Разходи

Португалия

Тази страница предоставя информация относно разходите за съдебни производства в Португалия.

Съдържание, предоставено от
Португалия

За по-задълбочен анализ на съдебните разходи вижте следните конкретни примери:

Семейно право — развод

Семейно право — упражняване на родителски права

Семейно право — издръжка

Търговско право — договори

Търговско право — отговорност

Регулаторна рамка, уреждаща хонорарите на юридическите професии

1. Правни съветници (Solicitadores)

В Португалия хонорарите на правните съветници solicitadores, действащи като съдебни изпълнители, са уредени с Министерско постановление за изпълнение (Portaria) № 282/2013-B/29 от 29 август 2013 г. и измененията в него (членове 43—51).

2. Правни консултанти (Consultores jurídicos)

Хонорарите на правните консултанти в Португалия не са регулирани.

3. Адвокати (Advogados)

Хонорарите на адвокатите в Португалия не са регулирани.

4. Съдебни служители (Oficiais de justiça)

Разходите по встъпването на съдебни служители в производства за принудително изпълнение са уредени с член 9 и таблица II от Наредбата за съдебните разноски (Regulamento das Custas Processuais), приета със Законодателен указ (Decreto-Lei) № 34/2008 от 26 февруари 2008 г. и измененията в него, и с Министерско постановление за изпълнение № 282/2013 от 29 август 2013 г. и измененията в него (членове 43—51, приложими съгласно член 59, параграф 1).

5. Адвокати, работещи в областта на правната защита

Хонорарите, дължими на адвокатите за услуги, предоставени в областта на правната защита, са уредени с Министерско постановление за изпълнение № 1386/2004 от 10 ноември 2004 г., Министерско постановление за изпълнение № 161/2020 от 30 юни 2020 г. и Министерско постановление за изпълнение № 10/2008 от 3 януари 2008 г. и измененията в него.

Фиксирани разходи

Фиксирани разходи по граждански производства

Фиксирани разходи за страните по граждански производства

Фиксираните разходи за страните по граждански производства са посочени в членове 5—7 и таблици I и II, приложени към Наредбата за съдебните разноски, приета със Законодателен указ № 34/2008 от 26 февруари 2008 г. и измененията в него.

Етап от гражданското производство, на който трябва да се заплатят фиксираните разходи

Съдебните такси обикновено се заплащат при започване на производството и в момента, когато е насрочена датата за съдебното заседание. Експертите и съдебните служители обикновено получават заплащане непосредствено преди да участват в производството.

Фиксирани разходи по наказателни производства

Фиксирани разходи за страните по наказателни производства

Фиксираните разходи, дължими от страните по наказателни производства, са посочени в член 8 и таблица III, приложени към Наредбата за съдебните разноски, приета с Министерско постановление № 34/2008 от 26 февруари 2008 г. и измененията в него.

Етап от наказателното производство, на който трябва да се заплатят фиксираните разходи

Етапът от наказателното производство, на който трябва да бъдат платени фиксираните разноски, зависи от ролята на съответното лице в производството и от действията, които възнамерява да предприеме. Само в два случая съдебната такса се дължи едновременно с действието, за което се отнася: когато заинтересованото лице встъпва в производство като граждански ищец и когато е образувано разследване по молба на граждански ищец. Във всички останали случаи, т.е. всички случаи, касаещи ответника, както и в други случаи, касаещи гражданския ищец, съдебната такса се заплаща в края на етапа от съдебното производство, което е в ход в момента (допитване, решение или обжалване), в зависимост от решението на съдията.

Фиксирани разходи при производства пред Конституционния съд

Фиксирани разходи за страните при производства пред Конституционния съд

Фиксираните разходи, дължими от страните по производства пред Конституционния съд, се регулират от членове 6—9 от Законодателен указ № 303/98 от 7 октомври 1998 г. и измененията в него, както и от член 84 от Закон № 28/82 от 15 ноември 1982 г. и измененията в него.

Етап от производството пред Конституционния съд, на който трябва да се заплатят фиксираните разходи

Заплащането на фиксирани разходи се изисква само в края на производството.

Предварителна информация, която трябва да бъде предоставена от законните представители

Права и задължения на страните

Законните представители са задължени от етична и правна гледна точка да предоставят цялата информация относно правата и задълженията на страните, доколкото имат разумни познания за шансовете за успех и свързаните разходи.

Основания за разходите

Къде мога да намеря информация относно основанията за разходите в Португалия?

Допълнителна информация относно системата за съдебни разходи в Португалия можете да намерите на адрес: https://justica.gov.pt/Servicos/Custas-processuais.

На какви езици мога да получа информация относно основанията за разходите в Португалия?

Информацията относно основанията за разходите в Португалия е достъпна само на португалски език.

Къде мога да намеря информация относно медиацията?

Информация относно медиацията, по-специално относно публичните системи за медиация по граждански, семейни, трудови и наказателни спорове, можете да намерите на адрес: https://dgpj.justica.gov.pt/English/Alternative-Dispute-Resolution.

