Upozorňujeme, že výchozí estonština verze této stránky byla v nedávné době aktualizována. Na překladu do jazyka, ve kterém se vám stránka právě zobrazuje, zatím pracujeme.
K dispozici jsou již tyto aktualizované překlady
Swipe to change

Náklady

Estonsko

V této části naleznete informace o soudních nákladech v Estonsku.

Obsah zajišťuje
Estonsko
Do jazyka, který máte právě nastavený, úřední překlad neexistuje.
Zde je k dispozici strojový překlad. Upozorňujeme, že má pouze orientační charakter. Provozovatel těchto stránek odmítá právní odpovědnost za kvalitu tohoto strojového překladu.

Právní rámec upravující odměny právnických povolání

Právní poradci
Odměny právních poradců nejsou v Estonsku regulovány.

Právníci
Odměny právníků nejsou v Estonsku regulovány.

Právní zástupci
Odměny právních zástupců nejsou v Estonsku regulovány.

Soudní exekutoři
Odměny soudních exekutorů upravuje v Estonsku zákon o soudních exekutorech. Odměnu soudního exekutora tvoří odměna za zahájení řízení, základní odměna za provedení řízení a další odměna za exekuční úkony. Soudní exekutor je rovněž oprávněn účtovat si odměnu za poskytování svých odborných služeb.

Advokáti
Odměny advokátů nejsou v Estonsku regulovány, místo toho jsou stanoveny ve smlouvě s klientem. Advokát nebo osoba provozující advokátní kancelář učiní klientovi prvotní nabídku a vysvětlí mu, jak se k částce dospělo. Klient hradí nutné výdaje, které advokát nebo osoba provozující advokátní kancelář vynaloží při poskytování právních služeb.

Fixní (pevně stanovené) náklady

Fixní náklady v občanskoprávním řízení

Fixní náklady stran sporu v občanskoprávním řízení

Fixní náklady vzniklé jednotlivým stranám sporu v občanskoprávním řízení představují:

 • soudní poplatek,
 • kauci u kasační stížnosti,
 • kauci u návrhu na zrušení rozsudku pro zmeškání,
 • kauci u žádosti o obnovu řízení nebo navrácení lhůty,
 • náklady soudních exekutorů doručujících procesní písemnosti,
 • náklady na zveřejnění soudních předvolání nebo oznámení v úředním věstníku Ametlikud Teadaanded nebo v tisku,
 • odměny pro znalce, tlumočníky a překladatele,
 • ostatní náklady na projednávání věci a mimosoudní náklady.

Fáze občanskoprávního řízení, ve které se musí zaplatit fixní náklady.

Účastník, který žádá o zahájení řízení nebo o provedení procesního úkonu musí předem zaplatit tyto náklady:

 • soudní poplatek,
 • kauci u kasační stížnosti,
 • kauci u návrhu na zrušení rozsudku pro zmeškání,
 • kauci u žádosti o obnovu řízení nebo navrácení lhůty,
 • náklady soudního exekutora za předání procesních písemností,
 • náklady na zveřejnění soudních předvolání a oznámení v úředním věstníku Ametlikud Teadaanded nebo v tisku,
 • náklady na přezkoumání věci, a to v rozsahu stanoveném soudem.

Nerozhodne-li soud jinak, odměny pro znalce, tlumočníky a překladatele platí předem účastník řízení, který podal návrh, z něhož náklady vyplynuly.

Fixní náklady v trestním řízení

Fixní náklady stran sporu v trestním řízení

Fixní náklady vzniklé jednotlivým stranám v trestním řízení jsou stanoveny v trestním řádu a zahrnují náklady řízení, zvláštní náklady a další náklady:

Náklady řízení představují:

 • přiměřenou odměnu vyplacenou zvolenému obhájci nebo právnímu zástupci a další nutné náklady vzniklé straně řízení v souvislosti s trestním řízením,
 • částky hrazené obětem, svědkům, odborníkům a kvalifikovaným osobám podle článku 178 trestního řádu, s výjimkou nákladů uvedených v čl. 176 odst. 1 bodě 1 tohoto řádu
 • náklady státní forenzní instituce nebo jakéhokoli jiného vládního orgánu či právního subjektu v souvislosti s vypracováním odborného posudku nebo stanovením intoxikace,
 • odměnu stanovenou pro přiděleného obhájce a jeho náklady, jsou-li odůvodněné a přiměřené,
 • náklady vzniklé pořizováním kopií materiálu trestního spisu pro obhájce podle čl. 224 odst. 1 trestního řádu,
 • náklady na uchovávání, zasílání a zničení důkazů,
 • náklady na uskladnění, přesun a zničení konfiskovaného majetku,
 • náklady řízení související s uplatněním občanskoprávního nároku,
 • náhradu škody v případě odsouzení,
 • další náklady orgánu, který vede trestní řízení, vzniklé během příslušného řízení, s výjimkou nákladů, které jsou podle trestního řádu považovány za zvláštní náklady a další náklady.

Pokud má obviněný několik obhájců nebo zástupců, budou jejich odměny zahrnuty do nákladů řízení, nepřekročí-li přiměřenou úroveň odměny obvykle hrazené jednomu obhájci nebo zástupci.

Pokud se podezřelý nebo obviněný hájí sám, nutné náklady obhajoby se zahrnou do nákladů řízení. Nadměrné náklady, které by v případě přítomnosti obhájce nevznikly, se do nákladů řízení nezahrnou.

Náklady vzniklé osobám, jež nejsou stranami řízení, a které souvisejí s vypracováním odborného posudku, budou uhrazeny v souladu s podmínkami a pravidly stanovenými v zákoně o forenzním vyšetřování.

Zvláštní náklady představují náklady související s odročením soudního jednání z důvodu nedostavení se strany řízení a náklady na povinnou účast.

Další náklady představují:

 • odměnu vyplacenou osobě, která není stranou řízení, za informace o skutečnostech souvisejících s předmětem dokazování,
 • náklady na držení podezřelého nebo obviněného ve vazbě,
 • odměny pro tlumočníky nebo překladatele podle článku 178 trestního zákoníku,
 • náklady hrazené v trestním řízení podle zákona o náhradě škody placené státem určité osobě za neoprávněné zbavení osobní svobody,
 • náklady vzniklé orgánům státní a místní veřejné správy v souvislosti s trestním řízením a které nejsou uvedené v čl. 175 odst. 1. bodě 1 nebo bodě 10 trestního zákoníku,
 • částky hrazené zástupcům svědků podle článku 671 trestního zákoníku.

Fáze trestního řízení, ve které musí být fixní náklady stran sporu zaplaceny

 • V případě osvobozujícího rozsudku hradí náklady řízení stát. V případě odsuzujícího rozsudku hradí náklady řízení odsouzený pachatel. V případě částečně zprošťujícího rozsudku hradí náklady řízení stát v takové míře, v jaké byl obviněný zproštěn obžaloby. Povinnost úhrady nákladů řízení vzniká v okamžiku, kdy konečné rozhodnutí nabude právní moci.
 • Je-li občanskoprávní nárok zamítnut, hradí náklady řízení související s uplatněním občanskoprávního nároku poškozený. Je-li občanskoprávní nárok přiznán v plném rozsahu, hradí náklady řízení související s uplatněním občanskoprávního nároku odsouzený pachatel nebo žalovaný. Je-li občanskoprávní nárok přiznán jen zčásti, soud po zvážení všech okolností rozdělí náklady řízení související s uplatněním občanskoprávního nároku mezi poškozeného a odsouzeného pachatele či žalovaného. V případě, že dojde k odmítnutí přezkumu občanskoprávního nároku, hradí náklady řízení související s uplatněním občanskoprávního nároku stát.

Fixní náklady v ústavním řízení

Fixní náklady stran sporu v ústavním řízení

V Estonsku nemohou podávat žádosti o přezkum ústavnosti jednotlivci. Náklady přezkumu nese státní rozpočet. Náklady na přibrání znalců v soudním řízení jsou placeny ze státního rozpočtu za stejných podmínek jako platby odměn pro znalce v občanskoprávních řízeních.

