Езиковата версия, която търсите, в момента се подготвя от нашите преводачи.
Моля, имайте предвид, че версиите на следните езици френски вече са преведени.
Swipe to change

Разходи

Люксембург

Тази страница предоставя информация за съдебните разходи във Великото херцогство Люксембург.

Съдържание, предоставено от
Люксембург

Законодателна рамка, уреждаща хонорарите на юридическите професии

Съдебни изпълнители

Хонорарите на съдебните изпълнители (huissiers de justice) във Великото херцогство Люксембург са уредени с наредба на Великия херцог — изменената наредба на Великия херцог от 24 януари 1991 г. за определяне на тарифите на съдебните изпълнители . Информация на тази тема e достъпна на уебсайта на Камарата на съдебните изпълнители във Великото херцогство Люксембург.

Адвокати

По силата на член 38 от изменения Закон от 10 август 1991 г. за адвокатската професия адвокатът сам определя размера на своите хонорари и и изчислява своите служебни разноски. При определянето на своите хонорари адвокатът отчита различните обстоятелства по делото, например важността на делото, степента на трудност, получения резултат и имущественото състояние на клиента. В случаите, когато това определяне превишава границите на разумното, Съветът на Адвокатската колегия (Conseil de l'Ordre) ги намалява, след като разгледа посочените по-горе различни обстоятелства. Информация на тази тема е достъпна на уебсайта на Люксембургската адвокатура.

Съдебни разноски с определен размер

Съдебни разноски с определен размер в гражданското производство

Отнасянето на спор за решаване от граждански съд (т.нар. сезиране на гражданския съд) не е свързано с други разноски с определен размер освен разноските за съдебен изпълнител и за адвокат. По принцип в гражданските съдилища не се дължат съдебни разноски. След постановяването на решение може да има последващи разноски по изпълнение на решението по искане на спечелилата делото страна.

Съдебни разноски в наказателното производство

Разноски с определен размер, дължими от всички страни в наказателно производство

Разноските за изпращане на съдебно решение по наказателно производство се фактурират по 0,25 евроцента на страница. Не се дължат други разноски, с изключение на тези за копията от материалите по наказателното дело, които по принцип се фактурират в същия размер за всяка страница, копирана за адвоката, поискал копието.

Момент от производството, в който едната от страните трябва да заплати разноски с определен размер

Съгласно член 59 от Наказателнопроцесуалния кодекс „гражданският ищец, който започва наказателно преследване (чрез внасяне на тъжба) трябва, ако не е получил правна помощ, да депозира при длъжностното лице, компетентно да събира държавни вземания, предполагаемата сума, необходима за разноските по производството.“

Съдия-следователят (juge d'instruction) установява с постановление внасянето на тъжбата. В зависимост от финансовите възможности на гражданския ищец, той определя размера на депозита и срока, в който той трябва да бъде внесен, като при неспазването му тъжбата се оставя без разглеждане. Той може също да освободи от внасянето на депозит гражданския ищец, ако последният не разполага с достатъчно средства.“

Това производство обаче се отнася до тъжбите на граждански ищци, подадени до съдия-следовател. За тъжбите и сигналите, отправени до прокуратурата, съответно за предявяването на инцидентни граждански искове в хода на съдебното производство по същество (когато се внася тъжба в хода на делото в съдебно заседание), не се дължат съдебни разноски.

Съдебни разноски по конституционни дела

По тези дела няма специални разноски с определен размер.

Предварителна информация, която трябва да бъде предоставена от процесуалните представители (адвокати)

Информация за правата и задълженията на страните

Съгласно принципите на изменения Вътрешен правилник на Адвокатската колегия в Люксембург от 16 март 2005 г. процесуалните представители (адвокати) са длъжни да предоставят предварителна информация на страните, които възнамеряват да заведат дело. Тази информация следва да им даде възможност да разберат своите права и задължения, какъв е техният шанс да спечелят и какви разноски трябва да направят, включително и тези при евентуална загуба на делото.

