определят съгласно член 50 от Закон 2318/1995, Кодекс на съдебните изпълнители (Държавен вестник, серия I, № 126), изменен с член 2 от Закон 4336/2015 (Държавен вестник, серия I, № 94). В съответствие с тези разпоредби хонорарите на съдебните изпълнители се установяват със съвместно решение на министрите на финансите и на правосъдието. Понастоящем е в сила Решение № 21798 от 11 март 2016 г. (Държавен вестник, серия II, № 709/2016). Възнагражденията могат обаче да бъдат завишени по споразумение в зависимост от сложността на работата.

Нотариуси

Нотариалните хонорари са определени в специални разпоредби; по-конкретно, в член 40 от Закон 2830/2000, изменен и понастоящем в сила.

Фиксирани разноски

Фиксирани разноски по наказателни производства

Фиксирани разноски за страните по наказателни производства

Адвокатските възнаграждения по наказателни дела се определят в Кодекса на адвокатите (член 58 и следващите).

Етап от наказателното производство, на който фиксираните разноски трябва да бъдат платени

Адвокатите се споразумяват със своите клиенти относно момента, в който трябва да бъдат платени възнагражденията. Обикновено тези възнаграждения се плащат на вноски в хода на производството.

Фиксирани разноски по конституционни производства

Фиксирани разходи за страните при конституционни производства

Разпоредбите за възнагражденията за юридическите професии, както са описани по-горе, се прилагат и за административните спорове.

Етап от конституционното производство, на който фиксираните разноски трябва да бъдат платени.

Адвокатите се споразумяват със своите клиенти относно момента, в който трябва да бъдат платени възнагражденията. Обикновено тези възнаграждения се плащат на вноски в хода на производството.

Предварителна информация, която трябва да бъде предоставена от процесуалните представители

Права и задължения на страните

Етичният кодекс на адвокатите налага определени задължения на адвокатите във връзка с това как те трябва да изпълняват задълженията си по отношение на своите клиенти. Всяко нарушение на тези задължения представлява дисциплинарно нарушение. Възнагражденията в рамките на тези задължения не са изрично уредени.

Източници на информация за разноските

Къде мога да намеря информация относно определянето на разноските в Гърция?

Информация за адвокатските възнаграждения може да бъде намерена в Кодекса на адвокатите или от адвокатските колегии.

Информация за нотариалните такси може да бъде получена от отдела по въпросите, свързани с нотариалните служби и службите по имотния регистър (Tmima Symvolaiografeion kai Ypothikofilakeion) към Министерството на правосъдието, или от нотариалните сдружения (Symvolaiografiki Syllogoi) (публичноправни юридически лица).

На какви езици мога да получа информация относно определянето на разноските в Гърция?

Информацията относно определянето на разноските е налична само на гръцки език.

Къде мога да намеря информация относно медиацията/помирението?

Моля, вж. информацията, предоставена на съответната страница на портала, по-специално по отношение на медиацията в Гърция.

Къде мога да намеря допълнителна информация относно разноските?

Съществуващи уебсайтове с информация относно разноските

Не съществува уебсайт с такава информация.

Къде мога да намеря информация относно средната продължителност на различните видове производства?

Няма информация по този въпрос за Гърция.

Къде мога да намеря информация относно средния размер на общите разходи за определено производство?

Няма информация за общия размер на съдебните разноски в Гърция.

Данък добавена стойност

Как е предоставена тази информация?

Адвокатските възнаграждения се облагат с ДДС. Информация по този въпрос може да бъде получена от отдел „Данъчно облагане“ (Τmima Forologias) на Министерството на финансите и от адвокатските колегии.

Какви са приложимите данъчни ставки?

24 %.

Правна помощ

Приложим праг на доходите за правна помощ по граждански дела

Съгласно член 194 и сл. от Гражданския процесуален кодекс правна помощ се предоставя на лица, които докажат, че не са в състояние да заплатят съдебните разноски, без да застрашават издръжката на своите семейства или техните семейства.

