В областта на гражданското правосъдие текущите процедури и производства, започнали преди края на преходния период, ще продължат съгласно правото на ЕС. Въз основа на взаимно споразумение с Обединеното кралство порталът e-Justice ще поддържа информацията, свързана с Обединеното кралство, до края на 2024 г.

Разходи

Шотландия

Настоящата страница ви предоставя ориентировъчна информация за процесуалните разходи в Шотландия.

Съдържание, предоставено от
Шотландия

Законодателна рамка, уреждаща хонорарите на юридическите професии

Хонорарите, които представителите на различните юридическите професии получават от клиентите си, не са регламентирани. Но хонорарите, които могат да бъдат възстановени на страната, спечелила делото, са регламентиран.

Солиситори (Solicitors)

В Шотландия хонорарите на солиситорите не са регламентирани. Хонорарите зависят от много различни фактори, свързани с конкретното дело.

Адвокати (Advocates)

В Шотландия хонорарите на адвокатите не са регламентирани. Хонорарите зависят от много различни фактори, свързани с конкретното дело.

Фиксирани разходи

Фиксирани разходи по граждански производства

Фиксирани разходи на страните по граждански производства

Фиксираните разходи в Шотландия зависят от вида на производството и от съда, пред който то е открито (започнато). Фиксирани разходи се плащат на различни етапи от производството:

 • при подаване на документите, които поставят начало на съдебното производство
 • при подаване на допълнителни документи
 • когато се определя датата на съдебното заседание
 • за ангажиране на времето на съда по време на заседанието, въз основа на дневна тарифа
 • при внасяне на отчетни документи за облагане с данък на разноските
 • когато бъде насрочено обжалване.

Таксите за всеки вид иск са посочени в нормативните актове на Шотландия и са известни като заповеди за плащане на такси (Fee Orders). По граждански производства се прилагат Заповедта за плащане на такси на Съда на шерифа (Sheriff Court Fees Order) от 1997 г. и Заповедта за плащане на такси на Върховния съд на Шотландия (The Court of Session Fees Order) от 1997 г. Тези заповеди впоследствие са изменяни чрез редица заповеди за изменение на таксите, за да се вземе предвид повишаването на таксите. Повече информация за заповедите за плащане на такси и измененията в Шотландия можете да намерите на уебсайта на Съдебната служба на Шотландия (Scottish Court Service).

Семейно право — развод/разваляне на гражданско партньорство

В Шотландия могат да бъдат подавани молби за развод/разваляне на гражданско партньорство в Съда на шерифа или във Върховния съд чрез:

опростено производство

неопростено производство

Таксата за подаване на молба за опростено производство за развод/разваляне на гражданско партньорство в Съда на шерифа понастоящем е 95 GBP, а във Върховния съд таксата e 105 GBP. Ако се изисква длъжностно лице от ведомството на шерифа да връчи документите за развод на ответника, ще бъде таксуван допълнителен разход. В Съда на Шерифа и във Върховния съд таксата за тази услуга е 10 GBP, плюс отделна такса в полза на длъжностното лице.

Започването на неопростено производство за развод/разваляне на гражданско партньорство става с подаване на документ за образуване на производство в Съда на шерифа. Таксата за подаване на документ за образуване на производство при иск, свързан с развод или с разваляне на гражданско партньорство, понастоящем е 125 GBP. При такива искове съдът не може да уреди този документ да бъде връчен на ответника. Затова ще е необходимо ищецът да плати отделни такси за връчване на документите или на солиситор, или на длъжностно лице от ведомството на шерифа. На различните етапи ще трябва да се плащат и допълнителни такси, които зависят от движението на делото в съда (вж. по-горе). Минимално, ако ответникът не се яви по делото, ще има допълнителна такса за депозиране на писмен документ за съдебното решение, която понастоящем е 55 GBP. Във Върховния съд понастоящем таксата за подаване на документ за образуване на производство за развод/разваляне на гражданско партньорство е 140 GBP.