Fáze ústavního řízení, ve které musí být zaplaceny fixní náklady stran sporu

Stranám sporu v ústavním řízení nevznikají fixní náklady.

Informace, které musí poskytnout právní zástupci předem

Práva a povinnosti stran

Advokáti musí své klienty informovat o úplném rozsahu činností souvisejících s poskytováním právních služeb a o všech souvisejících nákladech. Advokát nebo osoba provozující advokátní kancelář učiní klientovi prvotní nabídku a vysvětlí mu, z čeho se částka skládá.

Náklady týkající se účasti na řízení

Náklady, které musí nést úspěšný účastník řízení

Úspěšný účastník nese ty náklady na odměnu právního zástupce nebo poradce, které soud nepovažuje za účelně vynaložené a jež nemusí hradit neúspěšný účastník řízení.

Náklady, které musí nést neúspěšný účastník řízení

Podle rozhodnutí o určení nákladů řízení musí neúspěšný účastník řízení nahradit úspěšnému účastníkovi vynaložené náklady řízení, které mohou zahrnovat:

 • soudní poplatek,
 • kauci,
 • náklady spojené se svědky, znalci, tlumočníky a překladateli, náklady na znalecké posudky prováděné nezávislými znalci, které se musí nahrazovat podle zákona o forenzním zkoumání,
 • náklady na zajištění listinných nebo fyzických důkazů,
 • náklady na ohledání, včetně nezbytných cestovních výdajů soudu,
 • náklady na dodání, postoupení a vydání procesních písemností,
 • náklady na určení hodnoty občanskoprávní věci,
 • náklady na právní zástupce a poradce účastníků řízení,
 • cestovní výdaje, poštovné, výdaje na komunikaci, ubytování a další podobné výdaje, které účastníkům řízení vzniknou v souvislosti s řízením,
 • ušlý výdělek nebo jiný ušlý stálý příjem účastníků řízení,
 • náklady přípravného řízení stanovené zákonem, nebyla-li žaloba podána později než šest měsíců od skončení přípravného řízení,
 • odměnu soudního exekutora za zajištění nároku a náklady na výkon soudního rozhodnutí o zajištění nároku,
 • odměnu soudního exekutora za doručení procesních dokumentů,
 • náklady na zpracování žádosti o procesní pomoc při placení nákladů řízení,
 • náklady zkráceného řízení o platebním rozkazu,
 • náklady účasti na smírčím řízení, pokud soud účastníkům účast na tomto řízení nařídil podle čl. 4 odst. 4 občanského soudního řádu, nebo pokud jde o řízení povinné, na tzv. přípravném smírčím řízení podle čl. 1 odst. 4 zákona o smírčím řízení.

Pokud podle soudního rozhodnutí o rozdělení nákladů řízení má účastník řízení povinnost nést náklady na právní zastoupení nebo poradce jiného účastníka, musí být výše nákladů určená soudem odůvodněná a nesmí přesahovat předepsanou úroveň. Náklady související s najmutím několika právních zástupců se nahrazují pouze tehdy, vzniknou-li v důsledku složitosti věci nebo nutnosti výměny právního zástupce.

Informace o nákladech řízení

Kde lze najít informace o nákladech řízení v Estonsku?

Náklady řízení upravuje:

 • občanský soudní řád,
 • zákon o soudních exekutorech,
 • zákon o státních poplatcích,
 • právní nástroje vydané na základě občanského soudního řádu.

Ve kterých jazycích lze najít informace o zdrojích nákladů v Estonsku?

Informace o nákladech řízení jsou k dispozici v estonštině.

Anglické překlady estonských právních nástrojů, které uvádějí informace o nákladech řízení, jsou k dispozici na internetové stránce úředního věstníku Riigi Teataja.

Kde lze najít informace o mediaci?

Za provedení směrnice 2008/52/ES o některých aspektech mediace v občanskoprávních a obchodních věcech odpovídá Ministerstvo spravedlnosti. Všeobecné dotazy k mediaci lze zaslat na e-mailovou adresu ministerstva: info@just.ee.

