Разходи

Унгария

Настоящата страница съдържа информация относно разходите за правосъдие в Унгария.

Съдържание, предоставено от
Унгария

Семейно право — развод

Семейно право — попечителство над деца

Семейно право — издръжка

Търговско право — договор

Търговско право — отговорност

Законодателна рамка, уреждаща хонорарите на юридическите професии

1. Съдебни изпълнители

Размерът на хонорара на съдебния изпълнител зависи от целта на постановеното нареждане за принудително изпълнение (без значение дали е за събиране на дълг или за принудително изпълнение на конкретно действие). Ако изпълнението включва събиране на дълг, хонорарът на съдебния изпълнител е пропорционален на размера на дълга, който следва да се събере. Следователно колкото по-висока е стойността на вземането, свързано с изпълнението, толкова по-висок е хонорарът на съдебния изпълнител. Ако ангажиментът включва принудително изпълнение на конкретно действие, хонорарът зависи от това колко време ще отнеме то.

2. Адвокати

Унгарската дума за лице, упражняващо адвокатска професия, „ügyvéd“, обхваща адвокати, юрисконсулти, адвокати, които имат право да пледират пред висши съдебни инстанции, юристи и съдебни защитници. Като общо правило, адвокатският хонорар се определя със споразумение между клиента и адвоката. Ако клиентът и адвокатът не са се споразумели относно хонорара за поемане на делото или ако клиентът поиска това, размерът на хонорара за процесуално представителство се определя от съда в съответствие със закона. Ако делото бъде спечелено, дължимият адвокатски хонорар съгласно споразумението между клиента и адвоката невинаги се покрива от загубилата страна в пълния му размер. Съдът, който разглежда делото, може да намали възнаграждението на процесуалния представител в рамките на иска за съдебни разноски, когато прецени, че размерът му е прекомерен. В този случай съдът определя адвокатския хонорар въз основа на законовите разпоредби. Размерът на адвокатския хонорар, определен от съда, е съобразен със стойността на иска. Страните може да поискат от съда да приложи законоустановения хонорар, ако не желаят споразумението да стане публично достояние.

Законоустановени разходи

Законоустановени разходи (такси) при граждански производства

Законоустановени разходи за страни при граждански производства

Освен ако в закона не е предвидено друго, основата за всяка такса (illeték) при граждански производства е стойността на иска към момента на образуване на производството, а в производство по обжалване — стойността на иска или частта от вземането, предмет на спора.

Ако стойността на иска не може да бъде определена, основата за изчисляване на таксата по производството пред районен съд (járásbíróság) е 350 000 HUF за съдебни производства и 200 000 HUF за извънсъдебни производства. При производства на първа инстанция пред окръжен съд (törvényszék) основата е 600 000 HUF за съдебни производства и 350 000 HUF за извънсъдебни производства. При производства по обжалване основата е 300 000 HUF за съдебни производства и 170 000 HUF за извънсъдебни производства. При производства по обжалване пред апелативен съд (ítélőtábla) основата е 600 000 HUF за съдебни производства и 300 000 HUF за извънсъдебни производства. Пред Върховния съд (Kúria) основата е 500 000 HUF за производства по обжалване и 700 000 HUF за производства по преразглеждане.

При производства на първа инстанция размерът на таксата за съдебни производства е 6 % от определената по-горе основа за таксата, но не по-малко от 15 000 HUF и не повече от 1 500 000 HUF. При извънсъдебни производства на първа инстанция размерът на таксата е 3 % от основата за таксата, но не по-малко от 5000 HUF и не повече от 250 000 HUF. За някои определени в закона извънсъдебни производства размерът на таксата е различен, например в случай на възражение срещу съдебно разпореждане тя е 3 %, но не по-малко от 5000 HUF и не повече от 750 000 HUF.

