Náklady

Estonsko

Tato stránka poskytuje informace o nákladech řízení v Estonsku.

Obsah zajišťuje
Estonsko

Regulační rámec upravující poplatky za právnické profese

Právní poradci

Odměny právních poradců nejsou v Estonsku regulovány.

Právníci

Odměny právníků nejsou v Estonsku regulovány.

Advokáti

Odměny advokátů nejsou v Estonsku regulovány.

Soudní exekutoři

V Estonsku upravuje odměny soudních exekutorů zákon o exekutorech. Odměna soudního exekutora se může skládat z odměny za zahájení řízení, základní odměny za provedení řízení a další odměny za exekuční úkony. Exekutor má také právo účtovat poplatek za poskytování svých odborných služeb.

Notáři

Odměny notářů jsou v Estonsku regulovány zákonem o odměnách notářů. Odměna notáře za profesionální úkon se obvykle vypočítává na základě dvou obecných zásad: závisí buď na hodnotě transakce spojené s notářským úkonem, anebo jsou pro určité úkony odměny stanoveny. Odměny za profesionální služby poskytované notářem jsou stanoveny smluvně.

Advokáti

Odměny advokátů nejsou v Estonsku regulovány, ale jsou stanoveny ve smlouvě s klientem. Advokát nebo osoba provozující advokátní kancelář učiní klientovi počáteční cenovou nabídku a vysvětlí, jak byla částka stanovena. Klient při poskytování právních služeb hradí nezbytné výdaje, které advokátovi nebo osobě provozující advokátní kancelář vznikly.

Fixní náklady

Fixní náklady stran sporu v občanskoprávním řízení

Fixní náklady vzniklé stranám sporu v občanskoprávním řízení jsou stanoveny na základě článků 139–144 občanského soudního řádu a dělí se na náklady soudní a mimosoudní. Soudní náklady se skládají ze soudních poplatků, kauce a nákladů na přezkoumání věci. Soud vede v každém případě záznamy o souvisejících nákladech řízení, včetně nákladů na přezkum věci.

Fáze občanskoprávního řízení, kdy je nutné zaplatit fixní náklady

Účastník, který žádá o zahájení řízení nebo o provedení procesních úkonů, musí zaplatit předem tyto náklady:

 • soudní poplatek,
 • kauci u kasační stížnosti,
 • kauci u návrhu na zrušení rozsudku pro zmeškání,
 • kauci u žádosti o obnovu řízení nebo navrácení lhůty,
 • náklady soudního exekutora za předání procesních písemností,
 • náklady na zveřejnění soudních předvolání nebo oznámení v úředním věstníku Ametlikud Teadaanded (úřední oznámení) nebo v tisku,
 • další náklady na přezkum případu v rozsahu stanoveném soudem.

Pokud soud nerozhodne jinak, odměny pro znalce, tlumočníky a překladatele hradí předem účastník řízení, který podal návrh, z něhož náklady vyplynuly.

Soud stanoví konečné náklady řízení, které mají být vráceny a přiznány, ve svém konečném rozhodnutí ve věci v původním řízení nebo v rozhodnutí po vstupu tohoto konečného rozhodnutí v platnost.

Fixní náklady v trestním řízení

Fixní náklady stran sporu v trestním řízení

Fixní náklady stran sporu v trestním řízení jsou stanoveny v článcích 175–179 trestního řádu a jsou rozděleny na náklady řízení, zvláštní náklady a dodatečné náklady.

Pokud má účastník řízení několik obhájců nebo právních zástupců, budou jejich vyplacené odměny zahrnuty v nákladech řízení v případě, že nepřekročí přiměřenou výši odměny obvykle vyplácené jednomu poradci nebo právnímu zástupci.

Pokud se podezřelý nebo obviněný hájí sám, budou nezbytné náklady na obhajobu zahrnuty do nákladů řízení. Nadměrné náklady, které by nevznikly, kdyby se řízení účastnil právní zástupce, se do nákladů řízení nezahrnou.

Náklady související s prováděním odborných analýz, které vzniknou osobám, které nejsou účastníky řízení, budou uhrazeny v souladu s podmínkami a pravidly stanovenými v zákoně o forenzním zkoumání.

