Моля, имайте предвид, че оригиналната езикова версия на тази страница нидерландски е била наскоро променена. Езиковата версия, която търсите, в момента се подготвя от нашите преводачи.
Swipe to change

Разходи

Холандия

Настоящата страница съдържа информация относно съдебните разходи в Нидерландия.

Съдържание, предоставено от
Холандия
Не съществува официален превод на езиковата версия, която разглеждате.
Тук ще намерите машинен превод на съдържанието. Моля, имайте предвид, че той се предоставя само с цел осигуряване на контекст. Собственикът на настоящата страница не носи никаква отговорност за качеството на този машинно преведен текст.

Законодателна рамка, уреждаща хонорарите на юридическите професии

С изключение на хонорарите, дължими на лица, предлагащи субсидирана правна помощ, хонорарите в Нидерландия не се регулират.

Фиксирани разходи

Фиксирани разходи за страни по граждански производства

Законът за таксите за граждански производства (WTBZ) (Wet tarieven in burgerlijke zaken) разпорежда, че страните по граждански производства са задължени да платят регистрационни такси.

Законодателна рамка, уреждаща хонорарите на юридическите професии

С изключение на хонорарите, дължими на лица, предлагащи субсидирана правна помощ, хонорарите в Нидерландия не са законово регулирани.

Фиксирани разноски

Фиксирани разноски на страните по граждански производства

В Закона за таксите по гражданските производства (Wet tarieven in burgerlijke zaken) се предвижда, че страните по граждански производства плащат регистрационни такси.

Фиксирани разноски на страните по наказателни производства

Съгласно нидерландското наказателно право за страните по наказателни производства не са предвидени фиксирани разноски.

Фиксирани разноски на страните по конституционни производства

В нидерландската правна система няма правни разпоредби във връзка с разглеждането на конституционни дела в съда.

Фаза на гражданското производство, на която страните трябва да платят фиксираните разноски

При гражданските производства се събира фиксирана такса от всеки ищец още при подаването на молбата в съда и от всеки ответник, който се е яви по делото. Всеки съд събира фиксирана такса за подаването на искова молба, писмена защита или искане, които са различни от тези по член 14, параграф 3. Неплащане или закъсняло плащане на тази такса няма последствия за основното производство.

Фаза на наказателното производство, на която страните трябва да платят фиксираните разноски

Прилагат се същите правила, които важат за гражданските производства.

Предварителна информация, която трябва да бъде предоставена от процесуалните представители

Права и задължения на страните

В тази област няма законови задължения. Такива обаче могат да произтекат от Кодекса за поведение на адвокатите от 1992 г. (за повече информация вж. уебсайта на Нидерландската адвокатска колегия) и Кодекса за поведение на адвокатите в ЕС. Вж. напр. правило 26 от Кодекса за поведение на адвокатите, което гласи, че когато даден адвокат поеме ангажимент, той следва да обсъди финансовите последствия от него с клиента и да предостави информация за начина и честотата на фактуриране. Член 3.7.1 от Кодекса за поведение на адвокатите в ЕС също гласи, че адвокатът следва винаги да се стреми да постигне най-ефективното от гледна точка на разноските уреждане на спора, по който е страна неговия клиент, и следва да съветва клиента своевременно относно желателното решаване на спора чрез постигане на споразумение и/или насочване към алтернативно разрешаване на спора.

Разноски, които следва да се поемат от спечелилата страна

При гражданските производства спечелилата страна може да се наложи да поеме следните разноски:

 • правна помощ (напр. адвокатски хонорар),
 • възнаграждение или обезщетение на свидетели или вещи лица,
 • пътни разноски и разноски за престой, и
 • други свързани и несвързани с производството разноски.

Разноски, които следва да се поемат от загубилата страна

Загубилата страна следва да поеме същите разноски като спечелилата страна, но може да бъде осъдена от съдията да покрие и разноските, направени от спечелилата страна.

Правно основание за разноските

Къде мога да намеря информация за процесуалните разноски в Нидерландия?

Може да направите справка със Закона за таксите по гражданските производства и останалото нидерландско законодателство на уебсайта на нидерландското правителство.

На какви езици мога да получа информация за процесуалните разноски в Нидерландия?

Информацията може да бъде намерена единствено на нидерландски език.

Къде мога да намеря информация относно арбитража/медиацията?

