Náklady

Německo

Tato část poskytuje informace o právních nákladech v Německu.

Obsah zajišťuje
Německo

Rodinné právo – rozvod

Rodinné právo – svěření dětí do péče

Rodinné právo – výživné na dítě

Obchodní právo – smlouvy

Obchodní právo – odpovědnost

Právní rámec upravující odměny právnických profesí

Advokáti

Německo nerozlišuje mezi právníky a advokáty na různých stupních.

V Německu jsou odměny advokátů účtovány buď v souladu se zákonem o odměňování advokátů (Rechtsanwaltsvergütungsgesetz, RVG) nebo na základě dohody mezi advokátem a klientem. Obecně jsou dohody o odměnách vždy možnou alternativou zákonem stanovených poplatků. Vždy je však třeba brát ohled na ustanovení § 49b spolkového nařízení o povolání advokáta (Bundesrechtsanwaltsordnung, BRAO) a § 3a až § 4b zákona o odměňování advokátů. Zejména pokud advokát zastupuje klienta u soudu, dohodnutá odměna nemůže být nižší než stanoví zákon. Odměna vyšší než předepsaná zákonem může být sjednána kdykoliv.

Přehled odměn připojený k zákonu RVG (příloha 1 RVG) stanoví buď fixní sazby nebo rámcové sazby pro jednotlivé úkony. Výše odměny se zpravidla určuje v poměru k hodnotě nároku. Rozpětí sazeb na základě hodnoty nároku specifikují maximální a minimální možnou sazbu. Vlastní výše odměn odvozené z hodnoty nároku jsou stanoveny v tabulce odměn (příloha 2 RVG). Příslušná odměna v předepsaném pásmu musí být v každém případě stanovena v souladu se zásadou ex aequo et bono, tedy s přihlédnutím ke všem okolnostem, zejména rozsahu a obtížnosti dané práce, důležitosti případu, jakož i příjmu a majetkových poměrů klienta. Pokud právní zástupce nese mimořádné riziko odpovědnosti, může být také tato okolnost zvážena při určení jeho odměny. Rámcové sazby se zákonnými maximálními a minimálními částkami platí v řadě zvláštních oblastí, zejména v trestních věcech a věcech sociálního práva.

Exekutoři

Exekutoři (Gerichtsvollzieher) si účtují pouze náklady stanovené v zákoně o nákladech soudních exekutorů (Gerichtsvollzieherkostengesetz, GvKostG). Pro všechny jednotlivé činnosti vykonávané exekutorem je stanoven fixní poplatek.

Fixní náklady

Fixní náklady v občanskoprávním řízení

Fixní náklady stran v občanskoprávním řízení

Soud zpravidla obdrží poplatek za řízení na základě hodnoty nároku. V občanskoprávních sporech se výše poplatku řídí zákonem o soudních nákladech (Gerichtskostengesetz, GKG) a zákonem o soudních nákladech v rodinných věcech (Gesetz über Gerichtskosten in Familiensachen, FamGKG). Sazby jsou stanoveny v přehledu nákladů (příloha 1 příslušného zákona). V příloze 2 v tabulce poplatků je uvedena výše poplatků odvozených z hodnoty nároku. V obecných občanskoprávních věcech a ve věcech týkajících se rodinného práva, zejména ve věcech výživného, je sazba poplatku 3,0 a v manželských věcech 2,0. Ve věcech rodičovství včetně rodičovské péče a úpravy styku dítěte s rodičem je sazba 0,5. Hodnota řízení se určuje takto:

  • Ve věcech manželství se hodnota řízení stanoví na základě volného uvážení, při zohlednění všech okolností konkrétního případu, zejména rozsahu a závažnosti případu a příjmu a majetkových poměrů manželů. Pokud jde o majetkové poměry, použije se trojnásobek čistého příjmu obou manželů. Soud zpravidla určí hodnotu řízení na základě trojnásobku čistého příjmu.
  • Ve věcech týkajících se rodinného práva se hodnota zpravidla řídí výší nároku; ve věcech výživného je pro budoucí výši výživného určující výše nárokovaného výživného, nejvýše jedno roční výživné; připočítají se nedoplatky do doby podání žádosti.
  • Ve věcech rodičovství včetně rodičovské péče a úpravy styku dítěte s rodičem se hodnota řízení rovná částce 3 000 EUR.

Za právní zastoupení u soudu se účtují odměny na základě hodnoty řízení, pokud nebyla uzavřena dohoda o výši odměny. Tato hodnota obvykle odpovídá hodnotě řízení, podle níž se určují soudní poplatky. Zákon o odměňování advokátů přesně stanoví, pro jaké řízení lze účtovat jaké odměny a v jakých sazbách. Vlastní výše odměn odvozených z hodnoty nároku jsou stanoveny v tabulce poplatků v příloze 2 zákona RVG. V občanskoprávním řízení prvního stupně advokát obvykle obdrží odměnu za zastoupení ve výši 1,3 násobku sazby a odměnu za soudní jednání ve výši 1,2 násobku sazby. Pokud advokát dosáhne smíru mezi stranami na prvním stupni, obdrží za poskytnuté služby zvláštní odměnu za smír, jejíž sazba je 1,0.