В допълнение към горното законът предвижда такси за конкретни видове дела:

 • Производства за развод (házassági bontóper): 30 000 HUF;
 • Производства пред съда по трудовоправни спорове (munkaügyi per) (ако не може да се определи стойността на иска): 10 000 HUF;
 • Производства за съдебен контрол на административно решение (közigazgatási határozat bírósági felülvizsgálata iránti eljárás), с изключение на производствата, свързани с конкурентно право и данъчно облагане, обществени поръчки и електронни съобщения: 30 000 HUF;
 • Административни извънсъдебни производства (közigazgatási nemperes eljárás): 10 000 HUF;
 • Общо разрешение (általános meghatalmazás): 18 000 HUF;
 • Производства по несъстоятелност (fizetésképtelenségi eljárás): ликвидация (felszámolás): 80 000 HUF; производство по фалит (csődeljárás): 50 000 HUF;
 • За субекти без юридическа правосубектност: ликвидация (felszámolás): 30 000 HUF; производство по фалит (csődeljárás): 30 000 HUF;
 • Производства за отмяна на арбитражно решение (választottbírósági ítélet) или споразумение (választottbírósági egyezség): таксата се определя въз основа на стойността на предмета на производството, посочена в арбитражното решение, или въз основа на номиналната стойност;
 • Обжалване: 8 %, но не по-малко от 15 000 HUF и не повече от 2 500 000 HUF;
 • Повторно разглеждане на делото (perújítás): таксите трябва да се заплатят отново;
 • Преразглеждане на делото (felülvizsgálati kérelem): 10 % за съдебни решения, но не по-малко от 50 000 HUF и не повече от 3 500 000 HUF; за определения — половината от таксата, приложима за съдебни решения, но не по-малко от 20 000 HUF и не повече от 1 250 000 HUF.

За подаване на молба за издаване на заповед за плащане (fizetési meghagyás) до Националната нотариална камара на Унгария (Magyar Országos Közjegyzői Kamara) трябва да се заплати законоустановената такса за покриване на оперативните разходи на системата на камарата, както и на хонорарите и разноските на нотариусите („процедурната такса“). Процедурната такса се основава на стойността на паричния иск към момента на образуване на производството, като изчислението не включва съпътстващите разходи („основата на таксата“); дължимите лихви, начислени заедно с паричния иск, не са част от основата на таксата, дори когато едновременно с първоначалното искане за лихва ищецът предявява и допълнително искане за лихва върху претендираната лихва. Лихвите и другите съпътстващи разходи, върху които е насочено отделно изпълнение, са включени в основата на таксата.

Размер на процедурната такса, базиран на основата на таксата: а) за основното производство — 3 %, но не по-малко от 5000 HUF и не повече от 300 000 HUF, освен ако по-долу не е посочено друго; б) при започната процедура за разсрочване или разделяне на части на плащанията — 1 %, но не по-малко от 5000 HUF и не повече от 15 000 HUF; в) при започната процедура за разсрочване или разделяне на части на плащанията по наложена глоба — 1 %, но не по-малко от 5000 HUF и не повече от 15 000 HUF.

Етап от гражданското производство, на който трябва да се заплатят законоустановени разходи

Задължението за плащане на съдебните такси при граждански производства възниква при завеждане на делото. Следователно процедурните такси трябва да се заплатят заедно с подаването на иска. Ако страната не заплати съдебните такси, или заплати по-малка сума от изискваната по закон, съдът трябва да помоли тази страна да заплати останалите съдебни такси при подаване на молбата. Съдът също така трябва да уведоми страната, че заявлението ще бъде отхвърлено, ако съдебните такси не бъдат заплатени изцяло.

Адвокатският хонорар се заплаща съгласно споразумението между клиента и адвоката. Част от хонорара на съдебния изпълнител трябва да се заплати предварително в началото на производството по изпълнение.

Законоустановени разходи (такси) по наказателни производства

Законоустановени разходи на страните по наказателни производства

В случай на производства, основани изключително на частно обвинение (magánvádas eljárás):

 • Такса за подаване на тъжба: 10 000 HUF.
 • Такса за обжалване: 10 000 HUF.
 • Такса за предложение за преразглеждане или възобновяване на процедура: 15 000 HUF.

Ако в рамките на наказателното производство бъде предявен гражданскоправен иск, единствените платими такси са за подаване на молбата и жалбата. Тези такси се дължат в допълнение към таксите за наказателното производство и в съответствие с правилата за таксите, приложими за гражданските производства.

Етап от наказателното производство, на който трябва да се заплатят законоустановени разходи

Те трябва да бъдат заплатени при подаването на документа, с който се инициира производството.

Законоустановени разходи по конституционни дела

Съгласно член 54, параграф 1 от Закон № CLI от 2011 г. за Конституционния съд (Alkotmánybíróságról szóló 2011. évi CLI. törvény) производството пред Конституционния съд (Alkotmánybíróság) е безплатно и всички разносни, направени в хода на производството, са за сметка на подаващия молбата.

