V oblasti občanskoprávní budou podle práva EU pokračovat probíhající řízení a řízení zahájená před koncem přechodného období. Portál e-Justice bude na základě vzájemné dohody se Spojeným královstvím uchovávat příslušné informace týkající se Spojeného království do konce roku 2022.

Náklady

Anglie a Wales

Tato stránka Vám poskytne orientační informace o nákladech soudního řízení v Anglii a Walesu. Jsou zde probírána témata zahrnující honoráře právních odborníků, náklady na právní pomoc, mediaci a fixní náklady jako např. soudní poplatky.

Obsah zajišťuje
Anglie a Wales

Kde lze najít informace o nákladech řízení?

Dostupné internetové stránky s informacemi o nákladech

Informace o procesu a nákladech soudního řízení v Anglii a Walesu jsou v současné době připravovány pro Directgov, což jsou webové stránky vlády Spojeného království. Directgov Vám umožní snadný přístup k informacím vlády.

Webové stránky Soudní služby Jejího Veličenstva (Her Majesty’s Courts Service – HMCS) poskytují specifické informace o soudních poplatcích v Anglii a Walesu (spíše než veškeré jednotlivé náklady řízení). Webové stránky Vám nabízejí informace o různých soudních poplatcích účtovaných soudy v Anglii a Walesu a zda je musíte platit. K dispozici jsou také informace o legislativě nebo zákonech, které se týkají soudních poplatků.

Kde lze najít informace o průměrné době trvání různých řízení?

Neexistuje žádná průměrná doba, protože každý obhajovaný případ je odlišný. Příslušný soud může být schopen naznačit přibližnou dobu trvání určitého typu případů.

Kde lze najít informace o průměrných celkových nákladech jednotlivého řízení?

Neexistuje žádný průměr, protože každý obhajovaný případ je odlišný. Právní zástupce, který má zkušenosti s určitým typem řízení, může být schopen Vám sdělit rozsah nákladů.

DPH

Náklady advokátů: DPH je běžně účtována u nákladů a některých výdajů právních zástupců a advokátů (sazba ve výši 15 procent, ačkoli tato sazba se pravděpodobně vrátí na 17,5 procent v roce 2010). Registrace k DPH je ve Spojeném království povinná, po dosažení určité hranice příjmů. Pro více informací navštivte webové stránky Daně a cla Jejího Veličenstva (HM Revenue & Customs).

Soudní poplatky: DPH se nevztahuje na soudní poplatky.

Odměny právnických profesí:

Právní rámec upravující odměny právnických profesí

Právní zástupci (solicitors)

Kodex chování právních zástupců (Solicitors’ Code of Conduct) vyžaduje, aby právní zástupci poskytli klientům co nejvíce informací o svých nákladech (pravidlo 2.03). Pravidlo 2.03 konkrétně stanovuje povinnost informovat klienty o účtovaných sazbách a kdy lze platby očekávat spolu s poučením o možnostech jejich financování včetně nároku na čerpání veřejných prostředků. Právní zástupci jsou dále povinni informovat klienty o jejich potenciální povinnosti uhradit náklady třetí strany. Tato ustanovení se vztahují stejně na registrované evropské právníky vykonávající praxi v Anglii a Walesu i na právnické firmy právních zástupců a jiné právníky a neprávníky, kteří podléhají regulaci Regulačního orgánu právních zástupců (Solicitors Regulation Authority). Úvodní informační dopisy klientům musí také obsahovat záměry klientů, jejich možnosti a problémy s případem související (podle pravidla 2.02 kodexu).

Jakmile je vyčíslení nákladů hotovo, může být honorář právních zástupců posouzen jednak Službou pro právní stížnosti (Legal Complaints Service), tak i daňovými úředníky u soudů. Podle vyhlášky o odměnách právních zástupců (za úkony v řízení ve nesporných věcech) z roku 2009 (Solicitors’ (Non-Contentious Business) Remuneration Order 2009) musí být náklady právních zástupců spravedlivé a přiměřené s ohledem na veškeré okolnosti případu, kdy práce nezahrnuje soudní řízení. V případě, že se sporné vyčíslení nákladů týká práce, která nezahrnuje soudní řízení, je možné, aby Služba pro právní stížnosti posoudila, zda je vyčíslení spravedlivé a přiměřené. Toto posouzení stanoví spravedlivou a přiměřenou výši, je-li vyúčtování považováno za neúměrně vysoké. Veškeré dohody o honorářích souvisejících s prací a zahrnujících soudní řízení – známé také jako „úkony v řízení ve sporných věcech“ – musí splňovat zákonné požadavky podle zákona o právních zástupcích z roku 1974 (Solicitors Act 1974) a mohou být předmětem soudního přezkumu.