Fáze trestního řízení, ve které se musí zaplatit fixní náklady stran sporu

V případě osvobozujícího rozsudku hradí náklady řízení stát. V případě odsuzujícího rozsudku hradí náklady řízení odsouzený pachatel. V případě částečně zprošťujícího rozsudku hradí náklady stát v takové míře, v jaké byl obviněný zproštěn obžaloby. Povinnost úhrady nákladů řízení vzniká v okamžiku, kdy konečné rozhodnutí nabude právní moci.

Pokud je občanskoprávní nárok zamítnut, hradí náklady řízení související s uplatněním občanskoprávního nároku poškozený. Je-li občanskoprávní nárok přiznán v plném rozsahu, hradí náklady řízení související s uplatněním občanskoprávního nároku odsouzený pachatel nebo žalovaný. Je-li občanskoprávní nárok přiznán zčásti, soud po zvážení všech okolností rozdělí náklady řízení související s uplatněním občanskoprávního nároku mezi poškozeného a odsouzeného pachatele či žalovaného. V případě, že dojde k odmítnutí přezkumu občanskoprávního nároku, hradí náklady řízení související s uplatněním občanskoprávního nároku stát.

Fixní náklady v ústavním řízení

V Estonsku nemohou podávat žádosti o přezkum ústavnosti jednotlivci. Náklady na přezkum jsou hrazeny ze státního rozpočtu. Náklady vzniklé při zapojení odborníků do soudních řízení jsou hrazeny ze státního rozpočtu za stejných podmínek jako platby odměn pro znalce v občanskoprávních řízeních.

Fáze ústavního řízení, ve které se musí zaplatit fixní náklady stran sporu

Stranám sporu v ústavním řízení nevznikají fixní náklady.

Informace, které musí právní zástupci poskytnout předem

Práva a povinnosti stran

Advokáti jsou povinni informovat své klienty o celé škále činností souvisejících s poskytováním právních služeb a o všech souvisejících nákladech. Advokát nebo osoba provozující advokátní kancelář učiní klientovi počáteční cenovou nabídku a vysvětlí, jak byla částka stanovena.

Náklady týkající se účasti na řízení

Náklady, které uhradí úspěšný účastník řízení

Úspěšný účastník nese ty náklady na odměnu právního zástupce nebo poradce, které soud nepovažuje za účelně vynaložené a jež nemusí hradit neúspěšný účastník řízení.

Náklady, které hradí neúspěšný účastník

Podle rozhodnutí o určení nákladů řízení musí neúspěšný účastník řízení nahradit úspěšnému účastníkovi vynaložené náklady řízení, které mohou zahrnovat:

 • soudní poplatek,
 • kauci,
 • náklady spojené se svědky, znalci, tlumočníky a překladateli, náklady na odborné analýzy prováděné nezávislými znalci, které se musí nahrazovat podle zákona o forenzním zkoumání,
 • náklady na zajištění listinných a fyzických důkazů,
 • náklady na ohledání, včetně nezbytných cestovních výdajů soudu,
 • náklady na dodání, postoupení a vydání procesních písemností,
 • náklady na určení hodnoty občanskoprávní věci,
 • náklady na právní zástupce a poradce účastníků řízení,
 • cestovní výdaje, poštovné, výdaje na komunikaci, ubytování a další podobné výdaje, které účastníkům řízení vzniknou v souvislosti s řízením,
 • ušlý výdělek nebo jiný ušlý stálý příjem účastníků řízení,
 • náklady přípravného řízení stanovené zákonem, nebyla-li žaloba podána později než šest měsíců od skončení přípravného řízení,
 • odměnu soudního exekutora za zajištění nároku a náklady na výkon soudního rozhodnutí o zajištění nároku,
 • odměnu soudního exekutora za doručení procesních písemností,
 • náklady na zpracování žádosti o procesní pomoc při placení nákladů řízení,
 • náklady zkráceného řízení o platebním rozkazu,
 • náklady účasti na smírčím řízení, pokud soud účastníkům účast na tomto řízení nařídil podle čl. 4 odst. 4 občanského soudního řádu, nebo pokud jde o řízení povinné, na přípravném smírčím řízení podle čl. 1 odst. 4 zákona o smírčím řízení.

Účastníkovi řízení, který je povinen uhradit náklady řízení účastníka řízení, který má nárok na náhradu nákladů řízení, bude uložena náhrada jen těch nákladů řízení, které jsou nezbytné a oprávněné.

