Моля, имайте предвид, че оригиналната езикова версия на тази страница английски е била наскоро променена. Езиковата версия, която търсите, в момента се подготвя от нашите преводачи.
Моля, имайте предвид, че версиите на следните езици вече са преведени.
Swipe to change

Разходи

Ирландия

Настоящата страница предоставя информация относно съдебните разходи в Ирландия.

Съдържание, предоставено от
Ирландия
Не съществува официален превод на езиковата версия, която разглеждате.
Тук ще намерите машинен превод на съдържанието. Моля, имайте предвид, че той се предоставя само с цел осигуряване на контекст. Собственикът на настоящата страница не носи никаква отговорност за качеството на този машинно преведен текст.

Законодателна рамка, уреждаща хонорарите на юридическите професии

Юристи

Основата, на която на юристите се плащат хонорари, може да се категоризира по отношение на разрешаването на спорове (т.е. съвети и представителство във връзка с разрешаване на спорове пред съд, трибунал или арбитраж) и работа, която не е свързана с разрешаване на спорове. Що се отнася до разрешаването на спорове, разходите могат да бъдат допълнително категоризирани като разходи юрист-клиент (т.е. разходи, дължими от страната на нейния юрист) и разходи страна-страна (т.е. разходи, които се дават на едната страна по производство срещу другата страна по това производство).

Разрешаване на спорове

Основно първично законодателство

 • Закон за адвокатите и юристите от 1849 г.;
 • Закон за адвокатите и юристите от 1870 г.;
 • Раздел 68, Закон за юристите (изменение) от 1994 г.;
 • Раздел 94, Закон за съдилищата от 1924 г.;
 • Раздел 78, Закон за съдилищата от 1936 г.;
 • Параграф 8, осма точка, Закон за съдилищата (допълнителни разпоредби) от 1961 г.;
 • Раздел 17, Закон за съдилищата от 1981 г.;
 • Раздел 14, Закон за съдилищата от 1991 г.;
 • Раздел 68, Закон за адвокатите (изменение) от 1994 г.;
 • Раздели 27 и 46, Закон за съдилищата и съдебните служители от 1995 г.

Основно вторично законодателство

 • Наредба 22, правила 4, 6 и правило 14, параграф 3; Наредба 27, правило 1A, Наредба 99 и допълнение W, Правилник на висшите съдилища;
 • Наредба 15, правила 14, 15 и 21 и Наредба 66, Правилник на областните съдилища;
 • Наредби 51 и 52 и точка E, Правилник за районните съдилища;

Съдебна практика

 • Решения на съдилищата за тълкувания на съответното законодателство

Работа, която не е свързана с разрешаване на спорове

Закон за възнаграждение на юристите от 1881 г.

Основно вторично законодателство*:

 • Обща наредба за възнаграждението на юристите от 1884 г.;
 • Обща наредба за възнаграждението на юристите от 1960 г.;
 • Обща наредба за възнаграждението на юристите от 1964 г.;
 • Обща наредба за възнаграждението на юристите от 1970 г.;
 • Обща наредба за възнаграждението на юристите от 1972 г.;
 • Обща наредба за възнаграждението на юристите от 1978 г.;
 • Обща наредба за възнаграждението на юристите от 1982 г.;
 • Обща наредба за възнаграждението на юристите от 1984 г.;
 • Обща наредба за възнаграждението на юристите от 1986 г.;
 • Правила 210 и 239, Правилник за имотните регистри, 1972 г.

Съдебна практика

 • Решения на съдилищата за тълкуване на съответното законодателство

* Позоваването на законодателство касае съответния закон, наредба или правилник, както са изменени. Законодателството след 1922 г. е достъпно чрез Онлайн сборник с ирландски закони и на уебсайта на Парламента (Houses of the Oireachtas).

Адвокати

Понятието „адвокати“ описва общо двете категории адвокати в правната система на Ирландия, адвокати и пледиращи адвокати.

