Upozorňujeme, že výchozí řečtina verze této stránky byla v nedávné době aktualizována. Na překladu do jazyka, ve kterém se vám stránka právě zobrazuje, zatím pracujeme.
K dispozici jsou již tyto aktualizované překlady
Swipe to change

Náklady

Řecko

Na této stránce najdete informace o nákladech soudního řízení v Řecku.

Obsah zajišťuje
Řecko

Právní rámec upravující odměny právnických profesí

Advokáti

Odměny advokátů jsou obecně upraveny články 91 až 180 legislativního nařízení č. 3026/1954 ve znění právního předpisu č. 3919/2011. Podle této právní úpravy si advokát může s klientem písemně sjednat odměnu, která nemá zákonem stanovenou minimální či maximální výši.

Není-li sjednána písemná dohoda, je odměna stanovena podle zákonného systému odměn za právní úkony ve věci (za jednání u soudu a v závislosti na výši nároku), který určuje náklady řízení, odměnu za právní poradenství atd.

Obhájci –právní poradci

Tyto profese se neliší od advokátů.

Exekutoři

Odměny exekutorů jsou stanoveny zvláštním právním předpisem. Mohou být však na základě dohody zvýšeny v závislosti na složitosti úkolu. Podle článku 50 zákona č. 2318/1995 jsou odměny exekutorů stanoveny ve společném meziresortním rozhodnutí ministerstev financí a spravedlnosti. Aktuálně platné rozhodnutí má č. 2/54638/2008 (B 1716 ve znění B 1916).

Notáři

Odměny notářů jsou stanoveny zvláštním právním předpisem – článkem 40 zákona 2830/2000.

Fixní náklady

Fixní náklady v občanskoprávním řízení

Fixní náklady účastníků občanskoprávního řízení

Odměny advokátů v případech soudních sporů v rodinných věcech se řídí výše popsaným.

U soudního sporu, u kterého lze stanovit peněžitou hodnotu (např. komerční spory), se výše odměny řídí výše uvedeným.

Za sepsání soukromých či veřejných listin se odměny stanoví podle výše uvedeného.

Fáze občanskoprávního řízení, kdy musí být fixní náklady zaplaceny

Advokáti se svými klienty uzavírají dohodu o splatnosti odměn, které se obvykle platí ve splátkách podle vývoje řízení.

Fixní náklady v trestním řízení

Fixní náklady stran sporu v trestním řízení

Platí výše popsaná úprava odměn právnických profesí.

Fáze trestního řízení, kdy musí být fixní náklady zaplaceny

Platí výše popsaná úprava odměn právnických profesí.

Fixní náklady v ústavním řízení

Fixní náklady stran sporu v ústavním řízení

Platí výše popsaná úprava odměn právnických profesí, která se vztahuje rovněž na správní spory.

Fáze ústavního řízení, kdy musí být fixní náklady stran sporu zaplaceny

Odměny právnických profesí jsou upraveny stejným způsobem jako v občanskoprávních řízeních.

Informace, které musí právní zástupci uvést dopředu

Práva a povinnosti stran

Advokátní kodex ukládá advokátům konkrétní povinnosti, pokud jde o způsob zacházení s klienty. Porušení těchto povinností je disciplinárním přestupkem. Mezi těmito povinnostmi není výslovně uvedena odměna.

Informace o nákladech řízení

Kde lze najít informace o nákladech řízení v Řecku?

Informace o odměnách advokátů lze získat z advokátního kodexu nebo od advokátních komor.

Informace o odměnách notářů lze získat od Oddělení pro notářské služby (Τμήμα Συμβολαιογράφων) ministerstva spravedlnosti nebo od notářských komor (Συμβολαιογραφικοί Σύλλογοι) (řídí se veřejným právem).

V jakém jazyce lze získat informace o zdrojích nákladů v Řecku?

Informace o nákladech řízení jsou k dispozici pouze v řečtině.

Kde lze najít informace o mediaci?

Viz zvláštní informace o mediaci v Řecku.

Kde lze najít další informace o nákladech?

Internetové stránky s informacemi o nákladech

Neexistují.

Kde lze najít informace o průměrné době trvání soudního řízení?

V Řecku nejsou k tomuto tématu k dispozici žádné informace.

