Разходи

Литва

В този казус по семейно право — развод, държавите-членки бяха помолени да посъветват страната, която подава молба за развод, относно процесуалните разходи, за да бъдат взети предвид следните случаи: Казус А — национален случай: двойка се жени. По-късно те се разделят и решават да се разведат. Казус Б — транснационален случай: Двама граждани на една и съща държава-членка (държава-членка А) се женят. Бракът се сключва в държавата-членка А. След сватбата двойката се премества да живее и работи в друга държава-членка (държава-членка Б), в която установяват своето местожителство. Скоро след това двойката се разделя, като съпругата се връща в държавата-членка А, а съпругът остава в държавата-членка Б. Двойката решава да се разведе. При връщането си в държавата-членка А съпругата незабавно подава молба за развод пред съдилищата на държавата-членка Б.

Съдържание, предоставено от
Литва

Разходи в Литва

Съдебни разходи, разходи за обжалване и алтернативно разрешаване на спорове


Казус

Съдебни разходи

Първоначални съдебни такси

Такси за изготвянето на преписи

Други такси

Казус А

Съпрузи, подаващи молби за разтрогване на брак по взаимно съгласие, са освободени от официалната такса при дела, гледани от съд.

Страните по производство заплащат 10 литаса за втори екземпляр на съдебен документ и по 1 литас за всяка страница

Съдът присъжда заплащането на процесуалните разходи, претърпени от спечелилата страна, на загубилата страна, дори ако последната е освободена от заплащане на процесуални разходи, покрити с държавни средства.

Казус Б

Чуждестранните физически или юридически лица са предмет на същите условия на освобождаване, намаляване, отсрочване и разсрочване на плащания, които се прилагат за литовски граждани.

Същото, както при ситуацията на национално равнище

Същото, както при ситуацията на национално равнищеКазус

Обжалване

Първоначални съдебни такси

Такси за изготвянето на преписи

Други такси

Казус А

Съпрузи, подаващи молби за разтрогване на брак по взаимно съгласие, са освободени от официалната такса при дела, гледани от съд.

Страните по производство заплащат 10 литаса за втори екземпляр на съдебен документ и по 1 литас за всяка страница

Съдът присъжда заплащането на процесуалните разходи, претърпени от спечелилата страна, на загубилата страна, дори ако последната е освободена от заплащане на процесуални разходи, покрити с държавни средства.

Казус Б

Същото, както при ситуацията на национално равнище

Същото, както при ситуацията на национално равнище

Същото, както при ситуацията на национално равнищеКазус

АРС

Тази възможност приложима ли е за този вид казус?

Разходи

Казус А

Да, след като същността на спора е определена в предварително заседание, съдът ще предложи и на двете страни възможността да постигнат взаимно приемливо компромисно споразумение и така да уредят спора по взаимно съгласие.

Безплатно

Казус Б

Същото, както при ситуацията на национално равнище

Същото, както при ситуацията на национално равнищеРазходи за адвокат, съдебен изпълнител и вещо лице


Казус

Адвокат

Представителството задължително ли е?

Средни разходи

Казус А

Адвокатско представителство не е задължително

Вж. раздела относно регулиране на хонорарите на юридическите професии по-горе

Казус Б

Същото, както при ситуацията на национално равнище

Същото, както при ситуацията на национално равнищеКазус

Съдебен изпълнител

Представителството задължително ли е?

Разходи преди постановяването на съдебно решение

Разходи след постановяването на съдебно решение

Казус А

Не

Не. Съдебните изпълнители имат роля само след издаването на нареждания за правоприлагане.

Определят се от указанията за изпълнение на съдебни решения. Разходите трябва да се покрият от длъжника.

Размерът зависи от вида на правоприлагането и от количеството на действията по правоприлагане — разходите могат да са фиксирани, 60 литаса на час или процент от стойността на съответната вещ(-и)

Казус Б

Същото, както при ситуацията на национално равнище

Същото, както при ситуацията на национално равнище

Същото, както при ситуацията на национално равнищеКазус

Вещо лице

Използването задължително ли е?

Разходи

Казус А

Съдът може да назначи вещо лице или експертиза по въпроси, които изискват специални познания в областта на науката, медицината, изкуството, инженерството или занаята, предмет на становището на страните по производството.

Страната поръчител трябва предварително да заплати гаранция в размер, установен от съда. Правителството или упълномощена институция установява максималните разходи. Съдът присъжда заплащането на процесуалните разходи, претърпени от спечелилата страна, на загубилата страна, дори ако последната е освободена от заплащане на процесуални разходи, покрити с държавни средства.

Казус Б

Същото, както при ситуацията на национално равнище

Същото, както при ситуацията на национално равнищеРазходи за обезщетение на свидетел, залог или обезпечение и други подобни такси


Казус

Обезщетение на свидетел

Залог или обезпечение

Други такси

На свидетелите дължи ли се обезщетение?

Разходи

Съществува ли такава възможност и кога и как се използва тя?

Разходи

Описание

Разходи

Казус А

Да, сумите, изплатени на свидетели, се добавят към разходите, свързани с разглеждането на делото

Вж. раздела относно хонорарите за вещи лица по-горе.

Вж. раздела относно хонорарите за вещи лица по-горе.

Съдът трябва да вземе предвид материалното състояние на плащащата страна. Размерът зависи от характера на процесуалното действие и не може да надвишава 100 000 литаса

Други разходи включват:

1) проверката на място;

2) обиск на ответника;

3) доставяне на съдебни документи;

4) удовлетворяване на съдебното решение;

5) възнаграждение за работата на попечител;

6) други разходи, според нуждите и основанията

Вж. раздела относно вещите лица по-горе. Разходите за обиск на ответник трябва да се заплащат от страната, която е изискала обиск, или от съда.

