Náklady

Česko

Informace o nákladech soudního řízení v České republice naleznete na této stránce.

Obsah zajišťuje
Česko

Rodinné právo – rozvod

Rodinné právo – svěření dětí do péče a výživné na dítě

Obchodní právo – smlouvy

Obchodní právo – odpovědnost

Právní rámec upravující odměny právnických profesí

Právníci

V České republice působí pouze jeden druh právníků (advokáti), nepůsobí zde separátní profese obdobné právníkům zvaným „barristers“ nebo „solicitors“ ve Spojeném království.

Vyhláška Ministerstva spravedlnosti č. 177/1996 Sb. ze dne 4. června 1996 se zabývá odměnou a náhradami placenými advokátům za poskytování právních služeb (advokátní tarif). Na webových stránkách České advokátní komory je k dispozici v angličtině.

Odměnu advokáta je také možno dohodnout soukromě mezi zúčastněnými stranami.

Ve většině občanskoprávních věcí (včetně rodinných a obchodních věcí) není právní zastoupení povinné.

Fixní náklady

Fixní náklady v občanském soudním řízení

Fixní náklady stran občanského soudního řízení

Zákon č. 549/1991 Sb., o soudních poplatcích (anglická jazyková verze není k dispozici) upravuje poplatky placené v občanském soudním řízení. Tyto poplatky se liší podle druhu řízení. V některých případech se platí paušální poplatky; v jiných je výše poplatku stanovena procentní sazbou.

Ve všech případech musí být poplatky placeny v české měně (Kč) a mohou být poukázány bankovním převodem na účet státu (resp. soudu). Poplatky do výše 5.000 Kč lze zaplatit státními kolky, které je možno koupit na poštách a některých dalších místech.

Soud je povinen osobu podávající návrh vyrozumět o konkrétní výši soudního poplatku.

Fáze občanského soudního řízení, kdy vzniká stranám povinnost zaplatit fixní náklady

Soudní poplatek je splatný vznikem poplatkové povinnosti (např. podáním žaloby). Nebyl-li splatný poplatek za řízení zaplacen, soud vyzve poplatníka k jeho zaplacení ve lhůtě, kterou mu určí. Po marném uplynutí této lhůty soud řízení zastaví.

Fixní náklady v trestním řízení

Fixní náklady stran trestního řízení

Trestní řízení je vždy zahajováno ex officio (z úřední povinnosti státního zástupce) a obžalovaný platí pouze náklady právního zastoupení.(v případě, že mu nebyl přiznán nárok na obhajobu bezplatnou nebo za sníženou odměnu). Byl-li ale obžalovaný pravomocně uznán vinným, je povinen nahradit státu náklady trestního řízení v zákonem stanovené výši.

Fáze trestního řízení, kdy vzniká stranám povinnost zaplatit fixní náklady

V trestním řízení se žádné soudní poplatky neplatí.

Fixní náklady řízení u Ústavního soudu

Fixní náklady stran řízení u Ústavního soudu

Pro stížnosti podávané u Ústavního soudu České republiky nejsou předepsány žádné fixní soudní poplatky, ale platí zde povinné zastoupení advokátem.

Fáze řízení u Ústavního soudu, kdy vzniká stranám povinnost zaplatit fixní náklady

Žádné paušální soudní poplatky se neplatí.

Předběžné informace, které musí uvést právní zástupci

Práva a povinnosti stran

Právním zástupcům stran není uložena povinnost poskytovat jakékoli informace předem.

Práva a povinnosti stran je možno mezi advokátem a jeho klientem sjednat dohodou.

Právní základy nákladů

Kde lze najít informace o právních základech nákladů v České republice?

Doporučuje se poradit se o každém konkrétním případu s právníkem. Jakmile bylo řízení zahájeno, je soud povinen stranám sdělovat výši splatných soudních poplatků.

V jakém jazyce lze získat informace o právních základech nákladů v České republice?

Vzhledem k tomu, že jediným úředním jazykem v České republice je čeština, není uložena žádná právní povinnost poskytovat informace v jiných jazycích. Kvalita informací proto závisí na ochotě a znalostech osoby, která informace poskytuje.

Kde lze najít informace o mediaci?

Informace o mediaci lze nalézt na webové stránce Asociace mediátorů České republiky (AMČR).

Informace o zapsaných mediátorech lze dohledat na webových stránkách Ministerstva spravedlnosti a nebo přímo vyhledáváním v databázi Seznam mediátorů.

Kde lze najít další informace o nákladech?

Dostupné internetové stránky s informacemi o nákladech

Není k dispozici žádná oficiální webová stránka poskytující informace o nákladech.

Kde lze najít informace o průměrné době trvání jednotlivých řízení?

Na webové stránce Ministerstva spravedlnosti jsou k dispozici statistiky o činnosti soudů a státních zastupitelství.

Kde lze najít informace o průměrných celkových nákladech jednotlivého řízení?

Náklady, které je nutno platit, závisí na okolnostech každého případu. Průměrné celkové náklady soudních řízení nejsou sledovány.

DPH

Jakým způsobem jsou tyto informace poskytovány?

Soudní poplatky jsou osvobozeny od DPH a jejich částka je konečná. Tarif advokáta nezahrnuje DPH. Některé advokátní kanceláře, které jsou plátci DPH, však DPH účtují (21%). Úpravu DPH a jejího odvodu obsahuje zákon č. 235/2004 Sb., o dani z přidané hodnoty.

Jaké jsou stanovené sazby?

Základní sazba daně je stanovena ve výši 21% a snížená sazba daně ve výši 15%.

