Моля, имайте предвид, че оригиналната езикова версия на тази страница нидерландски е била наскоро променена. Езиковата версия, която търсите, в момента се подготвя от нашите преводачи.
Моля, имайте предвид, че версиите на следните езици гръцкианглийскифренскифински вече са преведени.
Swipe to change

Разходи

Нидерландия

Настоящата страница съдържа информация относно съдебните разходи в Нидерландия.

Съдържание, предоставено от
Нидерландия
Не съществува официален превод на езиковата версия, която разглеждате.
Тук ще намерите машинен превод на съдържанието. Моля, имайте предвид, че той се предоставя само с цел осигуряване на контекст. Собственикът на настоящата страница не носи никаква отговорност за качеството на този машинно преведен текст.

Законодателна рамка, уреждаща хонорарите на юридическите професии

С изключение на хонорарите, дължими на лица, предлагащи субсидирана правна помощ, хонорарите в Нидерландия не са законово регулирани.

Фиксирани разноски

Фиксирани разноски на страните по граждански производства

В Закона за таксите по гражданските производства (Wet tarieven in burgerlijke zaken) се предвижда, че страните по граждански производства плащат регистрационни такси. Съдебните такси са такси, които трябва да бъдат платени в деловодството на съда (административната служба на съда) при започване на производството.

Фиксирани разноски на страните по наказателни производства

Съгласно нидерландското наказателно право за страните по наказателни производства не са предвидени фиксирани разноски. По наказателни производства няма съдебни такси.

Фиксирани разноски на страните по конституционни производства

В нидерландската правна система няма правни разпоредби във връзка с разглеждането на конституционни дела в съда.

Етап от гражданското производство, на който трябва да бъдат платени фиксираните разноски

По граждански дела всеки ищец и ответник трябва да заплати фиксирани разноски. Ищците трябва да платят съдебни такси веднага след като делото им бъде отнесено до съда, а ответниците трябва да платят съдебни такси, след като се явят в съда.

Етап от наказателното производство, на който трябва да бъдат платени фиксираните разноски

По наказателни производства няма съдебни такси.

Предварителна информация, която трябва да бъде предоставена от процесуалните представители

Права и задължения на страните

Нидерландското законодателство не урежда този въпрос. Права и задължения обаче може да произтичат от Кодекса за поведение от 2018 г. (Gedragsregels 2018). За повече информация вж. уебсайта на нидерландската адвокатска колегия (Nederlandse Orde van Advocaten), и по-специално правилата, уреждащи отношенията между адвокатите и техните клиенти. Вж. също Кодекса за поведение на адвокатите в ЕС, който гласи, че адвокатът следва винаги да се стреми да постигне най-ефективното от гледна точка на разноските уреждане на спора, по който е страна неговият клиент, и следва да съветва клиента своевременно относно желателното решаване на спора чрез постигане на споразумение и/или насочване към процедури за алтернативно разрешаване на спора. Ако клиентите имат право да получат безплатна правна помощ или правна помощ при намалена ставка, адвокатите трябва да ги уведомят за това.

Разноски, които следва да се поемат от спечелилата страна

При гражданските производства спечелилата страна може да се наложи да поеме следните разноски:

  • правна помощ (напр. адвокатски хонорар),
  • възнаграждение или обезщетение на свидетели или вещи лица,
  • пътни разноски и разноски за престой, както и
  • други свързани и несвързани с производството разноски.

Разноски, които следва да се поемат от загубилата страна

Загубилата страна следва да поеме същите разноски като спечелилата страна, но може да бъде осъдена от съдията да покрие и разноските, направени от спечелилата страна.

Правно основание за разноските

Къде мога да намеря информация за разноските в Нидерландия?

Може да намерите информация за съдебните разноски на уебсайта на нидерландската съдебна власт (De Rechtspraak) — тази страница предоставя повече подробности за разноските по съдебното дело. Уебсайтът на бюрата за правни услуги (Het Juridisch Loket) също съдържа информация за разноските за съдебни производства.

На какви езици мога да получа информация за разноските в Нидерландия?

Информацията може да бъде намерена единствено на нидерландски език.

Къде мога да намеря информация относно медиацията?

Информация за медиацията можете да намерите на уебсайта на нидерландската съдебна власт и на уебсайта на бюрата за правни услуги. Информация е достъпна и на уебсайтовете на Нидерландската федерация на медиаторите (Mediatorsfederatie Nederland) и на Съвета за правна помощ (Raad voor Rechtsbijstand).

Къде мога да намеря допълнителна информация относно разноските?

Уебсайтове с информация относно разноските

Можете да намерите Закона за съдебните такси (гражданскоправни дела) и друго нидерландско законодателство на уебсайта на нидерландското правителство, както и на други места.

Къде мога да намеря информация относно средната продължителност на различните видове производства?