Kdy je nutné zaplatit fixní náklady občanskoprávního sporu?

V obecných občanskoprávních věcech, věcech výživného a věcech manželství jsou soudní poplatky splatné ihned po podání žaloby. Ve věcech rodičovství jsou splatné na konci řízení. Není-li dohodnuto jinak, odměna advokáta je obecně splatná po skončení zastoupení. Právní zástupce má nicméně zákonný nárok na zaplacení zálohy.

Fixní náklady v trestním řízení

Fixní náklady stran v trestním řízení

V trestním řízení jsou soudní náklady stanoveny a vybírány až poté, co byl vynesen odsuzující rozsudek. Výše poplatku se určuje v poměru k trestnosti a pohybuje se v rozmezí 120 900 EUR. Nebyla-li uzavřena dohoda o odměně, má advokát bez ohledu na to, zda zastupuje obhajobu nebo žalobce, nárok na odměnu za konkrétní úkony stanovené v určitém rámci částek, které jsou pro každý případ stanoveny zákonem.

Kdy je nutné zaplatit fixní náklady trestního řízení?

Soudní poplatky jsou splatné po vynesení odsuzujícího rozsudku. Není-li dohodnuto jinak, je odměna advokáta obecně splatná po skončení zastoupení. Právní zástupce má nicméně zákonný nárok na zaplacení zálohy.

Fixní náklady v ústavním řízení

Fixní náklady stran v ústavním řízení

Za řízení u Spolkového ústavního soudu (Bundesverfassungsgericht) nejsou vybírány žádné poplatky, s výjimkou případu, kdy byla ústavní stížnost podána neoprávněně (§ 34 zákona o Spolkovém ústavním soudu (Bundesverfassungsgerichtsgesetzes)). Zastoupení, zejména prostřednictvím advokáta (Rechtsanwalt), je nezbytné pouze při ústním jednání před Spolkovým ústavním soudem (§ 22 zákona o Spolkovém ústavním soudu).

Kdy je nutné zaplatit fixní náklady ústavního řízení?

Není-li dohodnuto jinak, odměna právního zástupce je obecně splatná po skončení zastoupení. Právní zástupce má nicméně zákonný nárok na zaplacení zálohy.

Informace, které musí poskytnout právní zástupci

Práva a povinnosti stran

Advokát je povinen klientovi poskytnout úplné informace a rady a musí mu navrhnout nejbezpečnější a nejméně riskantní způsob dosažení žádaného cíle. Rovněž musí upozornit na veškerá s věcí související rizika, aby klient mohl učinit informované rozhodnutí. Rozsah poskytnutých informací záleží na posouzení advokáta. Advokát musí úplně a pravdivě odpovědět na otázky klienta. Před zahájením soudního řízení musí advokát klientovi objasnit vyhlídky a rizika spojené s vedením soudního sporu. Ty zahrnují jak rizika nákladů na soudní řízení, tak i vyhlídky na úspěch.

Advokát má zvláštní povinnosti poskytnout informace v následujících případech:

  • Jestliže odměna advokáta vychází z hodnoty nároku, je advokát povinen na tuto skutečnost upozornit před převzetím zastoupení (§ 49 písm. b) odst. 5 Bundesrechtsanwaltsordnung).
  • Je-li uzavřena dohoda ohledně odměny advokáta, musí advokát upozornit na skutečnost, že v případě náhrady nákladů řízení budou nahrazeny pouze zákonné odměny (§ 3 písm. a) odst. 1 třetí věta Rechtsanwaltsvergütungsgesetz).
  • Pokud se advokát s klientem dohodne, že mu bude uhrazen „contingency fee“, tedy odvození odměny podílem z předmětu věci, advokát musí klienta upozornit, že tato dohoda nemá vliv na žádné další náklady, které bude klient případně povinen uhradit (§ 4 písm. a) odst. 3 druhá věta Rechtsanwaltsvergütungsgesetz).
  • Před uzavřením dohody o zastupování klienta v řízení u pracovního soudu musí advokát klienta upozornit, že náklady advokáta nejsou předmětem náhrady nákladů řízení (§ 12 písm. a) odst. 1 druhá věta Arbeitsgerichtsgesetz (zákona o pracovních soudech)).

Právní základy pro stanovení nákladů

Kde najdu informace o právních základech pro stanovení nákladů v Německu?

Texty zákonů upravujících náklady lze koupit v knihkupectví a jejich nejnovější verze jsou zdarma dostupné na internetu.

