В областта на гражданското правосъдие текущите процедури и производства, започнали преди края на преходния период, ще продължат съгласно правото на ЕС. Въз основа на взаимно споразумение с Обединеното кралство порталът e-Justice ще поддържа информацията, свързана с Обединеното кралство, до края на 2022 г.

Разходи

Северна Ирландия

Настоящата страница ви предлага обща информация за съдебните разходи в Северна Ирландия.

Съдържание, предоставено от
Северна Ирландия

Разпоредби, уреждащи хонорарите на юридическите професии

В окръжния съд (County Court) и във Върховния съд (Court of Judicature) има таблици за пресмятане на разходите, някои от които включват професионални възнаграждения.

Можете да намерите копие от законодателството, определящо валидната в момента скала на разходите в окръжните съдилища на уебсайта на Службата за информация за публичния сектор на Обединеното кралство. Скалите на разходите за Висшите съдилища не са достъпни по интернет. Тези скали се прилагат само в определени случаи и обстоятелства - те не се прилагат във всички случаи.

Съветникът по съдебните разходи (the Taxing Master) може също да направи оценка на съдебните разходи по определен тип дела, като развод и исковете за издръжка при развод (ancillary relief). В тези разходи може да са включени и хонорарите на юристите.

Комисията за правни услуги на Северна Ирландия определя фиксирани ставки за дела за определяне на родителски права, ползващи се от правна помощ и уредени от Наредбата за децата на Северна Ирландия от 1995 г.

 • Производства пред Съда по семейно право, които се финансират по схемата ABWOR (подпомагане посредством представителство), се фактурират или на почасова ставка или с фиксиран (смесен) хонорар.
 • Производства пред Центъра за семейни грижи, получили сертификат по член 3 от Наредбата на Северна Ирландия за правна помощ от 1981 г. (възнаграждение на юристи и правни съветници в производства пред окръжните съдилища), се фактурират и изплащат въз основа на стандартен хонорар. В случаите, в които не е получен сертификат по член 3, делата се фактурират и изплащат въз основа на почасови ставки до достигането на определена фиксирана горна граница, определена в чл. 2 от Наредбата.
 • Производства по раздяла на съпрузи и искове за издръжка в Магистратските съдилища, финансирани по схемата ABWOR, също се фактурират и изплащат въз основа на фиксиран хонорар.
 1. Юристи (Solicitors)
 2. Уебсайтът на Правното общество на Северна Ирландия може да ви бъде полезен за намирането  на юрист, на Правното общество няма информация за разходите, свързани с правното представителство, тъй като те зависят от много фактори, специфични за всеки отделен случай.

   

 3. Адвокати, които имат право да пледират във висши съдебни инстанции (Barristers)
 4. Уебсайтът на Библиотеката на адвокатската колегия на Северна Ирландия може да ви бъде полезен за намирането на адвокат, но в него няма да намерите информация за разходите, свързани с правното представителство, тъй като те зависят от много фактори, специфични за всеки отделен случай.

   

Фиксирани разходи

Фиксирани разходи по граждански производства

Фиксирани разходи за страните по гражданско производство

Фиксираните разходи по конституционни дела зависят от това дали производството е започнало и се начисляват по тарифа, определена от съдилищата от това ниво. Актуалните съдебни такси могат да бъдат намерени на уебсайта на Съдебната служба на Северна Ирландия.

Тук не се включват разходите за процесуално представителство.

Съществуват също съдебни такси, свързани с конституционни дела, препратени на Върховния съд на Обединеното кралство (UK Supreme Court), които могат да бъдат намерени тук Такси на Върховния съд на Обединеното кралство

Етап от гражданското производство, на който трябва да бъдат платени фиксираните разходи

Съдебните такси се плащат обикновено в началото на делото, но в хода на разглеждането на дадено дело може да има и други такси за производства, произлизащи от основното, като производство по вторичен иск, заседания за оценка и т.н.

Правните разноски на лице, на което не е отпусната правна помощ, се определят по взаимно съгласие между лицето и неговия правен представител.

Фиксирани разходи по наказателни производства

Фиксирани разходи за страните по наказателно производство

В наказателното производство обвиняемият, на когото е отпусната правна помощ, не заплаща разноски. Правните разноски на лице, на което не е отпусната правна помощ, се определят по взаимно съгласие между лицето и неговия правен представител.

Етап от наказателното производство , на който трябва да бъдат платени фиксираните разходи

Разноските на страните, свързани с разходи за свидетелски показания и хонорари на вещи лица, се плащат обикновено при приключване на делото. Тези разходи обаче не са фиксирани и варират в зависимост от делото.

Фиксирани разходи при конституционните производства

Фиксирани разходи за страните по конституционните производства

Фиксираните разходи в конституционни дела зависят от това дали производството е започнало и се заплащат съгласно размера, определен от този ранг съдилища. Валидните към момента съдебни такси могат да бъдат намерени на уебсайта на Съдебната служба на Северна Ирландия.

