Разходи

Малта

Настоящата страница съдържа информация относно процесуалните разходи в Малта.

Съдържание, предоставено от
Малта

Разглеждане на казус 2 — семейно право — попечителство над деца

Разглеждане на казус 3 — семейно право — издръжка

Разглеждане на казус 4 — търговско право — договор

Разглеждане на казус 5 — търговско право — отговорност

Нормативна уредба на възнагражденията на юридическите професии

Възнагражденията на юридическите професии са уредени в Тарифа E от Гражданския процесуален и функционален кодекс (ГПФК), глава 12 от Законите на Малта.

Адвокати

Възнагражденията на адвокатите са уредени в Тарифа E от Таблица A, приложена към Гражданския процесуален и функционален кодекс (глава 12 от Законите на Малта). При определяне на своето възнаграждение адвокатите се ръководят и от Етичния кодекс на адвоката. Възнаграждението се определя от самия адвокат или по споразумение между него и клиента. Съгласно този Етичен кодекс възнаграждението се счита за приемливо, ако отговаря на определени условия, между които необходимото време, уникалността и трудността на съответния казус; поетата отговорност, сроковете, естеството и продължителността на професионалното отношение; опита, репутацията и качествата на адвоката, разноските, които могат да бъдат събрани от насрещната страна.

Фиксирани разноски

Фиксирани разноски по граждански производства

Фиксирани разноски за страните по граждански производства

Фиксираните разноски за страните варират в зависимост от естеството на делото и това дали то има определена парична стойност.

Етап от гражданското производство, на който трябва да бъдат платени фиксираните разноски

Таксите за подаване на искова молба и регистрационните такси трябва да бъдат платени при започване на съдебното производство.

В края на съдебния процес се изготвя сметка за разноските с включени данъци и такси. Ако начислените регистрационни такси превишават сумата, платена при подаване на исковата молба, разликата трябва да се изчисли и да се изиска от страната, която я е подала.

Фиксирани разноски по наказателни производства

Фиксирани разноски за страните по наказателни производства

По наказателните производства не се плащат разноски.

Етап от наказателното производство, на който трябва да бъдат платени фиксираните разноски

В рамките на наказателното производство на гражданския ищец не се присъждат възстановяване на разноските. Въпреки това в края на делото съдът може да осъди обвиняемия да плати всички разноски за вещи лица, направени от прокуратурата.

Фиксирани разноски по конституционни производства

Фиксирани разноски за страните по конституционни производства

Разноските по конституционни дела на първа инстанция са както следва:

Подаване на искова молба

58,53 EUR

Регистрационна такса

58,23 EUR

Връчване на документи (за едно уведомление)

6,99 EUR

Възнагражденията на юридическите професии, начислявани в края на делото, могат да варират от 46,49 EUR до 698,81 EUR. По делата могат да бъдат начислявани и други професионални разноски: 46,59 EUR за всяко подадено второстепенно искане; 9,32 EUR за всяка призовка; 23,29 EUR за клетвена декларация, 4,66 EUR за копия от актове и 186,35 EUR за писмени изложения.

Етап от конституционното производство, на който трябва да бъдат платени фиксираните разноски

Разноските се плащат при подаване на искането.

Предварителна информация, която трябва да бъде предоставена от процесуалните представители

Права и задължения на страните

Адвокатите са длъжни да се отнасят към клиентите си в съответствие с правилата на Етичния кодекс, изготвен от Комисията по правораздаване. Кодексът предвижда различни задължения за адвокатите спрямо техните клиенти. Споменатите по-горе задължения обаче не са отразени в кодекса.

Разноски, които се поемат от спечелилата страна

Спечелилата страна обикновено си възстановява всички съдебни разноски, ако постановеното решение осъжда загубилата страна да плати разноските.

Разноски, които се поемат от загубилата страна

Загубилата страна трябва да плати процесуалните разноски по делото, както и тези на спечелилата страна.

Правно основание на разноските

Къде мога да намеря информация относно правното основание на разноските в Малта?

В Тарифи A – L от ГПФК (глава 12 от Законите на Малта) са предвидени различните разноски и такси, дължими по производствата пред съда. Те могат да бъдат намерени на уебсайта на Министерството на правосъдието, културата и местното самоуправление.

На какви езици мога да получа информация относно правното основание на разноските в Малта?

Всички закони се изготвят на малтийски и английски език, тъй като и двата са официални езици в Малта.

Къде мога да намеря информация относно медиацията?

Информация относно медиацията е налична на уебсайта на Малтийския арбитражен център.

Къде мога да намеря допълнителна информация относно разноските?

