Разходи

Ирландия

Настоящата страница предоставя информация относно съдебните разноски в Ирландия.

Съдържание, предоставено от
Ирландия

Законодателна рамка, уреждаща хонорарите на юридическите професии

Солиситъри (Solicitors)

Основанието за плащане на хонорари на солиситърите може да е свързано с разрешаването на спорове (т.е. съвети и представителство във връзка със спорове пред съд, трибунал или арбитраж) и с услуги, които не са свързани с разрешаване на спорове. Що се отнася до разрешаването на спорове, разноските могат да бъдат допълнително разделени на разноски солиситър — клиент (т.е. разноски, дължими от страната на нейния солиситър) и разноски страна — страна (т.е. разноски, които се присъждат на едната страна по производство срещу другата страна по това производство).

Разрешаване на спорове

Основно първично законодателство*

 • Закон за адвокатите и солиситърите (Attorneys’ and Solicitors’ Act) от 1849 г.;
 • Закон за адвокатите и солиситърите (Attorneys’ and Solicitors’ Act) от 1870 г.;
 • член 68, Закон за солиситърите (Изменение) (Solicitors’ (Amendment) Act) от 1994 г.;
 • член 94, Закон за съдилищата (Courts of Justice Act) от 1924 г.;
 • член 78, Закон за съдилищата (Courts of Justice Act) от 1936 г.;
 • параграф 8, осмо приложение, Закон за съдилищата (Допълнителни разпоредби) (Courts (Supplemental Provisions) Act) от 1961 г.;
 • член 17, Закон за съдилищата (Courts Act) от 1981 г.;
 • член 14, Закон за съдилищата (Courts Act) от 1991 г.;
 • член 68, Закон за солиситърите (Изменение) (Solicitors’ (Amendment) Act) от 1994 г.;
 • членове 27 и 46, Закон за съдилищата и съдебните служители (Courts and Court Officers Act) от 1995 г.

Основно вторично законодателство*

 • Наредба 22, правила 4, 6 и правило 14, параграф 3; Наредба 27, правило 1A, Наредба 99 и допълнение W, Правилник на висшите съдилища (Rules of the Superior Courts);
 • Наредба 15, правила 14, 15 и 21 и Наредба 66, Правилник на окръжните съдилища;
 • Наредби 51 и 52 и приложение E, Правилник за районните съдилища (District Court Rules);

Съдебна практика

 • Решения на съдилищата за тълкуване на съответното законодателство

Работа, която не е свързана с разрешаване на спорове

Основно първично законодателство*

Закон за възнаграждение на солиситърите (Solicitors’ Remuneration Act) от 1881 г.

Основно вторично законодателство*:

 • Обща наредба за възнаграждението на солиситърите (Solicitors’ Remuneration General Order) от 1884 г.;
 • Обща наредба за възнаграждението на солиситърите от 1960 г.;
 • Обща наредба за възнаграждението на солиситърите от 1964 г.;
 • Обща наредба за възнаграждението на солиситърите от 1970 г.;
 • Обща наредба за възнаграждението на солиситърите от 1972 г.;
 • Обща наредба за възнаграждението на солиситърите от 1978 г.;
 • Обща наредба за възнаграждението на солиситърите от 1982 г.;
 • Обща наредба за възнаграждението на солиситърите от 1984 г.;
 • Обща наредба за възнаграждението на солиситърите от 1986 г.;
 • Правила 210 и 239, Правилник за имотните регистри, 1972 г.

Съдебна практика

 • Решения на съдилищата за тълкуване на съответното законодателство

* Позоваването на законодателство касае съответния закон, наредба или правилник, с последващи изменения. Законодателството след 1922 г. е достъпно чрез електронния Ирландски сборник със закони и на уебсайта на Парламента (Houses of the Oireachtas).

Адвокати

Понятието „адвокати“ описва общо двете категории юристи в правната система на Ирландия, солиситъри и адвокати с право да пледират пред висши съдебни инстанции.