Informace o nákladech řízení

Kde lze najít informace o nákladech řízení v Estonsku?

Náklady řízení stanoví tyto právní akty:

Ve kterých jazycích lze získat informace o zdrojích nákladů v Estonsku?

Informace o zdrojích nákladů jsou dostupné v estonštině.

Anglické překlady estonských právních nástrojů, které uvádějí informace o nákladech a jejich zdrojích, jsou k dispozici na internetových stránkách Riigi Teataja (Státní věstník).

Kde lze nalézt informace o mediaci?

Ministerstvo spravedlnosti odpovídá za provádění směrnice 2008/52/ES o některých aspektech mediace v občanských a obchodních věcech. Obecné otázky týkající se mediace lze zaslat na e-mailovou adresu Ministerstva spravedlnosti: info@just.ee.

Smírčí řízení v občanských věcech upravuje zákon o smírčím řízení, který stanoví práva a povinnosti mediátorů a rovněž poskytuje pokyny pro provádění a vykonávání dohod uzavřených s pomocí mediátora. Podle zákona jsou oprávněni vést smírčí řízení:

 • fyzická osoba, které účastníci řízení svěřili vedení řízení,
 • advokáti,
 • notáři,
 • v případě stanoveném zákonem smírčí orgán státní správy nebo místní samosprávy.

Internetové stránky Estonského sdružení mediátorů obsahují informace v estonštině i angličtině.

Estonská unie pro blaho dětí – neziskové sdružení podporující práva dětí – poskytuje poradenství rodičům a organizuje školení na téma rodinné mediace.

Kde lze nalézt další informace o nákladech?

Internetové stránky o nákladech

Náklady spojené se soudním řízením a dotčené částky závisí na druhu, délce a složitosti soudní věci. Primárním zdrojem informací o nákladech souvisejících se soudním řízením jsou procesní řády upravující soudní řízení a zákon o státních poplatcích. Ministerstvo spravedlnosti vydává a spravuje úřední publikaci Riigi Teataja (Státní věstník), která poskytuje přístup k:

 • zákonům a nařízením,
 • dekretům prezidenta republiky,
 • rozhodnutím Nejvyššího soudu a mezinárodním dohodám,
 • nařízením místní samosprávy.

Věstník Riigi Teataja obsahuje úřední konsolidované znění zákonů, vládních nařízení a výnosů, ministerských vyhlášek, nařízení prezidenta Eesti Pank (Estonské banky), rozhodnutí Národního volebního výboru, rozhodnutí parlamentu, právních předpisů vydávaných orgány místní samosprávy. Právní předpisy a další dokumenty zveřejněné ve věstníku Riigi Teataja jsou k dispozici od roku 1990.

Kde lze nalézt informace o průměrné délce jednotlivých řízení?

Internetové stránky soudů poskytují statistické údaje o řízeních u soudů prvního a druhého stupně od roku 1996.

Kde lze nalézt informace o průměrných celkových nákladech konkrétního druhu řízení?

Daň z přidané hodnoty

Jak jsou tyto informace poskytovány?

Odměny soudních exekutorů rovněž podléhají DPH ve výši 20 %.

Aby bylo možné vrátit DPH připočtenou k nákladům řízení, musí žadatel potvrdit, že není plátcem DPH nebo není schopen DPH z jakéhokoli jiného důvodu získat zpět.

Jaké jsou příslušné sazby?

Od 1. července 2009 je sazba DPH v Estonsku 20 %.

Právní pomoc

Použitelná příjmová hranice v občanskoprávním soudnictví

Právní pomoc financovaná státem je jedním ze způsobů, jak je poskytována procesní pomoc, a každé rozhodnutí o přiznání právní pomoci financované státem v občanskoprávním řízení podléhá pravidlům stanoveným v občanském soudním řádu týkajícím se poskytování procesní pomoci.

Procesní pomoc se fyzické osobě nepřiznává, pokud:

 1. se nepředpokládá, že náklady řízení budou vyšší než dvojnásobek průměrného měsíčního příjmu žadatele o procesní pomoc počítaného na základě průměrného měsíčního příjmu za 4 měsíce před podáním žádosti, bez daní a plateb povinného pojištění, nákladů na splnění zákonných vyživovacích povinností a přiměřených nákladů souvisejících s bydlením a dopravou,
 2. žadatel o procesní pomoc může nést náklady řízení ze svého stávajícího majetku, který by mohl být bez větších obtíží prodán a proti kterému lze podat žalobu podle zákona.

