Разходи

Португалия

В този казус по семейно право — развод, държавите членки бяха помолени да дадат информация на страната, която подава иск за развод, относно процесуалните разходи, като се имат предвид следните случаи: Казус А — национален случай: Две лица сключват брак. По-късно се разделят и решават да се разведат. Казус Б — транснационален случай: Двама граждани на една и съща държава членка (държава членка А) сключват брак в държавата членка А . След сватбата двойката се премества да живее и работи в друга държава членка (държава членка Б), в която установяват своето местожителство. Скоро след това двойката се разделя, като съпругата се връща в държавата членка А, а съпругът остава в държавата членка Б. Двойката решава да се разведе. При връщането си в държавата членка А съпругата незабавно подава молба за развод пред съдилищата на държавата членка Б.

Съдържание, предоставено от
Португалия

Разходи в Португалия

Съдебни разходи, разходи за обжалване и алтернативно разрешаване на спорове


Казсуси

Съдебни разходи

Обжалване

АРС

Първоначални съдебни разходи

Такси за изготвянето на преписи

Други такси

Първоначални съдебни разходи

Такси за изготвяне на преписи

Други такси

Съществува ли такава възможност за този вид дела?

Разходи

Казус A

306 EUR

-

306 EUR

-

-

Да. Може да се използва медиация с цел постигане на едно от споразуменията, необходими за уреждането на развода в службата по гражданско състояние (вж. бележката)

50EUR

Бележка: Ако двойката се споразумее да се разведе по взаимно съгласие, това ще стане в съда само ако не е постигнато споразумение по един от следните въпроси: разделяне на семейните активи, упражняване на родителските права, издръжка или бъдещето на семейното жилище.

В случай че е постигнато споразумение по тези въпроси, производството за развод се извършва в службата по гражданско състояние (conservatória do registo civil) срещу еднократна такса от 280 евро.

Последна актуализация: 29/01/2024

Версията на националния език на тази страница се поддържа от съответната държава-членка. Преводите са направени от Европейската комисия. Възможно е евентуални промени, въведени в оригинала от компетентните национални органи, все още да не са отразени в преводите.Европейската комисия не поема каквато и да е отговорност по отношение на информация или данни, които се съдържат или споменават в този документ. Моля, посетете рубриката „Правна информация“, за да видите правилата за авторските права за държвата-членка, отговорна за тази страница.