Моля, имайте предвид, че оригиналната езикова версия на тази страница шведски е била наскоро променена. Езиковата версия, която търсите, в момента се подготвя от нашите преводачи.
Swipe to change

Разходи

Швеция

Настоящата страница съдържа информация относно съдебните разходи в Швеция.

Съдържание, предоставено от
Швеция
Не съществува официален превод на езиковата версия, която разглеждате.
Тук ще намерите машинен превод на съдържанието. Моля, имайте предвид, че той се предоставя само с цел осигуряване на контекст. Собственикът на настоящата страница не носи никаква отговорност за качеството на този машинно преведен текст.

Правна уредба на възнагражденията на юридическите професии

Адвокати

Хонорарите на юридическите професии в Швеция не са регламентирани в правната уредба. При все това, ако бъде предоставена правна помощ, за хонорарите се прилага почасова ставка, определена от правителството. През 2012 г. в повечето случаи тази ставка бе 1 205 SEK без ДДС (т.е. 1 506 SEK с включено ДДС). В Етичния кодекс на членовете на Шведската адвокатска колегия (Advokatsamfundet“) се посочва, че хонорарите, начислявани от членовете на колегията, следва да са в границите на разумното.

Фиксирани разходи

Фиксирани разходи по граждански производства

Фиксирани разходи, дължими от страните по граждански производства

При внасяне на иск по гражданско дело, ищецът следва да заплати на съда регистрационна такса. Понастоящем тази такса възлиза на 450 SEK (приблизително 50 EUR).

При дела, по които може да се сключи извънсъдебно споразумение, и чиято цена на иска очевидно не надвишава половината от базисната стойност, посочена в Закона за общото застраховане (базисната стойност за 2012 г. е 44 000 SEK, т.е. половината от нея за 2012 г. възлиза на 22 000 SEK), възстановяването на разходите по съдебното производство не може да включва други разходи освен:

  1. разноски за получаването на правни съвети, ограничени до един час за всяка отделна консултация по всеки разглеждан въпрос, като начисленото възнаграждение трябва да е в рамките на възнаграждението за един час правна консултация съгласно Закона за правната помощ (1996:1619);
  2. таксата за завеждане на делото;
  3. пътните и дневните разноски, направени от страната или от нейния процесуален представител във връзка с явяването на съдебно заседание, или, ако от страната не се изисква да присъства лично, пътните и дневните разноски, направени от процесуалния представител;
  4. разноски на свидетелите;
  5. разходи за превод.

Възстановяване на разноските се разрешава само ако направените разходи са били необходими за защита на интересите на съответната страна.

За останалите граждански дела (т.е. когато цената на иска надвишава половината от базисната стойност според Закона за общото застраховане) не се прилагат подобни ограничения или фиксирани разходи.

Фаза от гражданското производство, в която страните трябва да платят фиксираните разходи

Регистрационната такса се заплаща при внасянето на иска в съда. При все това Законът за правна помощ предвижда, че ако има решение за отпускане на правна помощ, съответната страна трябва да плати на процесуалния представител хонорар за предоставената правна помощ веднага след възникване на разходите. По принцип размерът на този хонорар зависи от доходите на страната.

Фиксирани разходи по наказателни производства

Фиксирани разходи, дължими от страните по наказателни производства

Ако съдът назначи служебен защитник на подсъдимия, за възнаграждението се прилага почасовата ставка, посочена под заглавие „Адвокати“ по-горе. За кратките производства обаче се прилагат специални ставки. Ако обвиняемият бъде осъден, той или тя следва да възстанови на държавата публичните средства, похарчени вследствие на съдебното решение за възнаграждението на неговия/нейния защитник. Обвиняемият обаче не е длъжен да плаща за защитника си хонорар, по-висок от сумата, която е щял да заплати за правна помощ, ако такава е била предоставена.

В определени случаи на пострадалия (т.е. предполагаемата жертва на престъпление) може да се назначи адвокат съгласно Закона за предоставянето на адвокатска защита на жертвите на престъпления. В такъв случай пострадалият не носи отговорност за заплащането на хонорара на своя адвокат. Ако обвиняемият бъде осъден, той или тя следва да възстанови на държавата обществените средства, похарчени вследствие на съдебното решение за възнаграждението на адвоката на пострадалия. Обвиняемият обаче не е длъжен да плаща за хонорар, по-висок от сумата, която е щяла да бъде платена за правна помощ, ако такава е била предоставена.

