Разходи

Румъния

В този казус по семейно право — развод, държавите-членки бяха помолени да посъветват страната, която подава молба за развод, относно процесуалните разходи, за да бъдат взети предвид следните случаи: Казус А — национален случай: двойка се жени. По-късно те се разделят и решават да се разведат. Казус Б — транснационален случай: Двама граждани на една и съща държава-членка (държава-членка А) се женят. Бракът се сключва в държавата-членка А. След сватбата двойката се премества да живее и работи в друга държава-членка (държава-членка Б), в която установяват своето местожителство. Скоро след това двойката се разделя, като съпругата се връща в държавата-членка А, а съпругът остава в държавата-членка Б. Двойката решава да се разведе. При връщането си в държавата-членка А съпругата незабавно подава молба за развод пред съдилищата на държавата-членка Б.

Съдържание, предоставено от
Румъния

ЗАБЕЛЕЖКА — 1. Отговорите, които се отнасят до всички казуси, бяха дадени с предположението, че искът е подаден в румънските съдилища 2. За по-голяма яснота, при изчисление на разходите беше взета предвид хипотетичен обменен курс 1 EUR = 4 RON (румънска валута).

Разходи в Румъния

Съдебни разходи, разходи за обжалване и алтернативно разрешаване на спорове


Разглеждане на казуси

Съд

Обжалвания

Първоначални съдебни такси

Такси за изготвянето на преписи

Други такси

Първоначални съдебни такси

Казус A

39,3 RON (приблизително 10 EUR), което включва 39 RON (съдебни такси) и 0,3 RON (държавна такса)

Изключение – 8,3 RON (приблизително 2 EUR), което включва 8 RON (съдебни такси) и 0,3 RON (държавна такса), ако страната няма доходи или ако доходите са по-ниски от националната минимална брутна работна заплата

За получаване на обикновени копия от различни процедурни документи, издавани от специализиран съдебен персонал (деловодители), трябва да се заплатят такси за копиране (вариращи между 0,05 EUR и 1,25 EUR на копие)

Легализация — атестация за получаване на заверено съдебно решение 2,15 RON (приблизително 0,5 EUR), което включва 2 RON (съдебна такса) and 0,15 RON (държавна такса)

Допълнителна легализация (апостил) — 1,15 RON (приблизително 0,25 EUR), което включва 1 RON (съдебна такса) и 0,15 RON (държавна такса)само ако е необходимо за страната

В този случай решението не може да бъде обжалвано, тъй като разводът е по съгласие на двете страни

Казус Б

39,3 RON (приблизително 10 EUR), което включва 39 RON (съдебна такса) и 0,3 RON (държавна такса)

Изключение – 8,3 RON (приблизително 2 EUR), което включва 8 RON (съдебни такси) и 0,3 RON (държавна такса) ако страната няма доходи или доходите са по-ниски от националната минимална брутна заплата

За получаване на обикновени копия от различни процедурни документи, издавани от специализиран съдебен персонал (деловодители), трябва да се заплатят такси за копиране (вариращи между 0,05 EUR и 1,25 EUR на копие)

Легализация — атестация за получаване на заверено съдебно решение 2,15 RON (приблизително 0,5 EUR), което включва 2 RON (съдебна такса) and 0,15 RON (държавна такса)

Допълнителна легализация (апостил) — 1,15 RON (приблизително 0,25 EUR), което включва 1 RON (съдебна такса) и 0,15 RON (държавна такса)само ако е необходимо за страната

В този случай решението не може да бъде обжалвано, тъй като разводът е по съгласие на двете страни

 

Казус

Алтернативно разрешаване на спорове

Съществува ли такава възможност за този вид казус?

Разходи

Казус A

Да

Разходите са предвидени в договора за медиация, договорен между страните и медиатора

Казус Б

Да

Разходите са предвидени в договора за медиация, договорен между страните и медиатора

 

Разходи за адвокат, съдебен изпълнител и вещо лице


Разглеждане на казуси

Адвокат

Съдебен изпълнител

Представителството задължително ли е?

Средни разходи

Представителството задължително ли е?