Източници на информация относно съдебните разноски

Къде мога да намеря допълнителна информация относно съдебните разноски в Люксембург?

  • в посочените законодателни източници и източници в Интернет,
  • в приемната служба на Главната прокуратура (Parquet général), където се предоставя и правна информация,
  • от безплатните специализирани консултации относно правата на жените, организирани към Главната прокуратура,
  • от безплатните консултации, организирани от Люксембургската адвокатура.

На какви езици мога да намеря информация относно съдебните разноски в Люксембург?

  • на френски за законодателните източници,
  • на английски, немски, френски и люксембургски за друга информация, по-специално за информацията, предоставена устно от приемните служби и органите, посочени по-горе.

Къде мога да намеря информация относно медиацията?

Информация относно медиацията може да се намери на уебсайта на Люксембургската асоциация за медиация на правоспособните медиатори (ALMA Asbl), на уебсайта на Центъра за медиация на адвокатската колегия в Люксембург (CMBL) и на уебсайта на Министерството на правосъдието.

Правна помощ

Какви са границите на доходите, за да получа такава помощ по гражданско дело или ако съм обвиняем по наказателен процес?

В кои случаи и при какви условия мога да подам молба за правна помощ?

Във Великото херцогство Люксембург физическите лица, които не разполагат с достатъчно средства, имат право на правна помощ за защита на своите интереси при условие че са люксембургски граждани или чужди граждани с право да се установяват в страната, или са граждани на държава — членка на Европейския съюз, или чужди граждани, които по силата на международен договор, имат същите права като люксембургски граждани по отношение на правната помощ.

Право на правна помощ в производствата по граждански или търговски дела при трансгранични спорове, попадащи в приложното поле на Директива 2003/8/ЕО на Съвета от 27 януари 2003 г. за подобряване на достъпа до правосъдие при презгранични спорове чрез установяването на минимални общи правила за правната помощ при такива спорове, имат също така и чуждите граждани с местоживеене или местопребиваване в друга държава —-членка на Европейския съюз, с изключение на Дания.

Правна помощ в производствата по граждански или търговски дела може да бъде предоставена и на лице, посочено в първия параграф, което е с обичайно местоживеене или местопребиваване в Люксембург, за да получи правни съвети от адвокат в Люксембург, включително за подготовка на документите за молба за правна помощ, които трябва да бъдат представени в друга държава — членка на Европейския съюз, до приемането на молбата за правна помощ в съответствие с разпоредбите на гореспоменатата Директива 2003/8/ЕО на Съвета.

Ползването на правна помощ може да бъде предоставено и на всеки друг чуждестранен гражданин, чиито средства са недостатъчни за производства, свързани с правото на убежище, достъп до територията, престой, установяване или експулсиране на чужденци. В случай че правото на тези чуждестранни граждани да им бъде назначен адвокат от председателя на Адвокатската колегия (Bâtonnier) е признато в други правни разпоредби, те ползват ограничена правна помощ, която се състои в предоставяне на средства за възнаграждението на адвоката, за получаването на която е достатъчно да представят доказателство, че нямат достатъчно средства.

Липсата на средства на физическите лица, които искат да ползват правна помощ, се подлага на оценка въз основа на целия брутен доход и имущественото състояние на молителя, както и на членовете на неговото домакинство, съгласно разпоредбите на член 19, алинея 1 и член 20 от изменения закон от 29 април 1999 г. за установяване на правото на гарантиран минимален доход, и в рамките на размерите, определени в член 5, алинеи 1, 2, 3, 4 и 6 от посочения закон. Независимо от това, средствата на членовете на домакинството на молителя не се взимат предвид, ако съпрузите или членовете на домакинството са насрещни страни в производството, или ако между тях съществува различие в интересите спрямо предмета на спора, което налага техните средства да бъдат подложени поотделно на оценка.