Информация може да бъде намерена на уебсайта на Нидерландския институт по медиация и на уебстраницата, посветена на препратените от съда дела за уреждане с медиация, на уебсайта на нидерландския Съдебен съвет и Върховния съд на Нидерландия.

Къде мога да намеря допълнителна информация относно разноските?

Уебсайтове с информация относно разноските

В специален раздел (Kosten van een procedure — процесуални разноски) на уебсайта на нидерландския Съдебен съвет и Върховния съд на Нидерландия се предоставя допълнителна информация относно процесуалните разноски.

Къде мога да намеря информация относно средната продължителност на различните видове производства?

В годишния доклад на Съдебния съвет (Raad voor de rechtspraak) се съдържа информация за необходимото време за приключване на отделните производства. Докладът е достъпен онлайн на уебсайта на нидерландския Съдебен съвет.

Данък добавена стойност

Как се предоставя тази информация?

Когато се публикува информация относно разноските, посочените стойности не включват ДДС (когато е приложимо).

Какви са приложимите ставки?

Общата ДДС ставка, която се прилага за стоки и услуги, е 21 %.

Правна помощ

Приложим праг на доходите в областта на гражданското правосъдие

Вж. член 12, параграф 1 във връзка с член 34 от Закона за правната помощ (Wet op de rechtsbijstand).

Приложим праг на доходите в областта на наказателното правосъдие за подсъдимите

Когато съдът назначи процесуален представител, правната помощ е безплатна (вж. член 43 от Закона за правната помощ). В други случаи Съветът за правна помощ може да назначи адвокат на лица, които отговарят на изискванията да бъдат представлявани от такъв по силата на Наказателния кодекс или Наказателно-процесуалния кодекс (вж. член 44, параграф 1 от Закона за правната помощ). Съгласно член 35 от Закона за правната помощ всяко лице, което получи правна помощ въз основата на назначаване на служебен защитник, е длъжно да плати вноска съобразно своите доходи.

Приложим праг на доходите в областта на наказателното правосъдие за жертвите на престъпление

Съгласно член 44, параграф 5 от Закона за правната помощ правната помощ за жертвите на сексуално насилие или престъпления против личността е безплатна, независимо от финансовите възможности на жертвата, ако е заведено дело и ако жертвата отговаря на изискванията за обезщетение по член 3 от Закона за Фонда за обезщетяване на жертвите на престъпления.

Други условия, свързани с предоставянето на правна помощ на подсъдимите

Правна помощ не се предоставя, ако:

 • въз основа на закона, който е бил нарушен, е вероятно да бъде наложена глоба, която е малка по размер спрямо дохода на ответника. Вж. член 12, параграф 2, буква c) от Закона за правната помощ.

Член 5, параграф 1 от Указа за правната помощ и критериите за предоставянето ѝ предвижда, че не се предоставя правна помощ по наказателни производства, по които делото се гледа от районен съд (освен за целите на правна консултация). В параграф 2 от този член се посочва, че чрез дерогация може да бъде назначен адвокат, ако това е оправдано от важни интереси на лицето, искащо правна помощ, или ако това се налага от обстоятелствата по делото или правната сложност на казуса.

Безплатни съдебни производства

Ответниците и обвиняемите не са длъжни да плащат фиксирани такси по дела, които се гледат от районен съд или съд за спорове по наемни правоотношения.

Кога загубилата страна трябва да плати разноските на спечелилата страна?

Решението относно това коя страна да поеме разноските по делото се взема от съда въз основа на фиксирани ставки (а не въз основа на действително направените разноски).

Хонорари на вещи лица

Хонорарите на вещите лица са различни: може да намерите съответната информация в Указа от 28 август 2012 г. за изменение на Указа за таксите по наказателните производства от 2003 г. С този указ се изменя Указа за таксите по наказателните производства от 2003 г.

Хонорари за писмени и устни преводи

Хонорарите за писмените и устните преводи се определят от Министерството на правосъдието:

 • Устните преводачи получават по 43,89 EUR на час. Допълнително на устните съдебни преводачи се изплаща еднократен хонорар в размер на 20,23 EUR за обезщетяване на времето за пътуване и изчакване (фиксиран хонорар). Пътните разноски се възстановяват по тарифа в размер на 1,55 EUR на километър.
 • Писмените преводи от и към френски, немски и английски език се заплащат на цена 0,79 EUR на ред. За другите езици се прилага тарифа в размер на 0,14 EUR на дума (целеви език), а за източните езици се прилага тарифа от 0,28 EUR на знак.

