Разходи

Литва

В този казус по търговско право — договор, държавите-членки бяха помолени да посъветват продавача относно процесуалните разходи, за да бъдат взети предвид следните случаи: Казус А — национален случай: Дружество доставя стоки на стойност 20 000 евро. На продавача не е заплатено, тъй като купувачът счита, че стоките не отговарят на договореното. Продавачът решава да подаде иск, за да му се заплати цялата цената. Казус Б — транснационален случай: Дружество, чието седалище се намира в държавата-членка Б, доставя стоки на стойност 20 000 евро на купувач в държавата-членка А. Договорът се урежда от правото на държавата-членка Б и е написан на езика на тази държава. На продавача не е заплатено, тъй като купувачът, който се намира в държавата-членка А, счита, че стоките не отговарят на договореното. Продавачът решава да подаде иск в държавата-членка А, за да му бъде заплатена цялата цената, както е предвидено в договора с купувача.

Съдържание, предоставено от
Литва

Разходи в Литва

Съдебни разходи, разходи за обжалване и алтернативно разрешаване на спорове


Казус

Съд

Обжалване

АРС

Първоначални съдебни такси

Такси за изготвянето на преписи

Други такси

Първоначални съдебни такси

Такси за изготвянето на преписи

Други такси

Тази възможност приложима ли е за този вид казус?

Казус А

Гербов налог в размер на 3 %, но не по-малко от 50 лита (при реални действия, когато искът не надвишава 100 000 лита или 29 000 EUR)

Страните по производство заплащат 10 лита за втори екземпляр на съдебен документ и по 1 литас за всяка страница

Разходите, свързани с разглеждане на делото: 1) проверката на място; 2) обиск на ответника; 3) доставяне на съдебни документи; 4) удовлетворяване на съдебното решение; 5) възнаграждение за работата на попечител; 6) други разходи, според нуждите и основанията

Гербов налог в размер на 3 %, но не по-малко от 50 лита (при реални действия, когато искът не надвишава 100 000 лита или 29 000 EUR)

Страните по производство заплащат 10 лита за втори екземпляр на съдебен документ и по 1 литас за всяка страница

Разходите, свързани с разглеждане на делото: 1) проверката на място; 2) обиск на ответника; 3) доставяне на съдебни документи; 4) удовлетворяване на съдебното решение; 5) възнаграждение за работата на попечител; 6) други разходи, според нуждите и основанията

ДаРазходи за адвокат, съдебен изпълнител и вещо лице


Казус

Адвокат

Представителството задължително ли е?

Средни разходи

Казус А

Адвокатско представителство не е задължително.

Вж. раздела относно регулиране на хонорарите на юридическите професии по-горе

Казус БКазус

Съдебен изпълнител

Вещо лице

Представителството задължително ли е?

Разходи преди постановяването на съдебно решение

Разходи след постановяването на съдебно решение

Използването задължително ли е?

Разходи

Казус А

Не

Не

Не. Съдебните изпълнители имат роля само след издаването на нареждания за правоприлагане.

Разходи за правоприлагане: 1) 600 лита, ако размерът на дълга е от 50 000 лита (прибл. 15 000 EUR) до 100 000 лита (прибл. 29 000 EUR),6% от размера на дълга, обект на изпълнение, но не по-малко от 4 000 лита, които съдебният изпълнител получава при всяко изпълнение за възнаграждение на съдебния изпълнител, и други разходи за правоприлагане, в зависимост от вида и количеството на действията по правоприлагане.

2) Възнаграждението на съдебния изпълнител зависи от размера на дълга.

Съдът може да назначи вещо лице или експертиза по въпроси, които изискват специални познания в областта на науката, медицината, изкуството, инженерството или занаята, предмет на становището на страните по производството.

Страната поръчител трябва предварително да заплати гаранция в размер, установен от съда. Правителството или упълномощена институция установява максималните разходи. Съдът присъжда заплащането на процесуалните разходи, претърпени от спечелилата страна, на загубилата страна, дори ако последната е освободена от заплащане на процесуални разходи, покрити с държавни средства.

Казус Б

Не

Не

Същото като при Казус АРазходи за обезщетение на свидетел, залог или обезпечение и други подобни такси


Казус

Обезщетение на свидетел

Залог или обезпечение

На свидетелите дължи ли се обезщетение?

Разходи

Съществува ли такава възможност и кога и как се използва тя?

Разходи

Казус А

Да, сумите, изплатени на свидетели, се добавят към разходите, свързани с разглеждането на делото

Вж. раздела относно хонорарите за вещи лица по-горе.

Вж. раздела относно хонорарите за вещи лица по-горе.

Съдът трябва да вземе предвид материалното състояние на плащащата страна. Размерът зависи от характера на процесуалното действие и не може да надвишава 100 000 лита

Казус Б

Същото, както при ситуацията на национално равнище

Същото, както при ситуацията на национално равнище

Същото, както при ситуацията на национално равнище

Същото, както при ситуацията на национално равнищеКазус

Други такси

Описание

Разходи

Казус А

Други разходи включват: 1) проверката на място;

Вж. раздела относно вещите лица по-горе. Разходите за обиск на ответник трябва да се заплащат от страната, която е изискала обиск, или от съда.

Вж. раздела относно разходите за съдебен изпълнител

Настойник има правото да получи възнаграждение за представителството в съответствие с тарифите и процедурата, установени от правителството или негова упълномощена институция. Разходите за представителство се понасят от страната, по чиято инициатива е назначен настойник, която трябва да плати своите разходи за представителство предварително

Казус Б

Същото, както при ситуацията на национално равнище

Същото, както при ситуацията на национално равнищеРазходи за правна помощ и други възстановявания на сумиКазус

Правна помощ

Възстановяване

Кога и при какви условия е приложимо това?

Спечелилата страна може ли да получи възстановяване на направените от нея съдебни разходи?

Казус А

Правна помощ не е приложима.

Спечелилата страна може да получи възстановяване на процесуалните разходи от загубилата страна

Казус Б


Разходи за писмени и устни преводи


Казус

Писмени преводи

Устни преводи

Кога и при какви условия е необходимо това?

Кога и при какви условия е необходимо това?

Приблизителна стойност на разходите?

Казус А

Всичките съдебни документи и техните приложения трябва да се предават на съда на официалния език на държавата.

Лицата, които не владеят официалния език, имат гарантирано право на устни/писмени преводачески услуги по време на производството.

Съдът трябва да изплати сумите, дължими на устни/писмени преводачи, от средствата на държавния бюджет.

Казус Б

Същото, както при ситуацията на национално равнище

Същото, както при ситуацията на национално равнище


Последна актуализация: 06/11/2020

Версията на националния език на тази страница се поддържа от съответната държава-членка. Преводите са направени от Европейската комисия. Възможно е евентуални промени, въведени в оригинала от компетентните национални органи, все още да не са отразени в преводите.Европейската комисия не поема каквато и да е отговорност по отношение на информация или данни, които се съдържат или споменават в този документ. Моля, посетете рубриката „Правна информация“, за да видите правилата за авторските права за държвата-членка, отговорна за тази страница.