Obhájci/advokáti (barristers)

Honoráře účtované advokáty jsou z velké části dojednávány a schvalovány předtím, nežli je jakákoli práce provedena; proto je méně nutná normativní regulace. Kodex chování advokátní komory Anglie a Walesu (Code of Conduct of the Bar of England and Wales) stanoví zásady, které platí pro advokáty v souvislosti s honoráři a odměnami nezávislých advokátů. Kodex stanoví, že nezávislí advokáti si mohou účtovat odměnu za veškeré provedené úkony na jakémkoli základě, který povoluje zákon, a nezahrnující výplatu mzdy nebo platu. Další ustanovení se týkají úkonů provedených nezávislým advokátem za jiného advokáta. Jakékoli nesrovnalosti týkající se nákladů mohou být vyšetřovány Radou pro standardy advokátní komory (Bar Standards Board) a mohly by případně vést ke kárnému řízení.

Soudní vykonavatelé/exekutoři (Bailiffs)

Poplatky soudním vykonavatelům u okresních soudů a soudní poplatky jsou zahrnuty v nákladech řízení, které již byly zmíněny výše.

Podle zákona o soudech z roku 2003 (Courts Act 2003) musí ministr spravedlnosti zákonným předpisem předepsat poplatky, které mohou být účtovány vykonavatelem Vrchního soudu (High Court Enforcement Officer). Informace o těchto poplatcích lze nalézt na webových stránkách Soudní služby Jejího Veličenstva (Her Majesty's Courts Service).

Současný systém poplatků pro soudní exekutory s osvědčením (certificated bailiffs) je složitý: každá pravomoc k výkonu se sebou nese odlišný systém poplatků. Některé systémy jako např. ty, které se týkají daně (Council Tax), jsou stanoveny zákonem; jiné existují pouze v rámci smluvních ujednání uzavřených mezi exekutorskou společností a klienty

Soudní služba Jejího Veličenstva v současné době připravuje změny ve struktuře soudních exekutorů s osvědčením a poplatků. Přestože změny pravděpodobně nevstoupí v platnost do dubna 2012, budou tyto webové stránky z důvodu těchto změn aktualizovány.

Výkon přísahy

Jednou z oblastí, kde jsou pro všechny právní odborníky stanoveny fixní náklady, je výkon přísahy. Podle zákona o soudech a právních službách z roku 1990 (Courts and Legal Services Act 1990) musí ministr spravedlnosti zákonným předpisem předepsat výši fixní částky, kterou si budou právní odborníci účtovat za výkon přísahy. V současné době je tato výše stanovena na 5 GBP za přísežné prohlášení (affidavit) nebo potvrzení a 2 GBP za důkaz předložený soudu (exhibit).

Právní základy pro stanovení nákladů

Kde lze najít informace o soudních poplatcích?

Informace o soudních poplatcích lze nalézt na webových stránkách Soudní služby Jejího Veličenstva, ale budete také potřebovat informace o dalších právních základech pro poplatky, jako je např. právní zastoupení. Při hledání právního zástupce mohou být užitečné odkazy Law Society a Advokátní komora (Bar Council), přestože neobsahují informace o nákladech na právní zastoupení, které jsou odvislé od mnoha jednotlivých faktorů příslušného konkrétního případu. Co se týče přeshraničních soudních sporů, existují běžně dvě sady odměn pro právníky, jedna pro ty v místě, kde se nachází strana, která soudní spor iniciuje, a druhé pro v místě, kde se soudní spor koná.

Fixní náklady

Fixní náklady v občanskoprávním řízení

Fixní náklady stran v občanskoprávním řízení

Informace o soudních poplatcích lze nalézt na webových stránkách Soudní služby Jejího Veličenstva. Tyto poplatky jsou nad rámec nákladů na právní zastoupení.

Fáze občanskoprávního řízení, kdy musí být fixní náklady uhrazeny

Soudní poplatky musí být uhrazeny na začátku jakéhokoli soudního řízení, pro které je stanovena povinnost uhradit soudní poplatky; veškeré další poplatky a fixní náklady jsou obvykle hrazeny po skončení řízení.

Fixní náklady v trestním řízení

Fixní náklady stran v trestním řízení

Splní-li obviněná osoba kvalifikační požadavky, může jí vzniknout nárok na právní pomoc při obhajobě v trestním řízení. Více podrobností o právní pomoci a kvalifikačních požadavcích lze nalézt níže. Jestliže obviněná osoba právní pomoc nezíská, tvoří náklady předmět dohody mezi konkrétní osobou a jeho/jejím právním zástupcem.

