Моля, имайте предвид, че оригиналната езикова версия на тази страница унгарски е била наскоро променена. Езиковата версия, която търсите, в момента се подготвя от нашите преводачи.
Swipe to change

Разходи

Унгария

Настоящата страница съдържа информация относно разходите за правосъдие в Унгария.

Съдържание, предоставено от
Унгария

Законодателна рамка, уреждаща хонорарите на юридическите професии

 • Съдебни изпълнители

Размерът на хонорара на съдебния изпълнител зависи от целта на постановеното нареждане за принудително изпълнение (дали е за събиране на дълг или за принудително изпълнение на конкретно действие). Ако изпълнението включва събиране на дълг, хонорарът на съдебния изпълнител е пропорционален на размера на дълга, който следва да се събере. Ако изпълнението включва по-голям иск, съдебният изпълнител получава по-висок хонорар. Ако ангажиментът включва принудително изпълнение на конкретно действие, хонорарът зависи от това колко време ще отнеме то.

 • Адвокати

Унгарската дума „ügyvéd“ обхваща адвокати, юрисконсулти, адвокати, които имат право да пледират пред висши съдебни инстанции, юристи и съдебни защитници. Като общо правило, адвокатският хонорар се определя със споразумение между страната и адвоката. Ако не бъде постигната договорка, хонорарът се определя от съда въз основа на предвиденото в закона (5 процента от сумата на иска и поне 10 000 HUF). Страните могат да помолят съдията да наложи хонорара, предвиден в закона, ако те не желаят уреждането на спора да стане публично.

Фиксирани разходи

Фиксирани разходи при граждански производства

Фиксирани разходи за страни по граждански производства

При дела от първа инстанция, таксата (illeték) за съдебно производство е 6 процента от стойността на иска (минимум 10 000 HUF и максимум 900 000 HUF). Ако стойността на иска не може да бъде определена, законът разпорежда, че може да се таксува 6 % от фиктивна сума.

Разходите/таксите на съда винаги се определят по закон, както и в следните случаи:

 • Производства за развод (házassági bontóper): 12 000 HUF
 • Трудовоправни производства (munkaügyi per): 7 000 HUF
 • Административни производства, освен данъчни дела и дела, свързани с конкуренцията: 20 000 HUF
 • Административни извънсъдебни производства (közigazgatási határozat bírósági felülvizsgálata iránti eljárás): 7500 HUF
 • Разходи за обществена поръчка (általános meghatalmazás): 18 000 HUF
 • Производства по несъстоятелност: ликвидация 50 000 HUF; фалит 30 000 HUF
 • При дела, засягащи бизнес сдружения без статут на юридически лица (jogi személyiséggel nem rendelkező gazdálkodó szervezet): ликвидация 25 000 HUF, фалит 20 000 HUF
 • Арбитраж: 1 % (минимум 5000 HUF и максимум 250 000 HUF). Ако стойността на иска не може да бъде изчислена, таксата е 10 000 HUF
 • Заповед за плащане (fizetési meghagyás): 3 процента (минимум 5000 HUF и максимум 300 000 HUF)
 • Обжалване: 6 % (минимум 10 000 HUF, максимум 900 000 HUF)
 • Възобновяване на процедура (perújítás): таксите трябва да се заплатят отново
 • Предложение за преразглеждане (felülvizsgálati kérelem): 6 процента в случай на решениe (минимум 10 000 HUF, максимум 2 500 000 HUF); в случай на заповед (végzés), половината от разходите, платими за решения (минимум 7000 HUF, максимум 1 250 000 HUF).

Етап от гражданското производство, при който трябва да се платят фиксираните разходи

Задължението за плащане на съдебните разноски при граждански производства възниква при завеждане на делото. Поради това, съдебните разноски трябва да се заплатят заедно с подаването на иска. Ако страната не заплати съдебните разноски, или заплати по-малка сума от изискваната по закон, съдът трябва да помоли тази страна да заплати останалите съдебни задължения при подаване на молбата. Съдът също трябва да уведоми страната, че заявлението ще бъде отхвърлено, ако съдебните разноски не бъдат заплатени изцяло.

Плащането на адвокатския хонорар се основава на споразумение между страната и адвоката. Хонорарът на съдебния изпълнител трябва да се заплати предварително в началото на процедурата по изпълнение.

Фиксирани разходи при наказателни производства

Фиксирани разходи за страни по наказателни производства

В случай на производства, проведени изключително по частно обвинение и включващи частни действия (magánvádas eljárás):

 • Таксата за обвинителна процедура (feljelentés) (импийчмънт) е 5000 HUF
 • Таксата за подаване на жалба е 6000 HUF
 • Таксата за подаване на предложение за преразглеждане или възобновяване на дело е 7000 HUF

Ако от наказателно производство възникне гражданскоправен иск (polgári jogi igény), единствените платими такси са за подаване на заявлението и жалбата.

Етап от наказателното производство, при който трябва да се платят фиксираните разходи

Фиксираните разходи при наказателно производство трябва да се заплатят заедно с таксата за заявление.