Въпреки това заявител, който не действа добросъвестно при подаване на молбата, може да бъде принуден да заплати такси и/или може да му бъде наложена процедурна глоба между 20 000 HUF и 500 000 HUF.

Предварителна информация, която трябва да бъде предоставена от процесуалните представители

Права и задължения на страните

При упражняване на своята професия адвокатите помагат на клиентите си да отстояват своите права и да изпълняват своите задължения със средствата и по начина, предвидени в закона. Правните съветници (jogtanácsos) също помагат за отстояване на правата на организациите, които представляват.

Това задължение включва предоставянето на необходимата информация относно правата и задълженията, шансовете за успех и предвидимите процесуални разходи.

Източници на разходи

Къде мога да намеря информация относно правното основание за разноските в Унгария?

Информация относно правните основания за разноски е налична на уебсайта на Европейската съдебна мрежа:

Уебсайтът на Адвокатската колегия на Будапеща (Budapesti Ügyvédi Kamara) също така предоставя информация относно адвокатските хонорари.

На какви езици мога да получа информация относно правните основания за разноски в Унгария?

Информация относно правните основания за разноски е налична на уебсайта на Европейската съдебна мрежа. Там можете да намерите съответната информация на всеки официален език на Европейския съюз.

Уебсайтът на Адвокатската колегия на Будапеща предоставя информация за разноските само на унгарски език.

Къде мога да намеря информация относно медиацията?

Информация относно медиацията може да бъде намерена на следните уебсайтове:

Къде мога да намеря допълнителна информация относно разноските?

Уебсайт за информация относно разходите

Можете да намерите допълнителна информация относно разноските на уебсайта на Адвокатската колегия на Будапеща.

Къде мога да намеря информация относно средната продължителност на различните видове производства?

Информация относно продължителността на производствата може да бъде намерена на уебсайта на съдилищата на Унгария.

Други връзки:

Информацията относно статистическите таблици е налична само на унгарски език.

Данък върху добавената стойност

Как се предоставя тази информация?

Посочените по-горе разходи за адвокати са нетни и към тях се начислява ДДС.

Какви са приложимите ставки?

Общата ставка на ДДС в Унгария беше 20 % от данъчната основа до 1 юли 2009 г., когато беше увеличена на 25 % и впоследствие на 27 %.

Правна помощ

Приложим праг на доходите при граждански производства

Съществуват два минимални прага:

 1. За да бъдат улесни в упражняването на своите права, страните по делото, които са физически лица (включително встъпилите лица), чиито доходи и финансово състояние не им позволяват да поемат разходите по производството, при поискване се освобождават изцяло или частично от плащането на тези разходи. Правната помощ обхваща следното: освобождаване от такси; освобождаване от авансово плащане и освен ако не е предвидено друго в закона, от плащане на разходите, направени в хода на производството (възнаграждения на свидетели и вещи лица, възнаграждения на процесуалния представител (ügygondnok) и на преводача, хонорар на адвоката, предоставящ правна помощ (pártfogó ügyvéd), както и разходи за изслушвания, посещения на място и т.н.); освобождаване от предоставяне на гаранция за съдебни разходи; молба за разрешение лицето да бъде представлявано от адвокат, предоставящ правна помощ, ако това е разрешено от закона. Ако доходите на страната (заплата, пенсия, други редовни финансови помощи) не надвишават минималния размер на пенсията за осигурителен стаж и възраст (28 500 HUF), определен въз основа на годините прослужено време, и лицето няма друго имущество, освен обичайните вещи от първа необходимост и обзавеждане, на това лице трябва да бъде предоставена правна помощ. Правната помощ също така трябва да бъде предоставена, без проверка на доходите и финансовото състояние на лицето, на страна, която има право на обезщетения в трудоспособна възраст или живее в едно домакинство с близък роднина по смисъла на Закона за социалната администрация и социалните помощи (szociális igazgatásról és szociális ellátásokról szóló törvény), който има право на обезщетения в трудоспособна възраст. По изключение правна помощ може да бъде предоставена дори ако горните условия не са изпълнени, но съдът прецени, като вземе предвид други обстоятелства, свързани със страната, че издръжката на страната е застрашена. (Член 6, параграф 1 от Постановление № 6/1986 от 26 юни 1986 г. на министъра на вътрешните работи относно прилагането на правна помощ в съдебнoтo производствo (A bírósági eljárásban a költségmentesség alkalmazásáról szóló 6/1986. (VI. 26.) IM rendelet))
 2. Що се отнася до извънсъдебната правна помощ, предоставяна от държавата, служебното лице, осъществяващо правна помощ (jogi segítő), предоставя на страната правни консултации или подготвя искови молби или други документи и въз основа на упълномощаване в този смисъл има достъп до материалите по делото. Държавата изплаща или авансира от името на страната законоустановените такси и разходи на служебното лице, осъществяващо правна помощ. Що се отнася до правната помощ в хода на съдебното производство, държавата предоставя адвокат, осъществяващ правна помощ, който да представлява ищеца, ответника, встъпилата страна, жалбоподателя и ответника, и авансира или изплаща разходите за това от името на страната в предвидените от закона съдебни и извънсъдебни граждански производства (наричани по-нататък заедно „производствата“). Таксата за правната помощ се изплаща авансово от държавата от името на страната, ако нетният разполагаем месечен доход на последната не надвишава 43 % от средния брутен месечен национален доход, публикуван от Централната статистическа служба на Унгария (Központi Statisztikai Hivatal) през втората година, предшестваща референтната година (около 231 000 HUF през 2013 г.), т.е. 99 330 HUF, и при условие че страната няма имущество. (Членове 11 и 6 от Закон № LXXX от 2003 г. за правната помощ (A jogi segítségnyújtásról szóló 2003. évi LXXX. törvény))