Smírčí řízení v občanských věcech je upraveno zákonem o smírčím řízení, který stanoví práva a povinnosti mediátorů. Zákon rovněž stanoví pokyny k provádění a vykonávání dohod, které byly uzavřeny za pomoci mediátora. Následující osoby mají podle zákona oprávnění vést smírčí řízení:

 • fyzické osoby pověřené účastníky řízení vedením tohoto řízení,
 • advokáti,
 • notáři,
 • v zákonem stanovených případech smírčí orgán státní správy nebo místní samosprávy.

Smírčí řízení ve správních věcech upravuje soudní řád správní a v trestních a přestupkových věcech trestní řád.

Co se týče využití mediace v rodinném právu, Ministerstvo sociálních věcí podporuje rozvoj aktivit rodinných mediátorů. Internetová stránka Estonské asociace mediátorů přináší informace v estonštině i angličtině. Obdobně i Estonská unie pro blaho dětí – neziskové sdružení prosazující práva dětí – nabízí poradenství rodičům, kteří plánují rozluku či rozvod, a doporučuje jim využít služeb smírců, aby ochránili zájmy svých dětí. Unie rovněž pořádá školení v oblasti rodinné mediace.

Kde lze najít další informace o nákladech?

Internetová stránka věnovaná nákladům

Druhy a částky nákladů souvisejících se soudním řízením závisí na době trvání řízení a povaze soudní věci. Primárními zdroji informací o nákladech souvisejících se soudním řízením jsou procesní řády upravující průběh řízení a zákon o státních poplatcích. Ministr spravedlnosti vydává a spravuje úřední publikaci Riigi Teataja (úřední věstník), která poskytuje přístup k:

 • zákonům a nařízením,
 • dekretům prezidenta republiky,
 • rozhodnutím Nejvyššího soudu a mezinárodním smlouvám,
 • nařízením místních samospráv.

Věstník Riigi Teataja také obsahuje úřední konsolidovaná znění zákonů, vládních nařízení a výnosů, ministerských vyhlášek, nařízení prezidenta Eesti Pank (Estonské centrální banky) a rozhodnutí Národního volebního výboru, rozhodnutí parlamentu (Riigikogu), právních předpisů vydávaných orgány místní samosprávy. Právní předpisy a další dokumenty zveřejňované v úředním věstníku jsou k dispozici od roku 1990.

Na internetové stránce Nejvyššího soudu je zveřejněna analýza praxe u stanovování nákladů občanskoprávního řízení.

Kde lze najít informace o průměrné délce jednotlivých řízení?

Internetové stránky soudů přinášejí statistické údaje týkající se řízení u soudů prvního a druhého stupně od roku 1996.

Kde lze najít informace o průměrných celkových nákladech konkrétního druhu řízení?

 • Výše soudního poplatku, který se platí u konkrétního druhu řízení, je stanovena v zákoně o státních poplatcích.
 • Odměny soudních exekutorů jsou stanoveny v zákoně o soudních exekutorech.
 • O průměrných celkových nákladech konkrétního druhu řízení nejsou k dispozici žádné statistické informace.

Daň z přidané hodnoty

Jak se zpřístupňují tyto informace?

Odměny soudního exekutora podléhají DPH ve výši 20 %.

Aby bylo možno žádat o vrácení DPH připočtené k nákladům řízení, musí žadatel potvrdit, že není plátcem DPH nebo že nemůže DPH získat zpět z jiných důvodů.

Jaké jsou platné sazby?

Od 1. července 2009 se v Estonsku uplatňuje sazba 20 % DPH.

Právní pomoc

Příjmová hranice v občanskoprávním soudnictví

Právní pomoc je dostupná tehdy, přesáhnou-li náklady na právní služby dvojnásobek průměrného měsíčního příjmu žadatele vypočteného z průměrného měsíčního příjmu za poslední čtyři měsíce před podáním žádosti.

Od vypočteného výsledku se odečtou platby daní a povinného pojištění, náklady na plnění zákonné vyživovací povinnosti a přiměřené náklady na bydlení a dopravu.

