Разходи

Малта

В този казус по търговско право — договор, държавите-членки бяха помолени да посъветват продавача относно процесуалните разходи, за да бъдат взети предвид следните случаи: Казус А — национален случай: Дружество доставя стоки на стойност 20 000 евро. На продавача не е заплатено, тъй като купувачът счита, че стоките не отговарят на договореното. Продавачът решава да подаде иск, за да му се заплати цялата цената. Казус Б — транснационален случай: Дружество, чието седалище се намира в държавата-членка Б, доставя стоки на стойност 20 000 евро на купувач в държавата-членка А. Договорът се урежда от правото на държавата-членка Б и е написан на езика на тази държава. На продавача не е заплатено, тъй като купувачът, който се намира в държавата-членка А, счита, че стоките не отговарят на договореното. Продавачът решава да подаде иск в държавата-членка А, за да му бъде заплатена цялата цената, както е предвидено в договора с купувача.

Съдържание, предоставено от
Малта

Разходи в Малта

Съдебни разходи, разходи за обжалване и алтернативно разрешаване на спорове


Казус

Съдебни разходи

Обжалване

АРС

Първоначални съдебни такси

Такси за изготвянето на преписи

Други такси

Първоначални съдебни такси

Такси за изготвянето на преписи

Други такси

Тази възможност приложима ли е за този вид казус?

Разходи

Казус А

680,16 EUR

-

195,65 EUR

-

-

-

Казус Б

680,16 EUR

-

195,65 EUR

-

-

-Разходи за адвокат, съдебен изпълнител и вещо лице


Казус

Адвокат

Съдебен изпълнител

Вещо лице

Представителството задължително ли е?

Средни разходи

Представителството задължително ли е?

Разходи преди постановяването на съдебно решение

Разходи след постановяването на съдебно решение

Използването на вещо лице задължително ли е?

Разходи

Казус А

ДА

Адвокат: 681,53 EUR

Помощник-адвокат: 227,18 EUR

Не е задължително

-

-

НЕ

-

Казус Б

ДА

Адвокат: 681,53 EUR

Помощник-адвокат: 227,18 EUR

Не е задължително

-

-

Не

-Разходи за обезщетение на свидетел, залог или обезпечение и други подобни такси


Казус

Обезщетение на свидетел

Залог или обезпечение

Други такси

На свидетелите дължи ли се обезщетение?

Разходи

Съществува ли такава възможност и кога и как се използва тя?

Разходи

Описание

Разходи

Казус А

НЕ

-

Предпазна гаранция срещу посочения дълг

46,59 EUR

-

-

Казус Б

НЕ

-

Предпазна гаранция срещу посочения дълг

46,59 EUR

-

-Разходи за правна помощ и други възстановявания на сумиКазус

Правна помощ

Възстановяване

Кога и при какви условия е необходимо това?

Кога помощта е пълна?

Условия?

Спечелилата страна може ли да получи възстановяване на направените от нея съдебни разходи?

Ако възстановяването не е в пълен размер, какъв процент се възстановява?

Кои разходи никога не се възстановяват?

Съществуват ли случаи, при които правната помощ следва да се възстанови на организацията, предоставила помощта?

Казус А

НЕ

-

-

ДА

В зависимост от резултата от решението

Частна консултация с адвокатите (извънсъдебни разходи)

-

Казус Б

НЕ

-

-

ДА

В зависимост от резултата от решението

Частна консултация с адвокатите (извънсъдебни разходи)

-Разходи за писмени и устни преводи


Казус

Писмени преводи

Устни преводи

Други специфични за трансграничните спорове разходи?

Кога и при какви условия е необходимо това?

Приблизителна стойност на разходите?

Кога и при какви условия е необходимо това?

Приблизителна стойност на разходите?

Описание

Приблизителна стойност на разходите?

Казус А

Когато само една от страните е англоговоряща

34,94 EUR

Прилага се само когато даден свидетел не говори нито малтийски, нито английски език

Между 11,65 и EUR 58,23 EUR / час

Понесени разходи за уведомяване на страната, пребиваваща в чужбина

В зависимост от таксите, събирани от други държави-членки

Казус Б

Когато само една от страните е англоговоряща

34,94 EUR

Прилага се само когато даден свидетел не говори нито малтийски, нито английски език

Между 11,65 и EUR 58,23 EUR / час

Понесени разходи за уведомяване на страната, пребиваваща в чужбина

В зависимост от таксите, събирани от други държави-членки


Последна актуализация: 02/11/2020

Версията на националния език на тази страница се поддържа от съответната държава-членка. Преводите са направени от Европейската комисия. Възможно е евентуални промени, въведени в оригинала от компетентните национални органи, все още да не са отразени в преводите.Европейската комисия не поема каквато и да е отговорност по отношение на информация или данни, които се съдържат или споменават в този документ. Моля, посетете рубриката „Правна информация“, за да видите правилата за авторските права за държвата-членка, отговорна за тази страница.