Фаза от наказателното производство, в която трябва да се платят фиксираните разходи

Ако съдът реши, че обвиняемият трябва да възстанови на държавата публичните средства, похарчени в изпълнение на съдебното решение за възнаграждението на неговия/нейния защитник или на адвоката на пострадалия, сумата се плаща след постановяване на присъдата.

Фиксирани разходи по конституционни дела

Фиксирани разходи, дължими от страните по конституционни дела

В Швеция няма специално конституционно производство от този род. Лицата могат обаче да искат обезщетение от държавата за нарушаване на човешките им права. В такъв случай се прилага гореописаната уредба за хонорарите на юридическите професии и фиксираните разходи.

Фаза от конституционното производство, в която трябва да се платят фиксираните разходи

Вж. информацията по-горе.

Предварителна информация, която трябва да бъде предоставена от процесуалните представители

Права и задължения на страните

По отношение на информацията, предоставяна от членовете на Шведската адвокатска колегия, относно правата и задълженията на страните и изгледите за решаване на спора в тяхна полза, в шведския Съдебно-процесуален кодекс се посочва само, че при упражняване на професията си членът на адвокатската колегия трябва да изпълнява честно и добросъвестно задачите, които са му възложени, и винаги да спазва етичните правила на адвокатската професия.

Освен това според Етичния кодекс на членовете на Шведската адвокатска колегия нейните членове трябва още при поемане на дадена задача да информират клиентите си за хонорарите и фактурирането на услугите си. Според този кодекс хонорарът може да се фактурира на части, в зависимост от напредъка при изпълнението на заданието, или да се поиска предварително заплащане или заплащане след приключване изпълнението на заданието. По отношение на останалите категории процесуални представители, които не членуват в Шведската адвокатска колегия, няма законови задължения от този вид.

Информация относно разноските

Къде мога да намеря информация относно съдебните разноски в Швеция?

Информация във връзка с получаването на правна помощ (достъпна и на английски език) може да бъде намерена на уебсайта на Националната агенция за правна помощ. Информация за съдебните такси (достъпна и на английски език) може да бъде намерена на уебсайта на шведските съдилища. Информация може да бъде намерена също (на почти всички официални езици на ЕС) на уебсайта на Европейската съдебна мрежа за граждански и търговски въпроси.

На какви езици мога да получа информация относно съдебните разноски в Швеция?

Всеки уебсайт уточнява на какви езици е достъпна предоставената на него информация.

Къде мога да намеря информация относно медиацията?

Информация относно медиацията може да бъде намерена на уебсайта на Европейската съдебна мрежа за граждански и търговски въпроси.

Къде мога да намеря допълнителна информация относно разноските?

Уебсайт, предоставящ информация относно разноските

Информация за разноските може да бъде намерена на уебсайта на шведските съдилища. Това е официалният уебсайт на правителството, достъпен на английски и шведски език, който описва системата на шведските съдилища и съдебните производства.

Къде мога да намеря информация относно средната продължителност на различните видове производства?

Шведските съдилища се стремят да разглеждат гражданските дела в рамките на срок, който не надвишава средно 7 месеца за районните и 5 месеца за апелативните съдилища. През 2011 г. решаването на повечето дела е отнело средно 7,9 месеца в районните съдилища и 5 месеца в апелативните съдилища. Тази информация може да бъде намерена (само на шведски език) на уебсайта на шведските съдилища, където са поместени годишните доклади на шведските съдилища.

Къде мога да намеря информация относно средния размер на общите разходи за определено производство?

Няма подобна официална информация.

Данък върху добавената стойност

Какви са приложимите ставки на ДДС?

Съдебните такси за внасяне на искови молби пред шведските съдилища са освободени от ДДС. Частните правни услуги се облагат с 25 % ДДС.

Правна помощ

Максимален доход при граждански дела

Заявления за получаване на правна помощ могат да подават лица, чиито доход не надвишава определен таван, който понастоящем възлиза на 260 00 SEK (приблизително 25 000 EUR). При преценката на дохода на кандидата се взема под внимание цялостното му икономическо положение, включително например разходите за издръжка на дете, разходите, свързани с имущество или дългове. В случаи на трансгранични дела, кандидатстващият може да получи правна помощ, дори ако доходите му надвишават 260 000 SEK, при условие, че не може сам да покрие разходите, свързани с делото. Разрешението за предоставяне на правна помощ може да се основе на разликата в цената на живота между Швеция и държавата-членка на ЕС, в която кандидатстващият пребивава.