Уебсайт, съдържащ информация относно разноските

Разделът за правни услуги на уебсайта на Министерството на правосъдието, културата и местното самоуправление съдържа:

  • цялото национално първично и вторично законодателство;
  • правните публикации, включително законите, законопроектите, официалните известия и подзаконовите актове.

Къде мога да намеря информация относно средната продължителност на различните производства?

Няма конкретна информация относно продължителността на различните производства. Уебсайтът на съдилищата обаче съдържа информация и статистически данни, наред с другото, относно делата, които са били заведени, гледани и приключени от съдилищата всеки месец.

Два пъти годишно на този уебсайт се публикува анализ на продължителността, който показва продължителността на делата, които се гледат от всеки съдия и магистрат във всички граждански съдилища и трибунали.

Къде мога да намеря информация относно средния общ размер на разноските за определен вид производство?

Вж. по-горе.

Данък добавена стойност

Как е предоставена тази информация?

Всички регистрационни разноски са освободени от ДДС. Върху възнагражденията, предвидени в тарифите и дължими на медиаторите, съответните правни съветници на страните и другите вещи лица, назначени от съда, обаче се начислява 18% ДДС.

Правна помощ

Приложим праг на дохода в сферата на гражданското правосъдие

Въпреки че има изключения за някои видове производства, дадено лице обикновено има право на правна помощ, ако:

  • не притежава имущество с нетна стойност от минимум 6 988,22 EUR, без в това число да се включват ежедневните вещи за бита, считани за обичайни и необходими за ищеца и неговото семейство,
  • годишният му доход не е надвишава националната минимална работна заплата, установена за лица на възраст от навършени осемнадесет години.

Приложим праг на доходите в сферата на наказателното правосъдие за обвиняемите

Законът не предвижда специфичен праг. На обвиняемите по наказателни дела обаче по право се предоставя правна помощ, когато обвиняемият не е в състояние да наеме адвокат или поиска да му бъде предоставена такава.

Приложим праг на доходите в сферата на наказателното правосъдие за пострадалите лица

Законът не предвижда специфичен праг. Отдел „Правосъдие“ (в допълнение към частния правен съветник, ангажиран от пострадалото лице) обаче е длъжен по закон да предостави цялата необходима помощ и съдействие на всяко пострадало от престъпление лице, като крайната цел е осигуряване на дължимото обезщетение.

Други условия, свързани с предоставянето на правна помощ на пострадалите лица

Няма допълнителни условия за предоставянето на правна помощ на пострадалите от престъпления лица. От предполагаемите пострадали лица се очаква да предоставят цялата поискана информация, с която разполагат, и да окажат пълно съдействие на отдел „Правосъдие“ и прокуратурата.

Други условия, свързани с предоставянето на правна помощ на обвиняемите

Няма други условия за предоставянето на правна помощ на обвиняемите. Законът обаче предоставя на адвоката по въпросите на правната помощ правомощието да откаже помощ на всяко основание, за което съдът счита на пръв поглед, че оправдава такъв отказ. Дори в такъв случай обаче законът изисква съдът да се увери, че обвиняемият е представляван, като му назначи служебно адвокат.

Безплатни съдебни производства

Всички съдебни производства са безплатни, след като на дадена страна бъде предоставена правна помощ.

Кога загубилата страна трябва да плати разноските на спечелилата страна?

Прерогатив на съда е да реши как да разпредели и присъди разноските по дадено дело. Не съществува обичайна практика по въпроса.

Възнаграждения на вещите лица

Възнагражденията за вещите лица се уреждат от Тарифи G и K от ГПФК (глава 12 от Законите на Малта).

Възнаграждения на писмените и устните преводачи

В Тарифа B от глава 12 от Законите на Малта се предвижда, че за всеки превод, изискван по закон или от съда:

  • регистрационната такса е 34,94 EUR.
  • Възнаграждението, дължимо на устния преводач, се преценява от секретаря на съда и варира между 11,65 EUR и 58,23 EUR на час.
  • Възнаграждението, дължимо на писмения преводач, също се преценява от секретаря на съда и варира между 11,65 EUR и 58,23 EUR на час.

Връзки по темата

Министерство на правосъдието, културата и местното самоуправление

Малтийски арбитражен център

Раздел за правни услуги

Съдилища

Документи по темата

Доклад на Малта относно проучването на прозрачността на разноските  PDF (742 Kb) en

Последна актуализация: 02/11/2020

Версията на националния език на тази страница се поддържа от съответната държава-членка. Преводите са направени от Европейската комисия. Възможно е евентуални промени, въведени в оригинала от компетентните национални органи, все още да не са отразени в преводите.Европейската комисия не поема каквато и да е отговорност по отношение на информация или данни, които се съдържат или споменават в този документ. Моля, посетете рубриката „Правна информация“, за да видите правилата за авторските права за държвата-членка, отговорна за тази страница.