Разходи преди постановяването на съдебно решение

Разходи след постановяването на съдебно решение

Казус A

НЕ

Различни разходи в зависимост от договора за правна помощ

Не се прилага в този случай, тъй като представителството не е задължително

НЕ

Не се прилага в този случай

Не се прилага в този случай

Казус Б

НЕ

Различни разходи в зависимост от договора за правна помощ

Не се прилага в този случай, тъй като представителството не е задължително

НЕ

Не се прилага в този случай

Не се прилага в този случай

 

Разглеждане на казуси

Вещо лице

Използването на вещо лице задължително ли е?

Разходи

Казус A

НЕ

Не се прилага в този случай

Казус Б

НЕ

Не се прилага в този случайРазходи за обезщетение на свидетел, залог или обезпечение и други подобни такси


Разглеждане на казуси

Обезщетение на свидетел

Залог или обезпечение

На свидетелите дължи ли се обезщетение?

Разходи

Съществува ли такава възможност и кога и как се използва тя?

Разходи

Казус A

Да. Въпреки това, в този случай не е необходим свидетел.

Не се прилага в този случай

Не се прилага в този случай

Не се прилага в този случай

Казус Б

Да. Въпреки това, в този случай не е необходим свидетел.

Не се прилага в този случай

Не се прилага в този случай

Не се прилага в този случайРазходи за правна помощ и други възстановявания на сумиРазглеждане на казуси

Правна помощ

Кога и при какви условия може да се използва?

Кога помощта е цялостна?

Условия?

Казус A

Моля, вижте приложение 1 към настоящия раздел

Моля, вижте приложение 1 към настоящия раздел

Моля, вижте приложение 1 към настоящия раздел

Казус Б

Моля, вижте приложение 1 към настоящия раздел

Моля, вижте приложение 1 към настоящия раздел

Моля, вижте приложение 1 към настоящия раздел

 

Разглеждане на к
азуси

Възстановяване

Спечелилата страна може ли да получи възстановяване на направените от нея съдебни разходи?

Ако възстановяването не е в пълен размер, какъв процент се възстановява?

Кои разходи никога не се възстановяват?

Съществуват ли случаи, при които правната помощ следва да се възстанови на организацията, предоставила помощта?

Казус A

Не се прилага в този случай, тъй като страните са се съгласили да се разведат (разводът е по съгласие на двете страни)

Не се прилага в този случай, тъй като страните са се съгласили да се разведат (разводът е по съгласие на двете страни)

Не се прилага в този случай, тъй като страните са се съгласили да се разведат (разводът е по съгласие на двете страни)

НЕ

Казус Б

Не се прилага в този случай, тъй като страните са се съгласили да се разведат (разводът е по съгласие на двете страни)

Не се прилага в този случай, тъй като страните са се съгласили да се разведат (разводът е по съгласие на двете страни)

Не се прилага в този случай, тъй като страните са се съгласили да се разведат (разводът е по съгласие на двете страни)

НЕРазходи за писмени и устни преводи


Разглеждане на казуси

Писмени преводи

Кога и при какви условия е необходимо това?

Приблизителна стойност на разходите?

Казус A

Не се прилага в този случай.

Не се прилага в този случай.

Казус Б

Когато документите, представени в съда (част от досието по случая), са написани на друг език

Разходите могат да варират съгласно договора за писмен превод или, ако писменият превод се извършва от лицензиран преводач по искане на съда, трябва да се заплати такса от 33,56 RON (приблизително 8 EUR) на страница формат А4

 

Казус

Устни преводи

Други специфични за трансграничните спорове разходи?

Кога и при какви условия е необходимо това?

Приблизителна стойност на разходите?

Описание

Приблизителна стойност на разходите?

Казус A

Когато страната, която трябва да бъде изслушана, е с увреден слух или говор, или не може да пише.

23,15 RON на час (приблизително 6 EUR)

-

-

Казус Б

Ако поне една от страните не говори румънски език

23,15 RON на час (приблизително 6 EUR)

Да, но се поемат от държавата

-

Последна актуализация: 04/11/2020

Версията на националния език на тази страница се поддържа от съответната държава-членка. Преводите са направени от Европейската комисия. Възможно е евентуални промени, въведени в оригинала от компетентните национални органи, все още да не са отразени в преводите.Европейската комисия не поема каквато и да е отговорност по отношение на информация или данни, които се съдържат или споменават в този документ. Моля, посетете рубриката „Правна информация“, за да видите правилата за авторските права за държвата-членка, отговорна за тази страница.