Ако молителят е непълнолетен и участва в съдебно производство, правната помощ се отпуска независимо от имущественото състояние на родителите или членовете на домакинството, с които живее непълнолетният, като държавата си запазва правото да поиска възстановяването на направените от нея разноски за правна помощ на непълнолетния от майката или бащата, разполагащи с достатъчно средства.

Правна помощ може да бъде предоставена и на лица, изключени въз основа на критерия за доходите, ако сериозни причини, свързани със социалното, семейното или материалното положение на молителя оправдават нейното предоставяне.

Какви са редът и условията за прилагане на правна помощ?

Редът и условията за прилагане на настоящите разпоредби са посочени в наредба на великия херцог.

Правната помощ се предоставя на ищеца или ответника по извънсъдебни или съдебни производства, охранителни или състезателни производства.

Тя се прилага за всички дела, заведени пред общ или административен съд.

Тя може да бъде поискана в хода на делото, за което се отнася, като, ако бъде предоставена, има ретроактивно действие от деня на завеждане на делото или от друга дата, определена от председателя на Адвокатската колегия.

Помощта може да бъде предоставена и за обезпечителни мерки, както и за способи за изпълнение на съдебните решения или на всяко друго изпълнително основание.

Тя обаче не може да бъде предоставена на собственик, владелец или водач на моторно превозно средство за спорове, възникнали във връзка с въпросното превозно средство, на търговец, промишлен производител, занаятчия или упражняващо свободна професия лице по спор, отнасящ се до неговата търговска или служебна дейност, освен в надлежно обоснован краен случай; по правило тя не може да се предоставя и по спор в резултат от спекулативна дейност на молителя за правна помощ.

В рамките на трансграничните спорове в обхвата на цитираната по-горе Директива 2003/8/ЕО на Съвета от 27 януари 2003 г., председателят на Адвокатската колегия може все пак да предостави правна помощ в посочените в предходната алинея случаи.

По наказателните дела правната помощ не обхваща разноските и глобите, наложени на подсъдимите.

По гражданските дела правната помощ не обхваща нито обезщетенията във връзка с производството, нито обезщетенията за производства, които представляват злоупотреба с права.

Отказва се правна помощ на лице, чийто иск е явно недопустим, неоснователен, представлява злоупотреба с права, или чийто предмет е несъизмерим с разноските, които биха последвали.

Отказва се правна помощ, ако молителят е в правото си да получи от трето лице на каквото и да е основание възстановяване на разноските, които правната помощ следва да покрие.

Титулярят на правна помощ има право на защита от адвокат и от всички длъжностни лица, чиято намеса е необходима с оглед на делото, неговия ход или изпълнението на решението по него.

Решение за предоставяне на правна помощ

Председателят на Адвокатската колегия или упълномощен от него за тази цел член на Съвета на Колегията от района по местожителството на молителя взема решение за отпускането на правната помощ. При липса на местожителство, компетентен е председателят на Адвокатската колегия или упълномощен от него за тази цел член на Съвета.

Лицата, които нямат достатъчно средства, се обръщат към председателя в приемното време или писмено.

Ако задържано от полицията лице заяви, че има право да ползва правна помощ и подаде молба, защитаващият го по време на задържането адвокат предава молбата на председателя на Адвокатската колегия.

Ако съдия-следователят назначи защитник на обвиняем, който заяви, че има право да ползва правна помощ и подаде молба, съдия-следователят предава молбата на председателя на Адвокатската колегия.

Председателят на Адвокатската колегия проверява липсата на средства и ако тя бъде потвърдена, допуска отпускането на правна помощ на молителя и определя адвоката, когото молителят е избрал свободно, а при липсата на избор или ако председателят на Адвокатската колегия прецени, че изборът е неподходящ, той определя адвокат по свой избор. Адвокатът е длъжен да приеме възложения му мандат, освен при невъзможност или при конфликт на интереси.

