Моля, имайте предвид, че оригиналната езикова версия на тази страница португалски е била наскоро променена. Езиковата версия, която търсите, в момента се подготвя от нашите преводачи.
Swipe to change

Разходи

Португалия

Настоящата страница предоставя информация относно съдебните разходи в Португалия.

Съдържание, предоставено от
Португалия
Не съществува официален превод на езиковата версия, която разглеждате.
Тук ще намерите машинен превод на съдържанието. Моля, имайте предвид, че той се предоставя само с цел осигуряване на контекст. Собственикът на настоящата страница не носи никаква отговорност за качеството на този машинно преведен текст.

Законодателна рамка, уреждаща хонорарите на юридическите професии

1.   Правни консултанти

В Португалия хонорарите на правните консултанти (solicitadores), когато те действат като съдебни изпълнители (agentes de execução) са определени с Министерска наредба (Portaria) № 331-B/2009 от 30 март (членове 11—25).

2.   Юристи/Юрисконсулти

В Португалия хонорарите на юрисконсултите (consultores jurídicos) не са регулирани.

3.   Адвокати

В Португалия хонорарите на адвокатите (advogados) не са регулирани.

4.   Съдебни служители

Хонорарите на съдебните служители (oficiais de justiça) по процедури по правоприлагане са уредени с член 9 от Законодателен указ (Decreto-Lei) № 34/2008 от 26 февруари и с Министерска наредба № 331-B/2009 от 30 март (членове 11—25).

5.   Адвокати, предоставящи правна помощ

Хонорарите на адвокатите за услугите, които те предоставят в рамките на правната помощ, се регулират от Министерска наредба № 1386/2004 от 10 ноември и Министерска наредба № 10/2008 от 3 януари, изменена с Министерска наредба № 210/2008 от 29 февруари.

Фиксирани разходи

Фиксирани разходи при граждански производства

Фиксирани разходи за страните в граждански производства

Фиксираните разходи за страните в граждански производства са посочени в членове 5—7 и таблици I и II, приложени към Наредбата за съдебните разходи, приета със Законодателен указ № 34/2008 от 26 февруари.

Етап от гражданското производство, на който страните трябва да заплатят фиксираните разходи

По правило съдебните такси се заплащат при започване на производството и при насрочване на датата на заседанието на съда. По правило хонорарите на вещите лица и съдебните служители се заплащат преди включването им в производството.

Фиксирани разходи при наказателни производства

Фиксирани разходи за страните в наказателни производства

Фиксираните разходи за страните в наказателните производства са посочени в член 8 и Таблица III, приложени към Наредбата за съдебните разходи, приета с Министерско постановление № 34/2008 от 26 февруари.

Етап от наказателното производство, на който страните трябва да заплатят фиксираните разходи

Етапът, на който при наказателно производство страните трябва да заплатят фиксираните разходи, зависи от мястото на отделните лица в производството и ролята, която те възнамеряват да играят. Единствените случаи, в които съдебните такси се заплащат при предприемане на съответната стъпка, са внасянето на искане, което да бъде разгледано от помощник (assistente) на прокурора, и започване на наказателно разследване от помощник-прокурор. Във всички останали случаи, а именно всички случаи, касаещи ответника, както и други ситуации, касаещи помощник-прокурори, съдебните такси се заплащат в края на съответния етап от наказателното производство (разследване, произнасяне на присъда или обжалване) в съответствие с решението на съдията.

Фиксирани разходи при конституционни производства

Фиксирани разходи за страните при конституционни производства

Фиксираните разходи за страните по производства пред Конституционния съд се регулират от членове 6—9 от Законодателен указ № 303/98 от 7 октомври, изменен със Законодателен указ № 91/2008 от 2 юни.

Етап от конституционното производство, на който трябва да се заплатят фиксираните разходи

Фиксираните разходи не трябва да се заплащат до приключването на производството.

Предварителна информация, която трябва да бъде предоставена от процесуалните представители

Права и задължения на страните

Процесуалните представители са етично и правно задължени да предоставят изчерпателна информация относно правата и задълженията на страните, така че те да са наясно с вероятността за успех и съответните разходи.

Основания за разходите

Къде мога да намеря информация относно основанията за разходите в Португалия?

Повече информация за системата на съдебните разходи в Португалия можете да намерите на https://igfij.mj.pt/custas/Paginas/default.aspx

На какви езици мога да получа информация относно основанията за разходите в Португалия?