Плащанията за правна помощ могат да бъдат направени предварително.

Приложим праг на доходите за обвиняемите в наказателните производства

При наказателни производства заподозреният или обвиняемият може да получи безплатно процесуално представителство въз основа на праговете на доходите, приложими при граждански производства.

Приложим праг на доходите за жертвите в наказателните производства

Ако в отделно производство се установи, че кандидатът за правна помощ е жертва на престъпление и има право на услуги за оказване на подкрепа на жертвите на престъпления, таксата за правната помощ се поема от държавата от името на страната, при условие че нетният разполагаем месечен доход на лицето не надвишава 86 % от средния брутен месечен национален доход, публикуван от Централната статистическа служба на Унгария, през втората година, предшестваща референтната година (около 231 000 HUF през 2013 г.), т.е. 198 660 HUF. (Член 9/A от Закон № LXXX от 2003 г. за правната помощ)

Правната помощ за жертви на престъпления включва процесуално представителство.

Други условия за предоставяне на правна помощ на жертви на престъпления

Освен установените прагове на доходите, жертвата трябва да отговаря на още две условия:

 • жертвата трябва да подаде сигнал/жалба;
 • жертвата трябва да получи удостоверение от органа, отговорен за подпомагане на жертви. Удостоверението трябва да съдържа доказателство за изпълнението на определени условия (че жертвата се е обърнала към компетентния орган в рамките на срока, предвиден в закона).

Други условия за предоставяне на правна помощ на обвиняемите в наказателните производства

Няма други условия за предоставяне на правна помощ на обвиняемите в наказателните производства.

Безплатни съдебни производства

По следните граждански дела не се начисляват такси в пълен или намален размер:

 • таксата е в размер на 10 % от таксата за съдебното производство, ако съдът отхвърли исковата молба служебно, без да призовава страните;
 • обжалване на решение за правна помощ или за отсрочване на плащането на разходите (illetékfeljegyzési jog), т.е. когато държавата изплаща разходите авансово от името на страната;
 • насрещни брачни искове в рамките на производство за развод;
 • производства, свързани с обявяване на смърт и установяване на факта на смърт, ако изчезването или смъртта са настъпили в резултат на война или природно бедствие;
 • производства по регистрация на фондации, публични фондации, организации на гражданското общество, публични органи, Европейски групи за териториално сътрудничество (ЕГТС) и организации, работещи по план за дялово участие на служителите, както и производства по одобрение на участието в Европейска група за териториално сътрудничество;
 • заявления за заличаване на прекратено поради ликвидация търговско дружество, включително заявления за заличаване, подадени в рамките на опростена процедура по ликвидация (egyszerűsített végelszámolás) заедно с уведомлението до администратора;
 • заявления за коригиране или допълване на решение;
 • производства във връзка с избирателни списъци;
 • производства по уведомяване за промени след вписване в регистъра на служебните лица, осъществяващи правна помощ;
 • обжалване на определение за изпращане на делото на друг съд;
 • съдебен контрол на административни решения по дела за обезщетение;
 • производство по уреждане на общински дълг;
 • производства, започнати по искане на независим съдебен изпълнител във връзка с провеждано от него съдебно производство за принудително изпълнение, и производства по признаване във вътрешното право на изпълнителната сила на съдебно решение съгласно Регламент (ЕС) № 1215/2012, Регламент (ЕО) № 2201/2003 на Съвета и Регламент (ЕО) № 4/2009 на Съвета;
 • производства, образувани на основание на уважена конституционна жалба;
 • дела, свързани със защитата на личните данни и оповестяването на данни от обществен интерес;
 • съдебен контрол върху административни решения за предоставяне на правна помощ;
 • извънсъдебни производства за съдебен контрол на актове за налагане на привременни ограничителни мерки и за издаване на заповед за защита от насилие срещу роднини, посочена в отделен закон;
 • съдебен контрол върху административни решения за оказване на помощ на жертви на престъпления.