Семейно право — попечителство над деца и издръжка на деца

При дела от семейното право размерът на таксата в Съда на шерифа зависи от това дали молбата (или искането) за попечителство и издръжка на дете е направена заедно с молба (или искане) за развод/разваляне на гражданско партньорство. Ако има подадена молба (или искане) за развод/разваляне на гражданско партньорство, се прилага таксата, която се прилага при неопростено производство за развод.

Ако няма подадена молба (или искане) за развод, тогава се прилага такса за подаване на документ за образуване на производство. Тази такса понастоящем е 80 GBP. На различните етапи се плащат и допълнителни такси, които зависят от движението на делото в съда.

Във Върховния съд се прилага такса от 140 GBP. И отново, вероятно ще трябва да се плащат допълнителни такси на различните етапи в зависимост от движението на делото в съда (вж. по-горе).

Търговско право — договор и отговорност

По дела в областта на търговското право размерът на таксата зависи от вида на производството за разрешаване на спора и процесуалния ред на съда, пред който ищецът (лицето, което завежда дело) предявява иска.

Например, ако ищецът може да предяви иска си по реда на производството за „искове с малък материален интерес“ пред Съда на шерифа и търси плащане на сума по-малка от 3 000 GBP, таксата за връчване на призовката понастоящем е 15 GBP за сума до 200 GBP и 65 GBP за сума от 200 GBP до 3 000 GBP. Възможно е впоследствие да трябва да се платят и допълнителни съдебни такси. Например, ако призовката трябва да бъде връчена на ответника от длъжностно лице от ведомството на шерифа, понастоящем се прилага такса от 10 GBP, плюс таксата в полза на длъжностното лице. Секретарят на Съда на шерифа обаче може да уреди това, единствено ако ищецът е физическо лице. Другите страни по делото трябва да уредят връчването да бъде извършено или от солиситор, или от длъжностно лице от ведомството на шерифа, и следователно ще трябва да платят допълнителна такса.

Ако ищецът може да предяви иска си по реда на „съкратеното производство“ и например търси плащане на сума между 3 000 GBP и 5 000 GBP, таксата за връчване на призовката понастоящем е 65 GBP. Отново е възможно впоследствие да е необходимо да се платят и допълнителни такси (вж. по-горе). При такива дела секретарят на Съда на шерифа не може да уреди призовката да бъде връчена на ответника, затова страната по делото трябва да уреди връчването да се извърши или от солиситор, или от длъжностно лице от ведомството на шерифа. В този случай на тях се дължи допълнителна такса.

Ако ищецът може да предяви иска си „по общия ред“, например, ако търси плащане на сума над 5 000 GBP или ако се прилага глава 40 от процесуалния правилник (търговски искове), таксата за връчването на призовката понастоящем е 80 GBP и е възможно впоследствие да бъдат направени допълнителни разходи (вж. по-горе).

Ако искът бъде предявен пред Върховния съд, първоначалната такса понастоящем е 180 GBP. Възможно е обаче впоследствие да се платят и допълнителни такси (вж. по-горе).

Етап от гражданското производство, на който трябва да бъдат платени фиксираните разходи

Първоначалната такса се плаща при предявяване на иска, когато документите се депозират в съда. В случай на връчване на призовката от длъжностно лице от ведомството на шерифа (т.е. при искове с малък материален интерес, при които ищецът е физическо лице, и при молби за опростено производство за развод/разваляне на гражданско партньорство) се плаща такса от 10 GBP към момента на поръчване на връчването. Таксата за длъжностното лице от ведомството на шерифа се плаща по искане на секретаря на Съда на шерифа/секретаря на Върховния съд след получаване на хонорарната сметка на длъжностното лице. Допълнителни такси се плащат: когато се подават допълнителни документи, когато се насрочва съдебно заседание, за ангажиране на времето на съда по време на заседанието (по дневна тарифа), за внасяне на отчетни документи за облагане на разноските с данък и когато се насрочва обжалване.