При условията, предвидени в тези членове, правна помощ може да бъде предоставена и на чужденци и на лица без гражданство.

По граждански дела правна помощ се предоставя на граждани с ниски доходи в съответствие с член 41 и сл. от Закон 4689/2020. (Граждани с ниски доходи, които имат право на правна помощ по граждански или търговски дела, са тези, чийто годишен семеен доход не надвишава две трети от минималния годишен личен доход, установен от действащото законодателство.) Жертвите на престъпленията, посочени в член 41, параграф 3 от горепосочения закон, също имат право на правна помощ във връзка с всички предявени от тях наказателни или граждански искове.

Правната помощ включва разноските по производствата, нотариалните и съдебните изпълнители и адвокатските хонорари (член 199 от Гражданския процесуален кодекс, изменен със Закон 4055/2012).

Приложим праг на доходите за правна помощ на подсъдимите по наказателни дела

Съгласно член 340 от Наказателно-процесуалния кодекс на подсъдим, който няма правен съветник, се назначава адвокат от съответния списък на местната адвокатска колегия.

При наказателни дела се предоставя правна помощ на граждани с ниски доходи в съответствие със Закон 4689/2020.

Приложим праг на доходите за правна помощ на жертвите по наказателни дела

Разпоредбите на Закон 4689/2020 дават възможност за предоставяне на правна помощ на граждани на държави — членки на ЕС, с нисък доход, както и на граждани на трети държави с нисък доход и лица без гражданство, при условие че имат законно или обичайно местопребиваване в ЕС.

Други условия за предоставянето на правна помощ на жертвите

Правна помощ се предоставя на граждани на държави — членки на ЕС, с нисък доход, както и на граждани на трети държави с нисък доход и лица без гражданство, при условие че имат законно или обичайно местопребиваване в ЕС. Няма разпоредба за други условия.

Други условия за предоставянето на правна помощ на подсъдимите

Няма.

Безплатни съдебни производства

Няма.

Кога загубилата страна трябва да плати разноските на спечелилата страна?

След като съдът постанови решение, обикновено загубилата страна се осъжда да плати съдебните разноски и разноските, направени от спечелилата страна, в зависимост от степента, в която са уважени исканията на всяка от страните. Съдът също така трябва да постанови, че тази част от решението подлежи на принудително изпълнение. Разноските се изчисляват в съответствие с посочените по-горе правила, по-специално като се вземат предвид разпоредбите за възнагражденията на различните юридически професии и възможните фиксирани разноски за страните по граждански производства. Предвидените суми обикновено са по-ниски от действителните разноски.

Хонорари на вещи лица

Вещите лица определят възнагражденията си, които, ако бъде поискано, се включват в съдебните разноски, присъдени от съда.

Хонорари на писмени и устни преводачи

Писмените и устните преводачи определят възнагражденията си, които, ако бъде поискано, се включват в съдебните разноски, присъдени от съда.

Свързани връзки

Пленум на гръцките адвокатски колегии

Адвокатска колегия на Атина

Пирейска адвокатска колегия

Солунска адвокатска колегия

Координационен комитет на гръцките нотариални камари

Асоциация на нотариусите в Солун

Координационен комитет на гръцките нотариални камари

Федерация на гръцките съдебни изпълнители

Свързани документи

Доклад за Гърция относно проучването на прозрачността на разноските  PDF (849 Kb) en

Последна актуализация: 14/06/2024

Версията на националния език на тази страница се поддържа от съответната държава-членка. Преводите са направени от Европейската комисия. Възможно е евентуални промени, въведени в оригинала от компетентните национални органи, все още да не са отразени в преводите.Европейската комисия не поема каквато и да е отговорност по отношение на информация или данни, които се съдържат или споменават в този документ. Моля, посетете рубриката „Правна информация“, за да видите правилата за авторските права за държвата-членка, отговорна за тази страница.