Адвокати с право да пледират пред висши съдебни инстанции

Хонорарите на адвокатите с право да пледират пред висши съдебни инстанции се разглеждат като разноски на солиситъра, на когото се издава фактура, и като такива се уреждат от законодателството, регулиращо хонорарите на солиситърите, и от решенията на съдилищата относно средствата, които трябва да се отделят за хонорари на съветници: вж. по-специално член 27, Закон за съдилищата и съдебните служители от 1995 г. и дело Kelly/Breen [1978 г.] I.L.R.M. 63; държавата (Gallagher Shatter & Co.)/ de Valera [1991 г.] 2 I.R. 198; в Superquinn/Bray U.D.C. (№ 2) [2001 г.] 1 I.R. 459

Съдебни изпълнители

Хонорарите на шерифа, съдебния куриер и съдебните изпълнители за изпълнение на изпълнителни наредби на съда се уреждат от Наредбата за хонорарите и разходите на шерифа от 2005 г. и включват разпоредба за хонорарите, платими при депозиране на заповедта за изпълнение и таксата, разходи за пътуване, превоз и съхранение/охрана на иззетите стоки или добитък.

Юрисконсулти

В ирландската правна система няма специфична отделна категория юрисконсулти.

Фиксирани разноски

Фиксирани разноски по граждански производства

Фиксирани разноски за страните по граждански производства

С изключение на точките, посочени в Наредба 27, правило 1A, параграф 3 и правило 9 (разноски, дължими от страната, подала молба, след като другата страна е подала искане за неприсъствено решение поради неподаване на молба) и допълнение W, Правилник на висшите съдилища и приложение E, Правилник на районните съдилища, разноските като цяло не са ограничени.

Дължимите разноски също така включват разходи като съдебни такси, които са определени с наредбите за таксите съответно на Върховния и Висшия съд, окръжния съд и районния съд.

Тук можете да намерите допълнителна информация за размера на съдебните такси.

Етап от гражданското производство, на който трябва да бъдат платени фиксираните разноски

В случаите по наредба 27, правило 1A, параграф 3 и правило 9 (разноски, дължими от страната, подала молба, след като другата страна е подала искане за неприсъствено решение поради неподаване на тази молба) разноските се плащат при подаване на искането за неприсъствено решение поради неподаване на съответната молба.

Разноските, посочени в допълнение W, Правилник на висшите съдилища, се събират:

 • от клиента от страна на солиситъра, при получаване на сметката за разходите един месец след получаване на сметката, ако в този срок клиентът не е потърсил данъчно облагане (оценка) на сметката (член 2, Закон за адвокатите и солиситърите от 1849 г.). Клиентът обаче при всички случаи разполага със срок от дванадесет месеца от получаването на сметката, в който може да поиска и да получи данъчно облагане. След изтичането на срока от дванадесет месеца или след плащането на сумата по сметката съдът може, ако конкретните обстоятелства по делото го изискват, да предаде сметката за данъчно облагане, при условие че заявлението до съда е направено в срок от дванадесет календарни месеца след плащането;
 • когато на едната страна са присъдени разноски срещу другата страна — при издаването на удостоверение за данъчно облагане на разноските или в съответствие с всяко споразумение за плащане, постигнато между страните.

Разноските, посочени в приложение E, Правилник за районните съдилища, са дължими:

 • когато се постанови неприсъствено решение поради неявяване на ответника — от неизправната страна при издаването на неприсъственото решение;
 • в случай на други разноски — от страната, която е осъдена да плати разноските, при издаване от съда на разпореждане за тези разноски.

Фиксирани разноски по наказателни производства

Фиксирани разноски за страните по наказателни производства

За наказателните производства няма фиксирани разноски. При наказателните производства не се начисляват съдебни такси.