По следните наказателни дела не се начисляват такси:

 • жалби, искания за повторно разглеждане на делото и искания за преразглеждане, подадени от обвиняемия и защитника в производства, основани изключително на частно обвинение;
 • производства, основани изключително на частно обвинение, ако производството е прекратено от съда преди началото на изслушването в съдебно заседание или ако производството е прекратено в резултат на помилване;
 • молби за помилване и искания за съдебно освобождаване от наказателна отговорност, ако са подадени от осъденото лице или от защитника;
 • производства за предоставяне на лична правна помощ;
 • предоставяне на копия от документи на обвиняемия, защитника и законния представител на обвиняемите непълнолетни лица, еднократно.

Освобождаване от такси може да се предостави както поради лични обстоятелства (személyes illetékmentesség), така и поради предмета на производството (tárgyi illetékmentesség).

Лично освобождаване се предоставя, наред с другото, на сдружения, публични органи, църкви, църковни сдружения, църковни институции, фондации, публични фондации, бизнес асоциации с идеална цел и със статут на организация за обществени ползи или приоритетна организация за обществени ползи, НАТО и Европейските общности, техните институции и органи, агенции и отделни фондове.

Кога загубилата страна трябва да плати разходите на спечелилата страна?

Загубилата страна трябва да плати разходите, претърпени от спечелилата страна, ако в окончателното съдебно решение е била задължена да направи това в срок от 30 дни. Загубилата страна заплаща разходите директно на спечелилата страна. Ако разходите не бъдат заплатени, може да бъде образувано изпълнително производство срещу загубилата страна.

Хонорари за вещи лица

Хонорарите за вещи лица обикновено се заплащат от загубилата страна, но в определени случаи ,когато държавата е задължена да плати разходите, те се поемат от нея. Когато разходите са авансово изплатени от държавата, хонорарите за вещи лица също са включени. Вещите лица могат да начислят като разходи необходимите и надлежно обосновани разноски, направени при изготвянето на експертизата. За съдебните медици, съдебно-медицинските услуги и специалните консултанти се заплаща фиксирана сума за покриване на разходи, които не са подкрепени с фактура, но са направени по необходимост, като например пощенски разходи, телефонни разходи и разходи за канцеларски материали. Фиксираната сума е 35 % от хонорара на вещото лице, но не повече от 100 000 HUF.

Вещото лице може да поиска аванс в размер до 50 % от очакваната стойност на разходите, но не повече от 150 000 HUF.

Разходи за писмени и устни преводи

Хонорарите за писмени и устни преводи обикновено се заплащат от загубилата страна, но в определени случаи, когато държавата е задължена да плати разходите, те се поемат от нея. Когато разходите са авансово изплатени от държавата, тези хонорари също са включени.

Връзки по темата

Уебсайт на Адвокатската колегия на Будапеща

Свързани документи

Доклад на Унгария за проучване относно прозрачността на разноските  PDF (533 Kb) en

Последна актуализация: 22/09/2022

Версията на националния език на тази страница се поддържа от съответната държава-членка. Преводите са направени от Европейската комисия. Възможно е евентуални промени, въведени в оригинала от компетентните национални органи, все още да не са отразени в преводите.Европейската комисия не поема каквато и да е отговорност по отношение на информация или данни, които се съдържат или споменават в този документ. Моля, посетете рубриката „Правна информация“, за да видите правилата за авторските права за държвата-членка, отговорна за тази страница.