Връзки по темата

Медиация към Нидерландския институт по медиация

Нидерландски Съдебен съвет

Документи по темата

Доклад за Нидерландия от Проучването на прозрачността на разноските

 

Фиксирани разходи за страни по наказателни производства

Няма фиксирани разходи за страни по наказателни производства съгласно нидерландското наказателно право.

Фиксирани разходи за страни по конституционни дела

Съгласно нидерландската правна система няма правни разпоредби за разглеждане на конституционни дела в съда.

Етап от гражданското производство, на който страните трябва да платят фиксираните разходи

При гражданските производства се събира фиксирана такса от всеки ищец още при първото съобщаване, че дадено дело следва да се гледа в съд, и от всеки ответник, който се е явил пред съд. Всеки съд събира фиксирана такса за подаването на искове и жалби, различни от тези, посочени в член 14, параграф 3, или за внасянето на писмена защита. Неплащане или закъсняло плащане на тази такса няма последствия за основните производства.

Етап от наказателното производство, на който страните трябва да платят фиксираните разходи

Прилага се същото както при гражданските производства.

Предварителна информация, която трябва да бъде предоставена от процесуалните представители

Права и задължения на страните

В тази област няма законодателни задължения. Въпреки това такива могат да произтекат от Кодекса за поведение на адвокатите от 1992 г. (за повече информация вижте уебсайта на Нидерландската адвокатска колегия) и Кодекса за поведение на адвокатите в ЕС. Вижте например правило 26 от Кодекса за поведение на адвокатите, което гласи, че когато даден адвокат поеме ангажимент, той следва да обсъди финансовите последствия от това с клиента и да предостави информация за начина и честотата на таксуването. Член 3.7.1 от Кодекса за поведение на адвокатите в ЕС също гласи, че адвокатът следва винаги да се стреми да постигне най-ефективното от гледна точка на разходите решение на спора, по който е страна неговия клиент и следва да посъветва клиента в подходящите моменти по отношение на уместността на постигане на споразумение и/или насочване към алтернативно разрешаване на спора.

Разходи, които следва да се поемат от спечелилата страна

При граждански производства, спечелилата страна може да поеме следните разходи:

 • правна помощ (например адвокатски хонорар),
 • възнаграждение или обезщетение на свидетели или вещи лица,
 • пътни разходи и разходи за престой, и
 • други правни и неправни разходи.

Разходи, които следва да се поемат от загубилата страна

Загубилата страна може да поеме същите разходи като спечелилата страна, но също може да бъде осъдена от съдията да покрие разходите, направени от спечелилата страна.

Основание за разходите

Къде мога да намеря информация относно основания за разходи в Нидерландия?

Законът за таксите за граждански производства (WTBZ) (Wet tarieven in burgerlijke zaken) заедно с другите нидерландски закони може да бъде намерен на уебсайта на нидерландското правителство.

На какви езици мога да получа информация относно основания за разходи в Нидерландия?

Информация относно основания за разходи в Нидерландия може да бъде получена единствено на нидерландски език.

Къде мога да намеря информация относно медиацията?

Налична е информация от Нидерландския институт по медиация (NMI) и на страницата, посветена на препратени от съда медиации на уебсайта на нидерландската съдебна система и Върховния съд на Нидерландия.

Къде мога да намеря допълнителна информация относно разходите?

Съществуващ уебсайт за информация относно разходите

Специален раздел (раздел: разноски по дело) на уебсайта на нидерландската съдебна система и Върховния съд на Нидерландия осигурява достъп до допълнителна информация относно разноските по дела.

Информация относно средния размер на общите разходи за определено производство също е налична в този раздел на уебсайта на нидерландската съдебна система и Върховния съд на Нидерландия.

Къде мога да намеря информация относно средната продължителност на различните видове производства?

Годишният доклад на Съдебния съвет включва данни за продължителността на периода, който е бил необходим за приключване на отделните производства. Докладът е достъпен онлайн на уебсайта на нидерландската съдебна система.

Данък добавена стойност

Как се предоставя тази информация?

Когато се публикува информация относно разходи, посочените стойности не включват ДДС (когато е приложимо).

Какви са приложимите ставки?

Общата ДДС ставка, която се прилага за стоки и услуги, е 19%.