Ve kterých jazycích mohu získat informace o právních základech pro stanovení nákladů v Německu?

Informace jsou v němčině.

Kde lze získat další informace o nákladech na řízení?

Dostupné internetové stránky s informacemi o nákladech

Nejnovější verze zákonů jsou přístupné na oficiálních internetových stránkách spolkového ministerstva spravedlnosti. Různé zákony upravující náklady si lze stáhnout zadáním příslušné zkratky (GKG, FamGKG, GvKostG a RVG).

Kde lze najít informace o průměrné době trvání různých řízení?

Spolkový statistický úřad (Statistisches Bundesamt) vydává ročně řadu statistických publikací o výkonu práva. Řada 10, dílčí řada 2.1 například obsahuje údaje o době trvání občanskoprávních řízení v celém Německu, rozdělené podle jednotlivých oblastí vrchních krajských soudů (Oberlandesgerichte). Samostatné údaje jsou uváděny jednak pro okresní soudy (Amtsgerichte) a krajské soudy (Landgerichte), a dále vrchní krajské soudy, a stejně tak údaje o řízení na prvním a druhém stupni. Tato řada neuvádí statistické údaje o délce trvání soudního řízení z hlediska různých druhů řešených věcí.

Kde lze najít informace o průměrných celkových nákladech konkrétního řízení?

K dostání jsou knihy, které uvádějí průměrné nákladové riziko občanskoprávního řízení.

DPH

Jakým způsobem se poskytují informace o DPH? Jaké jsou použitelné sazby?

Soudy a soudní exekutoři nepodléhají DPH. Sazba daně z přidané hodnoty platná pro právní zástupce je 19% a není zahrnuta do jejich odměny. Účtuje se zvlášť jako náklad.

Právní pomoc

Použitelný příjmový práh v oblasti občanského práva

Právní pomoc je poskytnuta na požádání každé osobě, která v závislosti na svých osobních nebo ekonomických poměrech nemůže zaplatit náklady na řízení vůbec nebo jen částečně nebo jen ve splátkách. Podaný návrh na zahájení řízení či zamýšlená právní obrana musí nabízet dostatečnou vyhlídku na úspěch a nejevit se jako svévolné. Strana ve sporu musí v únosné míře použít svůj majetek. V závislosti na příjmu může být právní pomoc straně poskytnuta buď jako podpora v plném rozsahu bez povinnosti vrácení, nebo s povinností jejího vrácení formou splátek. Spolkové ministerstvo spravedlnosti vydalo bezplatnou brožuru nazvanou „Právní rady a právní pomoc“ (Beratungshilfe und Prozesskostenhilfe), která odpovídá na nejčastěji kladené otázky a doplňuje je příklady.

Použitelný příjmový práh v trestním řízení pro obviněné

Příjmové limity se v trestním řízení nepoužijí u podezřelých a obžalovaných. Právní pomoc se řídí jinými kritérii.

Použitelný příjmový práh v trestním řízení pro oběti trestných činů

Poskytnutí pomoci podléhá příjmovým prahům. Ty jsou pružné a určují se vzhledem k předpokládaným nákladům případu a sociální situaci žalobce (vyživovací povinnosti, náklady na bydlení). Právní pomoc se rovněž poskytuje také s povinností jejího vrácení formou splátek.

Další podmínky pro poskytnutí právní pomoci obětem

Oběti určitých závažných trestných činů mohou bez ohledu na své finanční poměry požádat o bezplatné právní poradenství.

Další podmínky pro poskytnutí právní pomoci obviněným

Právní pomoc podezřelým/obžalovaným (přidělení soudem jmenovaného obhájce) nepodléhá příjmovým limitům, ale určitým právním podmínkám. Ty se vztahují především k závažnosti trestného činu, k hrozbě určitých právních následků (například zákaz výkonu povolání nebo ústavní léčba v psychiatrickém či neurologickém zařízení), otázce, zda se obžalovaný nachází ve vyšetřovací vazbě nebo je subjektem řízení během ochranné vazby, vyloučení předchozího obhájce z řízení, složitosti skutkového a právního stavu nebo otázky, zda je obžalovaný schopen se sám obhajovat či nikoliv.