Адвокати, които имат право да пледират пред висши съдебни инстанции

Хонорарите на адвокатите, които имат право да пледират пред висши съдебни инстанции, се разглеждат като разходи на адвоката, на когото се издава фактура, и като такива се уреждат от законодателството, регулиращо хонорарите на юристите, и решенията на съдилищата относно средствата, които трябва да се отделят за хонорари на съветници: виж по-специално раздел 27, Закон за съдилищата и съдебните служители от 1995 г. и дело Kelly/Breen [1978 г.] I.L.R.M. 63; държавата (Gallagher Shatter & Co.)/ de Valera [1991 г.] 2 I.R. 198; в Superquinn/Bray U.D.C. (№ 2) [2001 г.] 1 I.R. 459

Съдебни изпълнители

Хонорарите на шерифа, съдебния куриер и съдебните изпълнители за изпълнение на изпълнителни наредби на съда се уреждат от Наредбата за хонорари и разходи на шерифа от 2005 г. и включват разпоредба за хонорари, платими при депозиране на изпълнителната наредба и такса, разходи за пътуване, превоз и съхранение/охрана на иззетите стоки или добитък.

Юрисконсулти

В ирландската правна система няма специфична отделна категория юрисконсулти.

Фиксирани разходи

Фиксирани разходи по граждански производства

Фиксирани разходи за страните по граждански производства

С изключение на точките, посочени в наредба 27, правило 1A, параграф 3 и правило 9 (разходи, дължими от страната, подала молба, след като другата страна е подала заявление за присъда в полза на ищеца поради липса на подадена молба) и допълнение W, Правилник на висшите съдилища и точка E, Правилник на районните съдилища, разходите като цяло не са ограничени.

Дължимите разходи също така включват плащания като съдебни такси, които са фиксирани с наредбите за таксите съответно на Върховния и Висшия съд, областния съд и районния съд.

Тук можете да намерите допълнителна информация за ставките на съдебните такси.

Етап от гражданското дело, на който трябва да бъдат платени фиксираните разходи

В случаите, обхванати от наредба 27, правило 1A, параграф 3 и правило 9 (разходи, дължими от страната, подала молба, след като другата страна е подала заявление за присъда в полза на ищеца поради липса на подадена молба), разходите се заплащат при подаване на заявлението за присъда в полза на ищеца поради липса на подадена молба.

Разходите, посочени в допълнение W, Правилник на висшите съдилища, се събират:

 • От клиента от страна на юриста при получаване на сметката за разходите един месец след получаване на сметката, ако в този срок клиентът не е потърсил данъчно облагане (оценка) на сметката (раздел 2, Закон за юристите от 1849 г.). Клиентът обаче при всички случаи разполага със срок от дванадесет месеца от получаването на сметката, в който може да поиска и получи данъчно облагане. След изтичането на срока от дванадесет месеца или след плащането на сумата по сметката, съдът може, ако специалните обстоятелства по делото го изискват, да предаде сметката за данъчно облагане, при условие че заявлението до съда е направено в срок от дванадесет календарни месеца след плащането;
 • Когато едната страна трябва да покрие разходите срещу другата страна, при издаването на удостоверение за данъчно облагане на разходите или в съответствие с споразумение, постигнато между страните относно плащането.

Разходите, посочени в точка E, Правилник за районните съдилища, са дължими:

 • Когато се постанови решение в полза на ищеца поради неявяване на ответника, разходите се заплащат от неизправната страна при издаване на решението в полза на ищеца
 • В случай на други разходи, те се заплащат от страната, на която съда е възложил разходите, при издаване на постановление за тази разходи от съда.

Фиксирани разходи по наказателни производства

Фиксирани разходи за страните по наказателни производства

За наказателните производства няма фиксирани разходи. При наказателните производства не се начисляват съдебни такси.