Fáze trestního řízení, kdy musí být fixní náklady uhrazeny

Svědečné nebo znalečné musí být běžně uhrazeno po skončení případu.

Fixní náklady v ústavním řízení

Fixní náklady stran v ústavním řízení

Soudní poplatky závisí na typu příslušného řízení a stupni (statutu) soudu, kde bylo řízení zahájeno. V úvahu je třeba vzít i další náklady jako např. náklady právního zastoupení.

Fáze ústavního řízení, kdy musí být fixní náklady uhrazeny

Soudní poplatky musí být uhrazeny na začátku jakéhokoli soudního řízení, pro které je stanovena povinnost uhradit soudní poplatky; veškeré další poplatky/fixní náklady jsou obvykle hrazeny po skončení řízení.

Odměny a náhrady nákladů za znaleckou činnost

V občanskoprávním řízení o nárocích do 5000 GBP je znalečné omezeno částkou 200 GBP, avšak ve všech ostatních případech může soudce dle vlastního uvážení přiznat částku, kterou uzná za přiměřenou. Soudy jsou povinné zvážit přizvání pouze jediného společného znalce namísto jednoho pro každou stranu. Další informace lze nalézt na webových stránkách Ministerstva spravedlnosti Spojeného království.

Odměny překladatelů a tlumočníků

U soudů pro občanskoprávní spory jsou tlumočníci ve většině případů zajišťováni a placeni centrálně. Aby mohl být tlumočník placen centrálně, musí být splněna určitá kritéria. Musí se jednat buď o předběžné řízení u nižšího/smírčího soudu (kde se rozhodne, zda má být případ projednáván u vyššího soudu – committal hearing), věc rodinného práva zahrnující děti nebo případ domácího násilí (včetně sňatku z donucení). Nevyhovuje-li případ některému z výše uvedených kritérií, bude tlumočník placen i tehdy, jedná-li se o jediný způsob, jak může strana ve sporu porozumět řízení, a nemá-li tato strana nárok na poskytnutí financování z veřejných prostředků, nemůže si dovolit hradit tlumočníka z vlastních prostředků a nemá žádného přítele či člena rodiny, který by jí mohl pomoci. Tyto odměny jsou uvedeny ve smluvních podmínkách objednávky. Odměny se mohou značně lišit případ od případu v závislosti na délce řízení, vzdálenosti a času stráveného cestováním k soudu a zpět a dopravním prostředku, jaký tlumočník k cestě použije. Na všechny nároky se striktně vztahují smluvní podmínky, aby nedocházelo k přeplácení.

Neexistují žádné předpisy upravující tlumočné. Překladatel nebo překladatelská společnost si stanovuje své vlastní poplatky.

Kdy musí neúspěšná strana nahradit náklady řízení straně, která uspěla?

Obecným pravidlem je, že neúspěšná strana hradí náklady, avšak přiznání náhrady nákladů je zcela na uvážení soudce. Při rozhodování o náhradě nákladů musí soudce vzít v úvahu chování stran, případné úsilí vyvinuté před řízením a v jeho průběhu za účelem vyřešení sporu (včetně pokusu o alternativní vyřešení sporu). Mohou zahrnovat předepsané fixní náklady, náklady stanovené soudcem s limity co do jejich výše (v závislosti na typu a výši přiznaného nároku). Náklady mohou být také projednávány zvlášť v rámci „podrobného posouzení nákladů“ („detailed assessment of costs“), kterého se běžně využívá u méně složitějších případů, kde náklady vyžadují bližší zkoumání. Další informace o procesních pravidlech lze nalézt na webových stránkách Ministerstva spravedlnosti Spojeného království.

Kde lze najít informace o mediaci?

Informace o mediaci včetně některých informací o nákladech jsou k dispozici na řadě webových stránek a odkazů:

Informace o ADR pro spory následně po rozpadu rodinného vztahu jsou k dispozici na webových stránkách Linky pomoci pro mediaci v rodinných sporech (Family Mediation Helpline)(které se zabývají výlučně mediací v rodinných sporech) nebo na telefonních číslech 0845 60 26 627 (v rámci Spojeného království) a +441823 623650 (mimo Spojené království). Následující webové stránky také obsahují informace o mediaci v rodinných sporech:

Pro vyhledání „mediace v rodinných sporech“ mohou návštěvníci těchto stránek případně využít možnosti vyhledávání.