Další podmínky pro přiznání právní pomoci poškozeným

Stát může přiznat procesní pomoc podle občanského soudního řádu. Druhy státem zaručené právní pomoci a podmínky či pravidla pro její přiznání upravuje zákon o státní právní pomoci.

Právní pomoc může být přiznána fyzické osobě, která je v době předložení své žádosti rezidentem nebo občanem Estonska nebo jiného členského státu Evropské unie. Bydliště osoby se určuje na základě článku 59 nařízení Rady (ES) č. 44/2001 o příslušnosti a uznávání a výkonu soudních rozhodnutí v občanských a obchodních věcech. Jiným fyzickým osobám může být právní pomoc přiznána pouze tehdy, vyplývá-li toto právo z mezinárodní smlouvy.

Státní právní pomoc se nepřiznává, jestliže:

 • žadatel je schopen hájit svá práva sám,
 • žadateli nepřísluší nárok, na jehož ochranu chce využít požadovanou právní pomoc,
 • žadatel může platit náklady na právní služby ze svého stávajícího majetku, který lze bez větších obtíží prodat,
 • neočekává se, že náklady na právní služby přesáhnou dvojnásobek průměrného měsíčního příjmu žadatele vypočteného z průměrného měsíčního příjmu za poslední čtyři měsíce před podáním žádosti po odečtení plateb daní a povinného pojištění, nákladů na plnění zákonné vyživovací povinnosti a přiměřených nákladů na bydlení a dopravu,
 • z okolností je zjevné, že žadatel má malou šanci být schopen uhájit svá práva,
 • žádost byla předložena v souvislosti s žalobou na náhradu nemajetkové újmy a ve věci není naléhavý veřejný zájem,
 • spor se týká hospodářských činností žadatele a nemá žádný vliv na jeho práva nesouvisející s těmito hospodářskými činnostmi,
 • žádost je podána na ochranu ochranné známky, patentu, užitného vzoru, průmyslového vzoru, topografií integrovaných obvodů nebo jiných forem duševního vlastnictví, s výjimkou práv vyplývajících z autorského zákona,
 • žadatel má zjevné společné zájmy s osobou, která není oprávněná získat právní pomoc. V takovém případě hrozí, že by získaná právní pomoc mohla být převedena na neoprávněnou osobu,
 • žádost je učiněna s cílem hájit právo převedené na žadatele a lze se důvodně domnívat, že právo bylo na žadatele převedeno pro účely získání státní právní pomoci,
 • poskytování právních služeb je zaručeno smluvním pojištěním právních výloh uzavřeným žadatelem nebo na základě povinného pojištění,
 • potenciální výtěžek žadatele z dané věci je nepřiměřeně malý ve srovnání s odhadovanými náklady, které má nést stát poskytující právní pomoc.

Více informací o státní právní pomoci lze získat na internetové stránce estonské advokátní komory.

Další podmínky týkající se přiznání právní pomoci podezřelým a obviněným

Podmínky pro přiznání právní pomoci podezřelým nebo obviněným jsou stejné jako v případě poškozených.

Soudní řízení osvobozená od poplatků

Zákon o státních poplatcích stanoví okolnosti, za kterých lze získat osvobození od poplatků. V rámci soudního řízení jsou od povinnosti platit soudní poplatek osvobozeny tyto úkony:

 • přezkum odvolání nebo stížnosti, které se domáhají odměny či mzdy nebo určení neplatnosti rozvázání pracovního poměru, návratu na původní místo či změny výpovědního důvodu u výpovědi z pracovního poměru,
 • přezkum odvolání domáhajícího se výživného a návrh na vydání platebního rozkazu ve zrychleném řízení v případě pohledávky výživného na děti,
 • přezkum nároku na náhradu škody za nezákonné odsouzení, nezákonné trestní stíhání, nezákonnou vazbu a jiné neoprávněné omezení svobody a také přezkum nároku na náhradu majetkové škody způsobené nezákonným uložením pokuty,
 • první vydání soudních písemností týkajících se trestní věci,
 • vedení řízení o umístění osoby do ústavní péče,
 • přezkum nároku na vrácení majetku zabaveného nebo opuštěného v souvislosti s nezákonnou represí a nároku na náhradu škody,
 • přezkum ve věci prokázání délky odpracovaných let započitatelných pro důchod,
 • přezkum protestu ve správní věci,
 • přezkum žádosti o osvobození od povinnosti platit notářské poplatky a předložení námitky soudu, který v dané věci rozhoduje,
 • přezkum žádosti o procesní pomoc a předložení námitky soudu, který v dané věci rozhoduje,
 • přezkum odvolání ve věci nebo stížnosti týkající se škody způsobené ublížením na zdraví nebo jinou tělesnou újmou či smrtí živitele rodiny,
 • vyhotovení až pěti stran kopií procesních písemností ve správní věci.