(При общи наказателни производства районният съд може да издаде заповед за разноски срещу някоя от страните, с изключение на директора на прокуратурата или полицейски служител, който извършва наказателното преследване. Окръжният съд и централният наказателен съд (съдилищата с компетентност да издават обвинителни актове) имат право да присъждат разноски:

 • в случай на оправдателна присъда (която може да бъде обжалвана пред Наказателния апелативен съд);
 • ако обвинителният акт съдържа ненужни въпроси, ако е ненужно дълъг или има съществени пропуски;
 • когато производството е отложено поради изменения в обвинителния акт; или
 • когато въз основа на обвинителния акт се образува отделно производство).

Фиксирани разноски по конституционни производства

Фиксирани разноски за страните по конституционни производства

Компетентност по отношение на конституционни производства имат Висшият съд и Върховният съд. За тези производства не се прилага специален режим за разноски или такси. Фиксираните разноски, допустими при такива производства, са предвидени в допълнение W, Правилник за върховните съдилища. Дължимите съдебни такси са таксите, определени с наредбата на Върховния и Висшия съд (за таксите).

Тук можете да намерите допълнителна информация за размера на съдебните такси.

Етап от конституционното производство, на който трябва да бъдат платени фиксираните разноски

Съдебните такси като цяло са дължими при подаването на съответния документ.

Предварителна информация, която трябва да бъде предоставена от процесуалните представители

Права и задължения на страните

В член 68 от Закона за солиситърите (Изменение) от 1994 г. се предвижда:

 1. „68.—(1) При приемането на инструкции за предоставяне на правна услуга на клиент, или веднага след като това стане изпълнимо, солиситърът трябва да представи на клиента писмени данни относно:
  1. действителните такси, или
  2. когато предоставянето на данни за действителните такси не е възможно или изпълнимо при конкретните обстоятелства — прогноза (колкото е възможно по-точна) за таксите, или
  3. когато предоставянето на данни за действителните такси или прогноза за тези такси не е възможно или изпълнимо при конкретните обстоятелства — основанието, на което солиситърът или неговата кантора ще изчислят таксите за предоставянето на такива правни услуги, а когато тези услуги включват разрешаване на спорове — с данни в писмен вид относно обстоятелствата, при които от клиента може да бъде изискано да плати разноските на друга страна или страни, и обстоятелствата, ако има такива, при които задължението на клиента да плати таксите на солиситъра за тези услуги няма да бъде покрито от сумата, ако има такава, на разноските, платени при разрешаването на спора от друга страна или страни (или застрахователи на такава страна или страни).
 2. Солиситърът не трябва да действа за клиента във връзка с разрешаване на каквито и да е спорове (които не са свързани с производства само за събиране на вземане или ликвидни задължения) въз основа на това, че изцяло или частично таксите на клиента ще бъдат изчислени като договорен процент или дял от обезщетението или другите финансови средства, които могат да му бъдат изплатени, и всички такси, поискани в нарушение на настоящия параграф, няма да бъдат уважени в случай на предприети срещу клиента действия за събиране на такива такси.
 3. Солиситърът не приспада и не отделя за своите такси или част от тях каквато и да било сума от обезщетението или другите финансови средства, които се изплащат на неговия клиент вследствие на разрешаване на спор, извършено от този солиситър от името на този клиент.
 4. Параграф 3 от настоящия член не възпрепятства солиситъра да договори с клиента в който и да било момент определена част от таксите да му бъдат платени от обезщетение или други финансови средства, които могат да бъдат изплатени на клиента вследствие на разрешаване на спор, извършено с помощта на солиситъра или неговата кантора от името на този клиент.
 5. Всяко споразумение съгласно параграф 4 от настоящия член няма да подлежи на принудително изпълнение срещу клиент на солиситъра, освен ако това споразумение не е писмено и не включва прогноза (колкото е възможно по-точна) какво солиситърът основателно смята, че може да бъде събрано от друга страна или други страни (или от застрахователи на тази страна или тези страни) във връзка с таксите на солиситъра, в случай че клиентът получи обезщетение или други финансови средства вследствие на разрешаването на спора.
 6. Независимо от всякакви други правни разпоредби в тази връзка солиситърът представя сметка за разходите на клиента, веднага щом това стане изпълнимо след приключването на разрешаването на спора с негова помощ от името на този клиент—
  1. обобщение на правните услуги, предоставени на клиента във връзка с разрешаването на спора,
  2. общия размер на обезщетението или другите финансови средства, събрани от клиента вследствие на разрешаването на спора, и
  3. подробности за цялата такса или част от нея, събрана отсолиситъра от името на клиента от всяка друга страна или страни (или от застрахователи на тази страна или страни),
  4. и сметката за разходите трябва да посочва отделно сумите за такси, изготвяне на документи, плащания и разходи, възникнали във връзка с предоставянето на такива правни услуги
 7. Нищо в настоящия член не възпрепятства което и да било лице да упражни всяко съществуващо съгласно закона право да изиска от солиситъра да представи сметка за разходите за данъчно облагане, независимо дали е на основа страна — страна, или на основа солиситър — клиент, или да ограничи правата на което и да е лице или обществото съгласно член 9 от настоящия закон.
 8. Когато солиситър е издал сметка за разходите на клиент във връзка с предоставянето на правни услуги и клиентът оспори сумата (или част от нея) за тази сметка за разходи, солиситърът следва да —
  1. предприеме всички необходими стъпки, за да разреши проблема чрез споразумение с клиента, и да
  2. уведоми клиента писмено за:

i) правото на клиента да изиска от солиситъра да представи сметката за разходите или част от нея пред данъчния инспектор на Висшия съд за данъчно облагане на основа солиситър — клиент, и

ii) правото на клиента да подаде жалба до Асоциацията съгласно член 9 от настоящия закон за това, че му е била издадена сметка за разходи, която според него е завишена.

 1. В настоящия член в „такси“ се включват такси, изготвяне на документи, плащания и разходи.
 2. Разпоредбите на настоящия член се прилагат независимо от разпоредбите на Закона за адвокатите и солиситърите (Ирландия) от 1849 г. и Закона за адвокатите и солиситърите от 1870 г.“

параграф 12.6 от Кодекса за поведение на общия съвет на адвокатската колегия на Ирландия предвижда:

„12.6 При приемането на инструкции за предоставяне на правни услуги или веднага щом стане изпълнимо след това, при поискване адвокатът с право да пледира пред висши съдебни инстанции предоставя на съветващия солиситър или на клиента, в случай на достъп съгласно Схемата за пряк професионален достъп, данни в писмен вид, които потвърждават:

 1. действителните такси, или
 2. когато предоставянето на данни за действителните такси не е възможно или изпълнимо при конкретните обстоятелства — прогноза (колкото е възможно по-точна) за таксите, или
 3. когато предоставянето на данни за действителните такси или прогноза за тези такси не е възможно или изпълнимо при конкретните обстоятелства — основанието, на което ще бъдат изчислени таксите.

Форматът, в който ще бъдат представени данните, се определя от съответния адвокат с право да пледира пред висши съдебни инстанции.“

Основание за разноските

Къде мога да намеря информация относно основанието за разноските в Ирландия?

Информацията е достъпна на уебсайта на Данъчната инспекция заедно с литература, която може да бъде свалена.

На какви езици мога да получа информация относно основанието за разноските в Ирландия?

Информацията относно основанието за разноските в Ирландия е достъпна на английски език.

Къде мога да намеря информация относно медиацията?