Фиксирани разходи по наказателни производства

Фиксирани разходи на страните по наказателни производства

Няма такива. Всяко обвинено лице има право на правна помощ за защита по наказателно производство, ако отговаря на финансовите изисквания.

Фиксирани разходи по конституционни производства

Фиксирани разходи на страните по конституционни производства

Въпроси, свързани с правата на човека, могат да бъдат повдигнати като част от всяко гражданско производство. Следователно приложимата такса зависи от вида на предявения иск и от вида на производството.

 • искове с малък материален интерес в размер до 200 GBP — понастоящем 15 GBP
 • искове с малък материален интерес от 200 GBP до 3 000 GBP — понастоящем 65 GBP
 • искове по дела, разглеждани по реда на съкратеното производство, от 3 000 GBP до 5 000 GBP — понастоящем 65 GBP
 • искове по дела, разглеждани по общия ред, над 5 000 GBP — понастоящем 80 GBP
 • искове за прилагане на съкратено производство — понастоящем 80 GBP
 • искове, подадени пред Върховния съд — понастоящем 180 GBP.

По всички тези видове искове на различните етапи е възможно да се плащат допълнителни такси, които зависят от движението на делото в съда (вж. по-горе).

Етап от конституционното производство, на който трябва да бъдат платени фиксираните разходи

По конституционни производства се плаща първоначална такса: когато се подават документи в съда за образуване на производство, когато се подават допълнителни документи, когато се насрочва съдебно заседание, за ангажиране на времето на съда по време на заседанието (по дневна тарифа), за внасяне на отчетни документи за облагане на разноските с данък и когато се насрочва обжалване.

Предварителна информация, която трябва да бъде предоставена от процесуалните представители

Права и задължения на страните

Солиситорите са задължени да предоставят на клиентите си информация относно таксите, които ще трябва да платят. Уместно е солиситорът да предостави информация за шансовете за успех и за разходите по делото. „Нормите на поведение на солиситорите в Шотландия“ (Standards of Conduct for Scottish Solicitors) изискват от солиситорите да общуват с клиентите си ясно и ефективно.

Основание за разходите

Къде мога да намеря информация за основанието за разходите в Шотландия?

Съществува ограничена информация за съдебните такси на уебсайта на Съдебната служба на Шотландия (Scottish Court Service).

Съществува също така приложение за таксите в „Справочник по право на Шотландия“ (Scottish Law Directory), който се публикува ежегодно от Lexis/Nexis Butterworths.

На какви езици мога да получа информация относно основанието за разходите в Шотландия?

Цялата информация е налична на английски език.

Съдебната служба на Шотландия също така предоставя на своя уебсайт информация за съдебните производства чрез опциите, които не са на английски език.

Тя също така каталогизира документи и брошури, които са преведени на шотландски келтски, кантонски китайски, пенджабски и урду.

Къде мога да намеря информация относно медиацията?

От 2004 насам Мрежата за медиация на Шотландия (SMN) предоставя „карта на медиацията“(„map of mediation“) на своя уебсайт. Информацията е била допълвана на няколко пъти. Тази дейност е финансирана от правителството на Шотландия. Връзката (Мрежата за медиация на Шотландия) е представена в множество брошури и интернет връзки. Службата SMN също така приема и телефонни запитвания и насочва обществеността към подходящите услуги по медиация. Регистърът за медиация на Шотландия (Scottish Mediation Register) посочва квалификациите на медиатори, така че страните по спора да бъдат по-добре информирани, когато избират медиатор.

Къде мога да намеря допълнителна информация относно разходите?

Съществуващ уебсайт за информация относно разходите

Информацията в съдебни такси в Шотландия включва:

 • съкратена версия на заповедите за плащане на такси на Висшия съд, на Върховния съд и Съда на шерифа
 • формуляр за освобождаване от такси
 • такси за най-често срещаните искове, предявявани от спорещите страни в Съда на шерифа
 • връзки към заповедите за изменение на таксите.

Къде мога да намеря информация относно средната продължителност на различните видове производства?