Tyto úkony jsou osvobozeny od soudních poplatků:

 • podání námitky nezletilou osobou soudu, který rozhodoval ve věci, v níž je jí přiznáno zákonem samostatné právo na opravný prostředek,
 • věc předložená žadatelem o důchod nebo podporu týkající se nesprávné výše platby nebo nevyplacení důchodu či podpory,
 • předložení stížnosti fyzické osoby na rozhodnutí volební komise,
 • podání návrhu opatrovnickou institucí na zbavení rodičovské zodpovědnosti nebo na jmenování poručníka pro nezletilou osobu nebo jakéhokoliv jiného návrhu v zájmu dítěte, za které tato instituce zodpovídá,
 • podání návrhu na prohlášení konkursu nebo jiného návrhu týkajícího se insolvenčního řízení daňovými orgány a podání návrhu ve věcech týkajících se určení výše daně,
 • podání odvolání místní samosprávou podle pravidel vyplývajících ze zákona o pozemkové reformě pro splnění povinností zástavního věřitele ve věci související se zástavou zřízenou ve prospěch státu,
 • podání návrhu na výkon rozhodnutí na základě exekučního řádu soudním exekutorem a podání námitky soudu, který rozhodoval o řízení výkonu rozhodnutí podle článku 599 občanského soudního řádu.

Kdy hradí neúspěšný účastník řízení náklady řízení účastníka, který uspěl?

Soud, který rozhoduje ve věci samé, ve svém rozhodnutí nebo v usnesení o ukončení řízení určí způsob, jakým se rozdělí náklady řízení mezi účastníky. Soud musí určit, které náklady řízení, případně jakou část nákladů řízení, má každý účastník nést. Jestliže vyšší soud rozsudek změní nebo vynese rozsudek nový, aniž by vrátil věc k novému projednání, musí, pokud je to nutné, odpovídajícím způsobem upravit rozdělení nákladů řízení.

Účastník soudního řízení je oprávněn požadovat po soudu prvního stupně, který rozhodoval ve věci samé, aby v peněžním vyjádření určil náklady řízení na základě poměrného rozdělení nákladů, jež je stanoveno v rozsudku. Může tak učinit do 30 dnů od okamžiku, kdy nabude právní moci soudní rozhodnutí o rozdělení nákladů řízení. K žádosti musí být připojen seznam nákladů řízení, který musí rovněž podrobně popisovat jejich skladbu. Soud může stanovit lhůtu, do které musí účastník předložit další podrobnosti k nákladům řízení, jež se mají nahrazovat, nebo může účastníkovi nařídit, aby tyto náklady doložil dokumenty. Soud neprodleně zašle protistraně žádost o určení nákladů řízení společně se seznamem nákladů řízení a podpůrnými dokumenty.

Protistrana může předložit námitky ve lhůtě stanovené soudem, která běží od doručení žádosti. Lhůta pro předložení námitek nesmí být kratší než sedm dní. Přiznání právní pomoci nevylučuje či neomezuje povinnost příjemce právní pomoci uloženou soudním rozhodnutím nahradit náklady vzniklé druhému účastníku sporu. Účastník, v jehož neprospěch je rozhodnutí přijato, musí nést své náklady řízení v plném rozsahu, a to i tehdy, kdy je od povinnosti platit náklady řízení osvobozen nebo byla-li mu přiznána právní pomoc na úhradu těchto nákladů.