 • В член 7, параграф 1 от Закона за съдебната раздяла и семейната правна реформа (Judicial Separation and Family Law Reform Act) от 1989 г. се предвижда, че когато до съда се подаде молба за постановяване на съдебна раздяла, съдът проучва възможността за споразумение между засегнатите съпрузи и съответно може да отложи производството по всяко време с цел да даде на съпрузите възможността, ако и двамата са съгласни, да постигнат споразумение помежду си със или без помощта на трета страна.
 • В член 7, параграф 3 се предвижда съдът да отложи производството, за да даде възможност на съпрузите, ако и двамата са съгласни, да сключат споразумение със или без помощта на трета страна относно условията за раздялата, доколкото това е възможно.
 • В параграфи 1 и 3 на член 8 от Закона за семейното право (Развод) от 1996 г. се съдържат подобни разпоредби по отношението на бракоразводните производства.
 • В членове 15 и 16 от Закона за гражданската отговорност и съдилищата от 2004 г. се предвиждат процедура по медиация по отношение на съдебни спорове относно телесни повреди.
 • С Наредба 63A, правило 6, параграф 1, точка xiii) и Наредба 63B, правило 6, параграф 1, точка xiii) се дава възможност съответно на съдия от търговския списък и съдия в производства за конкуренция във Висшия съд при подаване на молба от някоя от страните или по собствена преценка да отложи производството или свързани с него въпроси за период, не по-дълъг от двадесет и осем дни, който счете за уместен, за да даде на страните време да обмислят дали такова производство или въпрос следва да бъдат отнесени към медиация, помирение или арбитраж, и ако страните решат да използват медиация, да удължи времето за изпълнение от страните на разпоредбите на тези правила или разпореждането на съда.

За допълнителна информация относно медиацията, моля, направете справка с уебсайта на Агенцията за семейна помощ.

Къде мога да намеря информация относно средната продължителност на различните видове производства?

Допълнителна информация е достъпна в Годишните доклади на Съдебната служба.

Данък върху добавената стойност

Как се предоставя тази информация? Какви са приложимите ставки?

Моля, направете справка с уебсайта на Ирландската данъчна и митническа служба.

Правна помощ

Приложим праг на доходите в областта на гражданското съдопроизводство

Прагът на разполагаемия доход за граждански дела е 18 000 EUR след приспадане на фиксирани обезщетения по отношение на зависими лица, настаняване, данъци и вноски за социални осигуровки.

Допълнителна информация е достъпна на уебсайта на Министерството на правосъдието, равенството и правната реформа и на уебсайта на Съвета за правна помощ.

Приложим праг на дохода в областта на наказателното съдопроизводство за обвиняеми

Схемата за правна помощ по наказателни дела, която се обслужва от Министерството на правосъдието, равенството и правната реформа, предвижда предоставяне на безплатна правна помощ при определени обстоятелства за защита на лица с недостатъчни средства при наказателни производства. Няма определен праг на дохода. Обвиненото лице има право да бъде уведомено от съда, пред който се явява, за евентуалното си право на правна помощ. Предоставянето на правна помощ дава възможност на кандидатите да потърсят услугите на солиситър и при определени обстоятелства на до двама съветници при подготовката и провеждането на защитата или обжалването. Съдилищата отговарят за предоставянето на правна помощ чрез съдебните органи. Молба за правна помощ може да бъде подадена до съда

 1. лично или
 2. от процесуалния представител на кандидата или
 3. чрез писмо до съдебния секретар.

Кандидатът за правна помощ трябва да докаже убедително пред съда, че не разполага с достатъчни средства, за да може да плати сам за правната помощ. Този въпрос се решава по преценка на всеки отделен съд и не се урежда от насоки за финансови критерии. Съдът също така трябва да бъде убеден, че поради „сериозността на таксите“ или „извънредните обстоятелства“ е от съществена важност за правосъдието кандидатът да получи правна помощ. При все това, когато обвинението е за убийство или когато жалбата е от Наказателния апелативен съд към Върховния съд, безплатната правна помощ се отпуска само на основание недостатъчни средства.

От кандидата за правна помощ може да бъде поискано да попълни декларация за доходи. Престъпление е кандидатът съзнателно да представи фалшива декларация или да прикрие съществен факт с цел да получи правна помощ. Такова престъпление подлежи на наказание глоба, затвор или и двете.