Правителството на Шотландия публикува на своя уебсайт информация за броя на делата по реда на съкратеното производство на Наказателния съд с продължителност до 6 месеца. Делата по реда на съкратеното производство са приблизително 95% от всички дела в Наказателния съд. Няма информация относно средната продължителност на производствата в Гражданския съд.  Дори при един и същ вид производства всяко дело е различно и продължителността може да е различна. Солиситор с опит по съответния вид производство може да ви даде информация относно средната продължителност на производството.

Къде мога да намеря информация относно средния размер на общите разходи за определено производство?

Не е определен среден размер на общите разходи, тъй като всяко гледано дело е различно. Солиситор с опит по съответния вид дело може да ви даде информация относно размера на разходите.

Данък добавена стойност

Как се предоставя тази информация?

Всички публикувани разходи са с включен ДДС.

Какви са приложимите ставки?

Когато е приложима, ставката е 20 %.

Правна помощ

Приложим праг на доходите в областта на гражданското правосъдие

Финансовите изисквания за допустимост на правната помощ по граждански дела се изчисляват въз основа на равнището на разполагаемия доход (какво могат да си позволят страните), базирано на регресивен режим на участие (подвижна скала). Понастоящем правна помощ могат да получат хора, чийто разполагаем доход е 25 450 GBP на година или по-малко.

Приложим праг на доходите в областта на наказателното правосъдие за обвиняеми

При дела по реда на официалното производство проверката се състои в това дали лицето или лицата на негова издръжка могат да платят разходите по делото без прекомерни лишения. Не съществува определен праг на дохода.

При дела по реда на съкратеното производство, по които се прилага пълна правна помощ след като обвиняемият не се признае за виновен, се извършва същата проверка. Тук отново няма установен от закона праг на дохода.

Изчисленията се извършват от Съвета за правна помощ. На практика те използват седмичния еквивалент на настоящата горна граница на разполагаемия доход от 26 239 GBP (в сила от 1 април 2011 г.). Това се равнява на сумата от 245 GBP на седмица първоначален праг за допустимост относно разполагаемия доход, след като бъдат взети под внимание съществените седмични разходи и получени суми за всички лица на издръжка. Ако седмичният разполагаем доход на даден молител надвишава 245 GBP, естеството на делото определя дали плащането на неговите съдебни разноски би довело до прекомерни лишения за молителя.

При други наказателни дела по реда на съкратеното производство, когато даден клиент се признае за виновен или когато делото продължава, без да има споразумение, солиситор може да приеме клиент като му предостави ABWOR (правна консултация чрез процесуално представителство). При такива дела границата на разполагаемия доход е 245 GBP на седмица. Това включва доходите от всички източници с изключение на всякакви „паспортни“ („passported“) (когато лицето попада в определена категория и преминава автоматично проверката на доходите) или непризнати ползи, без получените суми за всички лица на издръжка.

Приложим праг на доходите в областта на наказателното правосъдие за жертви на престъпления

Не съществува пълна правна помощ по наказателни дела за жертвите по наказателни дела. Солиситорите могат да дават консултации и да помагат по време на производството, но правната помощ не покрива представителството. При такива дела границата на разполагаемия доход е 245 GBP на седмица. Това включва доходите от всички източници с изключение на всякакви „паспортни“ („passported“) или непризнати ползи, без получените суми за всички лица на издръжка.

За предявяване на иск, произтичащ от увреждане в резултат на престъпно действие, когато е необходима правна помощ, границите на дохода се определят както когато е налице максимална граница на разполагаемия доход от 26 239 GBP. Подобни искове обаче могат да бъдат разглеждани от Службата за обезщетения за увреждания в резултат на престъпни действия (Criminal Injuries Compensation Authority) (CICA) и финансирането (ако има такова) да е осигурено от „Консултиране и подпомагане“ (Advice and Assistance), което има различни допустими граници за правна помощ по граждански дела.

Други условия, свързани с предоставянето на правна помощ на жертви на престъпления

На жертвите в областта на наказателното правосъдие не се предоставя правна помощ.

