Náklady

Kypr

Obsah zajišťuje
Kypr

Právní rámec, kterým se řídí odměny právnických profesí

V Kyperské republice se odborníci v oblasti práva nedělí na různé kategorie (tedy na právní zástupce, obhájce, advokáty a právníky). Všichni odborníci v oblasti práva zapsaní v rejstříku advokátů mají stejná práva vystupovat před vnitrostátními soudy a obecně praktikovat právo. To platí i bez ohledu na to, že advokát používá titul právního zástupce (solicitor) nebo obhájce (barrister) v zahraničí. Pro všechny odborníky v oblasti práva se používá termín „advokát“.

Advokáti (Δικηγόροι)

Odměny za právní služby jsou stanovené na základě tarifu soudních nákladů schváleného Nejvyšším soudem (Ανώτατο Δικαστήριο).

Pro mimosoudní služby existují tarify, které stanovují minimální zákonnou odměnu.

V obou případech se advokáti mohou s klientem dohodnout na vyšší odměně.

V případě soudních případů toto musí být formálně prohlášeno.

Na Kypru existují dvě kategorie soudních vykonavatelů:

  1. Soukromí soudní vykonavatelé, kteří doručují soudní písemnosti.
  2. Státní soudní vykonavatelé, kteří jsou státními zaměstnanci pověřenými výkonem soudních rozhodnutí v rámci dokončení řízení (tj. nařizují zabavení nebo prodej movitého majetku).

Odměny pro soukromé soudní vykonavatele za doručování písemností se počítají na základě vzdálenosti adresy, na níž se dokument doručuje.

Státní soudní vykonavatelé jsou státní zaměstnanci a dostávají měsíční mzdu. Účastníci řízení, kteří požádají, aby byla přijata donucovací opatření, hradí státu kolkovné ve výši stanovené procesním řádem a závislé na typu donucovacího opatření a částce, kterou se snaží vymoct.

Stanovené poplatky

Poplatky stanovené v občanskoprávním řízení

Poplatky stanovené pro účastníky občanskoprávních řízení

Počáteční náklady na soudní výlohy jsou stanovené na základě tarifu žádosti či jiného řízení a platí se v okamžiku podání žádosti. Soudní výlohy nejsou stanovené jako konkrétní částky, nýbrž závisí na tom, jak případ postupuje, a počítají se na základě schváleného tarifu.

Fáze občanskoprávních řízení, ve které musí být poplatky uhrazeny

Počáteční soudní poplatky se platí v okamžiku podání návrhu.

Poplatky stanovené v trestním řízení

Poplatky stanovené pro účastníky trestních řízení

Pokud je obžalovaný odsouzen, může mu být nařízena úhrada nákladů řízení. Tyto náklady zpravidla neplatí v případě vynesení trestu odnětí svobody a hradí je stát, stejně jako je tomu i v případě zproštění viny obžalovaného.

Fáze trestních řízení, ve které musí být poplatky uhrazeny

Náklady kromě počátečních poplatků, které se hradí v okamžiku, kdy je případ zaevidován, se platí na konci řízení.

Poplatky stanovené v ústavním řízení

Poplatky stanovené pro účastníky ústavních řízení

Náklady se počítají na základě příslušného tarifu.

Fáze ústavních řízení, ve které musí být poplatky uhrazeny

Poplatky se hradí na konci řízení s výjimkou soudních nákladů, které se platí v okamžiku podání odvolání.

Předběžné informace, které musí uvést právní zástupci

Práva a povinnosti stran sporu

Povinnosti advokátů vůči klientům jsou uvedené v pravidlech chování advokátů 2002 (Οι περί Δεοντολογίας των Δικηγόρων Κανονισμοί του 2002) (úřední věstní republiky, příloha C(1) č. 237 ze dne 17. 5. 2002 (regulační správní akt 237/2002).

Právní základy pro stanovení nákladů

Kde mohu nalézt informace o právních základech pro stanovení nákladů na Kypru?

Nejdůležitější právní základy pro stanovení nákladů jsou uvedené na webových stránkách Nejvyššího soudu.

Informace jsou uvedené v řečtině.

Kde mohu nalézt další informace o nákladech?

Dostupné webové stránky s informacemi o nákladech:

Webové stránky Nejvyššího soudu.

Kde mohu najít informace o průměrné délce trvání různých soudních řízení?

Statistiky o práci soudů Kyperské republiky lze nalézt v řečtině a angličtině na webových stránkách Nejvyššího soudu.

DPH

Jak mohu obdržet důležité informace?

Odměny pro advokáty podléhají základní sazbě daně DPH ve výši 15 % za předpokladu, že advokát je registrován jako plátce DPH.

Jaké jsou sazby?

Sazba DPH činí 15 %.

Právní pomoc

Limit příjmů platný v občanskoprávních řízeních

V občanskoprávních řízeních neexistuje žádná právní pomoc.

Limit příjmů platný v trestních řízeních pro obviněného

Obvinění v trestních řízeních mají právo na bezplatnou právní pomoc, pokud jejich příjem nestačí k úhradě služeb advokáta a pokud má soud za to, že udělení bezplatné právní pomoc je v zájmu spravedlnosti. Limit příjmů není předem stanovený. Soud žádost prověřuje na základě veškerých důkazů včetně zprávy odboru služeb sociálního zabezpečení (Τμήμα Υπηρεσιών Κοινωνικής Ευημερίας) o příjmech a nárocích obviněného.

Limit příjmů platný v trestních řízeních pro oběti

Trestní řízení zpravidla nezahajuje oběť trestného činu ale stát, který hradí příslušné náklady. Bezplatná právní pomoc proto není obětem poskytována.

Další podmínky pro právní pomoc pro oběti

Trestní řízení zpravidla nezahajuje oběť trestného činu ale stát, který hradí příslušné náklady. Bezplatná právní pomoc proto není obětem poskytována.

Další podmínky právní pomoci pro obviněné

Podle příslušných právních předpisů musí být trestný čin, ze kterého je osoba obviněna, postižitelný trestem odnětí svobody v délce nejméně 12 měsíců, aby byl obviněný způsobilý k získání právní pomoci. Zmíněné ustanovení bylo nicméně shledáno protiústavním a v důsledku toho by se mělo mít za to, že možnost bezplatné právní pomoci existuje ve všech případech.

Kdy musí neúspěšná strana nahradit náklady řízení straně, která uspěla?

Neúspěšná strana sporu zpravidla hradí náklady na soudní řízení druhé strany, třebaže otázka nákladů je na uvážení soudu, který může rozhodnout jinak.

Související odkazy

soudní výlohy a náklady

statistická data (řecky)

statistická data (anglicky)

Související přílohy

Studie kyperské zprávy o průhlednosti nákladů PDF (555 Kb) en

Poslední aktualizace: 11/03/2024

Originální verzi stránky (v jazyce příslušného členského státu) provozuje daný členský stát. Překlad pořídily útvary Evropské komise. Je možné, že změny, které v originální verzi případně provedly orgány daného členského státu, nebyly ještě do překladů zapracovány. Evropská komise vylučuje jakoukoli odpovědnost za jakékoli informace nebo údaje obsažené nebo uvedené v tomto dokumentu. Předpisy v oblasti autorských práv členských států odpovědných za tuto stránku naleznete v právním oznámení.