В тях не са включени разходите за правно представителство.

Съществуват също така съдебни такси за конституционни дела, отнесени до Камарата на лордовете и новия Върховен съд на Обединеното кралство, който ще я замести. Тези такси все още са в процес на определяне.

Етап от конституционното производство, на който трябва да бъдат платени фиксираните разходи

Съдебните такси се плащат обикновено в началото на делото, но може да има и други такси за производства, произлизащи от основното, в хода на разглеждането на дадено дело, като производство по вторичен иск, заседания за оценка и т.н.

Правните разноски на лице, на което не е отпусната правна помощ, се определят по взаимно съгласие между лицето и неговия правен представител.

Предварителна информация, която трябва да бъде предоставена от процесуалните представители

Права и задължения на страните

От юристите се изисква да информират страните за потенциалните разходи, които може да включва дадено дело. Тъй като това обаче зависи от развитието на делото, може да се окаже невъзможно да бъде предоставена точна оценка за разходите в началото на производството.

Основание за разходите

Къде мога да намеря информация относно основания за разходи в Северна Ирландия?

Информация за съдебните такси може да бъде намерена на уебсайта на Съдебната служба на Северна Ирландия.

Уебсайтовете на Правното общество на Северна Ирландия и Библиотеката на адвокатската колегия на Северна Ирландия могат да ви бъдат полезни по отношение на намирането на правен представител, но те не разполагат с информация относно разноските за правно представителство, тъй като този въпрос зависи от делото и от това дали страните имат право на правна помощ или не.

На какви езици мога да получа информация относно основания за разходи в Ирландия?

Можете да намерите информация относно съдебните разноски на английски език на уебсайта на Съдебната служба на Северна Ирландия. При поискване тази информация може да бъде преведена на редица други езици.

Къде мога да намеря информация относно медиацията?

Информация може да бъде намерена на уебсайта на Съдебната служба на Северна Ирландия.

По-подробна информация може да бъде намерена на уебсайта на Правното общество на Северна Ирландия.

Къде мога да намеря допълнителна информация относно разходите?

Съществуващ уебсайт за информация относно разходите

Уебсайтът на Съдебната служба на Северна Ирландия помества всички съдебни такси.

Къде мога да намеря информация относно средната продължителност на различните производства?

Статистическа информация относно работата на съдилищата може да бъде намерена на уебсайта на Съдебната служба на Северна Ирландия.

Къде мога да намеря информация относно средния размер на общите разходи за определено производство?

Няма известен източник за този тип информация.

Съществува скала на разходите както за производствата на окръжните, така и за тези на висшите съдилища. Тези скали обаче са само насочващи и не трябва да бъдат считани за окончателни, тъй като те не се прилагат за всички видове дела. Също така тези скали се прилагат само за производства пред този определен ранг съдилища.

Текущите скали на окръжните съдилища могат да бъдат намерени на уебсайта на Службата за информация за публичния сектор.

Скалата на разходите за висшите съдилища не са достъпни по интернет.

Данък добавена стойност

Как се предоставя тази информация?

Съответната ставка на данъка добавена стойност може да бъде възстановена за разходи, такси и разноски по смисъла на Закона за данък добавена стойност от 1983 г. Повече подробности за съдебните такси могат да бъдат намерени на уебсайта на Съдебната служба на Северна Ирландия, на който съдебните такси са показани, без начислен ДДС.

Правна помощ

Приложим праг на доходите в областта на гражданското съдопроизводство

Правна помощ обикновено се предоставя на лица, чиито годишен разполагаем доход не надвишава 9937 британски лири, освен при случаи на телесно увреждане, за които прагът е 10955 британски лири. В ограничен брой публични семейноправни производства, засягащи родителските права, правна помощ се предоставя и без да се вземе предвид доходът на лицето – тези случаи са познати като специални производства във връзка с правата на децата (Children Order proceedings). За повече информация моля вижте Съдебна служба на Северна Ирландия.

Приложим праг на доходите в областта на наказателното съдопроизводство за обвиняеми

За обвиняемите в Северна Ирландия няма фиксиран праг на доходите по отношение на правото за получаване на правна помощ. Съдията предоставя правна помощ на обвиняемия при условие, че се е убедил, че обвиняемият не разполага с достатъчно средства за правно представителство.

Приложим праг на доходите в областта на наказателното съдопроизводство за жертви

В рамките на наказателното производство не се предвижда правна помощ за жертвите.

Когато жертвите на престъпление търсят компенсация, обикновено не се ангажира схемата за правна помощ. Правителството е установило отделна законова рамка за компенсирането на жертвите на престъпления, която в Северна Ирландия се нарича Схема за обезщетяване на вреди, нанесени от престъпления. По тази схема жертвите не се нуждаят от правни съвети и представителство, за да кандидатстват за компенсация. Безплатна помощ за попълването на молбите за кандидатстване може да бъде получена от организацията Подкрепа за жертвите (Victim Support - Северна Ирландия), финансирана от правителството.

