Разходи

Малта

В този казус по търговско право — отговорност, държавите-членки бяха помолени да посъветват потребителя относно процесуалните разходи, за да бъдат взети предвид следните случаи: Казус А — национален случай: Производител на отоплително оборудване доставя отоплителен уред на монтажник. Монтажникът продава (и монтира) отоплителния уред на потребител в неговата къща. Скоро след това в къщата избухва пожар. Всички участници (производителят на отоплителното оборудване, монтажникът и крайният потребител) са застраховани. Относно причината за пожара се води спор. Никой не иска да обезщети потребителя. Потребителят решава да подаде иск за пълно обезщетение срещу производителя на отоплителното оборудване, монтажника на отоплителното оборудване и застрахователните дружества. Казус Б — транснационален случай: Производител на отоплително оборудване в държавата-членка Б доставя отоплителен уред на монтажник в държавата-членка В. Монтажникът продава (и монтира) отоплителния уред на потребител в държавата-членка А в неговата къща. Скоро след това в къщата избухва пожар. Всеки от участниците (производителят на отоплителното оборудване, монтажникът и крайният потребител) е застрахован от застрахователно дружество в собствената си държава. Относно причината за пожара се води спор. Никой не иска да обезщети потребителя. Потребителят решава да подаде иск за пълно обезщетение в държавата-членка А срещу производителя на отоплителното оборудване, монтажника на отоплителното оборудване и застрахователното дружество в държавата-членка А.

Съдържание, предоставено от
Малта

Разходи в Малта

Съдебни разходи, разходи за обжалване и алтернативно разрешаване на спорове


Казус

Съдебни разходи

Обжалване

Първоначални съдебни такси

Такси за изготвянето на преписи

Други такси

Първоначални съдебни такси

Такси за изготвянето на преписи

Други такси

Казус А

Минимум 712,77 EUR (в зависимост от исканата стойност)

-

195,65 EUR

-

Казус Б

Минимум 712,77 EUR (в зависимост от исканата стойност)

-

195,65 EUR

-Разходи за адвокат, съдебен изпълнител и вещо лице


Казус

Адвокат

Съдебен изпълнител

Вещо лице

Представителството задължително ли е?

Средни разходи

Представителството задължително ли е?

Разходи преди постановяването на съдебно решение

Разходи след постановяването на съдебно решение

Използването на вещо лице  задължително ли е?

Разходи

Казус А

ДА

В зависимост от исканата стойност

Не е задължително

-

-

Не е задължително, но в този случай е много вероятно

В зависимост от исканата стойност

Казус Б

ДА

В зависимост от исканата стойност

Не е задължително

-

-

Не е задължително, но в този случай е много вероятно

В зависимост от исканата стойностРазходи за обезщетение на свидетел, залог или обезпечение и други подобни такси


Казус

Обезщетение на свидетел

Залог или обезпечение

Други такси

На свидетелите дължи ли се обезщетение?

Разходи

Съществува ли такава възможност и кога и как се използва тя?

Разходи

Описание

Разходи

Казус А

НЕ

-

Не е приложимо, тъй като стойността на иска не е изразена количествено

-

-

-

Казус Б

НЕ

-

Не е приложимо, тъй като стойността на иска не е изразена количествено

-

-

-Разходи за правна помощ и други възстановявания на сумиКазус

Правна помощ

Кога и при какви условия е необходимо това?

Кога помощта е пълна?

Условия?

Казус А

Правна помощ е допустима, ако лицето получава единствено социални помощи или минимална заплата и ако не притежава повече от един имот.

-

-

Казус Б

Правна помощ е допустима, ако лицето получава единствено социални помощи или минимална заплата и ако не притежава повече от един недвижим имот.

-

-
Казус

Възстановяване

Спечелилата страна може ли да получи възстановяване на направените от нея съдебни разходи?

Ако възстановяването не е в пълен размер, какъв процент се възстановява?

Кои разходи никога не се възстановяват?

Съществуват ли случаи, при които правната помощ следва да се възстанови на организацията, предоставила помощта?

Казус А

ДА

В зависимост от резултата от решението

Частна консултация с адвокатите (извънсъдебни разходи)

-

Казус Б

ДА

В зависимост от резултата от решението

Частна консултация с адвокатите (извънсъдебни разходи)

-Разходи за писмени и устни преводи


Казус

Писмени преводи

Устни преводи

Други специфични за трансграничните спорове разходи?

Кога и при какви условия е необходимо това?

Приблизителна стойност на разходите?

Кога и при какви условия е необходимо това?

Приблизителна стойност на разходите?

Описание

Приблизителна стойност на разходите?

Казус А

Когато само една от страните е англоговоряща

34,94 EUR

Прилага се само когато даден свидетел не говори нито малтийски, нито английски език

Между 11,65 EUR и 58,23 EUR / час

Понесени разходи за уведомяване на страната, пребиваваща в чужбина

В зависимост от таксите, събирани от други държави-членки

Казус Б

Когато само една от страните е англоговоряща

34,94 EUR

Прилага се само когато даден свидетел не говори нито малтийски, нито английски език

Между 11,65 EUR и 58,23 EUR / час

Понесени разходи за уведомяване на страната, пребиваваща в чужбина

В зависимост от таксите, събирани от други държави-членки


Последна актуализация: 02/11/2020

Версията на националния език на тази страница се поддържа от съответната държава-членка. Преводите са направени от Европейската комисия. Възможно е евентуални промени, въведени в оригинала от компетентните национални органи, все още да не са отразени в преводите.Европейската комисия не поема каквато и да е отговорност по отношение на информация или данни, които се съдържат или споменават в този документ. Моля, посетете рубриката „Правна информация“, за да видите правилата за авторските права за държвата-членка, отговорна за тази страница.