Kde lze najít informace o průměrných celkových nákladech konkrétního řízení?

Neexistují informace o celkových nákladech na řízení v Řecku.

DPH

Jakým způsobem jsou tyto informace poskytovány?

Odměny advokátů podléhají DPH. Relevantní informace lze získat na Oddělení daní ministerstva financí (Τμήμα Φορολογίας) nebo od advokátních komor.

Jaké jsou platné sazby?

23 %

Právní pomoc

Hranice příjmů pro právní pomoc v občanskoprávních věcech

V souladu s článkem 194 občanského soudního řádu může být právní pomoc poskytnuta osobám, které prokáží, že nejsou schopny hradit náklady soudního řízení, aniž by tím ohrozily životní podmínky své či své rodiny.

Za předpokladu reciprocity může být rovněž právní pomoc poskytnuta cizím státním příslušníkům, a taktéž osobám bez státní příslušnosti.

Podle zákona č. 3226/2004 se právní pomoc v občanskoprávních věcech poskytuje občanům s nízkým příjmem (pokud jejich roční příjem nepřesáhne dvě třetiny minimální ročního příjmu stanoveného celostátní obecnou kolektivní smlouvou).

Právní pomoc zahrnuje náklady řízení, odměny notářům a exekutorům a odměny advokátům (článek 199 občanského soudního řádu).

Hranice příjmů pro obžalované v trestních věcech

Článek 340 trestního řádu stanoví, že obžalovanému, který nemá obhájce, je přidělen advokát z příslušného seznamu místní advokátní komory.

Podle zákona č. 3226/2004 se právní pomoc poskytuje občanům s nízkým příjmem v trestních případech, jak je stanoveno výše.

Hranice příjmů pro oběti v trestních věcech

Směrnice Rady 2004/80/ES ze dne 29. dubna 2004 o odškodňování obětí trestných činů byla provedena v řeckých právních předpisech zákonem č. 3811/2009.

Další podmínky pro přiznání právní pomoci obětem

Náhrada advokátům, notářům a exekutorům, kteří poskytují právní služby, je definována ministerským rozhodnutím (článek 14 zákona č. 3226/2004).

Právní pomoc v trestních věcech zahrnuje ustanovení advokáta.

Právní pomoc v občanskoprávních věcech zahrnuje částečné nebo úplné osvobození od výdajů na soudní jednání.

Další podmínky pro přiznání právní pomoci obžalovaným

Žádné

Soudní řízení osvobozená od poplatků

Žádná

Kdy musí neúspěšná strana nahradit náklady strany, která uspěla?

Jakmile soud vynese rozhodnutí, náklady na právní zastoupení a výdaje strany, která uspěla, se zpravidla pro neúspěšnou stranu stanou splatnými (v míře dané úspěchem ve věci). Soud musí rovněž učinit tuto část rozsudku vykonatelnou. Výdaje a náklady se počítají podle výše uvedených pravidel, přičemž se zejména vezme v úvahu úprava odměn právnických profesí a případné fixní náklady stran sporu v občanskoprávním řízení. Vypočtená částka obvykle nedosahuje výše skutečně vynaložených nákladů.

Odměny znalců

Znalci si stanovují své vlastní odměny, které jsou na požádání zahrnuty do nákladů řízení stanovených soudem.

Odměny překladatelů a tlumočníků

Překladatelé a tlumočníci si stanovují své vlastní odměny, které jsou na požádání zahrnuty do nákladů řízení stanovených soudem.

Související odkazy

Advokátní komora v Aténách

Advokátní komora v Pireu

Hellenic Notary Association

Advokátní komora v Soluni (Thessaloniki)

Související dokumenty

Studie o transparentnosti nákladů, Řecko PDF (849 Kb) en

Poslední aktualizace: 25/06/2018

Originální verzi stránky (v jazyce příslušného členského státu) provozuje daný členský stát. Překlad pořídily útvary Evropské komise. Je možné, že změny, které v originální verzi případně provedly orgány daného členského státu, nebyly ještě do překladů zapracovány. Evropská komise vylučuje jakoukoli odpovědnost za jakékoli informace nebo údaje obsažené nebo uvedené v tomto dokumentu. Předpisy v oblasti autorských práv členských států odpovědných za tuto stránku naleznete v právním oznámení.