Právní pomoc

Platná hranice příjmů v oblasti civilního soudnictví

Lidé, kteří pobírají některé příspěvky odvislé od příjmu (podpora příjmu, podpora v nezaměstnanosti odvislá od příjmu, příspěvek k zaměstnání a výživu a příspěvek na dorovnání příjmu do výše životního minima [pro důchodce]) (income support, income-based jobseekers allowance, income-related employment and support allowance a guarantee credit), mají statutoprávněných osob“ jakožto klientů právní pomoci. To znamená, že mají z finančního hlediska automaticky nárok na právní pomoc. Tyto čtyři příspěvky odvislé od výše příjmu jsou také známy jako příspěvky na „obživu“, protože zvyšují příjem klientů na úroveň zákonného životního minima.

V ostatních případech mohou lidé, kteří potřebují právní pomoc, získat „bezplatnou“ nebo bezpříspěvkovou pomoc, jestliže je jejich hrubý měsíční příjem nižší než 2657 GBP, měsíční disponibilní příjem nižší než 315 GBP a disponibilní jmění činí 3000 GBP nebo méně. Pohybuje-li se jejich měsíční disponibilní příjem mezi 316 GBP a 733 GBP nebo je-li jejich disponibilní jmění v rozmezí 3000 GBP a 8000 GBP, bude jim nabídnuto financování, když se zaváží hradit příspěvky na úhradu svých právních nákladů. Tyto údaje jsou platné od dubna 2009. Mohou se však měnit, a proto si vždy ověřte na Komisi pro právní služby (Legal Services Commission), která řídí program právní pomoci v Anglii a Walesu, zda jsou tyto údaje stále aktuální.

Kromě splnění finančních kvalifikačních podmínek musí žadatel také prokázat, že má dostatečné důvody pro zahájení řízení, obhajobu v řízení nebo že je účastníkem řízení a že je účelné, vzhledem ke konkrétním okolnostem případu, aby byla právní pomoc poskytnuta. Komise pro právní služby musí například zvážit, zda má případ přiměřenou šanci na úspěch, zda klady soudního řízení převáží nad náklady hrazenými z veřejných prostředků a zda žadateli z řízení vyplyne nějaký významný osobní prospěch, maje na mysli povinnost splatit náklady v případě úspěchu. Tyto faktory jsou podobné těm, které by ovlivnily soukromě platícího klienta, který disponuje nepříliš vysokými prostředky, při úvahách o tom, zda se stát účastníkem řízení.

Platná hranice příjmů v oblasti trestního soudnictví pro obviněné

Od října 2006 se u obžalovaných u nižších/smírčích soudů (Magistrate’s Court – nižší trestní soudy) v Anglii a Walesu zjišťují majetkové poměry, kdy se posuzuje příjem žadatele s ohledem na jeho rodinné poměry: například počet dětí. Je-li vážený hrubý roční příjem žadatele nižší než 12 475 GBP nebo pobírá-li žadatel určité sociální dávky nebo nedosáhl-li věku 18 let, vzniká mu finanční nárok na právní pomoc při zastupování. Přesahuje-li vážený roční příjem žadatele 22 325 GBP, nemá finanční nárok na právní pomoc při zastupování. Pohybuje-li se upravený příjem žadatele mezi těmito dvěma hranicemi, bude provedeno podrobnější posouzení jeho disponibilního příjmu. Tento výpočet zohledňuje skutečné náklady na bydlení a péči o děti a dále zahrnuje vyrovnávací příspěvek. Nepřesahuje-li výsledný disponibilní roční příjem žadatele 3398 GBP, vzniká mu finanční nárok na právní pomoc při zastupování.

V listopadu 2008 projednávala vláda návrhy na rozšíření zjišťování majetkových poměrů i na Korunní soud (Crown Court – vyšší trestní soud) v Anglii a Walesu a zveřejnila své reakce na připomínky obdržené v červnu 2009. Vláda hodlá svůj model vyzkoušet na pěti Korunních soudech v lednu 2010 a s širším celostátním rozšířením se počítá v období mezi dubnem a červnem 2010.

Platná hranice příjmů v oblasti trestního soudnictví pro oběti

Pro oběti trestných činů není právní pomoc k dispozici. Emoční a praktická podpora je nicméně poskytována zaměstnanci a Službou pro svědky (Witness Service): například obětem jsou poskytnuty oddělené čekárny. Ohroženým a zastrašovaným svědkům jsou nabídnuta zvláštní opatření podle zákona o soudnictví a dokazování v trestním řízení pro mladistvé z roku 1999 (Youth Justice and Criminal Evidence Act 1999), jde např. o možnost podat důkaz prostřednictvím obrazového spojení z jiného místa.