Къде мога да намеря информация относно средната продължителност на различните производства?

Информация относно средната продължителност на съдебните производства можете да намерите на адрес: https://estatisticas.justica.gov.pt/sites/siej/en-us/pages/default.aspx.

Къде мога да намеря информация относно средния размер на разходите за определен вид производство?

Тази информация не е налична. Единственият начин да се информирате е като направите справка с различните тарифи или таблици на разходите.

Въпреки това симулатор, който показва дължимите съдебни такси при откриване на съдебно производство, е достъпен на адрес: https://justica.gov.pt/Servicos/Simulador-Taxas-de-Justica. Това дава представа за свързаните разходи.

Данък върху добавената стойност: как се предоставя тази информация?

Съдебните разходи не се облагат с ДДС. Дължимите хонорари на практикуващите юристи подлежат на облагане с ДДС, но информацията относно разходите, предвидена в законодателството, не включва ДДС.

Какви са приложимите ставки?

Не е предоставена информация относно приложимите ставки за ДДС.

Правна помощ

Праг на доходите за ответниците по граждански дела

Формулата за изчисляване на прага на доходите за целите на правната помощ по граждански производства може да бъде намерена в приложението към Закон № 34/2004 от 29 юли 2004 г. и измененията в него.

Праг на доходите за ответниците по наказателни дела

Формулата за изчисляване на прага на доходите за целите на правната помощ по наказателни производства може да бъде намерена в приложението към Закон № 34/2004 от 29 юли 2004 г. и измененията в него.

Праг на доходите за жертвите по наказателни дела

Няма праг на доходите за целите на правната помощ за жертвите по наказателни дела.

Други условия за предоставянето на правна помощ на жертвите

Съществуват и други условия за предоставянето на правна помощ на жертвите. Когато статутът на жертва на домашно насилие по смисъла на член 152 от Наказателния кодекс се определя съгласно Закон № 112/2009 от 16 септември 2009 г., при липсата на доказателства за противното се приема, че жертвата не разполага с достатъчно финансови средства.

Други условия за предоставяне на правна помощ на ответниците

Съществуват и други условия за предоставянето на правна помощ на ответниците. Те са свързани с финансовото положение на ответниците и се изчисляват въз основа на модел, разработен в съответствие с член 39 от Закон № 34/2004 от 29 юли 2004 г. и измененията в него.

Безплатни съдебни производства

Съдебните производства могат да бъдат безплатни за едната страна или за двете страни въз основа на освобождаването от съдебни разходи или отпускането на правна помощ.

В член 4 от Наредбата за съдебните разноски се предвиждат редица случаи, в които се прилага освобождаване от разноски. Освобождаванията попадат в две категории:

  • субективни или лични освобождавания съгласно член 4, параграф 1, основаващи се на специфична характеристика на страните или лицата, които са обект на производството; и
  • обективни или процесуални освобождавания, попадащи в обхвата на член 4, параграф 2, които са свързани с вида на производството.

Някои освобождавания обаче зависят от съдържанието на окончателното решение, с което приключва производството, както е посочено в член 4, параграфи 3—7. Следователно такива освобождавания може да нямат отражение върху разходите или може да засегнат само таксите, възникнали в хода на съдебното производство.

По-подробна информация за правната помощ може да намерите на адрес: https://justica.gov.pt/Guias/como-pedir-apoio-judiciario.

Кога загубилата страна трябва да заплати разходите на спечелилата страна?

Спечелилата страна обикновено има право да получи обезщетение от загубилата страна за направените разходи в съотношение, определено от съда, в зависимост от окончателното решение. Правото на спечелилата страна да получи обезщетение за направените разходи се отменя, ако загубилата страна получи правна помощ и по този начин е освободена от изискването да заплати каквито и да било съдебни такси.

Хонорари на вещи лица

По правило страните по делото заплащат хонорарите на вещите лица. Ако обаче страните са получили правна помощ, хонорарите на вещите лица се заплащат от Института за финансово управление и инфраструктура на правосъдието (Instituto de Gestão Financeira e Equipamentos da Justiça).

Хонорари на писмените и устните преводачи

По правило страните по делото заплащат хонорарите на писмените и устните преводачи. Ако обаче страните са получили правна помощ, хонорарите на писмените и устните преводачи се заплащат от Института за финансово управление и инфраструктура на правосъдието (Instituto de Gestão Financeira e Equipamentos da Justiça).

Важни документи

Доклад на Португалия за проучването относно прозрачността на разходите  PDF (781 Kb) en

Последна актуализация: 29/01/2024

Версията на националния език на тази страница се поддържа от съответната държава-членка. Преводите са направени от Европейската комисия. Възможно е евентуални промени, въведени в оригинала от компетентните национални органи, все още да не са отразени в преводите.Европейската комисия не поема каквато и да е отговорност по отношение на информация или данни, които се съдържат или споменават в този документ. Моля, посетете рубриката „Правна информация“, за да видите правилата за авторските права за държвата-членка, отговорна за тази страница.