Фиксирани разходи при конституционни дела

Съгласно член 29 от Закон № XXXII от 1989 г. (az 1989. évi XXXII. törvény 28. cikke), производствата пред Конституционния съд (Alkotmánybíróság) са освободени от такси.

Въпреки това, заявител, който не действа добросъвестно при предявяване на иск, може да бъде принуден да заплати такси.

Предварителна информация, която трябва да бъде предоставена от процесуалните представители

Права и задължения на страните

При упражняване на своята професия — със средствата и по начина, предвидени в закона — адвокатите помагат на клиентите си да отстояват своите права и да изпълняват своите задължения. Правните съветници (jogtanácsos) също помагат за отстояване на правата на организациите, които представляват.

Това задължение обхваща предоставянето на необходимата информация относно правата и задълженията, шансовете за успех и предвидимите процесуални разходи.

Основание за разходите

Къде мога да намеря информация относно основания за разходи в Унгария?

Информация относно основанията за разходи е налична на интернет страницата на Европейската съдебна мрежа (Európai Igazságügyi Hálózat):

Интернет страницата на Адвокатската колегия на Будапеща (Budapesti Ügyvédi Kamara) също съдържа информация относно адвокатските хонорари.

На какви езици мога да получа информация относно основания за разходи в Унгария?

Информация относно основанията за разходи е налична на интернет страницата на Европейската съдебна мрежа. Там можете да намерите съответната информация на всеки официален език на Европейския съюз.

Интернет страницата на Адвокатската колегия на Будапеща съдържа информация за разходите само на унгарски език.

Къде мога да намеря информация относно медиацията?

Информация относно медиацията може да бъде намерена на следните уебсайтове:

Къде мога да намеря допълнителна информация относно разходите?

Съществуващ уебсайт за информация относно разходите

Можете да намерите допълнителна информация относно разходите на уебсайта на Адвокатската колегия на Будапеща.

Къде мога да намеря информация относно средната продължителност на различните видове производства?

Информация относно продължителността на производства може да бъде намерена на уебсайта на съдилищата на Унгарската република (Magyar Köztársaság Bíróságai).

Други полезни връзка са:

Информацията относно статистическите таблици е налична само на унгарски език.

Данък добавена стойност (hozzáadottérték-adó)

Как се предоставя тази информация?

Посочените по-горе разходи за адвокати са нетни, тоест ще бъде начислен ДДС (HÉA).

Какви са приложимите ставки?

До 1 юли 2009 г. ДДС ставката в Унгария беше 20 процента, след което беше повишена на 25 процента.

Правна помощ (költségmentesség)

Приложим праг на доходите в областта на гражданското правосъдие

Съществуват два минимума:

 1. Нетната сума на минималната пенсия за осигурителен стаж и възраст (сумата сега е 28 500 форинта), под която цялата правна помощ е безплатна.
 2. 43 процента от средния национален доход (сумата сега е 72 000), над която не се предоставя помощ.

Плащанията на правна помощ могат да бъдат направени предварително.

Приложим праг на доходите в областта на наказателното правосъдие за ответници

При наказателни производства, заподозреният или обвиняемият може да получи безплатно процесуално представителство, ако:

 • Той/тя се освобождава от такси в зависимост от неговото/нейното лично положение — в случай на лица, които живеят самостоятелно, прагът на доходите е два пъти нетната минимална пенсия (сега сумата е 28 500 форинта, което се равнява на приблизително 100 EUR); в случай на лица, живеещи в едно домакинство, прагът на доходите е нетната минимална пенсия на човек.
 • Когато процесуалното представителство е задължително и обвиняемият не разполага с правен защитник: в този случай, ако обвиняемият бъде осъден, той трябва да върне на държавата сумата, равняваща се на предоставената правна помощ.

Приложим праг на доходите в областта на наказателното правосъдие за жертви на престъпление

Прагът на доходите е 86 процента от средния национален доход (приблизително 130 000 форинта). Правната помощ за жертви включва процесуално представителство.

Други условия, свързани с предоставянето на правна помощ на жертви на престъпление

Освен установените прагове на доходите, жертвата трябва да покрие още две условия:

 • Трябва да отправи обвинение/оплакване
 • Трябва да получи удостоверение от органа, отговорен за подпомагане на жертви. Удостоверението трябва да съдържа доказателство за наличието на определени условия (че жертвата се е обърнала към компетентния орган в рамките на срока, предвиден в закона)

Други условия, свързани с предоставянето на правна помощ на ответници

Няма други условия, свързани с предоставянето на правна помощ на ответници.