(При общи наказателни производства Районният съд може да издаде заповед за разходи срещу някоя от страните, освен за директора на прокуратурата или полицейски служител, който извършва наказателното преследване. Областният съд и централният наказателен съд (съдилищата с компетентност да изготвят обвинителни актове) имат право да възлагат разходи:

 • В случай на оправдателна присъда (това може да бъде обжалвано пред Наказателния апелативен съд);
 • Ако обвинителният акт съдържа ненужни въпроси, ако е ненужно дълъг или има съществени пропуски,
 • Когато процесът е отложен поради изменения в обвинителния акт; или
 • Когато въз основа на обвинителния акт се определи отделен процес).

Фиксирани разходи по конституционни производства

Фиксирани разходи за страните по конституционни производства

Компетентност по отношение на конституционни производства имат Висшия съд и Върховният съд. За тези производства не се прилага специален режим за разходи или такси. Фиксираните разходи, допустими при такива производства, са предвидени в допълнение W, Правилник за върховните съдилища. Дължимите съдебни такси са таксите, определени с наредбата на Върховния и Висшия съд (за таксите).

Тук можете да намерите допълнителна информация за ставките на съдебните такси.

Етап от конституционното дело, на който трябва да бъдат платени фиксираните разходи

Съдебните такси като цяло са дължими при подаването на съответния документ.

Предварителна информация, която трябва да бъде предоставена от процесуалните представители

Права и задължения на страните

Раздел 68 от Закона за юристите (изменение) от 1994 г. предвижда:

 1. „68.—(1) При приемането на инструкции за предоставяне на правна услуга на клиент или веднага щом е изпълнимо след това, юристът трябва да представи писмени данни на клиента относно:
  1. Действителните такси, или

б.     Когато предоставянето на данни относно действителните такси  не е възможно или изпълнимо при обстоятелствата, прогноза (колкото е възможно по-точна) за таксите, или

в.     Когато предоставянето на данни за действителните такси или прогноза за тези такси не е възможно или изпълнимо при обстоятелствата, основанието, на което ще бъдат изчислени таксите, които трябва да бъдат заплатени, от страна на юриста или неговата кантора за предоставянето на такива правни услуги, когато тези услуги включват разрешаване на спорове, с данни в писмен вид относно обстоятелствата, при които от клиента може да бъде изискано да плати разходите на друга страна или страни, и обстоятелствата, при които задължението на клиента да плати разходите на юриста за тези услуги няма да бъде покрито от размера, ако има такъв, на разходите, платени при разрешаването на спора от друга страна или страни (или застрахователи на такава страна или страни).

 1. Юристът не представлява клиента във връзка с разрешаване на спорове (които не свързани с производства за възстановяване на задължения или ликвидни задължения) въз основа на това, че цялата или част от таксата за клиента ще бъде изчислена като договорен процент или дял от обезщетение или други финансови средства, които могат да бъдат изплатени на клиента, и каквито и да било такси, поискани в нарушение на настоящия подраздел, няма да бъдат уважени в действия, предприети срещу клиента за събиране на такива такси.
 2. Юристът не приспада или отделя никаква сума по отношение на цялата или част от таксата си от обезщетение или други финансови средства, които се изплащат на клиента на този юрист вследствие на разрешаване на спор, извършено от юриста от името на този клиент.
 3. Подраздел (3) от настоящия раздел не възпрепятства адвоката да договори с клиента в който и да било момент определена част от таксата да му бъде платена от щети или други финансови средства, които могат да бъдат изплатени на клиента вследствие на разрешаване на спор, извършено от юриста или неговата кантора от името на този клиент.
 4. Всяко споразумение съгласно подраздел (4) от настоящия раздел няма да е приложимо срещу клиент на юриста, освен ако това споразумение не е писмено и не включва прогноза (колкото и е възможно по-точна) на сумата, която юристът разумно счита, че е дължима от страна или страни (или застрахователи на тази страна или страни) по отношение на таксите на юриста, в случай че този клиент получи обезщетение или други финансови средства вследствие на разрешаването на спора.
 5. Независимо от всякакви други правни разпоредби в тази връзка, юристът представя сметка за разходите на клиента веднага щом това стане изпълнимо след приключването на разрешаването на спора, извършено от него от името на този клиент—
  1. Обобщение на правните услуги, предоставени на клиента във връзка с разрешаването на спора,