В годишния доклад на Съдебния съвет (Raad voor de rechtspraak) се съдържа информация за необходимото време за приключване на отделните производства. Докладът е достъпен онлайн на уебсайта на нидерландската съдебна власт.

Данък добавена стойност

Как се предоставя тази информация?

Когато се публикува информация относно разноските, посочените стойности не включват ДДС (когато е приложимо).

Какви са приложимите ставки?

Общата ДДС ставка, която се прилага за стоки и услуги, е 21 %.

Правна помощ

Приложим праг на доходите в областта на гражданското правосъдие

Ако не можете сами да платите всички разходи за адвокат или медиатор, при определени обстоятелства може да имате право на субсидирани правни услуги, т.е. правна помощ.

Правна помощ се предоставя само на лица, чийто годишен доход не надвишава 27 300 EUR (за несемейни лица) или 38 600 EUR (за лица, сключили брак или в съжителство, или семейства с един родител с ненавършило пълнолетие дете). Правна помощ няма да се предоставя на лица, които притежават активи, надвишаващи прага за освободен от данъци капитал. Вж. членове 12 и 34 от Закона за правната помощ (Wet op de rechtsbijstand).

Приложим праг на доходите за подсъдимите по наказателни дела

Когато съдът назначи процесуален представител, правната помощ е безплатна (вж. член 43 от Закона за правната помощ). В други случаи Съветът за правна помощ може да назначи адвокат на лица, които отговарят на изискванията да бъдат представлявани от такъв по силата на Наказателния кодекс (Wetboek van Strafrecht) или Наказателно-процесуалния кодекс (Wetboek van Strafvordering) (вж. член 44 от Закона за правната помощ). Съгласно член 35 от Закона за правната помощ всяко лице, което получи правна помощ въз основата на назначаване на служебен защитник, е длъжно да плати вноска съобразно своите доходи.

Приложим праг на доходите за жертвите на престъпление по наказателни дела

Съгласно член 44 от Закона за правната помощ правната помощ за жертвите на сексуално насилие или престъпления, свързани с насилие, е безплатна, независимо от финансовите възможности на жертвата, ако е заведено дело и ако жертвата отговаря на изискванията за обезщетение по член 3 от Закона за Фонда за обезщетяване на жертвите на престъпления, свързани с насилие (Wet schadefonds geweldsmisdrijven).

Задължително ли е процесуалното представителство?

По дела, които се гледат от районен съд или съд за спорове по наемни правоотношения, процесуалното представителство от адвокат не е задължително за ответниците и обвиняемите. Процесуалното представителство обаче е задължително по всички останали граждански дела, като например дела, които се гледат от окръжен съд (rechtbank) или апелативен съд (gerechtshof).

Кога загубилата страна трябва да плати разноските на спечелилата страна?

Решението коя страна трябва да поеме съдебните разноски се взема от съда. Разходите се изчисляват въз основа на единна ставка (т.е. не въз основа на действително направените разходи).

Хонорари на вещи лица

Хонорарите на вещите лица са различни. Сумите са определени в Наредбата от 16 август 2003 г. за определяне на размера на възнагражденията по членове 3, 4, 6, 7, 17 и 18 от Закона за тарифите по наказателни дела (Закон за тарифите по наказателни дела от 2003 г.Besluit tarieven in strafzaken 2003).

Хонорари за писмени и устни преводи

Таксите за писмен и устен превод са обяснени по-долу.

  • Устните преводачи получават по 43,89 EUR на час.
  • Писмените преводачи получават възнаграждение за всеки преведен ред. Преводите от или на френски, немски и английски език получават възнаграждение в размер на 0,79 EUR на ред. Ставката за други разпространени европейски езици е 1,20 EUR на ред. Ставката за другите европейски езици и за разпространените неевропейски езици е 1,51 EUR, докато за другите неевропейски езици ставката е 1,69 EUR на ред.

За повече информация относно възнагражденията на писмените и устните преводачи вж. Наредбата за тарифите по наказателни дела от 2003 г.

Връзки по темата

Нидерландска федерация на медиаторите

Бюра за правни услуги

Нидерландска съдебна власт

Разноски по съдебното дело

Закон за правната помощ

Закон за тарифите по наказателни дела

Наредба за тарифите по наказателни дела от 2003 г.

Последна актуализация: 07/12/2021

Версията на националния език на тази страница се поддържа от съответната държава-членка. Преводите са направени от Европейската комисия. Възможно е евентуални промени, въведени в оригинала от компетентните национални органи, все още да не са отразени в преводите.Европейската комисия не поема каквато и да е отговорност по отношение на информация или данни, които се съдържат или споменават в този документ. Моля, посетете рубриката „Правна информация“, за да видите правилата за авторските права за държвата-членка, отговорна за тази страница.