При всички неотложни случаи председателят на Адвокатската колегия може, без други формалности, да се произнесе, като временно одобри правната помощ за определени от него действия.

Молба за правна помощ на непълнолетен

Ако председателят на Адвокатската колегия одобри молбата за правна помощ на непълнолетно лице, чиито родители разполагат със средства в такъв размер, че малолетният не попада в категорията на лицата с недостатъчни средства, решението да се отпусне правна помощ на непълнолетния се съобщава на родителите с указанието, че държавата има право да поиска от тях да възстановят като солидарни длъжници платените от държавата суми за правна помощ на непълнолетния.

В срок от десет дни след връчването на решението на председателя на Адвокатската колегия всеки един от посочените родители може да подаде жалба до Дисциплинарния и административен съвет, който се произнася като последна инстанция. Дисциплинарният и административен съвет се произнася с решение в срок от четиридесет дни от подаването на жалбата.

Председателят на Адвокатската колегия предава на министъра на правосъдието копие от окончателното решение за отпускането на правна помощ на непълнолетното лице.

След като бъдат сезирани от министъра на правосъдието, службите за данъчна регистрация и държавните и общински имоти извършват събирането на сумите, заплатени от държавата за правна помощ на непълнолетни, от разполагащите с достатъчно средства родители.

Условия за оттегляне на правната помощ

Председателят на Адвокатската колегия оттегля отпуснатата на молителя правна помощ, дори в хода на производството или на изпълнението на действията, за които тя е била отпусната, ако тя е била получена въз основа на неверни декларации или документи. Председателят на Адвокатската колегия може да оттегли правната помощ, ако в хода на производството или на изпълнението на действията или в резултат на тях, лицето, получило помощта, придобие средства в такъв размер, че ако те са били налице към датата на подаване на молбата за правна помощ, тя е нямало да бъде отпусната. Всяка промяна от такова естество следва да бъде заявявана пред председателя от лицето, получило помощта, или от определения адвокат.

Оттеглянето на помощта прави незабавно изискуеми от титуляря разноските, таксите, хонорарите, обезщетенията, плащанията, възнагражденията, депозитите и авансите от всякакво естество, които той вече е получил.

Решението на председателя на Адвокатската колегия за оттегляне на помощта се съобщава незабавно на министъра на правосъдието. На Службата по данъчна регистрация и държавни имоти се възлага да предприеме събирането от титуляря на платените от държавата суми.

Обжалване на решението за оттегляне на правната помощ

Молителят може да обжалва пред Дисциплинарния и административен съвет решенията на председателя на Адвокатската колегия за отказ или оттегляне на правната помощ. Жалбата се подава до председателя на Дисциплинарния и административен съвет с препоръчано писмо в срок от десет дни от съобщаването на решението. Дисциплинарният и административен съвет или упълномощен за тази цел негов член изслушва обясненията на молителя.

Решението на Дисциплинарния и административен съвет подлежи на по-нататъшно обжалване пред Апелативния дисциплинарен и административен съвет. Чрез дерогация срокът за внасяне на обжалване е петнадесет дни.

Сезираната с въпроса институция възлага служебно на нотариусите и съдебните изпълнители да подпомагат лицата, имащи право на правна помощ. Ако няма сезирана институция, нотариусите се назначават служебно от председателя на Нотариалната камара (Président de la Chambre des Notaires), а съдебните изпълнители се назначават служебно от председателя на Камарата на съдебните изпълнители(Président de la Chambre des Huissiers de Justice).

С наредба на Великия херцог се определя редът, по който се отпуска правна помощ съгласно предходните параграфи, разноските, които се покриват от тази помощ, редът и условията, при които държавата събира изплатените от нея суми за подпомагане, редът на обезщетяване на адвоката за сметка на държавата , като това не отменя правото му на евентуални хонорари, в случай че имущественото състояние на въпросните лица се подобри като последица от съдебното производство или поради други причини.