Královské státní zastupitelství (Crown Prosecution Service – CPS) nedávno revidovalo balíček nazvaný „Informace pro pozůstalé“ („Information for the bereaved’“) pro policisty, kteří přicházejí do kontaktu s rodinou, aby jej poskytli rodinám pozůstalých po obětech vraždy nebo zabití. Tento balíček obsahuje informace a rady týkající se řady problémů, s nimiž se rodiny případně budou muset potýkat, a sděluje jim, kde mohou získat další pomoc, pokud například potřebují právní poradenství ve věci budoucího bydliště dítěte nebo jeho styku.

Poskytování právního poradenství rodinám pozůstalých po obětech vraždy nebo zabití bylo vyzkoušeno v rámci programu obhájců práv obětí (victims’ advocates scheme). Pozůstalé rodiny mohly využít až 15 hodin bezplatného právního poradenství o sociálních a osobních záležitostech plynoucích ze smrti, nikoli však přímo souvisejících se soudním procesem. Pilotní projekt byl dokončen v dubnu 2008 a v současné době připravujeme návrhy na zřízení služby, která bude poskytovat právní rady v celé Anglii a Walesu a bude čerpat ze zkušeností pilotního projektu.

Program CPS zaměřený na oběti (victim focus scheme) navíc zajišťuje, že rodiny mají možnost sejít se před hlavním líčením se státním zástupcem: aby jim vysvětlil projekt osobního prohlášení oběti (victim personal statement scheme). Státní zástupce nabídne, že prohlášení rodiny před vyhlášením rozsudku přečte. Po hlavním líčení mohou být oběti doporučeny do programu probační služby pro kontakt s obětí (probation service victim contact scheme). V rámci projektu je jmenován úředník pro styk s obětí, který bude rodinu průběžně informovat o relevantních záležitostech (jako např. o rozsudku pro pachatele) a poskytne rodině podporu při aktualizaci osobního prohlášení oběti pro účely řízení o propuštění po odpykání části trestu, pokud o to mají zájem.

Další podmínky spojené s přiznáním právní pomoci obžalovaným

Všechny osoby, které žádají o právní pomoc při zastupování u nižších/smírčích soudů nebo u Korunního soudu v Anglii a Walesu, musí dále projít testem, který se týká „zájmu na spravedlnosti“ („interests of justice“). Tento test bere v úvahu faktory jako např. zda by odsouzení pro údajný trestný čin mohlo vést k uvěznění obžalovaného nebo ke ztrátě jeho zaměstnání a zda je obžalovaný schopen chápat průběh řízení a vyjadřovat se ke svému případu. Jestliže se některý z těchto faktorů nebo jejich kombinace obžalovaného týká, bude se mít zpravidla za to, že splnil test „zájmu na spravedlnosti“.

Soudní řízení osvobozená od poplatků

Za jistých okolností nemusí osoba hradit soudní poplatek. Této osobě může být přiznáno úplné osvobození, kdy není třeba platit celý poplatek, nebo částečné osvobození, kdy tato osoba na poplatek přispívá. Další informace o osvobození od soudních poplatků lze nalézt na webových stránkách Soudní služba Jejího Veličenstva.

Související odkazy

Komise pro právní služby,

Alternativní řešení sporů (ADR), Community Legal Advice, Národní linka pomoci pro mediaci, Stránka alternativního řešení sporů při ministerstvu spravedlnosti Spojeného království, Stránka o mediaci na webových stránkách Soudní služby Jejího Veličenstva, Linka pomoci pro mediaci v rodinných sporech, Direct.gov.uk, Advice Now, Community Legal Advice, Advice Guide – online poradenství Poradenské kanceláře pro občany, ADR Now, Soudní služba Jejího Veličenstva, Kodex právních zástupců, Daně a cla Jejího Veličenstva, Soudní služba Jejího Veličenstva, Ministerstvo spravedlnosti Spojeného království, Soudní služba Jejího Veličenstva (bailiffs), Ministerstvo spravedlnosti

Související přílohy

Zpráva o Spojeném království Studie o transparentnosti nákladů. PDF (448 Kb) en

Poslední aktualizace: 26/06/2019

Originální verzi stránky (v jazyce příslušného členského státu) provozuje daný členský stát. Překlad pořídily útvary Evropské komise. Je možné, že změny, které v originální verzi případně provedly orgány daného členského státu, nebyly ještě do překladů zapracovány. Evropská komise vylučuje jakoukoli odpovědnost za jakékoli informace nebo údaje obsažené nebo uvedené v tomto dokumentu. Předpisy v oblasti autorských práv členských států odpovědných za tuto stránku naleznete v právním oznámení.