б.     Общия размер на обезщетение или други финансови средства, събрани от клиента вследствие на разрешаването на спора, и

в.     Данни за цялата или част от таксата, събрана от юриста от името на клиента от друга страна или страни (или застрахователи на тази страна или страни),

г.      Сметката за разходите посочва отделно сумите за такси, изготвяне на документи, плащания и разходи, възникнали във връзка с предоставянето на такива правни услуги

 1. Нищо в настоящия раздел не възпрепятства което и да било лице да упражни всяко съществуващо право съгласно закона да изиска от юриста да представи сметката за разходите за данъчно облагане, независимо дали е на основа страна-страна или на основа юрист-клиент, или да ограничи правата на лице или общност съгласно член 9 от настоящия закон.
 2. Когато юрист е издал сметка за разходите на клиент във връзка с предоставянето на правни услуги и клиентът оспори сумата (или част от нея) на тази сметка за разходи, юристът следва да—
  1. Предприеме всички необходими стъпки, за да разреши проблема чрез споразумение с клиента, и да

б.     Уведоми клиента писмено за -

i)  Правото на клиента да изиска от юриста да представи сметката за разходите или част от нея пред данъчния инспектор на Висшия съд за данъчно облагане на основа юрист-клиент, и

ii) Правото на клиента да подаде жалба до Асоциацията съгласно раздел 9 от настоящия закон, че му е била издадена сметка за разходи, която според него е завишена.

 1. В раздел „такси“ са включени такси за изготвяне на документи, плащания и разходи.
 2. Разпоредбите на настоящия раздел се прилагат независимо от разпоредбите на Закона за адвокатите и юристите (Ирландия) от 1849 г. и Закона за адвокатите и юристите от 1870 г.“

Параграф 12.6 от Кодекса за поведение на общия съвет на адвокатската колегия на Ирландия предвижда:

„12.6 При приемането на инструкции за предоставяне на правни услуги или веднага щом стане изпълнимо след това, при поискване адвокатът, който има право да пледира пред висши съдебни инстанции, предоставя на съветващия юрист или на клиента, в случай на достъп съгласно Схемата за пряк професионален достъп, данни в писмен вид, които потвърждават:

  1. Действителните такси или

б.     Когато предоставянето на данни относно действителните такси  не е възможно или изпълнимо при обстоятелствата, прогноза (колкото е възможно по-точна) за таксите, или

в.     Когато предоставянето на данни за действителните такси или прогноза за тези такси не е възможно или изпълнимо при обстоятелствата, основанието, на което ще бъдат изчислени таксите,

Форматът, в който ще бъдат представени данните, се определя от съответния адвокат с право да пледира пред висши съдебни инстанции.“

Основание за разходите

Къде мога да намеря информация относно основанието за разходите в Ирландия?

Информацията е достъпна на уебсайта на Данъчната инспекция заедно с литература, която може да бъде свалена.

На какви езици мога да получа информация относно основанието за разходи в Ирландия?

Информацията относно основанието за разходите в Ирландия е достъпна на английски език.

Къде мога да намеря информация относно медиация?

