Разходи

Словения

Тази страница ви предлага информация за процесуалните разходи в Словения.

Съдържание, предоставено от
Словения

Законодателна рамка, уреждаща хонорарите на юридическите професии

Адвокати

Хонорарите на адвокатите са уредени в Закона за хонорарите на адвокатите (Официален вестник на Република Словения 67/2008; 35/2009-ZOdv-C, в сила от 1.1.2009 г. до 9.5.2009 г.). Този закон се прилага до приемането от Адвокатската колегия на Словения на нов списък с цените на адвокатските услуги, който трябва да бъде одобрен от министъра на правосъдието и държавната администрация.

Нотариуси

Хонорарите на нотариусите са уредени в тарифата за нотариалните такси (Официален вестник на Република Словения 94/2008), приета от министъра на правосъдието и държавната администрация. Преди приемането ѝ министърът представя тарифата на Нотариалната камара на Словения за предварителни бележки и становища, които обаче не са правнообвързващи за министъра.

Фиксирани разноски

Фиксирани разноски по граждански производства

Фиксирани разноски за страните по граждански производства

Фиксираните разноски включват:

 • съдебни такси,
 • хонорари на адвокати,
 • хонорари на вещи лица,
 • хонорари на писмени и устни преводачи и
 • пътни разноски (напр. на свидетелите и вещите лица).

Етап от гражданското производство, на който фиксираните разноски трябва да бъдат платени

Съдебните такси обикновено се плащат в началото на производството с подаването на исковата молба.

В някои случаи хонорарите се плащат при постановяване на решение от съда (напр. при спорове по социалноосигурителни въпроси в съдилища от първа инстанция, производства във връзка с имотния регистър, производства относно решения на първа инстанция за обезщетения).

При производства по дела за наследство хонорарът се плаща в края на заседанието — след като се установи с точност имуществото на покойния.

Хонорарите на адвокатите трябва да бъдат платени, след като съдът издаде постановление за процесуалните разноски. Адвокатите могат да поискат предварително плащане на част или пълната стойност на хонорарите си, което е обичайна практика.

Страната, предложила проверка на доказателствата (напр. от вещо лице или свидетел) или ползване на услугите на писмен или устен преводач, трябва предварително да плати свързаните с това разноски.

Фиксирани разноски по наказателни производства

Фиксирани разноски за страните по наказателни производства

Фиксираните разноски включват:

 • съдебни такси,
 • хонорари на адвокати (в зависимост от броя на заседанията),
 • хонорари на вещи лица,
 • хонорари на писмени и устни преводачи и
 • пътни разноски (напр. на свидетелите и вещите лица).

Етап от наказателното производство, на който фиксираните разноски трябва да бъдат платени

Съдебните такси и другите разноски обикновено се заплащат след като съдът постанови окончателно решение, което не подлежи на обжалване, или след като съдът впоследствие е издал специално постановление за съдебните разноски, което не подлежи на обжалване.

Хонорарите на адвокатите следва да бъдат платени, след като съдът издаде постановление за процесуалните разноски. Адвокатите могат да поискат предварително плащане на част или пълната стойност на хонорарите си, което е обичайна практика.

Фиксирани разноски по конституционни производства

Фиксирани разноски за страните по конституционни производства

По конституционните производства няма съдебни разноски. Другите разноски (напр. хонорари на адвокатите и пътни разноски) съставляват част от собствените разноски на всяка страна по делото.

Етап от конституционното производство, на който фиксираните разноски трябва да бъдат платени

Хонорарите на адвокатите следва да бъдат платени в края на производството. Те могат да поискат предварително плащане на част или пълната стойност на хонорарите си, което е обичайна практика.

Предварителна информация, която трябва да бъде предоставена от процесуалните представители

Права и задължения на страните

Адвокатите не са правно задължени да предоставят информация за правата и задълженията на страните, шансовете за успех и включените процесуални разноски. Платежните искания на адвокатите обаче трябва да бъдат оформени на специална фактура, съдържаща информация за хонорарите и разноските. Когато адвокатът и клиентът се споразумеят, че хонорарите и разноските няма да се определят въз основа на Закона за адвокатските хонорари, а по-скоро въз основа на специално споразумение за размера на хонорарите, споразумението трябва да спазва определени норми.

Правно основание на разноските

Къде мога да намеря информация относно правното основание на разноските в Словения?