Всички органи на публичната администрация са длъжни да оказват съдействие както за изготвянето на необходимите документи за подаване на молба за правна помощ, така и за тяхната проверка, като те не могат да се позовават на служебна или административна тайна.

Какви са ограниченията за доходи за получаване на помощта, когато съм пострадал от престъпление?

Липсата на средства на физическите лица, които искат да ползват правна помощ, се подлага на оценка въз основа на целия брутен доход и имущественото състояние на молителя, както и на членовете на неговото домакинство, съгласно разпоредбите на член 19, алинея 1 и член 20 от изменения закон от 29 aприл 1999 г. за установяване на правото на гарантиран минимален доход, и в рамките на размерите, определени в член 5, алинеи 1, 2, 3, 4 и 6 от този закон. Независимо от това, средствата на членовете на домакинството на молителя, не се вземат предвид, ако съпрузите или членовете на домакинството са насрещни страни в производството, или ако между тях съществува различие в интересите спрямо предмета на спора, което налага техните средства да бъдат подложени поотделно на оценка.

Има ли други условия, за да получа правна помощ като пострадал от престъпление ?

Не, няма други условия за получаване на правна помощ като пострадал от престъпление.

Има ли други условия, за да получа правна помощ като обвиняем?

Не, няма други условия за получаване на правна помощ като обвиняем.

Има ли производства, по които не се дължат разноски ?

Не, няма други производства, по които не се дължат разноски.

Кога загубилата страна трябва да плати разноските на спечелилата страна?

По граждански дела

Загубилата страна ще бъде осъдена да заплати съдебните разноски, освен ако със специално и обосновано решение съдът не постанови, че всички или част от разноските трябва да бъдат присъдени на другата страна.

Когато би било несправедливо една от страните да отговоря за покриването на разноски, направени в допълнение към разноските по производството, съдията може да осъди другата страна да плати на първата сума в размер, определен от него.

Съответните правила са установени в новия Гражданско-процесуален кодекс и в Наредбата на Великия херцог от 21 март 1974 г. относно таксите и възнагражденията на процесуалните пълномощници и адвокатите.

По наказателни дела

Когато съдът постанови решение срещу обвиняемия и лицата, носещи гражданска отговорност за престъплението, или срещу страна, предявила граждански иск във връзка с наказателен иск, разноските, включително разноските от страна на прокуратурата, се възлагат на тях. Ако наказателното преследване е било възбудено от граждански ищец, предявил граждански иск, и ако тази страна изгуби делото, то тя носи лична отговорност за всички разноски, свързани с производството. Ако страната по гражданския иск просто се присъедини към дело, заведено от прокуратурата, тя ще носи отговорност само за разноските, направени в резултат на нейното участие.

Когато би било несправедливо една от страните да отговоря за покриването на разноски, направени в допълнение към разноските по производството, съдията може да осъди другата страна да плати на първата сума в размер, определен от него.

Съответните правилата са установени в Наказателнопроцесуалния кодекс и в Наредбата на Великия херцог от 21 март 1974 г. относно таксите и възнагражденията на процесуалните пълномощници и адвокатите.

Хонорари за вещи лица

Всяка страна трябва да плати хонорарите на своите вещи лица.

Разноски за писмени и устни преводи

Всяка страна трябва да плати хонорарите на своите писмени или устни преводачи.

Документи по темата

Доклад на Люксембург относно проучване за прозрачността на разноските PDF (551 Kb) en

Последна актуализация: 19/02/2014

Версията на националния език на тази страница се поддържа от съответната държава-членка. Преводите са направени от Европейската комисия. Възможно е евентуални промени, въведени в оригинала от компетентните национални органи, все още да не са отразени в преводите.Европейската комисия не поема каквато и да е отговорност по отношение на информация или данни, които се съдържат или споменават в този документ. Моля, посетете рубриката „Правна информация“, за да видите правилата за авторските права за държвата-членка, отговорна за тази страница.