Информацията относно основанията за разходите в Португалия е достъпна само на португалски език.

Къде мога да получа информация относно медиация?

Информация относно медиацията, по-специално относно публичните системи за медиация по гражданскоправни, семейноправни, трудовоправни и наказателноправни въпроси, е достъпна http://www.dgpj.mj.pt/sections/gral/mediacao-publica/mediacao-anexos/formularios-para-pedidos/

Къде мога да намеря информация относно средната продължителност на различните видове производства?

Информация относно средната продължителност на производствата може да бъде намерена на уебсайта на Правосъдна статистика на Португалия http://www.dgpj.mj.pt/sections/estatisticas-da-justica

Къде мога да получа информация относно средния размер на общите разходи за определена процедура?

Тази информация не е налична и може да бъде получена само след справка с различни скáли или таблици на разходите.

Данък добавена стойност — как се предоставя тази информация?

Съдебните разходи не се облагат с ДДС. Дължимите хонорари на професионалистите подлежат на облагане с ДДС, но информацията относно разходите, предвидена в законодателството, не включва ДДС.

Какви са приложимите ставки?

Не е предоставена информация относно приложимите ставки за ДДС.

Правна помощ

Приложим праг на доходите при граждански производства

Формулата за изчисляване на прага на доходите за целите на правната помощ по граждански производства е посочена в приложението към Закон (Lei) № 34/2004 от 29, изменен със Закон № 47/2007 от 28 август.

Приложим праг на доходите за ответниците при наказателни производства

Формулата за изчисляване на прага на доходите за целите на правната помощ по наказателни дела е посочена в приложението към Закон (Lei) № 34/2004 на 29 юли, изменен със Закон № 47/2007 от 28 август .

Приложим праг на доходите за жертви при наказателни производства

По наказателни дела няма праг на доходите за правна помощ за жертви.

Други условия, свързани с отпускането на правна помощ за жертви

Съществуват други условия за отпускане на правна помощ за жертви. Жертвите не плащат правни такси, когато са представлявани от Асоциацията за помощ за жертви [Associação de Apoio à Vítima].

Други условия, свързани с отпускането на правна помощ за ответници

Съществуват други условия, свързани с отпускането на правна помощ за ответници. Те са свързани с финансовото положение на ответника и се изчисляват чрез справка с предоставения образец, изготвен в съответствие с член 39 от Закон № 34/2004 от 29 юли, изменен със Закон № 47/2007 от 28 август.

Безплатни съдебни производства

Съдебните производства могат да бъдат безплатни за едната или и за двете страни въз основа на освобождаване от правни разходи или отпускане на правна помощ.

Кога загубилата страна трябва да плати разходите на спечелилата страна?

По правило спечелилата страна има право на обезщетение за разходите, което следва да се заплати от загубилата страна в съотношение, посочено от съдията, според окончателното решение. Правото на обезщетение на спечелилата страна се отменя, когато загубилата страна се ползва от правна помощ и следователно е освободена от заплащане на съдебни такси.

Хонорари на вещи лица

Обикновено страната трябва да заплати хонорарите на вещите лица. Ако страната се ползва от правна помощ, хонорарите на вещите лица се заплащат от Института за финансово управление и инфраструктура на правосъдието [Instituto de Gestão Financeira e Equipamentos da Justiça - IGFEJ].

Разходи за писмени и устни преводи

Обикновено хонорарите на преводачите и на вещите лица трябва да се заплатят от съответната страна. Ако обаче въпросната страна се ползва от правна помощ, хонорарите на вещите лица се заплащат от Института за финансово управление и инфраструктура на правосъдието [Instituto de Gestão Financeira e Equipamentos da Justiça - IGFEJ].

Важни документи

Доклад на Португалия за изследването относно прозрачност на разходите PDF (781 Kb) en

Последна актуализация: 25/01/2023

Версията на националния език на тази страница се поддържа от съответната държава-членка. Преводите са направени от Европейската комисия. Възможно е евентуални промени, въведени в оригинала от компетентните национални органи, все още да не са отразени в преводите.Европейската комисия не поема каквато и да е отговорност по отношение на информация или данни, които се съдържат или споменават в този документ. Моля, посетете рубриката „Правна информация“, за да видите правилата за авторските права за държвата-членка, отговорна за тази страница.