Приложим праг на доходите в областта на наказателното правосъдие за жертви

Няма определен праг на разполагаемия доход във връзка с жалбоподатели по определени дела за сексуално насилие, които кандидатстват за правна помощ от Съвета за правна помощ, по наказателни дела, при които защитата ще представи в съда факти, свързани със сексуалната история на жалбоподателя.

Други условия, свързани с предоставянето на правна помощ за жертви

Правна помощ се предоставя автоматично на жалбоподатели по някои дела за сексуално насилие. Всяка друга жертва трябва да отговаря на същите критерии като широката общественост.

Други условия, свързани с предоставянето на правна помощ за обвиняеми

Няма други условия и специфични условия за дела, свързани с ненавършили пълнолетие лица.

Безплатни съдебни производства

Съществуват изключения за плащането на съдебни такси при някои обстоятелства, включително семейноправни производства и някои дела, свързани с ненавършили пълнолетие лица. За пълна информация относно обстоятелствата, при които не се плащат съдебни такси, вж. наредбите за таксите и освобождаванията на уебсайта на Съдебната служба.

Кога загубилата страна трябва да плати разноските на спечелилата страна?

Въпросът за заплащането на разноските се преценява от съдилищата. Те упражняват своето право на преценка в съответствие с някои установени правила и принципи, произтичащи от съдебната практика на съдилищата. Например, основното правило е, че разноските следват събитието, т.е. загубилата страна плаща разноските на спечелилата страна. Това обаче е предмет на изключения, които зависят от обстоятелствата по делото. Например на спечелилата страна може да не бъдат възстановени всички направени разноски, ако съдът счете, че е забавила или ненужно е удължила производството, или, въпреки че е спечелила делото, може да е изгубила по определени въпроси в рамките на делото. По някои дела, например делата, включващи конституционни въпроси и разглеждане на въпроси от обществен интерес, загубилата страна може да получи някои или всичките си разноски.

Хонорар на вещо лице

При предоставяне на правна помощ по гражданско дело Съветът има списък с установени хонорари, които използва за различни категории вещи лица. Освен това Съветът си запазва правото на преценка дали да използва специален хонорар, когато конкретните изисквания на делото налагат участието на определено или специализирано вещо лице. В такива случаи хонорарът се договаря поотделно с вещото лице с оглед на необходимата дейност, изискваното равнище на експертен опит и стойността на делото за лицето, което получава правната помощ.

Когато при наказателни дела е дадено удостоверение за правна помощ, Схемата за правна помощ по наказателни дела обхваща уместни и разумни разноски, направени от солиситъра на защитата, включително хонорарите за вещи лица.

Разноски за писмени и устни преводи

По гражданските дела като цяло разноските за писмени и устни преводи са въпрос, който се договаря на първо място между писмените/устните преводачи и страната по делото. Но когато разноските на тази страна трябва да бъдат платени от друга страна поради решение на съда, хонорарите на писмения/устния преводач подлежат на данъчно облагане (оценка) от данъчния инспектор (т.е. оценителя на правните разноски).

Във всички случаи на предоставяне на правна помощ Съветът организира тръжна процедура и извършва подбор сред организациите, които участват в процедурата.

Когато по наказателни дела е дадено удостоверение за правна помощ, Схемата за правна помощ по наказателни дела обхваща уместни и разумни разноски, направени от солиситъра на защитата, включително хонорарите за писмен или устен превод.

Свързани приложения

Доклад на Ирландия за проучването относно прозрачността на разноските  PDF (400 Kb) en

Последна актуализация: 18/01/2024

Версията на националния език на тази страница се поддържа от съответната държава-членка. Преводите са направени от Европейската комисия. Възможно е евентуални промени, въведени в оригинала от компетентните национални органи, все още да не са отразени в преводите.Европейската комисия не поема каквато и да е отговорност по отношение на информация или данни, които се съдържат или споменават в този документ. Моля, посетете рубриката „Правна информация“, за да видите правилата за авторските права за държвата-членка, отговорна за тази страница.