Разходи

Португалия

В този казус по семейно право — издръжка, държавите членки бяха помолени да дадат информация на страна, която подава иск за присъждане на издръжка, относно процесуалните разходи, като се имат предвид следните случаи: Казус А — национален случай: Две лица са живели заедно без брак в продължение на няколко години. Когато вземат решения да се разделят, те имат тригодишно дете. Съдебно решение дава попечителството над детето на майката. Единственият нерешен въпрос се отнася до размера на издръжката, която бащата дължи на майката за отглеждането и образованието на детето. Майката подава иск в тази връзка. Казус Б — транснационален случай с адвокат, действащ в държавата членка А: Две лица са живели заедно без брак в дадена държава членка (държава членка Б). Те имат тригодишно дете. Разделят се. Съдебно решение в държавата членка Б дава попечителството над детето на майката. Със съгласието на бащата майката и детето се преместват да живеят в друга държава членка (държавата членка А), в която установяват своето местожителство. Остава нерешен въпрос. Той се отнася до размера на издръжката, която бащата дължи на майката за отглеждането и образованието на детето. Майката подава иск в тази връзка в държавата членка А..

Съдържание, предоставено от
Португалия

Разходи в Португалия

Обезщетение на свидетел, гаранции и други приложими такси


Казус

Обезщетение на свидетел

Гаранции

Други такси

Свидетелите получават ли обезщетение?

Разходи

Съществува ли такава възможност? Кога и как се прилага тя?

Разходи

Описание

Разходи

Казус A

Да — Таблица IV приложена към Наредбата относно съдебните разходи, приета със Законодателен указ № 34/2008 от 26 февруари

0,2 EUR на километър

Казус B

Да — Таблица IV, приложена към Наредбата относно съдебните разходи, приета със Законодателен указ № 34/2008 от 26 февруари

0,2 EUR на километър

Последна актуализация: 29/01/2024

Версията на националния език на тази страница се поддържа от съответната държава-членка. Преводите са направени от Европейската комисия. Възможно е евентуални промени, въведени в оригинала от компетентните национални органи, все още да не са отразени в преводите.Европейската комисия не поема каквато и да е отговорност по отношение на информация или данни, които се съдържат или споменават в този документ. Моля, посетете рубриката „Правна информация“, за да видите правилата за авторските права за държвата-членка, отговорна за тази страница.