Вж. раздела относно разходите за съдебен изпълнител

Настойник има правото да получи възнаграждение за представителството в съответствие с тарифите и процедурата, установени от правителството или негова упълномощена институция. Разходите за представителство се понасят от страната, по чиято инициатива е назначен настойник, която трябва да плати своите разходи за представителство предварително

Казус Б

Същото, както при ситуацията на национално равнище

Същото, както при ситуацията на национално равнище

Същото, както при ситуацията на национално равнище

Същото, както при ситуацията на национално равнище

Същото, както при ситуацията на национално равнище

Същото, както при ситуацията на национално равнищеРазходи за правна помощ и други възстановявания на сумиКазус

Правна помощ

Кога и при какви условия е необходимо това?

Кога помощта е пълна?

Условия?

Казус А

Първична правна помощ може да бъде поискана, както е описано в раздела за правна помощ по-горе.

Вторична правна помощ се предоставя съгласно условията, установени в раздела за правна помощ по-горе.

Държавата гарантира 100 % от разходите за първична правна помощ.

Разходите за вторична правна помощ отчитат имуществото и доходите на съответното лице (вж. раздела за правна помощ по-горе)

 

Лицата, желаещи да получат първична правна помощ, могат да кандидатстват пред изпълнителната институция на общината по заявеното местожителство.

Лицата, желаещи да получат вторична правна помощ, трябва да кандидатстват с документи, подкрепящи молбата и доказващи правото на вторична правна помощ.

Казус Б

Същото, както при ситуацията на национално равнище

Същото, както при ситуацията на национално равнище

Същото, както при ситуацията на национално равнище
Казус

Възстановяване

Спечелилата страна може ли да получи възстановяване на направените от нея съдебни разходи?

Ако възстановяването не е в пълен размер, какъв процент се възстановява?

Кои разходи никога не се възстановяват?

Съществуват ли случаи, при които правната помощ следва да се възстанови на организацията, предоставила помощта?

Казус А

Страни, които постигат взаимно съгласие за развод, са освободени от процесуални разходи.

Разходите за гарантирана от държавата правна помощ и тези, претърпени от длъжника в процеса на изпълнение.

Когато предоставянето на вторична правна помощ е преустановено съгласно основанията, предвидени в алинеи 1, 2 и 6 на параграф 1 от член 23 от закона. Разходите могат да бъдат възстановени от лицето, на което е била предоставена помощта, в съответствие с процедурата, предвидена в закона.

В случай че по разходите са изплатени застрахователни премии, разходите за вторична правна помощ трябва да бъдат възстановени в държавния бюджет в рамките на един месец от изплащането на застрахователната премия в съответствие с процедурата, установена от министъра на правосъдието. Ако съответното лице не възстанови тези разходи, те трябва да бъдат възстановени по съдебен ред.

В случай че е била предоставена вторична правна помощ (алинея 6 на член 12 от закона), но обстоятелствата се променят (алинея 1 на параграф 2 от член 11), лицето трябва да възстанови сумата на вторичната правна помощ в държавния бюджет в рамките на срока, установен от службата. Ако лицето не направи това, разходите ще бъдат възстановени по съответния съдебен ред

Когато са покрити 50 % от разходите за вторична правна помощ и съответният кандидат не изплати своя дял от 50 % от разходите по гражданско или административно производство в рамките на необходимия срок, делото може да бъде прекратено, без съдът да вземе решение по същността на въпроса и кандидатът трябва да възстанови разходите за предоставената вторична правна помощ в рамките на срока, установен от службата. Държавата ще бъде представлявана от службата за правна помощ.

Казус Б

Същото, както при ситуацията на национално равнище

Същото, както при ситуацията на национално равнище

Същото, както при ситуацията на национално равнище

Същото, както при ситуацията на национално равнищеРазходи за писмени и устни преводи


Казус

Писмени преводи

Устни преводи

Други специфични за трансграничните спорове разходи?

Кога и при какви условия е необходимо това?

Приблизителна стойност на разходите?

Кога и при какви условия е необходимо това?

Приблизителна стойност на разходите?

Описание

Приблизителна стойност на разходите?

Казус А

Всичките съдебни документи и техните приложения трябва да се предават на съда на официалния език на държавата.

Страна, чиито съдебни документи трябва да бъдат преведени на чужд език, трябва предварително да заплати гаранция, установена от съда, за покриване на процесуалните разходи. Ако и двете страни подадат петиции, те ще заплатят гаранцията поравно.

Лицата, които не владеят официалния език, имат гарантирано право на устни/писмени преводачески услуги по време на производството.

Съдът трябва да изплати сумите, дължими на устни/писмени преводачи, от средствата на държавния бюджет.

Казус Б

Същото, както при ситуацията на национално равнище

Същото, както при ситуацията на национално равнище

Същото, както при ситуацията на национално равнище

Същото, както при ситуацията на национално равнище


Последна актуализация: 07/04/2023

Версията на националния език на тази страница се поддържа от съответната държава-членка. Преводите са направени от Европейската комисия. Възможно е евентуални промени, въведени в оригинала от компетентните национални органи, все още да не са отразени в преводите.Европейската комисия не поема каквато и да е отговорност по отношение на информация или данни, които се съдържат или споменават в този документ. Моля, посетете рубриката „Правна информация“, за да видите правилата за авторските права за държвата-членка, отговорна за тази страница.