Upozorňujeme, že výchozí dánština verze této stránky byla v nedávné době aktualizována. Na překladu do jazyka, ve kterém se vám stránka právě zobrazuje, zatím pracujeme.
Swipe to change

Náklady

Dánsko

Na této stránce jsou dostupné informace o nákladech soudního řízení v Dánsku.

Obsah zajišťuje
Dánsko
Do jazyka, který máte právě nastavený, úřední překlad neexistuje.
Zde je k dispozici strojový překlad. Upozorňujeme, že má pouze orientační charakter. Provozovatel těchto stránek odmítá právní odpovědnost za kvalitu tohoto strojového překladu.

Právní rámec upravující odměny právnických profesí

Odměny právního zastoupení nejsou v podstatě zákonem upraveny. Vrchní soud (landsret) však stanovil veřejně dostupné orientační sazby pro některé odměny. Každý může podat stížnost týkající se odměny právního zastoupení Disciplinární radě právníků Advokatnævnet.

Fixní (pevně stanovené) náklady

Fixní náklady v občanskoprávním řízení

Fixní náklady v občanskoprávním řízení

Podle dánského zákona hradí poplatek žalobce při podání žaloby. Výchozí poplatek je stanoven na 500 DKK. Pokud je žalovaná částka vyšší než 50 000 DKK, činí poplatek 750 DKK plus částka odpovídající 1,2 % z částky, o kterou nárokovaná částka překročí 50 000 DKK.

Pokud je žalovaná částka vyšší než 50 000 DKK, platí se další soudní poplatek za jednání soudu. Tento poplatek je totožný s poplatkem za zahájení řízení. Žalobce tedy musí uhradit poplatek 750 DKK plus částku odpovídající 1,2 % z částky, o kterou nárokovaná částka překročí 50 000 DKK, rovněž za soudní jednání.

Pro oba druhy poplatků je stanovena horní hranice ve výši 75 000 DKK (tj. pro poplatek za zahájení řízení a poplatek za soudní jednání). V některých případech (např. týkají-li se výkonu veřejné moci) je však horní hranice pouze 2 000 DKK.

Některé druhy občanskoprávních věcí jsou od soudních poplatků osvobozeny, mimo jiné věci týkající se rodinného práva.

Fáze občanskoprávního řízení, ve které musí být fixní náklady zaplaceny

Jak je uvedeno výše, žalobce musí soudní poplatek uhradit při podání žaloby.

Soudní poplatek za jednání soudu musí být uhrazen do okamžiku, kdy je stanoveno datum jednání, nejdříve však tři měsíce před tímto jednáním.

Fixní náklady v trestním řízení

Fixní náklady stran v trestním řízení

Trestní věci jsou obvykle od všech soudních poplatků osvobozeny. Malý počet trestních věcí však podléhá soukromé obžalobě a v tomto případě se použijí pravidla týkající se soudních poplatků v občanskoprávních věcech.

Fixní náklady v ústavním řízení

Fixní náklady stran v ústavním řízení

Podle dánského práva jsou ústavní záležitosti projednávány buď jako občanskoprávní věci, nebo jako trestní věci. V Dánsku neexistují žádná samostatná pravidla pro ústavní řízení.

Informace o nákladech řízení, které musí uvést právní zástupci

Práva a povinnosti stran

Bod 16.8 Kodexu chování Dánské advokátní a právnické společnosti (Advokatsamfundets advokatetiske regler) stanoví:

„Právník vždy vynakládá maximální úsilí o nalezení řešení klientova případu za co nejnižší náklady, a přihlíží při tom k přáním a pokynům klienta.“

Právní základy pro stanovení nákladů

Kde lze najít informace o právních základech pro stanovení nákladů v Dánsku?

Informace o nákladech jsou dostupné na internetové stránce Dánské advokátní a právnické společnosti Advokatsamfundet na domovské stránce dánských soudů Danmarks Domstole.

V kterých jazycích lze získat informace o právním základu pro stanovení nákladů v Dánsku?

Informace o právních základech jsou dostupné v dánštině a angličtině.

Kde lze najít informace o mediaci?

Informace o mediaci (retsmægling) jsou dostupné na domovské stránce dánských soudů Danmarks Domstole.

Kde lze najít další informace o nákladech?