Не съществуват специални условия за предоставяне на правна помощ по граждански дела, когато това е приложимо. Съветът за правна помощ (Legal Aid Board) има право да предоставя правна помощ, ако обстоятелствата по съответното дело дават основание за това.

Други условия, свързани с предоставянето на правна помощ на обвиняеми

Не съществуват условия, свързани с предоставянето на правна помощ по наказателни дела от съдилищата или от Съвета.

Съдебни производства, освободени от такси

Съдебни такси не се плащат при следните обстоятелства:

Съд на шерифа (Sheriff Court)

 • за молби, подадени съгласно което и да е законодателство, свързани с регистрация на раждания, смърт и сключване на брак
 • за молби, подадени съгласно част III от Закона за социалната дейност (Шотландия) (Social Work (Scotland) Act) от 1968 г.
 • за молби, подадени съгласно Закона за душевното здраве (грижа и лечение) (Шотландия) (Mental Health (Care and Treatment) (Scotland) Act) от 2003 г.
 • за молби или жалби, подадени съгласно част II от Закона за децата (Шотландия) (Children (Scotland) Act) от 1995 г.
 • за молби, подадени съгласно член 129 от Закона за потребителския кредит (Consumer Credit Act) от 1974 г.
 • от длъжници или кредитори във връзка с производства съгласно Закона за длъжниците (Шотландия) (Debtors (Scotland) Act) от 1987 г. или Закона за разсрочване на дълговете и налагане на запор (Шотландия ) (Debt Arrangement and Attachment (Scotland) Act) от 2002 г., с изключение на таксата за проверка на доклад от публичната продажба и доклада на одитора на съда
 • за получаване или проучване на опис на имущество, допълнителен или коригиращ опис на имуществото (независимо дали се изисква или не потвърждаване на настъпването на смърт по време на активна служба)

Върховен съд

За длъжници във връзка с производства съгласно Закона за длъжниците (Шотландия) (Debtors (Scotland) Act) от 1987 г.

За искания или възражения срещу искания, регистрирани или направени устно пред съда, чиято единствена цел е да се предприемат по-нататъшни процесуални действия, включително:

 1. Правило 19.1 (неприсъствени решения)
 2. Правило 22.3, параграф 5, буква a) (заключителен протокол)
 3. Правило 36.13 (смърт, увреждане, повторно разглеждане на делото и т.н. на ординарния лорд)
 4. Правило 37.1, параграф 2, буква b), правило 37.1, параграф 6 и правило 37.1, параграф 7 (молба за процес със съдебни заседатели)
 5. Правило 37.10 (прилагане на решенията)
 6. Правило 38.17, параграф 1 (заповеди за насрочване на съдебно заседание)
 7. Правило 40.7, параграф 3 (производство, следващо прехвърляне на производството по обжалване)
 8. Правило 40.11, параграф 1, буква a) (предсрочно решаване на обжалването), но само доколкото искането се отнася до правило 40.7A (изисква се молба за предсрочно решаване на обжалването срещу
 9. Правило 41.15, параграф 1 (искания за насрочване на съдебно заседание за обжалване) (заповед на съда, различна от окончателното съдебно решение)
 10. Правило 40.15, параграф 1 (заповед за насрочване на съдебно заседание за обжалване)
 11. Правило 41.22, параграф 1 (искане за последващо производство)

Допълнително страните могат да бъдат освободени от плащане на съдебни такси при определени обстоятелства, ако:

 • лицето или неговият партньор получава подоходно подпомагане съгласно Закона за социално-осигурителните вноски и обезщетения (Social Security Contributions and Benefits Act) от 1992 г.
 • лицето получава доход въз основа на помощта за търсене на работа (платим съгласно Закона за лицата, търсещи работа (Jobseekers Act) от 1995 г.)
 • лицето получава правна помощ по гражданско дело по смисъла на член 13, параграф 2 от Закона за правната помощ (Шотландия) (Legal Aid Act) от 1986 г. за дело, посочено в списъка с таксите, във връзка с което се дължи таксата
 • таксата се дължи във връзка с молба за опростено производство за развод или разваляне на гражданско партньорство и лицето получава консултация и помощ от солиситор съгласно Закона за правната помощ (Шотландия) (Legal Aid (Scotland)) от 1986 г. по отношение на тази молба
 • солиситорът на лицето приема работата по дело, посочено в списъка с таксите, във връзка с което се дължи такса въз основа на която и да е разпоредба, изготвена съгласно член 36 от Закона за правната помощ (Шотландия) (Legal Aid (Scotland) Act) от 1986 г., предоставящ правна помощ в случай на особена спешност;
 • лицето или неговия партньор получава кредит с гаранция съгласно Закона за държавните пенсионни кредити (State Pension Credit Act) от 2002 г.
 • лицето или неговия партньор получава данъчен кредит за работа, при условие че:
 1. на страната по делото е платен данъчен кредит за дете или ако страната по делото е част от двойка, която заедно е подала иск за получаване на данъчен кредит за дете (според посоченото в член 3, параграф 5, буква A) от Закона за данъчните кредити (Tax Credits Act) от 2002 г.)
 2. съществува форма на увреждане или тежка форма на увреждане (или и двете) по отношение на данъчния кредит, получен от страната
 3. брутният годишен доход, който е взет предвид при изчисляване на данъчния кредит за работа, е 16 642 GBP на година или по-малко
 • лицето или неговия партньор получава помощи за безработица въз основа на доходите си и издръжка съгласно Закона за реформа на социалната защита (Welfare Reform Act) от 2007 г.

Кога загубилата страна трябва да плати разходите на спечелилата страна?

Това зависи от вида на предявения иск. Процесуалният правилник на съда е много подробен и следва да бъде проверен поотделно за всяко дело.

По принцип обаче ще се прилага следното:

Искове с малък материален интерес (за дела с материален интерес в размер до 3 000 GBP)

В края на дело за иск за малък материален интерес съдът може да се произнесе относно присъждането на разноските. Сумата, която се присъжда, може да бъде определена от шерифа. Като друга възможност секретарят на съда (секретарят на Съда на шерифа) изчислява сумата или при приключване на делото, или на по-късна дата.

Като общо правило съдебните разноски се присъждат на страната, спечелила делото. Следователно разноските трябва да бъдат платени от загубилата делото страна. Обикновено има граница за сумата на разноските, която може да бъде присъдена.

 • ако стойността на иска е 200 GBP или по-малко, разноските обикновено не се присъждат
 • ако стойността на иска е между 200 GBP и 1 500 GBP, максималният размер на разноските, които съдът обикновено може да присъди на спечелилата страна, е 150 GBP
 • ако стойността на иска е между 1 500 GBP и 3 000 GBP, максималният размер на разноските, които съдът обикновено може да присъди на спечелилата делото страна, е 10 % от стойността на иска.

Ако се постанови присъждане на разноските, всички съдебни такси, които са платени, могат да бъдат включени в присъждането, ако общият размер на разноските и таксите не надвишава максималните граници, посочени по-горе.

Дела, разглеждани по реда на съкратеното производство (за дела с материален интерес в размер до 5 000 GBP)

Ако в края на делото съдът присъди разноските, сумата която се присъжда, се изчислява от секретаря на съда (секретаря на Съда на шерифа) въз основа на фиксирания списък за разходите. Това ще зависи от сумата и от естеството на работата, която е извършена по време на делото. Като друга възможност одиторът на съда, който е независимо служебно лице, може да направи изчислението (ако шерифът или секретарят на Съда на шерифа преценят, че е уместно).

При искове, по които ответникът се яви, секретарят на съда първо изслушва страните по делото относно иска за разноските и понесените разходи. Обикновено това се прави в края на последното заседание по всяко дело. Ако обаче шерифът постанови своето решение на по-късна дата или ако в края на заседанието няма достатъчно време, делото може да бъде продължено до друга дата на специално заседание за разноските, когато и двете страни могат да присъстват.