Právní pomoc

Stanovená hranice příjmů v oblasti občanskoprávních řízení

Není stanovena žádná konkrétní hranice příjmů. Kvalifikační předpoklady pro poskytnutí bezplatné právní pomoci berou v úvahu nejenom příjem dané osoby, ale i celkovou finanční situaci její domácnosti. Vyžaduje-li to ochrana zájmů účastníka řízení (tj. zejména jedná-li se o věcně či procesně složité řízení) nebo jde-li o řízení, v němž je povinné zastoupení advokátem, a současně to odůvodňují poměry účastníka, ustanoví soud takovému účastníkovi zástupce z řad advokátů. Od placení odměny takového zástupce pak je účastník soudem osvobozen spolu s osvobozením od placení soudních poplatků.

Bezplatná právní pomoc je také poskytována Českou advokátní komorou specializovanými nevládními organizacemi (v závislosti na předmětu řízení).

Stanovená hranice příjmů pro obviněné v oblasti trestního řízení

Není stanovena žádná konkrétní hranice příjmů. Soud přidělí obhájce obviněnému ve všech případech, kdy je právní zastoupení povinné a obviněný nemá svého vlastního obhájce.

Osvědčil-li obviněný, že nemá dostatek prostředků, aby si hradil náklady obhajoby, rozhodne soud, že má nárok na obhajobu bezplatnou nebo za sníženou odměnu.

Stanovená hranice příjmů pro oběti (poškozené) v oblasti trestního řízení

Právo na bezplatné právní zastoupení zmocněncem v trestním řízení má poškozený, který je mladší 18 let, nejde-li o trestný čin zanedbání povinné výživy.

Právo na bezplatné právní zastoupení zmocněncem má též poškozený, pokud je:

a) zvlášť zranitelnou obětí podle zákona č. 45/2013 Sb. o obětech trestných činů a o změně některých zákonů (zákon o obětech trestných činů);

b) osobou, které byla úmyslným trestným činem způsobena těžká újma na zdraví,

c) osobou, která je pozůstalou po oběti, které byla trestným činem způsobena smrt,

pokud osvědčí, že nemá dostatek prostředků, aby si hradil náklady na své zastupování sám. Tyto osoby mají právo si svého zmocněnce zvolit samy, a pokud tak neučiní, ustanoví jim ho příslušný orgán činný v trestním řízení.

Pokud je poškozený zároveň zvlášť zranitelnou obětí, je mu v omezeném rozsahu přiznávána ještě právní pomoc podle zákona o obětech trestných činů. Tuto právní pomoc poskytují advokáti, kteří projevili zájem poskytovat těmto obětem právní pomoc v určitém rozsahu bezplatně, a jsou zapsáni ve zvláštním registru vedeném Ministerstvem spravedlnosti.

Ostatní podmínky související s poskytováním právní pomoci obětem

Obětem trestných činů mohou nestátní neziskové organizace, které splnily stanovené podmínky a získaly akreditaci od Ministerstva spravedlnosti a Probační a mediační služba, poskytovat právní informace (zejména informace o jejich právech podle zákona o obětech trestných činů a právech poškozeného v trestním řízení). Tyto právní informace však nejsou přímo právní pomocí.

Ostatní podmínky související s poskytováním právní pomoci obviněným

Platí informace uvedené výše, které se týkají hranice příjmů ve vztahu k právní pomoci pro obviněné v oblasti trestního řízení.

Soudní řízení osvobozené od poplatků

Stížnosti podávané u Ústavního soudu nejsou zpoplatněny. Soudní poplatky se také nevybírají v určitých druzích řízení (specifikovaných v § 11 zákona č. 549/1991 Sb., o soudních poplatcích) – například v případech, kdy je žalobce nezletilou osobou, a v některých dalších případech (např. v případech, kdy je stranou řízení stát nebo jeho orgány; kdy jde o žádost o udělení azylu podávanou cizincem, nebo v jiných případech, kdy je stranou řízení osoba „ve slabším postavení“).

Kdy musí neúspěšná strana nahradit náklady řízení straně, která uspěla?

Tato otázka závisí v každém konkrétním případě na rozhodnutí soudce (v jeho konečném rozhodnutí); soud je oprávněn uložit neúspěšné straně úhradu nákladů, zcela či zčásti. To ovšem neplatí v řízení o rozvod manželství. Rozhodnutí o povinnosti k náhradě nákladů se mohou často vztahovat i na náklady právního zastoupení.

Odměny a náhrady nákladů za znaleckou činnost

Soud platí odměnu znalcům, které ustanoví. Strany ve sporu jsou povinny nést náklady na odměnu znalce pouze v případě, že si samy služby znalce vyžádají. V některých zvláštních případech je soud oprávněn rozhodnout, že neúspěšná strana je povinna odměnu znalce uhradit.

Odměny překladatelů a tlumočníků

Placení odměn překladatelům a tlumočníkům v soudním řízení je povinností soudu; v případě, že strana je cizincem, který nerozumí česky, má tato strana právo obrátit se na soud ve svém rodném jazyce.

Související přílohy

Zpráva České republiky ohledně Studie týkající se transparentnosti nákladů PDF (703 Kb) en

Poslední aktualizace: 16/11/2020

Originální verzi stránky (v jazyce příslušného členského státu) provozuje daný členský stát. Překlad pořídily útvary Evropské komise. Je možné, že změny, které v originální verzi případně provedly orgány daného členského státu, nebyly ještě do překladů zapracovány. Evropská komise vylučuje jakoukoli odpovědnost za jakékoli informace nebo údaje obsažené nebo uvedené v tomto dokumentu. Předpisy v oblasti autorských práv členských států odpovědných za tuto stránku naleznete v právním oznámení.