Při posuzování finanční situace žadatele se bere v úvahu majetek a příjem žadatele i rodinných příslušníků žijících s žadatelem, počet osob vyživovaných žadatelem, přiměřené výdaje na bydlení a další významné faktory.

Další podmínky spojené s poskytnutím právní pomoci poškozeným

Stát může poskytnout procesní pomoc v souladu s občanským soudním řádem. Druhy právní pomoci zaručené státem a podmínky a pravidla pro získání takové právní pomoci upravuje zákon o právní pomoci financované státem.

Právní pomoc financovaná státem se poskytuje fyzickým osobám, které mají v době podání žádosti bydliště v Estonské republice nebo v jiném členském státě Evropské unie nebo jsou občany Estonské republiky nebo jiného členského státu Evropské unie. Bez ohledu na domovskou zemi a občanství fyzická osoba, která je podezřelá nebo je obžalovaná a která si po dohodě nevybrala obhájce a v jejíž trestní věci je účast obhájce povinná ze zákona nebo která žádá o účast obhájce, získává právní pomoc financovanou státem bez ohledu na svou finanční situaci. Proces stanovení bydliště je založen na článku 62 nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) č. 1215/2012 o příslušnosti a uznávání a výkonu soudních rozhodnutí v občanských a obchodních věcech (Úř. věst. L 351, 20.12.2012, s. 1). Ostatním fyzickým osobám je poskytována právní pomoc pouze tehdy, pokud to vyplývá z mezinárodního závazku pro Estonsko.

Důvody pro odmítnutí poskytnutí státem financované právní pomoci jsou uvedeny v článku 7 zákona o právní pomoci financované státem.

Více informací o právní pomoci financované státem si můžete přečíst na internetových stránkách Estonské advokátní komory.

Další podmínky týkající se přiznání právní pomoci podezřelým a obžalovaným

Podmínky platné pro přiznání právní pomoci podezřelým nebo obžalovaným jsou stejné jako podmínky pro poškozené.

Soudní řízení bez poplatků

Důvody pro osvobození od placení státních poplatků a pro snížení státních poplatků jsou stanoveny v kapitole 3 zákona o státních poplatcích.

Kdy je neúspěšný účastník povinen uhradit náklady účastníka, který uspěl?

Soud rozhodující v občanskoprávním sporu ve svém rozhodnutí nebo v usnesení o ukončení řízení stanoví způsob, jakým se rozdělí náklady řízení mezi účastníky řízení. V případě potřeby soud stanoví, jaký podíl z nákladů řízení ponese každý účastník. Pokud vyšší soud rozsudek změní nebo vynese nový rozsudek, aniž by věc vrátil k novému projednání, musí v případě potřeby rozdělení nákladů řízení odpovídajícím způsobem upravit.

Soud stanoví výši nákladů řízení, která má být přiznána účastníkovi řízení, jež má nárok na náhradu nákladů řízení od účastníka řízení, který je povinen náklady řízení uhradit, buď:

 1. v rozhodnutí soudu nebo v usnesení o ukončení řízení, nebo
 2. po ukončení soudního řízení vydáním rozhodnutí o nákladech řízení.

Přiznání procesní pomoci, včetně právní pomoci, nevylučuje ani neomezuje povinnost příjemce procesní pomoci podle rozsudku soudu nahradit náklady vzniklé protistraně. Účastník, v jehož neprospěch je rozhodnutí přijato, musí nést své náklady řízení v plném rozsahu, a to i tehdy, kdy je od povinnosti platit náklady řízení osvobozen nebo byla-li mu přiznána procesní pomoc na úhradu těchto nákladů.

Je-li řízení ukončeno, soud nařídí žalované straně, aby zaplatila poměrnou část nákladů řízení, které plynou do veřejných rozpočtů a od kterých je žalobce osvobozen nebo které může žalobce platit ve splátkách. Tato částka musí být zaplacena do veřejných rozpočtů a je úměrná části řízení, která byla vyřešena.