В системата на наказателното правосъдие се предоставя и неправна помощ за жертвите, например уебсайтът на Съдебната служба на Северна Ирландия предоставя информация и „виртуална разходка“ за жертви и свидетели.

Също така Подкрепа за жертвите (Victim Support - Северна Ирландия), благотворителна организация, предоставя емоционална подкрепа, информация и практическа помощ на жертвите на престъпления.

Други условия, свързани с предоставянето на правна помощ на обвиняеми

За да получат безплатна правна помощ за правно представителство в Северна Ирландия обвиняемите трябва да удовлетворят две условия: да не притежават достатъчно средства, за да могат да си позволят свое собствено правно представителство и да е в интерес на правосъдието на тях да им бъде предоставена безплатна правна помощ.

Безплатни съдебни производства

 • Съдебната служба на Северна Ирландия има установена политика/процедура, при която страната по дадено дело или се освобождава от съдебни такси или кандидатства за освобождаване. При тази процедура, която взема предвид личните доходи, кандидатстващият трябва да попълни предвиден за целта формуляр.
 • Съдебното производство е безплатно за обвиняем, на който е предоставена правна помощ по наказателно производство.
 • Както бе посочено по-горе, правна помощ се предоставя обикновено на лице, чийто годишен разполагаем доход не надвишава £ 9 957.
 • В ограничен брой семейноправни производства, засягащи родителските права, правна помощ се предоставя и без да се вземе предвид дохода на лицето. Този тип производство е известен като производство по Наредбата за децата.
 • Освобождаването от такси се решава от съда.

Кога загубилата страна трябва да плати разходите на спечелилата страна?

Съдът решава кой ще заплати разходите по производството. Правилникът на Върховния съд на Северна Ирландия и Правилникът на Окръжния съд (Северна Ирландия) съдържат съдебни правила, свързани с разходите, но тези правилници не могат да бъдат намерени по интернет.

Хонорари за вещи лица

Съдебните правилници, а именно Правилникът на Върховния съд на Северна Ирландия и Правилникът на Окръжния съд (Северна Ирландия), ограничават броя на вещите лица. Няма фиксирани разходи, нито таблици за пресмятане на разходите за вещи лица, тъй като техните възнаграждения ще зависят от вида вещо лице и от характера на участието му в производството.

Хонорари за писмени и устни преводачи

В общи линии, когато разноските по гражданско или семейно дело се покриват лично, страната, която се нуждае от устен преводач, трябва да си го осигури и да плати свързаните с превода разходи.

Все пак Съдебната служба на Северна Ирландия осигурява и финансира централизирано устен преводач за неговорещата английски език страна в производството, когато тя участва в следните производства: предаване за разглеждане на делото по същество или за постановяване на присъда (commital case), семейноправно производство касаещо деца, производство, свързано с домашно насилие (включително сключване на брак по принуда).

Ако производството не попада в някоя от горните категории, все пак може да бъде осигурено заплащане за устен преводач, ако съдията определи, че това е единственият начин, по който страната в производството може да разбере производството, и тя или той не може да получи публично финансиране, не може да си позволи сам да плати на устен преводач или когато съдията изрично разпореди да бъде назначен устен преводач.

 

Когато устният преводач се осигурява и възнаграждението му се заплаща от Службата за съдилищата и трибуналите на Северна Ирландия, възнаграждението се договаря в условията на наемане на работа. Размерът на възнаграждението може да е различен във всеки отделен случай в зависимост от продължителността на заседанията, разстоянието и времето за пътуване до и за връщане от съда и използвания от устния преводач транспорт. Условията на наемане на работа се прилагат строго по отношение на всички искове с цел да се гарантира избягване на свръхзаплащане.

Връзки по темата

Правно общество на Северна Ирландия
Библиотека на адвокатската колегия на Северна Ирландия
Служба за информация за публичния сектор на Обединеното кралство
Информация за съдебните такси от Съдебната служба на Северна Ирландия
Съдебна служба на Северна Ирландия
Информация за търговския списък от Съдебната служба на Северна Ирландия
Подкрепа за жертвите (Северна Ирландия)
Информация за подкрепа на жертвите и свидетелите от Съдебната служба на Северна Ирландия

Документи по темата

Изследване за прозрачността на разходите на Обединеното кралство PDF (448 Kb) en

Последна актуализация: 26/06/2019

Версията на националния език на тази страница се поддържа от съответната държава-членка. Преводите са направени от Европейската комисия. Възможно е евентуални промени, въведени в оригинала от компетентните национални органи, все още да не са отразени в преводите.Европейската комисия не поема каквато и да е отговорност по отношение на информация или данни, които се съдържат или споменават в този документ. Моля, посетете рубриката „Правна информация“, за да видите правилата за авторските права за държвата-членка, отговорна за тази страница.