Разноските за съдебните производства са уредени в следните законодателни текстове:

 • Закон за съдебните таксиZakon o sodnih taksah (Официален вестник на Република Словения 37/2008),
 • Закон за адвокатските хонорариZakon o odvetniški tarifi (предвижда в близко бъдеще той да бъде изменен),
 • Тарифа за нотариалните таксиNotarska tarifa (Официален вестник на Република Словения 94/2008, 32/2011, предвижда се ново изменение в близко бъдеще),
 • Правилник за съдебните устни преводачиPravilnik o sodnih tolmačih (Официален вестник на Република Словения 49/2002, 75/2003, 71/2007),
 • Правилник за съдебните вещи лица и съдебните оценителиPravilnik o sodnih izvedencih in cenilcih (Официален вестник на Република Словения 7/2002, 75/2003, 72/2005, 71/2007, 84/2008),
 • Наказателно-процесуален закон Zakon o kazenskem postopku (Официален вестник на Република Словения 32/2012),
 • Правилник за възстановяването на разноски по наказателни производстваPravilnik o povrnitvi stroškov v kazenskem postopku (Официален вестник на Република Словения 61/1997, 6897 — попр. 62/2008),
 • Граждански процесуален законZakon o pravdnem postopku (Официален вестник на Република Словения 73/2007 — официална консолидирана версия, 45/08 — Закон за арбитража (ZArbit), 45/08, 111/08 — Постановление на КС (Odl. US), 121/08 — Решение на КС (Skl. US), 57/09 — Постановление на КС (Odl. US), 12/10 — Постановление на КС (Odl. US), 50/10 — Постановление на КС (Odl. US), 107/10 — Постановление на КС (Odl. US), 75/12 — Постановление на КС (Odl. US) и 76/12 — попр.).

Горепосочените текстове могат да бъдат намерени на правния онлайн портал на Словения — Центъра за правна информация — или в други национални сборници със законодателни актове.

На какви езици мога да получа информация относно правното основание на разноските в Словения?

Информация може да бъде намерена само на словенски език.

Къде мога да намеря информация относно медиацията?

Информация относно медиацията може да бъде намерена на уебстраницата на Европейската съдебна мрежа — Атлас по гражданскоправни въпроси, в раздела за алтернативното разрешаване на спорове.

Информация може да бъде намерена и на уебсайта на Министерството на правосъдието и държавната администрация, както и на уебсайтовете на отделните съдилища, които предоставят медиация в рамките на своите правомощия (напр. Окръжен съд на Любляна).

Допълнителна информация може да бъде намерена и на уебсайтовете на неправителствени организации и оператори от частния сектор, които се занимават с медиация (вж. страниците „Медиация“ и „Как да намеря медиатор“).

Къде мога да намеря допълнителна информация относно разноските?

Къде мога да намеря информация относно средната продължителност на различните видове производства?

Разделът на уебсайта на Министерството на правосъдието и държавната администрация „Анализ на съдебната статистика“ съдържа информация относно средната продължителност на различните видове производства.

Данък добавена стойност

Къде може да бъде намерена такава информация?

Информацията относно разноските се публикува в различни подзаконови актове. В размера на тези разноски обаче обикновено не се включва данъкът добавена стойност. Oбикновено в подзаконовите актове е указано кога ДДС трябва да се добави към цената (напр. дали адвокатските услуги подлежат на облагане с ДДС).

Правна помощ

Приложим праг на доходите в областта на гражданското правосъдие

Прагът на доходите, приложим за предоставянето на правна помощ, е уреден в член 13 от Закона за безплатната правна помощZakon o brezplačni pravni pomoči (Официален вестник на Република Словения 48/2001, 50/2004, 96/2004—UPB1, 23/2008).

Лицата имат право на правна помощ, ако финансовото положение на семейството им не им позволява да платят съдебните разноски, без да накърнят своя жизнен минимум. Жизненият им минимум се счита за застрашен, когато месечният доход на дадено лице или средният месечен доход на член от семейството не надвишава двукратния размер на месечния минимален доход, предвиден в Закона за общественото осигуряване — Zakon o socialnem varstvu (Официален вестник на Република Словения 3/2007—UPB2 {23/2007 попр., 41/2007 попр.}, 122/2007 Постановление на КС (Odl.US): U-I-11/07-45).

От 1 юни 2012 г. минималният доход е 260 EUR и следователно прагът на доходите за предоставяне на правна помощ е 520 EUR.