Pokud rozsudek nabyl právní moci nebo soud prohlásí, že je rozsudek okamžitě vykonatelný, může věřitel požádat o výkon rozsudku soudního exekutora. Pokud lhůtu pro dobrovolné splnění exekučního titulu nestanoví rozsudek, stanoví ji soudní exekutor. Lhůta nesmí být kratší než 10 dní nebo delší než 30 dní. Se souhlasem účastníka, který žádá o výkon rozhodnutí, může exekutor stanovit lhůtu pro dobrovolné splnění exekučního titulu delší než 30 dnů.

Odměny pro znalce

Pokud soud nerozhodne jinak, odměny pro znalce hradí v rozsahu stanoveném soudem předem účastník, který podal návrh, v souvislosti s nímž náklady vznikly. Pokud návrh podají oba účastníci nebo pokud znalce předvolá soud, rozdělí se náklady mezi účastníky rovným dílem.

Znalcům se vyplácí hodinová sazba v mezích minimální a maximální hodinové sazby stanovené v nařízení vlády. Odměna znalce za odbornou analýzu činí 10–40násobek minimální hodinové sazby. Při určování hodinové sazby bere soud v úvahu následující:

 • kvalifikaci znalce,
 • úroveň složitosti práce,
 • všechny účelně vynaložené náklady při použití nutných prostředků,
 • jakékoli zvláštní okolnosti, za nichž znalec požadovanou práci vykonal.

Nahrazují se rovněž náklady související s přípravou a vypracováním znaleckého posudku, včetně výdajů za pomocný personál a materiál a prostředky použité při šetření, a to až do celkové výše 20 % odměny znalce, a cestovní výdaje a všechny nezbytné výdaje vzniklé v důsledku soudního řízení, zejména stravné a nocležné.

Odměnu znalce a jeho náklady, které mu mají být proplaceny, stanoví rozhodnutím soud, v jehož řízení znalec vystupoval.

Odborníci jsou odměňováni pouze na vlastní žádost. Pokud znalec splnil svou povinnost, zaplatí soud splatnou odměnu bez ohledu na to, zda účastníci řízení uhradili náklady předem, nebo zda byla nařízena náhrada nákladů řízení od účastníků řízení.

Ceny za zkoušky prováděné ve státní forenzní instituci a výdaje spojené s forenzní institucí jsou stanoveny v zákoně o forenzním zkoumání.

Odměny pro znalce a výdaje související s provedením odborného posouzení státní forenzní institucí jsou součástí nákladů řízení a hradí je, stejně jako náklady řízení, neúspěšný účastník.

Odměny překladatelů a tlumočníků

Mimosoudním tlumočníkům, kteří se účastní soudního řízení, se vyplácí hodinová sazba za tlumočení ve výši 2 až 40násobku minimální národní hodinové mzdy. Překladatelům se vyplácí odměna za stránku překladu až do výše 20násobku minimální hodinové mzdy. Minimální hodinová mzda je stanovena vládním nařízením.

Odměna tlumočníků nebo překladatelů a náklady jsou stanoveny rozhodnutím téhož soudu, před nímž tlumočník nebo překladatel vystupoval.

Při určování hodinových sazeb bere soud v úvahu kvalifikaci tlumočníka nebo překladatele, složitost práce, veškeré nevyhnutelné náklady a konkrétní podmínky, za kterých bylo tlumočení nebo překlad vyžadováno.

Rovněž se hradí cestovné a veškeré další nezbytné výdaje tlumočníka v rámci soudního řízení, zejména náklady na stravu a ubytování.

Tlumočníci a překladatelé jsou odměňováni pouze na vlastní žádost. Soud zaplatí splatnou odměnu tlumočníkovi nebo překladateli bez ohledu na to, zda účastníci řízení uhradili náklady předem nebo zda byla nařízena náhrada nákladů řízení od účastníků řízení.

Odměny tlumočníků a překladatelů jsou součástí nákladů řízení a úspěšnému účastníkovi je hradí neúspěšný účastník stejným způsobem jako náklady řízení.

Poslední aktualizace: 15/12/2022

Originální verzi stránky (v jazyce příslušného členského státu) provozuje daný členský stát. Překlad pořídily útvary Evropské komise. Je možné, že změny, které v originální verzi případně provedly orgány daného členského státu, nebyly ještě do překladů zapracovány. Evropská komise vylučuje jakoukoli odpovědnost za jakékoli informace nebo údaje obsažené nebo uvedené v tomto dokumentu. Předpisy v oblasti autorských práv členských států odpovědných za tuto stránku naleznete v právním oznámení.