Soudní řízení osvobozená od poplatků

Podle § 183 zákona o sociálních soudech (Sozialgerichtsgesetz - SGG) řízení u těchto soudů nezahrnuje žádné náklady pro osoby mající nárok na dávky (tj. pojištěné osoby, příjemci dávek, včetně příjemců pozůstalostního důchodu, postižené osoby a jejich nástupci oprávnění k zvláštním právům za předpokladu, že jsou účastníky soudního řízení jako žalobci nebo žalovaní). Žalobci a žalovaní, kteří nenáleží k osobám uvedeným v § 183 SGG musí pro každý spor uhradit paušální poplatek v souladu s § 184 SGG (150 EUR za řízení u sociálních soudů (Sozialgerichte), 225 EUR za řízení u krajských sociálních soudů (Landessozialgerichte), 300 EUR za řízení u Spolkového sociálního soudu (Bundessozialgericht). Ustanovení § 197 písm. a) SGG stanoví odchylně od výše uvedeného, že se vybírají poplatky podle ustanovení zákona o soudních nákladech rovněž v řízeních u sociálních soudů, jestliže žalobce ani žalovaný nenáleží k osobám uvedeným v § 183 SGG.

Následující podmínky platí pro trestní řízení: pokud je obžalovaný zproštěn viny, zahájení hlavního líčení je odloženo nebo se řízení zastaví, jsou výdaje (veřejné pokladny) a náklady nutně vzniklé obviněnému/obžalovanému obecně uhrazeny z veřejných prostředků.

Kdy musí neúspěšná strana nahradit náklady řízení straně, která uspěla?

Neúspěšná strana musí druhé straně nahradit náklady řízení v takové míře, v níž byly nezbytné k řádnému vymáhání práva a obrany; k tomu náleží zákonná odměna a výdaje právního zástupce strany, která uspěla, cestovní náklady, jakož i ušlý zisk způsobený dostavením se k soudu.

Odměny a náhrady nákladů za znaleckou činnost

Znalci povolaní soudem dostávají odměnu vypočtenou na základě hodinové sazby, která je stanovena zákonem o soudních odměnách a náhradách (Justizvergütungs- und –entschädigungsgesetz, JVEG). Tuto odměnu musí zaplatit strany soudního řízení.

Náklady na znalce, kterého soukromě pověřila některá ze stran v přípravě na soudní spor, nejsou součástí nákladů řízení, o jejichž náhradě se rozhoduje v rozsudku. Náhrada těchto nákladů proto musí být požadována zvlášť. Jestliže strana pověřila znalce, aby jí během právního sporu poskytoval poradenství, závisí náhrada na tom, zda poradenství bylo v daném případě nezbytné. Náklady na znalce povolaného soudem za účelem znalecké výpovědi hradí strana, která neměla ve věci úspěch, nebo v případě, že strany dosáhly pouze částečného úspěchu, nesou obě svůj díl nákladů podle poměrného rozsahu svého úspěchu či neúspěchu.

Odměny překladatelů a tlumočníků

Tlumočníci a překladatelé povolaní soudem obdrží odměnu stanovenou zákonem o soudních odměnách a náhradách. Ta je hrazena stranami soudního řízení. Tlumočníci jsou odměňováni na základě hodinové sazby, překladatelé dostávají odměnu za řádek.

V trestním řízení jsou náklady na tlumočení a překlad pro obžalované nebo zúčastněné strany, za předpokladu jejich nezbytnosti pro obhajobu nebo výkon procesních práv, běžně hrazeny z veřejných prostředků.

Související internetové odkazy

Spolkové ministerstvo spravedlnosti

Mediační tým Asociace německých advokátů

Spolková asociace rodinné mediace

Spolková asociace mediace

Spolková asociace pro mediaci ve světě obchodu a práce

CfM

Ombudsman soukromých bank

Ombudsman veřejných bank

Smírčí rada Německé centrální banky

Ombudsman Skupiny německých družstevních bank

Ombudsman soukromých stavebních spořitelen

Ombudsman krajských stavebních spořitelen

Online smírčí služba pro spory v oblasti internetového obchodu

Poradní výbory a smírčí rady lékařských komor

Smírčí rada pro mobilitu

Turistická smírčí rada

Smírčí rada pro místní dopravu Severního Porýní - Vestfálska

Ombudsman v oblasti soukromého pojištění nemoci a pro případ odkázanosti

Smírčí rada Německé spolkové asociace provozovatelů pohřebních služeb

Smírčí rada Agentury spolkových sítí

Ombudsman pro nemovitosti v Německé asociaci nemovitostí

Arbitrážní rady průmyslových a cechovních komor

Dohadovací výbor v oblasti práva týkajícího se honorářů a zadávání veřejných zakázek

Ústřední německá asociace automobilového průmyslu

Nejnovější verze zákonů

Poslední aktualizace: 05/11/2020

Originální verzi stránky (v jazyce příslušného členského státu) provozuje daný členský stát. Překlad pořídily útvary Evropské komise. Je možné, že změny, které v originální verzi případně provedly orgány daného členského státu, nebyly ještě do překladů zapracovány. Evropská komise vylučuje jakoukoli odpovědnost za jakékoli informace nebo údaje obsažené nebo uvedené v tomto dokumentu. Předpisy v oblasti autorských práv členských států odpovědných za tuto stránku naleznete v právním oznámení.