Правна помощ

Приложим праг на доходите в областта на гражданското правосъдие

Вж. член 12, параграф 1 заедно с член 34 от Закона за правна помощ (WRB) (Wet op de rechtsbijstand).

Приложим праг на доходите в областта на наказателното правосъдие за ответници

Правната помощ е безплатна, когато от съда е назначен законен представител (вж. член 43 от WRB). В други случаи Съветът за правна помощ може да назначи правен съветник на лица, които отговарят на изискванията да бъдат представлявани от такъв съветник съгласно Наказателния кодекс или Наказателно-процесуалния кодекс (вижте член 44, параграф 1 от WRB). Съгласно член 35 от WRB, лицето, което е страна по делото, е задължено да плати вноска съобразно своя доход в случаи, в които правна помощ се предоставя въз основата на назначаване.

Приложим праг на доходите в областта на наказателното правосъдие за жертви на престъпление

Съгласно член 44, параграф 5 от WRB правната помощ за жертви на сексуално насилие или тежки престъпления е безплатна, независимо от финансовите възможности на жертвата, ако е заведено дело и ако жертвата отговаря на изискванията за обезщетение съгласно член 3 от Закона за Фонда за компенсация на травми от престъпление.

Други условия, свързани с предоставянето на правна помощ на ответници

Правна помощ не се предоставя:

 • ако молбата за такава помощ е свързана с наказателно дело, и
 • ако въз основа на закона, който е бил нарушен, е вероятно да бъде наложена глоба, която е малка по размер спрямо дохода на ответника. Вж. член 12, параграф 2, буква в) от WRB.

Член 5, параграф 1 от указа, учредяващ Указа за правна помощ и критерии за предоставяне, гласи, че не се предоставя правна помощ във връзка с наказателни производства(освен ако не е по време на консултация) , ако делото се гледа от районен съд. Вторият параграф на този член предвижда, че чрез дерогация от първия параграф може да бъде назначен правен съветник, ако това е оправдано от важни интереси на ищеца, или ако се изисква от конкретните факти или правната сложност на казуса.

Безплатни съдебни производства

Ответниците и обвиняемите не са задължени да плащат фиксирани такси по дела, които се гледат от районен съд или арбитражен съд по спорове по наемни правоотношения.

Кога загубилата страна трябва да плати разходите на спечелилата страна?

Решението относно това коя страна да поеме разноските по делото се взема от съда въз основа на фиксиран размер (т.е. не въз основа на действително понесените разходи).

Хонорари за вещи лица

Хонорарите за вещи лица са различни:

 • За дейности, за които не е определен фиксиран хонорар, се прилага общ хонорар в размер на (максимум) 81,23 EUR на час.
 • За психиатри се прилага хонорар от 107,50 EUR на час.
 • Хонорар в размер на (максимум) 82,50 EUR на час се прилага за психологически прегледи.
 • Хонорар в размер на 264,55 EUR се прилага за провеждането на вътрешна аутопсия и доклада от нея.

Член 2 от Указа за тарифите при наказателни производства съдържа допълнителна информация относно хонорарите на вещи лица.

Разходи за писмени и устни преводи

Разходите за писмени и устни преводи са определени от министерството на правосъдието:

 • Устните преводачи получават по 43,89 EUR на час. Допълнително на устните съдебни преводачи се изплаща еднократен хонорар в размер на 20,23 EUR за компенсиране на времето за пътуване и изчакване (фиксиран хонорар). Пътните разходи се възстановяват по тарифа в размер на 1,55 EUR на километър.
 • Писмените преводи от и към френски, немски и английски език се заплащат на цена 0,79 евро на ред. Тарифа в размер на 0,14 евро на дума (целеви език) се прилага за други езици, а за източни езици се прилага тарифа от 0,28 евро на знак.

Връзки по темата

Медиация от НИМ

Rechtspraak.nl

Документи по темата

Нидерландски доклад относно Проучването на прозрачността на разходите PDF (702 Kb) en

Последна актуализация: 01/03/2013

Версията на националния език на тази страница се поддържа от съответната държава-членка. Преводите са направени от Европейската комисия. Възможно е евентуални промени, въведени в оригинала от компетентните национални органи, все още да не са отразени в преводите.Европейската комисия не поема каквато и да е отговорност по отношение на информация или данни, които се съдържат или споменават в този документ. Моля, посетете рубриката „Правна информация“, за да видите правилата за авторските права за държвата-членка, отговорна за тази страница.