Pokud je řízení ukončeno, nařídí soud žalovanému, aby zaplatil poměrnou část nákladů řízení, od kterých je žalobce osvobozen nebo které žalobce hradil ve splátkách. Tato částka se platí do veřejných rozpočtů a je v poměru k části řízení, které bylo ukončeno.

Odměny pro znalce

Nerozhodne-li soud jinak, má zaplatit základní náklady řízení v rozsahu nařízeném soudem účastník, který podal návrh, s nímž náklady vznikly. Předloží-li návrh oba účastníci sporu nebo předvolá-li soud znalce, rozdělí se náklady mezi účastníky rovným dílem.

Odměny jsou znalcům vypláceny na základě plnění jejich povinností. Hradí se hodinové sazby v rozmezí minimální a maximální hodinové sazby stanovené nařízením vlády. Odměna pro znalce za znalecký posudek činí 10–40násobek minimální hodinové mzdy. Při stanovování hodinové sazby, která se má platit, soud zohlední:

 • kvalifikaci znalce,
 • míru složitosti práce,
 • všechny účelně vynaložené náklady při použití nutných prostředků,
 • jakékoli zvláštní okolnosti, za kterých znalec požadovanou práci vykonal.

Nahrazují se rovněž náklady související s přípravou a vypracováním znaleckého posudku, včetně výdajů za pomocný personál a materiál a prostředky použité při šetření, a všechny nezbytné výdaje vzniklé v důsledku soudního řízení, včetně stravného a nocležného.

Soud, v jehož řízení znalec vystupoval, svým rozhodnutím určí, jaká odměna se mu vyplatí a jaké náklady se budou nahrazovat.

Znalci jsou odměňováni pouze na vlastní žádost. Splnil-li znalec své povinnosti, soud zaplatí splatnou odměnu bez ohledu na to, zda účastníci řízení zaplatili náklady předem, nebo zda jim soud nařídil náklady nahradit.

Odměnu pro znalce a výdaje související s vyhotovením znaleckého posudku veřejnoprávní forenzní institucí tvoří součást nákladů řízení a neúspěšná strana sporu je nahrazuje úspěšné straně stejným způsobem, jako se nahrazují ostatní náklady řízení.

Odměny pro překladatele a tlumočníky

Mimosoudním tlumočníkům, kteří se účastní soudního řízení, se vyplácí hodinová sazba za tlumočení v rozmezí 2–40násobku minimální hodinové mzdy. Překladatelé dostávají odměnu za stránku překladu, která činí až 20násobek minimální hodinové mzdy.

Soud, před nímž tlumočník nebo překladatel vystupoval, svým rozhodnutím určí, jaká odměna se mu zaplatí a jaké náklady se budou nahrazovat.

Při stanovování hodinových sazeb, které se mají vyplácet, soud zohlední kvalifikaci tlumočníka nebo překladatele, míru složitosti práce, všechny vzniklé nevyhnutelné náklady a zvláštní okolnosti, za kterých bylo tlumočení nebo překlad vyžadováno.

Tlumočníci a překladatelé jsou odměňováni pouze na základě své žádosti. Soud zaplatí tlumočníkovi nebo překladateli splatnou odměnu bez ohledu na to, zda účastníci řízení zaplatili náklady předem, nebo zda byla náhrada nákladů účastníkům nařízena soudem.

Odměny tlumočníků a překladatelů tvoří součástí nákladů řízení a neúspěšná strana je nahrazuje úspěšné straně stejným způsobem, jako se nahrazují ostatní náklady řízení.

Poslední aktualizace: 08/08/2018

Originální verzi stránky (v jazyce příslušného členského státu) provozuje daný členský stát. Překlad pořídily útvary Evropské komise. Je možné, že změny, které v originální verzi případně provedly orgány daného členského státu, nebyly ještě do překladů zapracovány. Evropská komise vylučuje jakoukoli odpovědnost za jakékoli informace nebo údaje obsažené nebo uvedené v tomto dokumentu. Předpisy v oblasti autorských práv členských států odpovědných za tuto stránku naleznete v právním oznámení.