Съдът също така може да освободи страните от плащането на съдебни такси (уредено в член 11 от Закона за съдебните такси), ако плащането ще намали значително техния и този на семейството им бюджет за осигуряване на жизнения минимум. Решението се оставя на преценката на съда след отчитането на всички съотносими обстоятелства.

Приложим праг на доходите в областта на наказателното правосъдие за обвиняемите и жертвите

Приложимият праг на доходите в областта на наказателното правосъдие за обвиняемите и жертвите на престъпления е същият като този по граждански дела.

Други условия, свързани с предоставянето на правна помощ на жертвите на престъпления и на обвиняемите

Няма други условия, свързани с предоставянето на правна помощ на жертвите на престъпления и на обвиняемите.

Безплатни съдебни производства

Не е необходимо плащането на съдебни такси за следните съдебни производства:

 • производства пред Конституционния съд на Словения,
 • принудително изпълнение на съдебни решения по спорове, свързани с трудови правоотношения и други трудовоправни въпроси,
 • производства, по които е предоставена правна помощ,
 • принудително изпълнение на вземания за издръжка,
 • временни съдебни определения по време на бракоразводни производства или производства за издръжка на дете,
 • производство по несъстоятелност, когато е образувано по искане на длъжника,
 • заверка на документи, необходими за привеждането в изпълнение на права в областта на социалното осигуряване в чужда държава,
 • редица други производства и въпроси, предвидени в Закона за съдебните такси и в други подзаконови актове.

Кога загубилата страна трябва да плати разноските на спечелилата страна?

Възстановяването на разноските е уредено в Наказателно-процесуалния закон и Гражданския процесуален закон, в които са установени принципът на успешна защита на предявените искове и принципът на вината.

В гражданските производства страната, загубила делото, трябва да възстанови разноските, направени от спечелилата делото страна. Всяка страна покрива разноските, произтичащи от собствено виновно поведение или по стечение на обстоятелствата. По-подробни разпоредби относно възстановяването на разноските се съдържат в Гражданския процесуален закон (членове 151—186 и член 173.a), и в Правилника за възстановяването на разноски по наказателни производства (Официален вестник бр. 15/03).

В наказателните производства, ако обвиняемият бъде обявен за виновен, обикновено съдът постановява той да възстанови разноските. В Наказателно-процесуалният закон (членове 92—99) и специалната наредба, издадена от министъра на правосъдието и държавната администрация, се съдържат допълнителни по-подробни разпоредби относно възстановяването на разноските.

Хонорари на вещи лица

В гражданските производства хонорарите на вещите лица по принцип се плащат предварително от страната, поискала явяването на вещото лице във връзка с доказателствата. Ако съдът реши, че е необходимо явяването на вещото лице, той предварително ще покрие разноските. Тогава тези разноски се възстановяват в края на производството според принципа на успешна защита на предявените искове.

В наказателните производства хонорарите на вещите лица се плащат предварително от съда.

Хонорари на писмени и устни преводачи

В наказателните производства съдът плаща предварително хонорарите на писмените и устните преводачи.

Разноските за писмени и устни преводи на и от италиански и унгарски език не подлежат на плащане на основание на конституционните права на италианското и унгарското малцинство да използват собствения си език (дори когато от въпросните лица се изисква да възстановят други разноски по наказателното производство).

Разноските за писмени и устни преводи не подлежат на плащане, ако обвиняемият не разбира езика, на който се води съдебното производство.

В гражданските производства хонорарите на писмените и устните преводачи съставляват част от процесуалните разноски. Тези разноски трябва да бъдат предварително платени от страната, чието поведение е причина за започване на производството. В края на производството разноските се възстановяват въз основа на принципа на успешна защита на предявените искове и принципа на вината.

Разглеждане на казуси за Словения

По-подробна информация за процесуалните разноски в Словения е налична посредством няколко конкретни казуси.

Връзки по темата

Правна система на Словения

Указател на Окръжния съд на Любляна

Указател на раздела „Анализ на съдебната статистика

Документи по темата

Доклад за Словения относно проучването на прозрачността на разноските PDF (723 Kb) en

Последна актуализация: 25/06/2019

Версията на националния език на тази страница се поддържа от съответната държава-членка. Преводите са направени от Европейската комисия. Възможно е евентуални промени, въведени в оригинала от компетентните национални органи, все още да не са отразени в преводите.Европейската комисия не поема каквато и да е отговорност по отношение на информация или данни, които се съдържат или споменават в този документ. Моля, посетете рубриката „Правна информация“, за да видите правилата за авторските права за държвата-членка, отговорна за тази страница.