Като общо правило съдебните разноски се присъждат на страната, спечелила делото. Разноските трябва да бъдат платени от страната, загубила делото.

След като секретарят на Съда на шерифа (sheriff clerk) или одиторът на съда (auditor of court) изчислят (определят) сумата на разноските, отчетният документ ще бъде предоставен на шерифа за одобрение. Ако това се прави по време на отделно заседание за разноските, секретарят на Съда на шерифа ще определи дата и час за делото, така че шерифът да може да одобри отчетния документ за разноските.

Окончателното решение на шерифа (решение) по делото не може да бъде произнесено, докато отчетът за разноските не бъде одобрен от шерифа. Това ще бъде направено едновременно с одобрението на отчетния документ.

Дела, разглеждани по общия ред

При такива дела съдът решава дали да присъди разноски или не. Съгласно процесуалния правилник, допуснатите разноски по всяко дело трябва да бъдат обложени с данък преди издаването на решението за плащане, освен ако не са променени на фиксирана сума.

Обикновено съдът разглежда разноските на етапи. Първият етап е когато шерифът вземе решение за това дали ищецът или ответникът има право да получи разноските и позволява отчетният документ относно разноските да бъде изготвен и депозиран в съда. След това съдът изпраща делото на одитора на съда, независимо служебно лице, да определи данъка и да изготви доклад. Накрая, след като одиторът изчисли данъка по отчета и след като шерифът вземе решение по всички възражения относно доклада на одитора, съдът ще изготви заповед за плащане на разноските, обложени с данък.

Върховен съд (Court of Session)

Производството във Върховния съд е подобно на това при дела, разглеждани по общия ред, съгласно който съдът определя страната, която има право на разноските (при спазване на правилата относно изменението), и се обръща към одитора на съда за облагане на разноските с данък.

Съдът изготвя заповедта за плащане на обложените с данък разноски, освен ако не е убеден, че има конкретна причина да не го прави.

Хонорари за вещи лица

Обикновено искането трябва да бъде отправено към шерифа/съдията. Целта е да се посочи в допълнение на това, че като свидетели имат право на обичайни разноски за такива, че те са сертифицирани като вещи лица и имат право на допълнително възнаграждение.

Хонорари за писмени и устни преводачи

При молба за опростено производство за развод процесуалният правилник на съда изисква в случаите, когато документите трябва да бъдат връчени на лице, което живее извън Шотландия, страната, която подава молбата за опростено производство за развод, да предостави превод на документите на официалния език на държавата, в която трябва да бъде извършено връчването.

Практиката по отношение на устните преводачи е, че лицето което е изискало устен преводач, трябва да плати за услугата. При определени дела обаче съдът може да реши, че се изисква присъствието на преводач в интерес на правосъдието и при тези обстоятелства може да нареди съдът да плати разноските за преводач.

Връзки по темата

Съдебна служба на Шотландия (Scottish Court Service)

Мрежа за медиация на Шотландия (Scottish Mediation Network)

съдилища на Шотландия (такси) (Scottish Courts (Fees))

Общество на юристите на Шотландия (Law Society of Scotland)

Съвет на Шотландия за правна помощ (Scottish Legal Aid Board)

Регистър за медиация на Шотландия (Scottish Mediation Register)

Документи по темата

Доклад на Обединеното кралство за проучване относно прозрачността на разходите (United Kingdom’s report of the Study on Transparency of costs)

Последна актуализация: 26/06/2019

Версията на националния език на тази страница се поддържа от съответната държава-членка. Преводите са направени от Европейската комисия. Възможно е евентуални промени, въведени в оригинала от компетентните национални органи, все още да не са отразени в преводите.Европейската комисия не поема каквато и да е отговорност по отношение на информация или данни, които се съдържат или споменават в този документ. Моля, посетете рубриката „Правна информация“, за да видите правилата за авторските права за държвата-членка, отговорна за тази страница.