Internetová stránka s informacemi o nákladech

Oficiální internetová stránka Dánské soudní správy Domstolsstyrelsen poskytuje obecné informace o dánském soudnictví a kontaktní informace.

Kde lze najít informace o průměrné době trvání různých řízení?

Informace o průměrné době trvání dánských řízení jsou dostupné na domovské stránce dánských soudů Danmarks Domstole.

DPH

Jak jsou tyto informace poskytovány?

Zveřejněné informace obvykle zahrnují DPH.

Právní pomoc

Platná prahová hodnota příjmu v oblasti civilního soudnictví

Prahová hodnota příjmu, pokud jde o právní pomoc, se upravuje jednou ročně. V roce 2019 platí tyto prahové hodnoty příjmu:

  • svobodný/á: DKK 329 000
  • ženatý/vdaná nebo v obdobném vztahu: DKK 418 000
  • částka připočítávaná na každé dítě: DKK 57 000.

Každý má bez ohledu na své příjmy právo získat základní právní poradenství ústně a bezplatně v institucích právní pomoci (advokatvagten a retshjælpen).

Platná prahová hodnota příjmu v oblasti trestního soudnictví pro obžalované

Právo obžalovaného na právní zastoupení nezávisí na výši příjmu, ale na povaze věci. Pokud je obžalovaný shledán vinným, musí obvykle uhradit odměnu obhájce bez ohledu na výši svého příjmu.

Platná prahová hodnota příjmu v oblasti trestního soudnictví pro oběti

Právo oběti (poškozeného) na právní zastoupení nezávisí na výši příjmu, ale na povaze věci. Podle čl. 741 písm. a) zákona o soudní správě hlavní situace, kdy mají oběti nárok na právní zastoupení, jsou případy zahrnující násilí a sexuální trestné činy. Náklady na zastoupení nese stát.

Další podmínky pro poskytnutí právní pomoci obětem

Platí výše uvedená odpověď týkající se platné prahové hodnoty příjmu v oblasti trestního soudnictví pro oběti.

Další podmínky pro poskytnutí právní pomoci obžalovaným

Platí výše uvedená odpověď týkající se platné prahové hodnoty příjmu v oblasti trestního soudnictví pro obžalované.

Soudní řízení osvobozená od poplatků

Jak je uvedeno výše (viz odpověď poskytnutá k fixním nákladům pro sporné strany v občanskoprávním řízení), některé občanskoprávní věci jsou od všech soudních poplatků zcela osvobozeny. V průběhu řízení se však mohou vyskytnout jiné splatné náklady (např. odměna právního zastoupení).

Kdy musí neúspěšná strana zaplatit náklady řízení strany, která uspěla?

Pravidla pro náhradu nákladů v občanskoprávních věcech jsou obsažena v kapitole 30 zákona o soudní správě (retsplejeloven).

Vychází se z toho, že neúspěšná strana musí zaplatit náklady řízení strany, která uspěla. Vyžadují-li to však zvláštní okolnosti, může soud rozhodnout, buď že neúspěšná strana náklady řízení strany, která uspěla, nést nebude, nebo že uhradí pouze část těchto nákladů.

Přiznat lze pouze náhradu nákladů nezbytných pro řádný průběh řízení.

Odměny znalců

Žalobce je povinen uhradit odměnu soudního znalce, pokud si ke konkrétní záležitosti vyžádal znalecký posudek.

Na konci řízení soud rozhodne, zda má žalovaný náklady znalce nést či nikoli. Záleží to na výsledku věci.

Odměny překladatelů a tlumočníků

Obecně platí, že v občanskoprávních věcech hradí odměny tlumočníků strany sporu.
V trestních věcech se odměny tlumočníků hradí ze státní pokladny.

Relevantní dokumenty

Danmarks rapport om undersøgelsen af åbenheden om sagsomkostninger PDF (560 Kb) en

Poslední aktualizace: 20/06/2022

Originální verzi stránky (v jazyce příslušného členského státu) provozuje daný členský stát. Překlad pořídily útvary Evropské komise. Je možné, že změny, které v originální verzi případně provedly orgány daného členského státu, nebyly ještě do překladů zapracovány. Evropská komise vylučuje jakoukoli odpovědnost za jakékoli informace nebo údaje obsažené nebo uvedené v tomto dokumentu. Předpisy v oblasti autorských práv členských států odpovědných za tuto stránku naleznete v právním oznámení.