Разходи

Ако даден гражданин възнамерява да заведе дело в съда или иска съдебно решение да бъде изпълнено, той трябва да има достъп до информация относно процесуалните разходи в съответната държава членка.

Съдебните разходи, свързани с граждански и търговски дела, се управляват от националното законодателство, като разходите не са хармонизирани на равнище ЕС. Ето защо разходите в държавите-членки са различни.

За по-подробна информация относно процесуалните разходи в държавите-членки, както и относно някои казуси, разгледани от името на Европейската комисия, моля изберете едно от знамената, показани вдясно.

Ако не разполагате с достатъчни финансови средства, за да платите разходите по съдебно дело, можете да кандидатствате за правна помощ.

Допълнителна информация може да бъде получена от приложеното проучване (налични са единствено версиите на английски и френски език), извършено с цел да се установят източниците на разходи при съдебни производства по граждански дела във всяка държава-членка чрез:

  • определяне на дела на всеки установен източник на разход в общия размер на разходите за съдебни производства по граждански дела,
  • сравняване на разходите, направени от страните в съдопроизводството в различни държави-членки,
  • установяване на различия в източниците и размера на разходите,
  • определяне как прозрачността на съдебните разходи и намаляването на разликите между източниците и размера на разходите може да насърчи по-голям достъп до правосъдие,
  • изготвяне на препоръки за възможни действия на равнище ЕС, например чрез установяване на минимални стандарти, за улесняване на достъпа до правосъдие чрез подобряване на прозрачността на разходите в гражданското правосъдие,
  • най-общо, определяне на връзки, когато е целесъобразно, между съдебните разходи и достъпа до правосъдие за гражданите, и
  • устанояване на специфични проблеми, свързани с транграничните спорове.

Проучването дава представа за положението в Европейския съюз към конкретен момент във времето — декември 2007 г.

Документи по темата

Проучване на прозрачността на разходите при съдебни производства по граждански дела в ЕС PDF (2615 Kb) en — версия на английски език

Проучване на прозрачността на разходите при съдебни производства по граждански дела в ЕС PDF (2665 Kb) fr — версия на френски език

Приложение 1: резултати от публичния въпросник PDF (1700 Kb) en

Национален доклад — Белгия PDF (829 Kb) en

Национален доклад — България PDF (566 Kb) en

Национален доклад — Чешка република PDF (703 Kb) en

Национален доклад — Дания PDF (560 Kb) en

Национален доклад — Германия PDF (565 Kb) en

Национален доклад — Естония PDF (872 Kb) en

Национален доклад — Ирландия PDF (400 Kb) en

Национален доклад — Гърция PDF (849 Kb) en

Национален доклад — Испания PDF (640 Kb) en

Национален доклад — Франция PDF (1312 Kb) en

Национален доклад — Италия PDF (772 Kb) en

Национален доклад — Кипър PDF (555 Kb) en

Национален доклад — Латвия PDF (742 Kb) en

Национален доклад — Литва PDF (950 Kb) en

Национален доклад — Люксембург PDF (551 Kb) en

Национален доклад — Унгария PDF (533 Kb) en

Национален доклад — Малта PDF (742 Kb) en

Национален доклад — Нидерландия PDF (702 Kb) en

Национален доклад — Австрия PDF (829 Kb) en

Национален доклад — Полша PDF (396 Kb) en

Национален доклад — Португалия PDF (781 Kb) en

Национален доклад — Румъния PDF (544 Kb) en

Национален доклад — Словения PDF (723 Kb) en

Национален доклад — Словакия PDF (872 Kb) en

Национален доклад — Финландия PDF (504 Kb) en

Национален доклад — Швеция PDF (457 Kb) en

Последна актуализация: 16/02/2021

Тази страница се поддържа от Европейската комисия. Информацията на тази страница не отразява задължително официалната позиция на Европейската комисия. Комисията не поема никаква отговорност по отношение на информацията или данните, които се съдържат или са споменати в този документ. За да се запознаете с правилата относно авторското право за страниците на ЕС, моля прочетете правната информация.