Безплатни съдебни производства

Следните са освободени от съдебни такси по граждански дела:

 • Съдебни производства, при които съдът съдебно отхвърли или е отхвърлил исковата молба, без да е издал призовка
 • Производство по обжалване на решения, в случай на освобождаване от съдебни такси и право на предплащане на задълженията (когато държавата предплаща задълженията вместо страната)
 • Насрещният иск, заведен по отношение на брака, в производство по развод
 • Производство по отношение на установяване и обявяване на смъртта, ако изчезването или смъртта са настъпили в резултат на война или природно бедствие
 • Производство за регистрация на фондации, публични фондации, неправителствени организации, публични корпорации, европейски групировки за териториално сътрудничество. Освен това са освободени производствата за регистрация на организации по Плана за притежаване на акции от служителите и за одобрение на участието в европейска групировка за териториално сътрудничество
 • Искови молби за разпускане на закрити предприятия, включително молбите, заведени по опростеното производство за разпускане с посочено име на получателя
 • Искови молби за поправки и/или добавяния в решения
 • Производства, свързани с изборни списъци
 • Производства, свързани със съобщени промени при вписване в регистъра на правните съветници
 • Обжалване на решения, налагащи трансфер
 • Съдебен контрол на административни решения, взети по дела за обезщетение
 • Производства за уреждане на данъчни задължения на местните власти
 • Производства, заведени от независими съдебни изпълнители, във връзка с производства за принудително изпълнение и производства, заведени за изпълнението на съдебни решения (съдебно уреждане), приети в съответствие с Регламент (ЕО) № 44/2001 на Съвета относно компетентността, признаването и изпълнението на съдебни решения по граждански и търговски дела, Регламент (ЕО) № 805/2004 на Европейския съвет и на Съвета от 21 април 2004 г. за въвеждане на европейско изпълнително основание при безспорни вземания и Регламент (ЕО) № 2201/2003 на Съвета от 27 ноември 2003 г. относно компетентността, признаването и изпълнението на съдебни решения по брачни дела и делата, свързани с родителската отговорност, с който се отменя Регламент (ЕО) № 1347/2000
 • Производства, започнати въз основа на благоприятно решение, издадено от Конституционния съд
 • Всички дела, свързани със защитата на личните данни и достъпа до информация от обществен интерес
 • Съдебен контрол на административно решение за отпускането на правна помощ
 • Извънсъдебни процедури за контрол на решения за предварително съдебно разпореждане или временна заповед за задържане или съдебно разпореждане с превантивна цел, предоставени в резултат на специфично друго законодателство във връзка със домашното насилие
 • Съдебен контрол на административно решение, прието по въпросите на помощта за жертвите на престъпления

Следните са освободени от съдебни такси по наказателни дела:

 • Производства, проведени изключително по частно обвинение, обжалване, искова молба за възобновяване на дело и иск за преразглеждане, заведен от обвиняемия и правния защитник
 • Производства, проведени изключително по частно обвинение, ако съдът отхвърли иска, преди да е започнало личното изслушването на страната или ако делото се прекрати поради помилване
 • Иск за помилване или за освобождаване от присъствие в съда, ако е подаден от обвиняемия или правния защитник
 • Производство за разрешаване на освобождаване от обвинения на дадено лице
 • Еднократно предоставяне на копия на документи на обвиняемия, адвоката на защитата или правния представител на непълнолетно лице, обвинено в извършването на престъпление
 • Копие на обвинителния акт, предоставено на обвинителя

Освен освобождаване от такси по тематичен признак, може да бъде предоставено и персонално освобождаване от такси. Такова се дава между другото на неправителствени организации, публични корпорации, църкви, асоциации на църкви, религиозни институции, фондации, обществени фондации, бизнес асоциации с идеална цел и със статут на организация за обществени ползи или приоритетна организация за обществени ползи, НАТО, Европейските общности, техните институции и органи, агенции и отделни фондове.

Кога загубилата страна трябва да плати разходите на спечелилата страна?

В своето окончателно решение, съдът изисква загубилата страна да плати разходите, претърпени от спечелилата страна, в рамките на срок от 30 дни. Загубилата страна заплаща разходите директно на спечелилата страна и, ако не успее да направи това, се образува производство за принудително изпълнение.

Хонорари за вещи лица

Като общо правило, хонорарите за вещи лица се заплащат от загубилата страна и ако (в специфични случаи) държавата е отговорна за заплащане на разходите, тя също поема разходите за вещи лица. Когато разходите се заплащат предварително от държавата, хонорарите за вещи лица също са включени.

Разходи за писмени и устни преводи

Като общо правило, разходите за писмени и устни преводачи се заплащат от загубилата страна и ако (в специфични случаи) държавата е отговорна за заплащане на разходите, тя също поема разходите за вещи лица. Когато разходите се заплащат предварително от държавата, тези разходи също са включени.

Връзки по темата

Интернет страница на Адвокатската колегия на Будапеща (A Budapesti Ügyvédi Kamara honlapja)

Документи по темата

Унгарски доклад относно проучването на прозрачността на разходите PDF (533 Kb) en (Magyarország jelentése a költségek átláthatóságáról szóló tanulmányról)

Последна актуализация: 07/06/2019

Версията на националния език на тази страница се поддържа от съответната държава-членка. Преводите са направени от Европейската комисия. Възможно е евентуални промени, въведени в оригинала от компетентните национални органи, все още да не са отразени в преводите.Европейската комисия не поема каквато и да е отговорност по отношение на информация или данни, които се съдържат или споменават в този документ. Моля, посетете рубриката „Правна информация“, за да видите правилата за авторските права за държвата-членка, отговорна за тази страница.