Максимален доход за обвиняемите при наказателни производства

Ако са изпълнени определени условия, всички обвиняеми имат право да бъдат представлявани от служебен защитник, независимо от техния доход. Ако обвиняемият бъде осъден, той или тя следва да възстанови на държавата публичните средства, похарчени вследствие на съдебното решение за възнаграждението на неговия/нейния защитник. Обвиняемият обаче не е длъжен да плаща за защитника си хонорар, по-висок от сумата, която е щял да заплати за правна помощ, ако такава е била предоставена.

Максимален доход на пострадалите при наказателни производства

Ако са изпълнени определени условия, съгласно Закона за правната защита на жертвите на престъпление всеки пострадал има право на адвокат, независимо от доходите му.

Други условия, свързани с предоставянето на правна помощ на жертви на престъпления

В определени случаи съдът може да назначи „правен съветник на увредената страна“, обикновено адвокат (advokat), който подпомага жертвата при осигуряване на защитата ѝ. Жертвата има право на такъв правен съветник, ако е била жертва на престъпление (увредена страна) и спрямо нея е извършено например престъпление срещу половата неприкосновеност, побой, незаконно лишаване от свобода, грабеж или друг вид престъпление, което може да доведе до наказание лишаване от свобода за извършителя. Правният съветник на увредената страна се назначава от съда, но само след започване на предварителното разследване. Правният съветник на увредената страна получава възнаграждение от държавата и жертвата не заплаща за услугите му.

Други условия, свързани с предоставянето на правна помощ на обвиняемите

По искане на лицето, лишено от свобода или задържано под стража, на същото се назначава служебен защитник, който да го представлява. Служебен защитник се назначава и по искане на лице, заподозряно в извършването на престъпление, освен когато предвидената от закона присъда за престъплението е по-малко от 6 месеца лишаване от свобода.

Служебен защитник се назначава и в следните случаи:

  1. ако това бъде поискано от заподозрения във връзка с разследването на престъплението;
  2. ако присъствието на защитник е необходимо във връзка със съмнение относно наказанието, което да бъде наложено, и има основание да се наложи друго наказание освен глоба или условна присъда или комбинация от двете;
  3. при наличие на особени причини, свързани с личното положение на заподозрения или с предмета на делото.

Ако заподозреният се представлява от процесуален защитник, избран от самия него, не се назначава служебен защитник.

Съдебни производства, освободени от такси

Ако е предоставена правна помощ, ищецът се освобождава от заплащане на регистрационна такса в съда. Обвиняемият не заплаща каквито и да било съдебни такси. Страните по делото обаче може да бъдат задължени да заплатят съдебните разноски на другата страна по спора, включително регистрационните такси. За жалбите пред апелативните съдилища и Върховния съд не се изискват регистрационни такси.

Кога загубилата страна трябва да плати разходите на спечелилата страна?

По правило, загубилата страна трябва да плати разноските по делото на спечелилата страна. Възстановяването на разноските по делото покрива напълно разходите за подготовка за съдебния процес и за процесуално представителство в съда, както и разходите, свързани с представянето на доказателства (включително призоваването на свидетели и назначаването на съдебна експертиза), при условие че тези разходи са били необходими за защита на интересите на съответната страна. На спечелилата делото страна се дължи и обезщетение за времето и усилията, вложени от нея във връзка с делото. Преговорите за постигане на споразумение по спора, които имат пряка връзка с иска на някоя от страните, се считат за мерки, предприети във връзка с подготовката на съдебния процес.

Хонорари за вещи лица

Информацията относно възстановяването на разноските, предоставена в предходни въпрос, се прилага и по отношение на възнагражденията на вещите лица.

Разходи за писмени и устни преводачи

Ако някоя от страните, свидетел или друго лице, което трябва да бъде изслушано от съда, не разбира и не говори шведски език, се наема устен преводач, който да подпомогне работата на съда. Ако е необходимо, съдът може да разпореди извършването на превод на документи, които са му представени или които самият той издава. Възнагражденията за писмени и устни преводи се заплащат от съда и не са в тежест на страните.

Документи по темата

Доклад на Швеция относно проучването на прозрачността на разходите по граждански производства PDF (457 Kb) en

Последна актуализация: 19/03/2013

Версията на националния език на тази страница се поддържа от съответната държава-членка. Преводите са направени от Европейската комисия. Възможно е евентуални промени, въведени в оригинала от компетентните национални органи, все още да не са отразени в преводите.Европейската комисия не поема каквато и да е отговорност по отношение на информация или данни, които се съдържат или споменават в този документ. Моля, посетете рубриката „Правна информация“, за да видите правилата за авторските права за държвата-членка, отговорна за тази страница.