 • Член 7, параграф 1 от Закона за съдебната раздяла и семейната правна реформа от 1989 г. предвижда, че когато до съда се подаде заявление за постановяване на съдебна раздяла, съдът проучва възможността за споразумение между засегнатите съпрузи и съответно може да отложи производството по всяко време с цел да даде на съпрузите възможността , ако и двамата са съгласни, да постигнат споразумение помежду си с или без помощта на трета страна. Член 7, параграф 3 предвижда съдът да отложи производството, за да даде възможност на съпрузите, ако и двамата са съгласни, да сключат споразумение с или без помощта на трета страна относно условията за раздялата, доколкото това е възможно.
 • Подраздели (1) и (3) на член 8 от Закона за Семейно право (Развод) от 1996 г. съдържа подобни разпоредби по отношението на производствата за развод.
 • Раздели 15 и 16 от Закона за гражданската отговорност и съдилищата от 2004 г. предвиждат процедура по медиация по отношение на спорове относно телесни повреди.
 • Наредба 63A, правило 6, параграф 1, точка xiii) и Наредба 63B, правило 6, параграф 1, точка xiii) дават възможност съответно на съдия от търговския списък и съдия в производства за конкуренция във Висшия съд при подаване на заявление от някоя от страните или по собствена преценка да отложи производството или свързани с него въпроси за период, не по-дълъг от двайсет и осем дни, който счете за уместен, за да даде на страните време да помислят дали такова производство или въпрос следва да бъдат подложени на процес на медиация, помирение или арбитраж, и ако страните решат да използват медиация, да удължи времето за изпълнение на разпоредбите на тези правила или заповед на съда от страните.

За допълнителна информация, моля направете справка с уебсайта на Агенцията за семейна помощ.

Къде мога да намеря допълнителна информация относно разходите?

Съществува уебсайт с информация относно разходите.

Къде мога да намеря информация относно средната продължителност на различните видове производства?

Допълнителна информация е достъпна в Годишните доклади на Службата на съдилищата.

Данък добавена стойност

Как се предоставя тази информация? Какви са приложимите ставки?

Моля, направете справка с уебсайта на Ирландската данъчна и митническа служба.

Правна помощ

Приложим праг на доходите в областта на гражданското съдопроизводство

Прагът на разполагаемия доход за граждански дела е 18 000 EUR след приспадане на фиксирани обезщетения по отношение на зависими лица, настаняване, данъци и вноски за социални осигуровки.

Допълнителна информация е достъпна на уебсайта на Министерство на правосъдието, равенството и правната реформа и на уебсайта на Съвета за правна помощ.

Приложим праг на дохода в областта на наказателното съдопроизводство за обвиняеми

Схемата за правна помощ при наказателни дела, която се обслужва от Министерство на правосъдието, равенството и правната реформа, предвижда отпускането на безплатна правна помощ, при определени обстоятелства, за защита на лица с недостатъчни средства при наказателни производства. Няма определен праг на дохода.Обвиненото лице има право да бъде уведомено от съда, пред който се явява, за евентуалното си право на правна помощ. Отпускането на правна помощ дава възможност на кандидатите да потърсят услугите на юрист и, при определени обстоятелства, на до двама съветници при подготовката и провеждането на защитата или обжалването. Съдилищата отговарят за отпускането на правна помощ чрез системата от съдебни органи. Заявлението за правна помощ може да бъде представено на съда a) лично, б) чрез процесуалния представител на кандидата или в) чрез писмо до съдебното деловодство.

Кандидатът за  правна помощ трябва да демонстрира убедително пред съда, че не разполага с достатъчни средства, за да може да заплати сам за правната помощ. Този въпрос се решава по преценка на всеки отделен съд и се урежда от насоките за финансови критерии. Съдът също така трябва да бъде удовлетворен, че поради „сериозността на таксите“ или „извънредните обстоятелства“ е от съществена важност за правосъдието кандидатът да получи правна помощ. При все това, когато обвинението е за убийство или когато жалбата е от Наказателния апелативен съд към Върховния съд, безплатната правна помощ се отпуска само на основание недостатъчни средства.

От кандидата за правна помощ може да бъде поискано да попълни декларация за доходи. Престъпление е кандидатът съзнателно да представи фалшива декларация или да прикрие съществен факт с цел да получи правна помощ. Такова престъпление подлежи на наказание чрез глоба, затвор или и двете.

Приложим праг на доходите в областта на наказателното съдопроизводство за жертви

Няма определен праг на разполагаемия доход във връзка с жалбоподатели по определени дела за сексуално насилие, които кандидатстват за правна помощ от Съвета за правна помощ по наказателни дела, при които защитата ще представи в съда факти, свързани със сексуалната история на ищеца.

Други условия, свързани с отпускането на правна помощ за жертви

Правна помощ се отпуска автоматично на жалбоподатели по някои случаи на сексуално насилие. Всяка друга жертва трябва да отговаря на същите критерии като широката общественост.

Други условия, свързани с отпускането на правна помощ за обвиняеми

Няма други условия и няма специфични условия за дела, свързани с непълнолетни лица.

Безплатни съдебни производства

Съществуват изключения за плащането на съдебни такси при някои обстоятелства, включително семейноправни производства и някои дела, свързани с непълнолетни лица. За пълна информация относно обстоятелствата, при които не се плащат съдебни такси, вижте наредбите на уебсайта на Службата на съдилищата.

Допълнителна информация относно наредби за такси и освобождаване от такси на уебсайта на Службата на съдилищата.

Кога загубилата страна трябва да плати разходите на спечелилата страна?

Съдилищата преценяват кой трябва да плати разходите. Те упражняват своето право на преценка в съответствие с някои установени правила и принципи, произтичащи от съдебната практика на съдилищата. Например, основното правило е, че разходите следват събитието, т.е. загубилата страна плаща разходите на спечелилата страна. Това обаче е предмет на изключения, които зависят от обстоятелствата по делото. Например, спечелилата страна може да не получи обратно всички свои разходи, ако съдът счете, че е забавила или ненужно е удължила производството или, въпреки че е спечелила делото, може да е изгубила по определени въпроси в рамките на делото. По някои дела, например делата, включващи конституционни въпроси и разглеждане на въпроси от обществен интерес, загубилата страна може да получи някои или всички разходи.

Хонорар на вещо лице

При отпускане на правна помощ по гражданско дело, Съветът има скала с хонорари, която използва за различни видове вещи лица. Освен това Съветът си запазва правото си на преценка дали да използва специален хонорар, когато конкретните изисквания на делото налагат участието на определено или специализирано вещо лице. В такива случаи хонорарът се договаря поотделно с вещото лице относно необходимата дейност, изискваното равнище на експертен опит и стойността на делото за лицето, което получава правната помощ.

Когато при наказателни дела е дадено удостоверение за правна помощ, Схемата за правна помощ по наказателни дела обхваща уместни и разумни разходи, направени от юриста на защитата, включително хонорарите за вещи лица.

Разходи за писмени и устни преводи

По гражданските дела като цяло разходите за писмени и устни преводи са въпрос, който се договаря на първо място между писмените/устните преводачи и страната по делото. Но когато разходите на тази страна трябва да бъдат платени от друга страна поради решение на съда, хонорарите на писмения/устния преводач подлежат на данъчно облагане (оценка) от данъчния инспектор (т.е. оценителя на правните разходи).

Във всички случаи на отпускане на правна помощ, Съветът организира тръжна процедура и извършва подбор сред организациите, които участват в процедурата.

Когато при наказателни дела е дадено удостоверение за правна помощ, Схемата за правна помощ по наказателни дела обхваща уместни и разумни разходи, направени от юриста на защитата, включително хонорарите за писмен или устен превод.

Документи по темата

Доклад на Ирландия за проучване относно прозрачността на разходите за превод PDF (400 Kb) en

Последна актуализация: 11/12/2019

Версията на националния език на тази страница се поддържа от съответната държава-членка. Преводите са направени от Европейската комисия. Възможно е евентуални промени, въведени в оригинала от компетентните национални органи, все още да не са отразени в преводите.Европейската комисия не поема каквато и да е отговорност по отношение на информация или данни, които се съдържат или споменават в този документ. Моля, посетете рубриката „Правна информация“, за да видите правилата за авторските права за държвата-членка, отговорна за тази страница.